Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

502. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bled, stran 894.

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 27. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero, olajšave in znižanja komunalnega prispevka v Občini Bled.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini.
3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt tako, da je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– z rekonstrukcijo ali drugim posegom spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da nova namembnost objekta oziroma njegovo povečanje zahteva povečanje zmogljivosti na javno infrastrukturo.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna na tistih območjih urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme ali rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov na podlagi programa opremljanja.
Program sprejme občinski svet.
Za območja, za katera še ni vseh osnov za izdelavo programa opremljanja, se komunalni prispevek izračuna na način določen s tem odlokom.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Do izdelave oziroma uveljavitve programa opremljanja stavbnih zemljišč na območjih se komunalni prispevek izračuna tako, da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljevanju: stroški komunalne opreme).
Za izračun komunalnega prispevka na podlagi povprečja stroškov komunalne opreme se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
6. člen
Komunalni prispevek kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč v občini v predhodnem letu se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča (gradbena parcela),
– možnosti priključitve na javno infrastrukturo in
– zmogljivosti javne infrastrukture.
Zavezancu se komunalni prispevek odmeri v višini sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, ki odpade na površino njegovega stavbnega zemljišča.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe na katere bo objekt možno priključiti.
Zmogljivost javne infrastrukture se v izračunu sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja določi s količnikom, izračunanim na podlagi razmerja med koristno površino iz projektne dokumentacije (PGD; PZI po JUS U C2. 100) in površino stavbnega zemljišča zavezanca.
7. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča (gradbene parcele) zavezanca pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega opremljanja na m2 stavbnega zemljišča, upoštevajoč dejansko stopnjo komunalne opremljenosti ter se pomnoži s količnikom, ki upošteva zmogljivost javne infrastrukture in izkoriščenost gradbene parcele. Izračunani komunalni prispevek se korigira s korekcijskim faktorjem glede na namembnost in lokacijo objekta.
8. člen
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 stavbnega zemljišča vseh stavbnih parcel v Občini Bled v predhodnem letu na dan sprejema tega odloka znaša 10.033 SIT/m2.
V povprečju stroškov komunalnega opremljanja na m2 stavbnega zemljišča (10.033 SIT/m2 je 100%) je upoštevan opremljenost s komunalnimi objekti in napravami v naslednjih deležih:
– odpadno kanalizacijsko omrežje 26%,
– meteorna kanalizacija 15%,
– vodovodno omrežje 14%,
– cesta 30%,
– zelene in rekreacijske površine 4%,
– javna parkirišča 4%,
– javna razsvetljava 4%,
– hidrantno omrežje 3%.
Pri makadamski izvedbi cestišča se upošteva 60% vrednosti asfaltne izvedbe cestišča.
Povprečje stroškov komunalnega opremljanja iz prvega odstavka tega člena se trimesečno valorizira z indeksom rasti življenjskih stroškov, ki ga ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije.
9. člen
Izračunani komunalni prispevek se na podlagi korekcijskega faktorja glede na namembnost in lokacijo objekta korigira:
Namembnost objekta:
– stanovanjski objekti               0,60
– poslovna dejavnost                0,80
– kmetijska dejavnost                0,40
Lokacijo objekta:
I.  območje obsega območje Bleda          1,00
II. območje obsega ostale kraje v občini      0,80
III. območje obsega Obrne, Slamniki, Kupljenik,
Perniki, Radovna in Zg. ter Sp. Laze         0,60
III. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo javne infrastrukture,
– za kulturne, športne, zdravstvene in gasilske objekte ter šole in otroške vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– za objekte, ki so bili uničeni zaradi naravnih nesreč.
IV. POSTOPEK ODMERE SREDSTEV
11. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo.
Za zavezance za plačilo komunalnega prispevka iz 4. člena b točke občinska uprava uvede in odmeri prispevek po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v celoti, pred izdajo gradbenega dovoljenja.
12. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Bled, ki ga je sprejel Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. 4. 1997.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/02
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost