Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4499. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2001, stran 8759.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 24. redni seji dne 26. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2001 (Uradni list RS, št. 52/01; v nadaljnjem besedilu: odlok), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
SIT
a)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki                      235,147.375,68
II.  Skupaj odhodki                      235,252.337,15
III. Proračunski presežek (primanjkljaj (I.–II.))         –104.961,47
b)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                         1,150.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev             –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)                     1,150.000
c)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje                              –
VIII. Odplačilo dolga                            –
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računu (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)                 1,045.038,53
X.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX)=III           104.961,47
XI.  Stanje sredstev na računih na dan 31. 12
preteklega leta
Pregled prihodkov in odhodkov in njihova razporeditev ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/01-5
Kuzma, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti