Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

461. Uredba o kemijskem stanju površinskih voda, stran 818.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kemijskem stanju površinskih voda*
1. člen
Ta uredba določa:
– kemijske in splošne fizikalno-kemijske parametre površinskih voda, ki so pomembni za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: parametri),
– mejne vrednosti parametrov iz prednostnega in indikativnega seznama nevarnih snovi za površinske vode dobrega kemijskega stanja,
– mejno vrednost za nitrat za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda,
– merila za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda,
– vsebino in način izdelave programa rednih meritev monitoringa kemijskega stanja površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: monitoring) in
– merila za čezmerno obremenjenost površinskih voda.
2. člen
Določbe te uredbe se uporabljajo za jezera s površino večjo od 0,5 km2, obalno morje ter brakične vode in za vodna telesa rek na mestu, kjer hidrografsko zaledje reke dosega 2.500 km2.
Če je pretok ali prostornina vodnega telesa pomembna za celotno povodje, je hidrografsko zaledje reke ali potoka lahko manjše od 2.500 km2, vendar mora biti večje od 10 km2.
Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za telesa površinske vode, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih odstavkov, če gre za telesa površinske vode, po katerih teče državna meja.
3. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Vodno telo površinske vode je razmejena prostornina površinske vode.
2. Površinske vode so reke, potoki, naravna in umetna jezera, brakične vode in obalno morje.
3. Hidrografsko zaledje je območje, iz katerega vplivi prispevajo h kemijskem stanju vodnega telesa.
4. Dobro kemijsko stanje površinske vode je kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode, ki izpolnjuje pogoje za dobro kemijsko stanje, določeno s to uredbo.
5. Pregledne meritve so meritve, ki se izvajajo na vseh merilnih mestih mreže merilnih mest površinskih voda in so namenjene izdelavi programa rednih meritev. V okviru preglednih meritev se izvajajo meritve v polnem obsegu parametrov iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Pregledne meritve se izvajajo v obdobju enega leta in se ponovijo vsakih šest let.
6. Redne meritve so meritve, ki so namenjene ugotavljanju kemijskega stanja površinskih voda in ocenjevanju učinkov ukrepov zmanjševanja obremenjevanja površinskih voda z odvajanjem odpadnih voda. Redne meritve se izvajajo vsako leto, razen v času izvajanja preglednih meritev.
7. Mreža merilnih mest je v merilni sistem povezanih več merilnih mest, ki omogočajo ugotavljanje kemijskega stanja, značilnega za površinske vode porečja. Na merilnih mestih, ki so vključena v mrežo merilnih mest, se zagotavljajo podatki o količinskih parametrih in meritve kemijskega stanja površinske vode, vključno z zbiranjem in prenosom podatkov meritev. Merilna mesta v okviru mreže merilnih mest so osnovna, dodatna in referenčna merilna mesta.
8. Osnovna merilna mesta so merilna mesta, ki so značilna za ugotavljanje kemijskega stanja posameznega povodja. Osnovna merilna mesta so tudi merilna mesta na meddržavnih vodnih telesih površinskih voda, za katera se ugotavlja kemijsko stanje na podlagi mednarodnih sporazumov.
9. Referenčna merilna mesta so merilna mesta na manj onesnaženih vodnih telesih površinskih voda, ki se uporabljajo za referenčne točke pri določanju meril za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda.
10. Dodatna merilna mesta so merilna mesta, ki so značilna za vodna telesa površinskih voda, obremenjena zaradi odvajanja odpadnih voda enega ali več virov onesnaževanja ali zaradi znatnega vpliva razpršenih virov onesnaževanja.
4. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja za vsako leto posebej na podlagi rezultatov kemijske analize vzorcev površinske vode, ki se jih pridobi z rednim vzorčevanjem v enakomernih časovnih razmakih na merilnih mestih vodnega telesa.
Parametri ter njihove mejne vrednosti so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se določa na podlagi izračuna letne povprečne vrednosti parametrov, za katere je v prilogi 1 določena mejna vrednost, iz rezultatov rednih meritev monitoringa na posameznem osnovnem merilnem mestu, po postopku iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
6. člen
Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če:
– na osnovnem merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov ni večja od mejne vrednosti, ki je za ta parameter določena v prilogi 1 te uredbe,
– časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti nobenega od parametrov iz prednostnega seznama nevarnih snovi v prilogi 1 te uredbe, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, nima trenda naraščanja v obdobju zadnjih petih let,
– kakovost vode ustreza kakovosti razreda A1 po merilih, določenih s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, ki se odzvemajo za oskrbo s pitno vodo,
– kakovost celinske vode ne presega mejnih vrednosti za salmonidne oziroma ciprinidne vode, določene s predpisom, ki ureja kakovost celinskih voda, ustreznih za življenje določenih vrst rib, in
– kakovost brakičnih voda ali obalnega morja ne presega mejnih vrednosti, določenih s predpisom, ki ureja kakovost vode, primerne za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev.
7. člen
Pri načrtovanju osnovnih merilnih mest je treba zagotoviti, da se ugotavlja kemijsko stanje:
– za vsako reko ali njen del na mestu, kjer hidrografsko zaledje dosega 2.500 km2,
– za jezero, katerega prostornina vode je pomembna za celotno hidrografsko zaledje,
– za obalno morje in brakične vode,
– za vodna telesa, ki jih prečka državna meja,
– za vsako vodno telo površinske vode, ki je znatno onesnaženo z enim ali več parametri iz prednostnega ali indikativnega seznama parametrov v prilogi 1 te uredbe, in
– za vsako vodno telo površinske vode, v katerega se odvajajo odpadne vode, ki povzročijo onesnaženost s parametri iz prednostnega seznama v prilogi 1 te uredbe.
8. člen
Pri načrtovanju obsega rednih meritev monitoringa je treba zagotoviti, da
– se na celotni merilni mreži merijo fizikalno – kemijski parametri,
– se na vseh osnovnih merilnih mestih redno merijo parametri iz prednostnega seznama v prilogi 1 te uredbe in
– se na osnovnih in dodatnih merilnih mestih dodatno merijo tisti parametri iz indikativnega seznama v prilogi 1 te uredbe, za katere je na podlagi preglednih meritev ali podatkov letnih poročil emisijskega monitoringa virov onesnaževanja ugotovljeno, da onesnaženost površinske vode izpolnjuje pogoje iz 9. člena te uredbe.
V okviru preglednih meritev se izvajajo meritve vseh parametrov iz priloge 1 te uredbe.
9. člen
Vodno telo površinske vode izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena glede onesnaženosti, če za posamezni parameter iz prednostnega ali indikativnega seznama parametrov:
– na podlagi podatkov letnih poročil emisijskega monitoringa virov onesnaževanja za letno količino parametra sledi
M(letna)
-------- > / = 0,3 * MVK
  Q(v)
ali
– se na podlagi preglednih meritev monitoringa ugotavlja, da za vrednost tega parametra v vodnem telesu površinske vode, izmerjenega na osnovnem merilnem mestu ali na dodatnem merilnem mestu vodnega telesa v okviru preglednih meritev monitoringa, velja
< koncentracija > > / = 0,3 * MVK
kjer je:
Mletna – letna količina snovi, ki so jo z odvajanjem odpadnih voda izpustili v vodno telo površinske vode vsi viri onesnaževanja,
Qv – srednji letni pretok vode na merilnem mestu,
MVK – mejna vrednost parametra kemijskega stanja iz priloge 1 te uredbe, in
– izmerjena letna povprečna vrednost parametra.
10. člen
Vodno telo površinske vode je čezmerno obremenjeno, če:
– na osnovnem merilnem mestu ena od letnih povprečnih vrednosti parametrov presega mejno vrednost, ki je za ta parameter določena v prilogi 1 te uredbe, ali
– ima časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti enega od parametrov iz prednostnega seznama nevarnih snovi iz priloge 1 te uredbe, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, trend naraščanja v obdobju zadnjih petih let.
11. člen
Če je za čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode določen status ogroženega območja, je treba v režim celovite sanacije vključiti vse območje hidrografskega zaledja.
Predpisan režim celovite sanacije čezmerno obremenjenega vodnega telesa površinske vode mora trajati še najmanj eno leto potem, ko je na podlagi rezultatov rednih meritev monitoringa ugotovljeno, da vodno telo površinske vode izpolnjuje pogoje dobrega kemijskega stanja.
12. člen
Država zagotavlja monitoring kakovosti površinskih voda zaradi ugotavljanja kemijskega stanja neposredno.
Monitoring po tej uredbi opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v okviru spremljanja kakovosti voda.
13. člen
Za določanje kemijskega stanja in čezmerne obremenitve površinskih voda v obdobju 2001–2002 se uporabljajo podatki obstoječega imisijskega monitoringa kakovosti voda za leti 2001 in 2002, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za okolje.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-10/2002-1
Ljubljana, dne 31. januarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
* Ta predpis vsebinsko povzema člena 7 in 8 ter točko 1 aneksa 5 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy v delu, ki se nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa kemijskega stanja površinskih voda.

                                                                                                                                                                                             PRILOGA 1

Parameter za površinske vode

Izražen kot

Enota

Mejna vrednost

Mejna vrednost v sedimentu

SPLOŠNI FIZIKALNO – KEMIJSKI PARAMETRI

 

 

 

 

Prosojnost (jezera, morje)

 

Cm

 

 

Temperatura

 

    0C

 

 

PH

 

 

 

 

Električna prevodnost (20 oC)

 

mS/cm

 

 

Kisik

O2

mg/l

 

 

Nasičenost s kisikom

O2

%

 

 

Kemijska potreba po kisiku s (permanganatni indeks)

O2

mg/l

 

 

Kemijska potreba po kisiku s K2Cr2O7 R

O2

mg/l

 

 

Biokemijska potreba po kisiku po 5 dneh

O2

mg/l

 

 

Celotni organski ogljik (TOC)

C

mg/l

 

 

Ortofosfat

PO4

mg/l

 

 

Fosfor – celotni

PO4

mg/l

 

 

Amonij

NH4

mg/l

 

 

Nitrit

NO2

mg/l

 

 

Nitrat

NO3

mg/l

25

 

Dušik – celotni

N

mg/l

 

 

Suspendirane snovi po sušenju R

 

mg/l

 

 

Trdote (celotna, karbonatna) R

 

0NT

 

 

Kalcij R

 

mg/l

 

 

Magnezij R

 

mg/l

 

 

Natrij R

 

mg/l

 

 

Kalij R

 

mg/l

 

 

Sulfat R

SO4

mg/l

150

 

Klorid R

Cl

mg/l

 

 

Silicijev dioksid R, J

SiO2

mg/l

 

 

Slanost M

Cl

mg/l

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTNI SEZNAM PARAMETROV KEMIJSKEGA STANJA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadmij

Cd

mg/l

1; 0,54

1

1, 2-dikloroetan

 

mg/l

10

 

Heksaklorobenzen

 

mg/l

0,03

1

Heksaklorobutadien

 

mg/l

0,1

1

Heksaklorocikloheksan

 

mg/l

0,05

1

Pentaklorofenol

 

mg/l

1

1

Živo srebro

Hg

mg/l

1

1

Tetrakloroeten

 

mg/l

10

 

Triklorobenzen

 

mg/l

0,42

1

Trikloroeten

 

mg/l

10

 

Triklorometan

 

mg/l

12

 

 

 

 

 

 

INDIKATIVNI SEZNAM PARAMETROV

 

 

 

 

Baker

Cu

mg/l

5

 

Bor

B

mg/l

100

 

Cink

Zn

mg/l

100

 

Krom

Cr

mg/l

10

 

Nikelj

Ni

mg/l

10

 

Svinec

Pb

mg/l

10

 

Diklorometan

 

mg/l

10

 

Alaklor

 

mg/l

0,1

 

Metolaklor

 

mg/l

0,1

 

Atrazin

 

mg/l

0,1

 

Simazin

 

mg/l

0,1

 

Vsota pesticidov 5

 

µg/l

0,5

 

Antracen

 

mg/l

0,05

 

Naftalen

 

mg/l

1

 

Policiklični aromatski ogljikovodiki 3

 

mg/l

0,1

 

Fluoranten

 

mg/l

0,025

 

Benzen

 

mg/l

3,0

 

PCB6

 

mg/l

0,01

 

Organsko vezani halogeni, sposobni adsorpcije (AOX)

Cl

mg/l

20

 

Organsko vezani halogeni, ki se ekstrahirajo iz sedimenta (EOX)

Cl

mg/kg

-

1

Fenolne snovi (fenolni indeks)

 

mg/l

10

 

Mineralna olja

 

mg/l

0,05

 

Anionaktivni detergenti

MBAS

mg/l

0,10

 

 

Opombe:
M          
  
samo pri monitoringu morja,
R
          samo pri monitoringu rek,
J
           samo pri monitoringu jezer,
1          - vsebnost se ugotavlja tudi v sedimentih,
2          - velja za vsoto vseh treh triklorobenzenov,

3          -  vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov:  benzo(a)piren, fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

           
benzo(ghi)perilen, in indeno (1,2,3-cd)piren,
4          - vrednost za raztopljeni Cd (filtrat) velja za notranje morske vode in teritorijalno morje,

5          - vsota pesticidov in njihovih metabolitov: organoklorni, triazinski, organofosforni pescitidi, derivati fenoksi ocetne 

           
kisline, derivati sečne kisline (podrobneje navedeni v programu monitoringa),
6          - vsota po Ballschmiter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180.

 


AAA Zlata odličnost