Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4516. Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč, stran 8794.

Na podlagi 2., 3., 4., 5., in 6. člena odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 22/01), odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/01) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 10. 2001 sprejel,
S K L E P
o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
I
Občina Žalec (v nadaljevanju: koncedent) s tem sklepom določa:
– predmet koncesije,
– obseg storitev in dejavnosti,
– območje, za katerega se razpisuje koncesija,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– odplačnost koncesije,
– vire financiranja storitev in dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– kriterije za izbiro koncesionarja.
Koncesija bo podeljena na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS. Za razpis javnega razpisa se uporablja zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00). Javni razpis, skladno s tem sklepom, objavi župan.
II
Predmet koncesije so: pokopališke storitve, pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč.
Koncesija obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev, ki se izvajajo na pokopališču, in so predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in odloki,
– opravljanje pogrebne dejavnosti, ki se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje naloge: urejanje dokumentacije, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah, ter izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena s koncedentom,
– urejanje pokopališč, ki obsega urejanje in vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov, čiščenje in odstranjevanje snega s poti na pokopališču ob vsakem izdatnejšem sneženju, ureditev odvoza odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, vzdrževanje poti, manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah, izdelava in vodenje katastra pokopališč. Urejanje pokopališč poteka na krajevno običajen način.
Koncesija se lahko podeli le enemu koncesionarju, koncedent pa zanjo zagotavlja monopol.
III
Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive s koncesijo.
IV
Dejavnost in storitve se bodo izvajale na naslednjih območjih:
– pokopališče Galicija,
– pokopališče Gotovlje in
– pokopališče Žalec.
V
Koncesija bo podeljena za čas deset let.
VI
Koncesija je odplačna. Koncesionar plačuje koncedentu za koncesionirano gospodarsko javno službo koncesijsko dajatev. Višino koncesijske dajatve predlaga ponudnik v ponudbi.
VII
Koncesionar financira svojo dejavnost s plačili uporabnikov storitev.
VIII
Na natečaj se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje 7. člen odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/01), in sicer:
1. da so registrirane za opravljanje dejavnosti in storitev, ki so predmet koncesije in imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
2. da imajo kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti oziroma podajo jamstva, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
3. da predložijo dokazila, reference, ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne gospodarske službe,
4. da predložijo podrobno izdelan poslovni načrt ter program izvajanja storitev in dejavnosti z odprto kalkulacijo cen in predlaganim standardom kakovosti in obsega storitev, ki so predmet koncesije, iz katerega bo razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti,
5. da predložijo ustrezno višino zavarovanja (varščino), najmanj v višini 500.000 SIT, za kvalitetno izvajanje javne gospodarske službe. Če izbrani kandidat v roku 30 dni po sprejetju sklepa o izbiri ne vplača varščine, se odločba o izbiri razveljavi.
IX
Ponudniki za izvajanje javne gospodarske službe morajo predložiti dokazila, da razpolagajo z ustreznimi tehničnimi sredstvi in poslovnimi prostori za izvajanje dejavnosti.
X
Med prijavljenimi kandidati izbira posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet, na podlagi naslednjih kriterijev:
1. višina koncesijske dajatve (30%),
2. predlagani standard storitev (kvaliteta in obseg) (20%),
3. cena storitev (20%),
4. dosedanje reference ponudnika (20%) in
5. kvaliteta predloženega poslovnega načrta in razvojnega programa (10%).
Komisija za izbiro lahko odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov. V upravnem postopku odloči župan Občine Žalec.
XI
Vsa potrebna dokumentacija (predpisi, minimalni standardi storitev, ipd.) ter dodatne informacije bodo zainteresiranim na voljo na Občini Žalec, Ulica savinjske čete 5, Žalec. Razpisna dokumentacija se plača v višini 5.000 SIT.
XII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40306/00019/2001
Žalec, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti