Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4505. Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje, stran 8779.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 30. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 16. redni seji dne 11. 10. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.
Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Obstoječa cesta na obravnavanem odseku poteka mimo gasilskega doma ob priključku Sušje in se v nepreglednem zavoju nadaljuje proti Žlebiču. V krivini sta ob levem robu vozišča locirana gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša za katero se, z desne strani vozišča, priključuje na cesto lokalna makadamska pot. Po podatkih iz publikacije Promet 98 je obremenjena s PLDP 2318 vozil/dan.
Rekonstrukcija obravnavanega odseka obravnava deviacijo ceste, pred objekti Oberstar, z izvedbo cestnega priključka za naselje Sušje in dostopov do obstoječih objektov in kmetijskih površin ter lokacijo novega avtobusnega postajališča.
3. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in dopolnjena:
– dolgoročni plan občine Ribnica za obdobje 1986 – 2000 (SLD št. 12/87, 18/88, 11/90 in Uradni list RS, št. 27/98 in srednjeročni plan Občine Ribnica za obdobje 1986 – 1990 (SLD št. 12/87, 10/91, 21/93 in Uradni list RS, št. 8/96, 27/98 ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srtednjeročnega plana občine Ribnica
V sklopu priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, primerjava variant ne bo izdelana, ker gre za rekonstrukcijo regionalne ceste v dolžini 400m, bil že izdelan projekt in je bilo izdano lokacijsko dovoljenje št. 05-FM-351-213-93 z dne 16. 2. 1993 in gradbeno dovoljenje štev. 351-01/267-93-KO z dne 21. 12. 1993.
4. člen
Priprava prostorske dokumentacije obsega:
1. izdelavo lokacijskega načrta
5. člen
Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
– projekt PGD, PZI, rekonstrukcije regionalne ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 4,270 do km 5,770, ki ga je izdelalo podjetje Proniz d.o.o. iz Ljubljane, pod številko projekta C-22/93, v juliju 1993
– projekt za priglasitev del ureditve priključka v Sušju, na cesti R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič v km 5,190, ki ga je izdelal IBT Inženiring Ljubljana, pod številko projekta 7820/051 v februarju 2000
– projekt PGD in PZI za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič od km 5,090 do km 5,290 in prikljucka Sušje, ki ga je izdelalo podjetje Stia d.o.o. iz Novega mesta, pod številko projekta 11/01 v septembru 2001.
6. člen
Strokovna gradiva, ki jih je treba pripraviti pred pripravo lokacijskega načrta so:
– geodetsko topografski načrt izdelan v M 1: 500, potrjen na Geodetski upravi RS, Območni enoti Kočevje, ter druge geodetske podloge, izdelana v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85)
– geološko in geotehnično poročilo
– posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), predvsem pa:
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objekta objekta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih površin
– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja in izvore prekomernega hrupa z ukrepi za njegovo preprečitev in sanacijo
– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin (razmestitev vegetacijskih prvin, posege v obstoječe krajinske strukture s prikazom sprememb in končnega stanja ureditve odprtega prostora v grajenih strukturah z navedbo njihovega vzdrževalca ter režimom vzdrževanja ....)
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajinskim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
7. člen
Izdelava osnutka lokacijskega načrta
Za obravnavani odsek rekonstrukcije ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica–Žlebič in z njo pogojenih rekonstrukcij in prilagoditev obstoječih cest in drugega infrastrukturnega omrežja, mora investitor posega v prostor zagotoviti projekt trase regionalne ceste in priključnih cest, geološko geotehnično poročilo, idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in napeljav in omrežja, ki so potrebna za delovanje predvidenih objektov z rešitvami odvodnjavanja meteornih vod s cestnih površin, idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev in zaščite podtalnice.
Na osnovi teh rešitev in na osnovi drugih posebnih strokovnih podlag, določenih v tem programu priprave, se mora izdelati osnutek lokacijskega načrta.
Pred začetkom izdelave osnutka lokacijskega načrta se mora pridobiti pogoje pristojnih organov in organizacij navedenih v 12. členu tega programa priprave.
Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati predvsem:
A) tekstualni del
I. osnutek odloka o lokacijskem načrtu
– obseg ureditvenega območja
– funkcija območja
– prometno-tehnični pogoji urejanja območja
– pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
– pogoji za komunalno urejanje
– okoljevarstveni in drugi pogoji za izvedbo posegov v prostor
– etapnost izvedbe
– obveznosti investitorja
– tolerance
I. obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ribnica
– opis trase
– infrastrukturni objekti in naprave
– rušitve in prestavitve
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih
– varstvo kulturne dediščine
– varstvo naravne dediščine
– varovanje življenskega okolja
– varstvo kmetijskih zemljišč
– vodnogospodarske ureditve
– zasnova ureditve zelenih površin
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– etape izvajanja lokacijskega načrta
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja
I. pogoji organov in organizacij določenih v 12. členu tega programa
A) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje M 1:5000
– ureditvena situacija v merilu 1:1000
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev M 1:1000
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste M 1:1000
– načrt gradbenih parcel M 1:2880 ali 1: 1000.
8. člen
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
V skladu s 30. členom statuta Občine Ribnica bo župan Občine Ribnica predloži osnutek lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem. Občinski svet s sklepom o javni razgrnitvi posreduje osnutek lokacijskega načrta v enomesečno javno razgrnitev.
9. člen
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Po zaključeni javni razgrnitvi in javni obravnavi bo izdelan dopolnjen osnutek lokacijskega načrta, ki bo izdelan v skladu s stališči Občinskega sveta občine Ribnica ob upoštevanju pripomb z javne razgrnitve.
10. člen
Na dopolnjen osnutek lokacijskega načrta s pripombami z javne razgrnitve, do katerih je zavzel stališče občinski svet, bodo pridobljena soglasja in mnenja k lokacijskemu načrtu pristojnih organov in organizacij, navedenih v 13. členu tega programa priprave.
11. člen
Predlog lokacijskega načrta mora poleg vsebin v osnutku lokacijskega načrta (7. člen tega programa priprave) in upoštevanih stališč o utemeljenosti pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta, vsebovati:
– v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja organov in organizacij določenih v 13. členu tega programa priprave
– v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa oziroma objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt in gradbenih parcel.
UDELEŽENCI V POSTOPKU PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
12. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja in mnenja k predlogu lokacijskega načrta v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97).
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Ribnica
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje varstva okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje voda
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje
– Komunala Ribnica (kanalizacija, obvezno odstranjevanje odpadkov, občinske ceste)
– Hydrovod Kočevje – Ribnica
– Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijsko svetovalna služba Ribnica
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
– Občina Ribnica
– Krajevna skupnost Ribnica.
Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo oziroma, da se s predlagano dokumentacijo soglašajo.
13. člen
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati k predlogu lokacijskega načrta
– soglasje oziroma mnenje:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Ribnica
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje varstva okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje voda
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo narave, področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Kočevje
– Komunala Ribnica (kanalizacija, obvezno odstranjevanje odpadkov, občinske ceste)
– Hydrovod Kočevje – Ribnica
– Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijsko svetovalna služba Ribnica
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
– Občina Ribnica
– Krajevna skupnost Ribnica
14. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglasjedajalci, v tridesetih dneh po prejemu vloge, izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.
NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
15. člen
Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
Investitor posega v prostor je: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
Izdelovalec lokacijskega načrta je: Projektivni atelje PROSTOR, Kersnikova 9, Ljubljana.
TERMINSKI PLAN
16. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa nakar si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:
– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na pridobitev pogojev
– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na okolje
– Občinski svet občine Ribnica sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta, ki bo trajala najmanj 30 dni od dneva objave
– v času javne razgrnitve bo Občina Ribnica, organizirala javno obravnavo na sedežu občine
– v času javne razgrnitve in obravnav bo občina zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku lokacijskega načrta
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in predlogih iz javne razgrnitve in obravnave bodo posredovane občinskemu svetu da zavzame stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
– po prejemu stališč se pripravi dopolnjen osnutek lokacijskega načrta oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere se nanašajo utemeljene pripombe in predlogi in pridobijo soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij, navedenih v 13. členu tega programa priprave
– župan Občine Ribnica usklajen predlog lokacijskega načrta posreduje na občinski svet s predlogom, da jih sprejme
– občinski svet sprejme odlok o lokacijskem načrtu.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01-DP-352-20/97
Ribnica, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti