Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4494. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada, stran 8754.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I pop., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US in 22/00) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) in 7. člena odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Cerkno je Občinski svet občine Cerkno na 23. seji dne 27. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil iz proračunskega stanovanjskega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
– namene, za katere se dodeljuje posojila proračunskega stanovanjskega sklada,
– kategorije upravičencev,
– postopek dodeljevanja posojil.
II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE POSOJILA
2. člen
Sredstva sklada se dodeljujejo v obliki posojil, subvencioniranja obrestne mere za posojila in drugih oblik pomoči za:
– gradnjo, dograditev, nakup ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– za pridobivanje, gradnjo oziroma nakup socialnih, neprofitnih stanovanj,
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– za plačilo projektne dokumentacije.
Posojila s subvencionirano obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti sposojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino subvencionirane obrestne mere za vsak razpis določi župan na predlog komisije.
Druge oblike pomoči so: nadomestilo neugodnih stanovanjskih posojil z ugodnejšimi posojili in enkratne pomoči ob elementarnih in drugih nesrečah.
Sklad pridobiva manjkajoča sredstva za izvajanje programa v sodelovanju z bankami in se z njimi dogovarja za kreditiranje izključno na podlagi kriterijev določenih v pravilniku sklada in čim bližje pogojem kreditiranja iz lastnih sredstev sklada.
III. KATEGORIJE UPORABNIKOV IN POGOJI ZA PRIDOBITEV POSOJIL
3. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine Cerkno in izpolnjujejo pogoje, določene z razpisom.
Sredstva sklada lahko pridobijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije in občina za gradnjo, nakup in obnovo socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter nakup stavbnih zemljišč.
4. člen
Upravičenci do posojil sklada se delijo na naslednje kategorije:
– tisti, ki z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanja) prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje,
– tisti, ki jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno,
– tisti, ki si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali rešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo in sanacijo,
– tisti, ki so svoje stanovanjsko vprašanje rešili z najemom bančnih posojil, pa jih zaradi neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo odplačevati, izpolnjujejo pa pogoje iz 1., 2. in 3. točke tega člena.
5. člen
Merila za ocenjevanje vlog upravičencev iz prejšnjih členov tega pravilnika zajemajo:
– materialno premoženjsko stanje prosilca in njegove družine,
– socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine.
Merila za ocenjevanje vlog se natančno določijo z vsakokratnim javnim razpisom.
Ob upoštevanju navedenih meril imajo prednost pri dodeljevanju posojil:
– mlade družine,
– družine s tremi ali več otroki,
– družine v katerih je zaposlen samo prosilec,
– invalidi in družine z invalidnimi člani,
– prosilci z daljšo delovno dobo (najmanj tretjina delovne dobe), ki so brez stanovanja ali podnajemniki,
– razširjene družine, to je družine v katerih živijo tri generacije ožjih družinskih članov.
Pri invalidnosti se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljena s sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v telesnem razvoju, težja in težka duševna prizadetost in trajna nesposobnost za delo.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POSOJIL
6. člen
Sredstva sklada se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona, občinskega stanovanjskega programa in tega pravilnika vsaj enkrat letno sprejema pristojni odbor občinskega sveta.
Razpisi za posamezne kategorije upravičencev in posamezne namene porabe sredstev so praviloma ločeni.
Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Cerkno, v lokalnem časopisu in na radiu Cerkno.
7. člen
Razpis iz 6. člena tega pravilnika mora vsebovati najmanj:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev namenjenih za delitev,
– kategorije upravičencev do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev sredstev sklada,
– morebitne posebne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do razpisanih sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo prosilci v vlogi navesti,
– kraj prejema in oddaje vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu prosilcu,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojil,
– porabo in način odplačevanja odobrenega posojila,
– razpisni rok,
– listine, ki jih morajo prosilci priložiti vlogi,
– kriteriji za določanje prioritete pri delitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
8. člen
Pristojni odbor občinskega sveta po poteku razpisnega roka pregleda prispele vloge. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti o tem prosilca. Če prosilec vloge ne dopolni v roku 8 dni po prejemu obvestila, se vloga zavrže kot nepopolna.
9. člen
Popolne vloge obravnava pristojni odbor občinskega sveta, ki po sprejetih merilih oblikuje prioritetni vrstni red prosilcev.
Pristojni odbor občinskega sveta na podlagi prioritetnega vrstnega reda oblikuje predloge o dodelitvi posojil, ki jih posreduje županu.
10. člen
Vsi prosilci so pismeno obveščeni o odločitvi glede svoje vloge najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.
Seznam uspelih prosilcev se objavi na oglasni deski Občine Cerkno.
11. člen
Prosilci lahko podajo pritožbo v roku 15 dni od prejema sklepa župana. Pritožba se naslovi na župana občine.
Župan odloči o pritožbi najkasneje v roku enega meseca od prejema pritožbe.
12. člen
Uspeli prosilci morajo skleniti posojilno pogodbo z izbrano banko v roku 3 mesecev od izdaje sklepa.
Posojilojemalec je dolžan posojilo zavarovati po bančnih pogojih, stroške zavarovanja in odobritve posojila nosi posojilojemalec.
Stroške vodenja posojila pri banki poravnava proračunski sklad.
13. člen
Namenskost porabe posojila se zagotavlja z:
– dokumentarnim koriščenjem posojila pod pogoji in na način, ki ga določi banka,
– pravico pristojnega odbora v vpogled dokumentacije posojilojemalca o porabi posojila,
– pravico pristojnega odbora za ogled nepremičnine za katero je prejel posojilo.
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je v vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke ima posojilodajalec pravico razdreti posojilno pogodbo, posojilojemalec pa mora sredstva v celoti vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi, ki se štejejo od dneva prejema posojila.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Do spremembe statuta občine bo naloge pristojnega odbora občinskega sveta, določene s tem pravilnikom, opravljal odbor za družbene dejavnosti in socialno politiko.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-02/01
Cerkno, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti