Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4493. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno, stran 8753.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in na podlagi 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 23. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad (v nadaljevanju: proračunski sklad) Občine Cerkno ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, vire financiranja in upravljanje proračunskega sklada.
2. člen
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Cerkno in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski sklad ustanovljen.
3. člen
Namen proračunskega sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in zagotavljanje materialne podlage za:
– gospodarjenje in upravljanje s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori in funkcionalnimi zemljišči;
– financiranje gradenj in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in funkcionalnih zemljišč;
– za gradnjo, pridobivanje in oddajanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero;
– oddajanje, financiranje in obnovo poslovnih prostorov v lasti občine;
– vzdrževanje in amortizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč katerih lastnica je občina;
– opravljanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi ter sprejetim stanovanjskim programom.
4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
II. VIRI FINANCIRANJA
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
a) proračunskih sredstev;
b) namenskih prejemkov občinskega proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki sklada: najemnine in kupnine za stanovanja in stanovanjske hiše, namenskih dotacij pravnih in fizičnih oseb, vračila stanovanjskih kreditov, najemnine in kupnine za poslovne prostore;
c) sredstev kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije;
d) prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
e) iz drugih virov.
6. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
7. člen
Upravitelj proračunskega sklada, ki skrbi za upravljanje in razpolaganje s sredstvi v skladu s finančnim načrtom sklada je župan občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Pristojnosti župana na stanovanjskem področju so:
– skrbi za izvajanje stanovanjske politike v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom,
– odloča o naložbeni politiki na stanovanjskem področju,
– opravlja naloge na podlagi pravilnika o dodeljevanju posojil,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom in veljavnimi predpisi.
Občinski svet na predlog župana sprejema:
– pravilnik za razpis posojil,
– letni in srednjeročni občinski stanovanjski program,
– letni finančni načrt na stanovanjskem področju.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
8. člen
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
9. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
10. člen
Za spremljanje in uresničevanje namena iz 3. člena tega odloka bo skrbel pristojni odbor Občinskega sveta občine Cerkno.
Pristojnosti odbora so:
– obravnava vprašanja iz področja stanovanjske politike,
– obravnava občinski letni in srednjeročni stanovanjski program in letni finančni načrt na stanovanjskem področju,
– obravnava akte in druge odločitve iz pristojnosti občine na stanovanjskem področju ter jih predlaga v sprejem županu oziroma občinskemu svetu,
– spremlja gradnjo, pridobivanje, oddajanje in obnovo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v lasti občine,
– oblikuje in spremlja višino najemnin za stanovanja, stanovanjske hiše in poslovne prostore,
– na predlog strokovne službe pripravi predlog za odobritev vlog za stanovanjsko kreditiranje,
– oblikuje smernice naložbene politike in z njimi seznanja župana,
– opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet.
11. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja nadzorni odbor, ki poroča dvakrat letno občinskemu svetu.
IV. PRENEHANJE
12. člen
Proračunski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Občina Cerkno odpre evidenčni račun v okviru proračuna občine s 30. 10. 2001.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-02/01
Cerkno, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti