Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4465. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o preoblikovanju javnega podjetja Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, p.o., v javno podjetje Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.

MINISTRSTVA

4466. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
4467. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
4468. Sklep o določitvi števila pripravniških mest za pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, in za volonterske pripravnike na Višjem sodišču v Ljubljani
4469. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
4470. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o mojstrskih izpitih
4471. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
4472. Pravilnik o Zdravstvenem svetu
4473. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

USTAVNO SODIŠČE

4474. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklepe o podaljšanju pripora

BANKA SLOVENIJE

4475. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2001

SODNI SVET

4476. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4477. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4478. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
4479. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4480. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4481. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4482. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4483. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4484. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4485. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4486. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4487. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
4488. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4489. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)
4490. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)
4491. Razlaga kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (KPGD)

OBČINE

Brezovica

4492. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001

Cerkno

4493. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno
4494. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada

Kungota

4495. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
4496. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest
4497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
4498. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (prostorski plan Občine Kungota)

Kuzma

4499. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2001
4500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ribnica

4501. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
4502. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ribnica
4503. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
4504. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
4505. Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje

Sevnica

4506. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Trebnje

4507. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - programska zasnova za zazidalni načrt "Stari trg - DSO" b) osnutka odloka o zazidalnem načrtu "Stari trg - DSO"

Videm

4508. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Videm

Žalec

4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001
4510. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica
4512. Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Ložnica
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
4514. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
4515. Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
4516. Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
4517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4518. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta mestne skupnosti Žalec

Žirovnica

4519. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
4520. Odlok o dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti