Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4495. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah, stran 8756.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in na podlagi 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31) ter 7. in 16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Kungota na redni seji dne 24. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o občinskih cestah
1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 85/99) se v 58. členu spremenita prvi in drugi odstavek, ki glasita:
1. z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT in v odvisnosti od velikosti povzročene škode se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:
2. z denarno kaznijo najmanj 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Spremeni se 59. člen, ki glasi:
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 SIT se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
3. člen
V 6o. členu se spremenita prvi in drugi odstavek, ki glasita:
1. z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste:
2. z denarno kaznijo najmanj 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
4. člen
V 61. členu se spremenijo prvi, drugi in tretji odstavek, ki glasijo:
1. z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek investitorja objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena),
2. z denarno kaznijo najmanj 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja,
3. z denarno kaznijo najmanj 60,000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorne osebe pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorja oziroma upravljalca drugih objektov in naprav ob cestnem telesu zaradi pravočasne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).
5. člen
Spremeni se zadnji stavek 63. člena, ki glasi:
Po preteku enega leta se uveljavijo ukrepi iz 40. člena tega odloka.
6. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/48-2001
Kungota, dne 24. oktobra 2001.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.