Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4503. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, stran 8770.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00) in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), so Občinski svet občine Ribnica v skladu z 82. členom statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) na 15. redni seji dne 12. 7. 2001, Občinski svet občine Sodražica v skladu s 121. členom statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) na 21. redni seji dne 27. 9. 2001 in Občinski svet občine Loški Potok v skladu s 16. členom statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) na 17. redni seji dne 28. 9. 2001 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ribnica, Občina Loški Potok in Občina Sodražica uvodoma ugotavljajo, da se je zaradi nastanka nove Občine Sodražica s 1. 1. 1999 spremenil status javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, ki opravlja svojo dejavnost na območju in za potrebe občanov vseh treh občin.
Zato Občina Ribnica, Občina Loški potok in Občina Sodražica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) s tem odlokom ustanavljajo javni zavod Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJEV
3. člen
Ustanovitelji zavoda so:
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
– Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok in
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica.
Sedež zavoda je: Majnikova 1, 1310 Ribnica.
Skrajšano ime zavoda je: Zdravstveni dom Ribnica.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 4. člena tega odloka.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Zavod ima organizirano zdravstveno postajo v Občini Sodražica in zdravstveno postajo v Občini Loški Potok.
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določi zavod s statutom.
V. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda je osnovno zdravstveno varstvo prebivalcev na območju Občine Ribnica, Občine Loški Potok in Občine Sodražica, in sicer:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev;
– služba splošne medicine;
– nujna medicinska pomoč;
– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
– preventivno in kurativno zobozdravstvo;
– patronažno varstvo;
– reševalna služba;
– laboratorijska in druga diagnostika;
– fizioterapija;
– družinska medicina;
– medicina dela, prometa in športa.
Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.
Zdravstvena dejavnost se izvaja v zavodu v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.
Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne in knjigovodske storitve za koncesionarje in druge uporabnike.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
– N 85.1 – Zdravstvo;
– N 85.12 – Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– N 85.121 – Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– N 85.122 – Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– N 85.13 – Zobozdravstvena dejavnost;
– N 85.14 – Druge zdravstvene dejavnosti;
– N 85.141 – Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
– N 85.143 – Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
– K 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
– K 70.32 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok in statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon in statut zavoda.
a) Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov v naslednji sestavi:
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– štirje predstavniki ustanoviteljev in sicer: dva predstavnika Občine Ribnica, en predstavnik Občine Loški Potok in en predstavnik Občine Sodražica.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in načinu, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin.
Praviloma občine ustanoviteljice zastopajo župani ali po njihovem pooblastilu druge osebe.
10. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
11. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovitveni seji predsednika in namestnika predsednika.
12. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanovitelji,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in izdela predlog razporeditve, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanoviteljev,
– v soglasju z ustanovitelji odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi direktorja,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– odloča o najemanju kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršilnih organov in stalnih ter občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
13. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta zavoda ter pomoč pri pripravi in vodenju sej sveta zavoda ter njegovih komisij in odborov zagotavlja uprava zavoda.
b) Direktor
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.
15. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odloča o delovnih razmerjih zaposlenih v zavodu,
– sklepa pogodbe,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druga dela in naloge na podlagi zakona.
16. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– smisel za organizacijo in vodenje,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika.
Direktor je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
17. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
c) Strokovni svet
18. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktor.
Sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja:
– strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
19. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– s plačili za opravljene storitve,
– iz sredstev proračunov ustanoviteljev,
– iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami in darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
21. člen
Premoženje in sredstva (oprema), s katerim zavod upravlja, je v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok ne določa drugače. Ustanovitelji zagotavljajo svoje, z zakonom določene obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja na območju vsake občine ustanoviteljice.
Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev dejavnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in služijo potrebam občanov vseh treh občin, zagotavljajo ustanovitelji potrebna sredstva v deležih, določenih v delitvenem sporazumu, in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanovitelji nesporno ugotovijo skupen interes. Ustanovitelji ugotavljajo skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes in določila delitvenega sporazuma dogovorno določajo sofinancerske deleže.
Vložek vsakega ustanovitelja glede evidenc lastninske pravice se za nepremično premoženje vknjiži v zemljiški knjigi, za premično premoženje (sredstva, oprema) pa se vodi evidenčno pri javnem zavodu v skladu z načinom pridobitve iz prejšnjega odstavka tega člena.
22. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakon in ta odlok.
23. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične in nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni občin, ustanoviteljic.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
24. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem soustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih za zdravstveni dom na območju Občine Ribnica in zdravstveni postaji na območju Občine Loški Potok in Občine Sodražica.
Zavod vodi ločeno tudi stroške tistih skupnih dejavnosti, ki se izvajajo v zdravstvenem domu Ribnica, za potrebe občanov vseh treh občin.
25. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev, investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme ter opravljanje dejavnosti.
Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanoviteljev lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
26. člen
Primanjkljaj sredstev, ki je nastal zavodu pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter standarde in normative, ki veljajo za področje dejavnosti, krije zavod iz lastnih sredstev, ustanovitelji pa le do višine v vsakoletnih proračunih zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
Zavod izdela predlog za pokritje primanjkljaja, o katerem odloči svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
Ustanovitelji krijejo primanjkljaj sredstev, ki je nastal zavodu iz naslova izvajanja nadstandardnih zdravstvenih storitev, če so bile te storitve opravljene v vsebini in obsegu, ki je bil predhodno dogovorjen oziroma naročen s strani ustanoviteljev.
27. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga pod pogoji in na način, kot ga določata zakon in ta odlok, če v celoti in realno pokrije stroške te dejavnosti in stroške, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodkov iz prvega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za druge namene, zaradi katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne podajo soglasja ustanovitelji.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in z drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev v skladu s tem odlokom.
29. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
30. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ter za vzdrževanje stavb in prostorov, ki jih v soglasju z ustanovitelji oddaja v najem ali zakup koncesionarjem.
31. člen
Zavod je dolžan dati koncesionarju možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe ter omogočiti vlaganje lastnih najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
32. člen
Zavod je dolžan koncesionarja na koncesionarjeve stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike, zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOST ZAVODA
33. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom, ter na podlagi programa dela zavoda, h kateremu so dali predhodno soglasje.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
34. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda, na zahtevo županov pa tudi večkrat letno ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
Zavod je dolžan ustanoviteljem posredovati vse podatke o vsebinski in finančni realizaciji dela zavoda in vsebinskih in finančnih načrtih dela zavoda v rokih in na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
35. člen
Ustanovitelji so dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
36. člen
Zavod mora od ustanoviteljev:
– pridobiti soglasje k določbam statuta,
– pridobiti soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k statutarnim spremembam,
– pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– pridobiti soglasje k nagradi direktorja,
– pridobiti soglasje k predlogu za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki,
– pridobiti soglasje k najemanju kreditov in zadolževanju,
– pridobiti druga soglasja in mnenja, določena z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
Ustanovitelji so dolžni izdati soglasje iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka.
37. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Občinski svet občine Ribnica, Občinski svet občine Loški potok in Občinski svet občine Sodražica lahko ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani vseh občin ustanoviteljic.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v roku šestih mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda konstituirati v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Strokovni svet se v skladu z določili tega odloka konstituira po uveljavitvi statuta iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu direktorju.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 40/97 in 75/97).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic.
Št. 01-MT-143-01-1/01
Ribnica, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
Št. 143-01/01-3
Loški potok, dne 28. septembra 2001.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l. r.
Št. 00-201-10/01
Sodražica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti