Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2002 z dne 6. 2. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

434. Odlok o imenovanju namestnika guvernerja Banke Slovenije
435. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
436. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
437. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
438. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
439. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
440. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
441. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
442. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
443. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
444. Odlok o imenovanju šestih članov Nadzornega sveta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
445. Odlok o spremembi odloka o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
446. Odlok o imenovanju članov v Konvencijo o prihodnosti Evrope

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

447. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kronovo-Smednik
448. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o nagradah in priznanjih predsednika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

449. Odredba o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev

SODNI SVET

450. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
451. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

OBČINE

Bistrica ob Sotli

452. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli

Brezovica

453. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Uprave občine Brezovica

Celje

454. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev-Habjanov hrib (116)

Krško

455. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "odloka o ureditvenem načrtu Senovo"

Ravne na Koroškem

456. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna

Sveta Ana

457. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana - spremembe in dopolnitve v letu 2002

Zreče

458. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P 6)

Železniki

459. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Železniki

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2002
2. Popravek odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
3. Popravek odredbe o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 (Krško)
4. Popravek sprememb odredbe o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše (Litija)
5. Popravek odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (Prevalje)
AAA Zlata odličnost