Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

478. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002, stran 869.

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 24. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Ajdovščina za leto 2002 (v nadaljevanju: proračun občine).
2. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja ter račun finančnih terjatev in naložb.
3. člen
Proračun Občine Ajdovščina se za leto 2002 določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov             Realizacija        Ocena         Plan
št.                          2000   realizacije 2001         2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI           1.595.343.018,42   1.969.149.153,16   2.670.476.000,00
70   DAVČNI PRIHODKI            962.530.682,41   1.110.750.083,36   1.275.256.000,00
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      795.565.335,91    883.466.084,17    946.517.000,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE          98.900.239,12    113.164.684,93    145.089.000,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   68.065.107,38    114.119.314,26    183.650.000,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI           198.476.860,97    252.037.877,35    286.943.500,00
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
    PREMOŽENJA              157.423.030,85   196.553.122,97    137.737.000,00
711  TAKSE IN PRISTOJBINE          9.494.606,88    11.831.881,02     12.017.000,00
712  DENARNE KAZNI               477.466,08     582.058,28     1.000.000,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  1.982.268,26    1.956.404,02     5.112.000,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        29.099.488,90    41.114.411,06    131.077.500,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI          52.443.370,00    99.650.032,08     75.000.000,00
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 48.735.456,00    77.472.807,03     11.000.000,00
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
    NEMAT. PREMOŽ.             3.707.914,00    22.177.225,05     64.000.000,00
73   PREJETE DONACIJE            12.204.565,50    14.527.395,50    213.484.500,00
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                        18.584.500,00
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       12.204.565,50    14.527.395,50    194.900.000,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI          369.687.539,54   492.183.764,87    819.792.000,00
740  TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 
    JAVNOFIN. INSTITUCIJ         369.687.539,54   492.183.764,87    819.792.000,00
II.  SKUPAJ ODHODKI           1.696.844.101,91  2.168.165.374,18   2.940.228.704,34
40   TEKOČI ODHODKI            257.571.353,72   341.840.215,47    361.166.601,40
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH   66.085.096,41    89.830.370,10     94.389.000,00
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
    SOC. VARNOST              8.986.365,30    12.492.685,20     13.145.000,00
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     172.734.768,81   234.870.270,31    243.448.601,40
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          372.700,00     435.815,30      464.000,00
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      9.392.423,20    4.211.074,56     10.000.000,00
41   TEKOČI TRANSFERI           639.987.540,90   790.368.200,95    832.625.652,94
410  SUBVENCIJE                     –    9.000.000,00     12.000.000,00
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
    GOSPODIJSTVOM             295.057.891,62   353.365.393,31    380.904.000,00
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN 
    USTANOVAM               43.757.253,34    44.576.248,00     40.321.000,00
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     301.172.395,94   383.426.559,64    399.400.652,94
42   INVESTICIJSKI ODHODKI         691.064.867,71   856.914.533,91   1.626.905.450,00
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  691.064.867,71   856.914.533,91   1.626.905.450,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI        108.220.339,58   179.042.423,85    119.531.000,00
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI        108.220.339,58   179.042.423,85    119.531.000,00
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ –101.501.083,49  - 199.016.221,02   - 269.752.704,34
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV          16.034.000,00
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     16.034.000,00          –           –
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA              807.746,90     850.849,00      653.640,00
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         807.746,90     850.849,00      653.640,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
    NA RAČUNIH TEKOČEGA LETA      – 118.342.830,39  – 199.867.070,02   – 270.406.344,34
    TEKOČEGA LETA
X.   PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH IZ 
    PRETEKLIH LET             491.556.449,19   373.212.968,00    270.406.347,00
XI.  SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV       373.213.618,80   173.345.897,98         2,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2003 za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, izjemoma za leto 2004 v skladu z zakonom.
5. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
7. člen
Subvencije, dotacije in drugi transferi uporabnikov se oddajajo v skladu z določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Vsa investicijska dela, nabava opreme ter storitve se oddajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
8. člen
Sredstva iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč se koristijo za namene iz zakona o kmetijskih zemljiščih po programu in na način, ki ga določa občinski svet.
Neporabljeni del sredstev se za isti namen prenese v proračun naslednjega leta.
9. člen
Rezerve se oblikujejo v višini 7 mio SIT.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč.
Sredstva se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja. O uporabi sredstev rezerv odloča občinski svet.
10. člen
O sredstvih splošne proračunske rezerve, ki so namenjena nalogam za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v nezadostni višini, odloča do višine 500.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
11. člen
O uporabi, najetju oziroma odločanju o odtujitvi premičnega premoženja Občine Ajdovščina odloča do višine 200.000 SIT župan občine, nad to višino pa občinski svet.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec.
13. člen
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci prihodkov in odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju odloča vsak neposredni proračunski uporabnik sam, in sicer: na področju vseh vrst investicij in investicijskem vzdrževanju do višine 3,000.000 tolarjev, na ostalih področjih pa do višine 500.000 tolarjev.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna in ožji deli občine so dolžni predložiti županu poročilo o delu in zaključni račun za leto 2002 najkasneje do 28. 2. 2003. Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.
15. člen
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/00-02
Ajdovščina, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost