Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4510. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada, stran 8784.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), v zvezi z 59. členom zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 94. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad (v nadaljevanju: sklad) kot evidenčni račun v okviru računa občinskega proračuna zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov pri uresničevanju stanovanjske politike, določene z občinskim stanovanjskim programom.
2. člen
Namen sklada je:
1. da se na posebnem evidenčnem računu občinskega proračuna v skladu s 1. členom tega odloka ločeno zbirajo prejemki:
– od anuitet, ki jih odplačujejo kupci družbenih stanovanj, prodanih z obročnim načinom plačila kupnine;
– od najemnin, ki jih plačujejo najemniki socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter poslovnih prostorov;
– ki so namenjeni za uresničevanje občinskega stanovanjskega programa;
2. uresničevanje nalog na stanovanjskem področju, in sicer:
– spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj;
– pridobivanje stanovanj v obstoječih objektih;
– najemanje posojil za gradnjo oziroma nakup stanovanj pri Stanovanjskem skladu RS;
– dajanje posojil za reševanje stanovanjskih vprašanj občanom;
– priznavanje pravice do znižanja najemnine najemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za najem socialnega stanovanja.
3. člen
Sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto;
– namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki sklada;
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi sklada.
Sredstva sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
4. člen
Obveznosti sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
Izplačila v breme sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov sklada.
Neporabljena sredstva na računu sklada se na koncu tekočega leta prenesejo v prihodnje leto.
5. člen
Za spremljanje uresničevanja namena iz 2. člena tega odloka se ustanovi odbor za stanovanjska vprašanja kot občasno delovno telo občinskega sveta občine.
6. člen
Upravitelj sklada je predstojnik občinskega organa (službe), ki je pristojen za stanovanjsko področje. Upravitelj skrbi za upravljanje sklada in razpolaganje s sredstvi sklada.
Upravitelj mora najmanj enkrat letno poročati županu in odboru iz 5. člena tega odloka o upravljanju in razpolaganju s sredstvi sklada.
7. člen
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
Sklad preneha, če ne izpolnjuje namena, zaradi katerega je bil ustanovljen ali če sredstva sklada ne zadoščajo za izpolnjevanje njegovega namena.
Upravitelj sklada mora v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje sklada po predpisanem postopku predlagati županu spremembo tega odloka.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Žalec z dne 25. 2. 1993, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada v Občini Žalec z dne 18. 12. 1997 in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada v Občini Žalec z dne 10. 2. 2000.
Prosta denarna sredstva, vrednostni papirji, osnovna sredstva, nepremičnine in drugo premoženje Stanovanjskega sklada Občine Žalec preidejo v last Občine Žalec.
9. člen
Župan v roku 30 dni po začetku veljavnosti tega odloka sprejme akt, ki podrobneje ureja in določa način poslovanja sklada.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 36001/0001/01
Žalec, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti