Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4498. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (prostorski plan Občine Kungota), stran 8757.

Na podlagi prvega dstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 7. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na 20. redni seji dne 24. 10. 2001 obravnaval in sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 2000 in družbenega plana Občine Maribor – Pesnica za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 (prostorski plan Občine Kungota)
1. Razlogi za pričetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Kungota
Občina Kungota je ob svojem nastanku oziroma pričetku delovanja za svoj teritorij prevzela akte bivše Občine Maribor–Pesnica, med drugim tudi planske akte.
Tako veljajo za Občino Kungota naslednji planski akti:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 (sprejeto na Občinskem svetu občine Kungota na seji dne 23. 10. 1997),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 (sprejeto na Občinskem svetu Občine Kungota na seji dne 23. 10. 1997).
Zaradi nadaljnjega razvoja občine in njene usmeritve so se pojavile potrebe po spremembah prostorskih rešitev. Potrebe zahtevajo proučitev in primerne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– ureditvenimi območji naselij,
– opredelitvijo do pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskih v stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,
– izgradnje infrastrukture.
Poleg navedenih obstajajo tudi drugi razlogi, ki zahtevajo prilagoditev prostorskih sestavin planskih aktov občine pogojem, ki jih določajo spremenjeni zakonski okviri:
– z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999) od 6. 3. 1999 veljajo spremenjena in dopolnjena izhodišča dolgoročnega plana države, ki pomembno vplivajo na pripravo dokumentacije in poseganje v prostor v občini,
– narejene so bile nekatere strokovne podlage na osnovi katerih je smiselno prilagoditi prostorske odločitve, oziroma izdelane strokovne podlage dopolniti z vidikom poselitve,
– podane so bile vloge občanov za spremembo namenske rabe zemljišč iz pretežno kmetijskih zemljišč v primarni rabi v stavbna zemljišča,
– v letu 1999 sta bila sprejeta zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99).
S programom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 se opredeljuje vsebina, postopek in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Kungota, seznam ministerstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno- strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.
2. Osnove za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 1997 je Občina Kungota, Plintovec 1, 2 201 Zg.Kungota.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za občino bo izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb za izbor izvajalca
Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine je župan in občinska uprava
2.2. Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
– navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85),
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdP-SDP, Uradni list RS, št. 11/99),
– podzakonski predpisi, sprejeti ozirom aizdani na podlagi gornjih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb. Na območju občine so: ZN delov naselij izven Maribora (na območju Občine Kungota zajema naselje Gradiška in del Zg. Kungota), ZN za del naselja Sp. Kungota, Gradiška II, ZN za naselje Zg. Kungota, UN za mejni prehod Jurij ob Pesnici, UN naselja Svečina.
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo obsegala izdelavo osnutka, dopolnjenega osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartografskega dela plana, kartografske dokumentacije k planu in ustrezne obrazložitve.
3. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Dolgoročni in družbeni plan občine se spremenita in dopolnita v prostorskih sestavinah, in sicer na naslednjih področjih:
– poselitev; spreminjajo se:
– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje,
– infrastruktura,
– vsa druga področja, kjer gre za usklajevanje s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov,
– vsa tista področja, kjer gre za uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi (npr. kategorizacija občinskih cest).
Vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del plana in v kartografsko dokumentacijo k planu.
4. Ministrstva, ki sodelujejo v postopku.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja ministrstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za obrambo.
Ministrstva sodelujejo v postopku v dveh fazah:
– pred pripravo osnutka tako, da na podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna izhodišča za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči planskih aktov RS tako, da se z njimi uskladi dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kungota v fazah priprave osnutka, obravnave pripomb iz javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka, po potrebi pa tudi v drugih fazah bodo vključeni še naslednji organi in organizacije:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor, – javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Telekom Slovenije – enota Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, vodnogospodarski sektor Maribor.
Navedeni organi in organizacije sodelujejo v postopku priprave, strokovne obravnave in usklajevanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine s predlogi, mnenji in strokovnimi podlagami.
5. Postopek priprave in verifikacije sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Izdelovalec pošlje vloge na pristojna ministrstva in jih zaprosi za strokovne podloge in podatke o obveznih izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Prav tako se zaprosi za ustrezne osnove tudi druge organe in organizacije, ki bodo iz vsebinskih razlogov vključene v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu in mu predlagal da ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
Občinski svet občine Kungota bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in ga objavi v MUV ter na krajevno običajen način.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primeren način.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo izvajalec zbiral in evidentiral vse ustne in pisne pripombe posameznikov, organizacij in organov. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Kungota, ko bo do njih zavzel stališča.
Na podlagi stališč do pripomb bo in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Izvajalec bo v sodelovanju s koordinatorjem poskrbel, da bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi relevantnimi ministrstvi.
Na podlagi usklajevanja bo oblikovan predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine poslal na Vlado RS oziroma na ministrstvo za okolje in prostor v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo Občinski svet občine Kungota sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine z odlokom.
Sprejeti odlok bo objavljen v MUV in bo začel veljati osmi dan po objavi.
6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine bodo pripravljene v naslednjih okvirnih rokih:
– sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na 20. redni seji v oktobru 2001,
– izbor izvajalca: do konca decembra 2001,
– pridobitev gradiv ministrstev in ostalih organov in organizacij ter priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v 5 mesecih po sprejetju programa priprave,
– določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v 1 mesecu po zgoraj opravljenih aktih,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine 45 dni po objavi sklepa,
– stališče do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav za sejo občinskega sveta se pripravi v 2 mesecih po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavah,
– dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine v naslednjem mesecu,
– usklajevanje z ministrstvi v naslednjih treh mesecih,
– pridobitev sklepa Vlade RS v 45 dneh po posredovanju vloge,
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Kungota v enem mesecu po posredovanju vloge Vladi RS.
7. Finančna sredstva.
Finančna sredstva za realizacijo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kungota se zagotovijo iz proračuna Občine Kungota za leti 2002 in 2003.
Strokovne podlage in programske zasnove na območjih, kjer so potrebe, zagotovijo zainteresirani investitorji.
8. Začetek veljavnosti.
Program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v skladu z 120. členom statuta Občine Kungota v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti