Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, stran 880.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel naslednji
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01) se naslov IV. poglavja navedenega odloka spremeni tako, da se na novo glasi »Prehodne in končne določbe« in se v tem poglavju doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»Do sprejetja področnih odlokov, ki bodo urejali način opravljanja gospodarskih javnih služb oskrbe industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbe naselij s požarno vodo v javni rabi, gospodarjenja z javnimi komunalnimi objekti, ravnanja s posebnimi odpadki, urejanja javnih tržnic, urejanja javnih sanitarij, urejanja javnih parkirišč na javnih površinah, urejanja javnih parkirnih hiš, odvoza nepravilno parkiranih vozil, plakatiranja in obveščanja ter javne snage in čiščenja javnih površin, izvaja te gospodarske javne službe Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o.
Gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč, za katere je s področnimi odloki določeno, da jih izvaja javno podjetje, izvaja Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
V primerih, ko posamezne gospodarske javne službe ob uveljavitvi tega odloka ne izvaja v celoti Javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o., lahko del te dejavnosti na podlagi pogodbe z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, d.o.o., izvaja druga pravna oseba; pred podpisom nove pogodbe oziroma aneksa k že sklenjenim pogodbam, je potrebno pridobiti pismeno odobritev župana Mestne občine Novo mesto.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2001
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost