Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

496. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2002, stran 885.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. ter 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in dopolnitve) je Občinski svet občine Tabor na 24. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tabor za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tabor za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------
                               v tisoč tolarjev
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2002
------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                152 468
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     62 188
70   DAVČNI PRIHODKI
700  Davki na dohodek in dobiček                   52 695
703  Davki na premoženje                       44 448
704  Domači davki na blago in storitve                 4 927
706  Drugi davki                            3 320
                                       /
71   NEDAVČNI PRIHODKI                         9 493
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja           2 473
711  Takse in pristojbine                        800
712  Denarne kazni                             /
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev               1 000
714  Drugi nedavčni prihodki                      5 220
72   KAPITALSKI PRIHODKI                        8 800
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 /
721  Prihodki od prodaje zalog                       /
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
    premoženja                            8 800
73   PREJETE DONACIJE                           /
730  Prejete donacije iz domačih virov                   /
731  Prejete donacije iz tujine                      /
74   TRANSFERNI PRIHODKI                       81 480
740  Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij                    81 480
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  149 468
40   TEKOČI ODHODKI                          36 698
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                10 404
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost            1 384
402  Izdatki za blago in storitve                   23 386
403  Plačila domačih obresti                        /
409  Rezerve                              1 524
41   TEKOČI TRANSFERI                         68 430
410  Subvencije                            4 800
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom             17 810
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         11 050
413  Drugi tekoči domači transferi                  34 770
414  Tekoči transferi v tujino                       /
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                      44 340
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                44 340
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                        /
430  Investicijski transferi                        /
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    3 000
B)   PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB                       /
Skupina/Podskupina kontovProračun leta 2002
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             /
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     /
750  Prejeta vračila danih posojil                     /
751  Prodaja kapitalskih deležev                      /
752  Kupnine iz naslova privatizacije                   /
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                   /
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            /
440  Dana posojila                             /
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb                /
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            /
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)               /
C)   RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontovProračun leta 2002
VII.  ZADOLŽEVANJE                             /
50   ZADOLŽEVANJE (500)                          /
500  Domače zadolževanje                          /
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                       3 000
55   ODPLAČILA DOLGA                          3 000
550  Odplačila domačega dolga                     3 000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                 –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)                –3 000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    –3 000
------------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga tem odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami delijo med vse uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posebnim aktom občinskega sveta ni drugače določeno. Izvrševalec proračuna – župan občine mora financirati vse v proračunu sprejete postavke v okviru razpoložljivih sredstev, vendar posamezne postavke ne sme prekoračiti preko 10% brez predhodno sprejetega rebalansa.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1,524.000 tolarjev.
Županja odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,524.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Županja lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka županja obvesti občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemniki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je občina Tabor, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 032-01/2001-24
Tabor, dne 17. decembra 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost