Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4519. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica, stran 8795.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 24/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 27. seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o stavbnih zemljiščih v Občini Žirovnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa način in pogoje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(1) Občina gospodari s stavbnimi zemljišči v javno korist.
(2) Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno korist se vsako leto zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
3. člen
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvaja občinska uprava in obsega:
– promet s stavbnimi zemljišči (pridobivanje, menjava, prodaja in oddajanje zemljišč),
– oddajanje zemljišč v najem,
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč).
Način, pogoji in postopek pridobivanja, menjave, prodaje ali oddaje občinskih stavbnih zemljišč
4. člen
Odločitev o nakupu, menjavi, prodaji ali oddaji stavbnih zemljišč za gradnjo sprejme skladno z zakonom in statutom Občinski svet občine Žirovnica (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog župana oziroma župan na podlagi danega pooblastila občinskega sveta.
5. člen
Občina proda ali odda stavbna zemljišča v svoji lasti na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa ali brez javnega razpisa.
6. člen
(1) Občina lahko proda ali odda stavbno zemljišče brez javnega razpisa v skladu z 48. členom zakona o stavbnih zemljiščih:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
– za gradnjo objektov javne infrastrukture,
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš,
– za gradnjo nadomestnih objektov,
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja,
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neuspešen,
– za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
(2) Občina lahko zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa. Vrednost zamenjanih nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Če nepremičnini nista enakovredni, mora lastnik nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
(3) Na območjih, ki se urejajo z občinskih programom opremljanja stavbnih zemljišč, občina proda ali odda za gradnjo le stavbna zemljišča, ki so urejena skladno s programom opremljanja stavbnih zemljišč.
(4) Stavbna zemljišča, ki ne leže na navedenih območjih, se lahko oddajo neurejena, če investitor sprejme obveznost, da jih bo uredil.
7. člen
(1) Postopek javnega razpisa prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča se izvede z javnim zbiranjem ponudb.
(2) Postopek javnega zbiranja ponudb izvede in vodi komisija, ki jo imenuje župan.
(3) Javni razpis prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča se objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež občine,
– katastrske podatke o stavbnem zemljišču,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča,
– podatke o stopnji komunalne urejenosti stavbnega zemljišča,
– višino komunalnega prispevka v SIT/m2 stavbnega zemljišča, če se prodaja ali oddaja komunalno opremljeno stavbno zemljišče v skladu s programom opremljanja,
– rok in način plačila cene stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka,
– merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
– naslov in rok za oddajo pismenih ponudb,
– rok za sklenitev pogodbe,
– podatke o namembnosti objektov, ki jih bo dovoljeno graditi na stavbnem zemljišču skladno s prostorskim izvedbenim aktom ali prostorsko ureditvenimi pogoji; oziroma podatke o možni postavitvi začasnih,
– druge morebitne podatke, pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
9. člen
(1) O pregledu vlog, prispelih na javni razpis, komisija vodi zapisnik, v katerega vpiše predvsem naslednje podatke:
– kraj, datum in čas seje,
– imena prisotnih članov,
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele vloge,
– navedbo števila pravočasno prispelih vlog,
– navedbo števila prepozno prispelih vlog,
– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog,
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno vlogo.
(2) Kot merila za izbor najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– predvideni program dejavnosti in njegova skladnost s programi dejavnosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč ter vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
– rok začetka in končanje gradnje ter
– druga merila, navedena v razpisnih pogojih.
(3) Komisija izdela predlog sklepa prodaje ali drugega pravnega posla in ga pošlje županu.
(4) Najugodnejšega ponudnika izbere s sklepom župan.
(5) Sklep župana se posreduje vsem ponudnikom, ki so se prijavili.
10. člen
Pri obravnavi posamičnih vlog interesenta za pridobitev občinskega zemljišča občinska uprava izvede predvsem naslednji postopek:
– ugotovi interes občine do zemljišča, za katerega je vloga prispela,
– ugotovi možnost reševanja vloge v skladu s 6. členom odloka,
– ugotovi ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali skupaj s sosednjim zemljiščem obravnavati kot samostojno lokacijo,
– izdela predlog rešitve in ga pošlje v potrditev županu.
11. člen
(1) Interesenti lahko pridobijo v najem občinsko stavbno zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali če podajo posamično vlogo za najem občinskega zemljišča.
(2) Vloge obravnava občinska uprava s smiselno uporabo določb 10. člena
(3) V predlogu za sklenitev najemnega razmerja pa mora biti za vsak primer še posebej navedeno:
– vrednost najema na leto, ki se določi glede na namen uporabe stavbnega zemljišča
– dolžina najemnega razmerja v letih oziroma mesecih,
– ali obstaja možnost podaljšanja najemnega razmerja,
– morebitni drugi pogoji v zvezi z dejavnostjo, ki se bo opravljala na predmetnem zemljišču.
12. člen
Občina pridobiva zemljišča za svoje potrebe, za potrebe javnih zavodov in podjetij v lasti občine na podlagi odločitve o nakupu, ki jo pripravi občinska uprava ter sprejme občinski svet na predlog župana oziroma župan v skladu s pooblastilom občinskega sveta.
13. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet nakupa, prodaje, menjave ali oddaje za gradnjo, se za zemljišča, zajeta v prostorsko izvedbenih načrtih (PIN), določi skladno s programom opremljanja stavbnih zemljišč; za področja, ki niso zajeta v PIN, pa na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, upoštevajoč tržne razmere pri prometu z zemljišči na območju občine.
14. člen
(1) Občinski svet za tekoče leto na predlog župana s sklepom določi povprečno gradbeno ceno za m2 stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja in odstotke od povprečne gradbene cene za posamezna območja občine kot osnovo za določanje cen stavbnega zemljišča.
(2) Gornje cene se tekom leta revalorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.
Opremljanje stavbnih zemljišč, komunalni prispevek
15. člen
(1) Gradnja objektov v Občini Žirovnica je dovoljena samo na opremljenih stavbnih zemljiščih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja objektov dovoljena na zemljišču, ki ni opremljeno, kadar posamezni priključki glede na naravo objekta niso potrebni oziroma če investitor sprejme obveznost, da jih bo uredil.
(3) Opremljanje stavbnih zemljišč zagotavlja občina.
(4) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja za kompleksno gradnjo na podlagi programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme občinski svet.
(5) Občina lahko sklene z enim ali več investitorji pogodbo o komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za kompleksno gradnjo, ki obsega eno ali več zaokroženih območij v skladu s prostorskim izvedbenim aktom.
16. člen
Če s prostorskimi akti ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče tisto, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, če ni dovoljena gradnja greznic s prostorsko izvedbenim aktom,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
17. člen
(1) Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo,
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če se s tem vpliva na zmogljivosti obstoječe komunalne opreme ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
18. člen
(1) Komunalni prispevek na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se izračuna na podlagi predhodno izdelanega programa opremljanja s komunalnimi napravami za posamezno območje, ki ga potrdi občinski svet. Osnovo za izračun predstavlja površina stavbnega zemljišča zavezanca in mogoči priključki na javno infrastrukturo.
(2) Do izdelave oziroma uveljavitve programa opremljanja stavbnih zemljišč na območjih kompleksne gradnje in na vseh drugih območjih se komunalni prispevek izračuna tako, da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem besedilu: povprečni stroški komunalne opreme).
(3) Povprečni stroški komunalne opreme se določijo kot povprečje stroškov opremljanja s komunalnimi napravami na kvadratni meter stavbnih parcel v občini in jih vsako leto s sklepom potrdi občinski svet na predlog župana.
(4) Komunalni prispevek za posameznega zavezanca se izračuna z upoštevanjem:
– površine stavbnega zemljišča,
– možnosti priključitve na posamezne vode javne infrastrukture,
– zmogljivosti javne infrastrukture, ki zajema predvsem naslednje korekcijske faktorje:
– razmerja med koristno površino objekta po JUS in površino stavbnega zemljišča,
– namembnosti objekta (stanovanjska gradnja, poslovna gradnja, kmet. objekti...),
– vrsta gradnje (novogradnja ali prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti).
(5) Izračunani komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
19. člen
Občinski svet vsako leto na predlog župana s posebnim sklepom določi povprečne stroške komunalne opremljenosti za m2 stavbnega zemljišča, razrez teh stroškov glede na posamezne komunalne vode in korekcijske faktorje iz 4. točke 18. člena.
20. člen
Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
21. člen
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– varovanih stanovanj za starejše občane in invalide,
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev in šol,
– drugih objektov posebnega družbenega interesa, kadar o tem odloči s sklepom občinski svet;
se prispevek odmeri in zavezanca s sklepom občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
22. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, v primeru 3. točke 17. člena pa postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru 3. točke 17. člena, kjer rok, način in višino plačila komunalnega prispevka (oziroma višino soudeležbe pri izgradnji komunalnih vodov) določi občinski svet na predlog župana.
III. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o oblikovanju cen nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Jesenice (Uradni list SRS, št. 5/88), sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 56/01) in vsi drugi akti, ki so v Občini Žirovnica urejali odmero komunalnega prispevka.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0008/01
Žirovnica, dne 30. oktobra 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti