Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica, stran 8785.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 10. 2001sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva–Ložnica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva -Ložnica (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN), ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje v juliju 2001, pod št. projekta 1675/99-ZN-P. Projekt je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve ZN so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99).
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na:
* Zmanjšanje območja obravnave
Zaradi celovite sanacije deponije komunalnih odpadkov Ložnica se izvzame severozahodni del območja (območje deponije) in severni del (območje zelenice) iz veljavnega zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica (Uradni list SRS, št. 13/85, v nadaljevanju: ZN) in se vključi v ureditveni načrt deponije komunalnih odpadkov Ložnica (ZUV, št. proj. 1293/99-UN-P, julij 2001, v nadaljevanju: UN Ložnica).
* Manjše spremembe in dopolnitve ureditev na SZ robu območja
Zaradi spremembe meje in novih infrastrukturnih ureditev na območju deponije (območje izvzema) so predvidene manjše spremembe – prilagoditve infrastrukturnih ureditev na SZ robu območja sprememb in dopolnitev ZN (prometna ureditev, komunalna ureditev, ograja) in dodatna zasaditev robov območja na meji z deponijo in naseljem na zahodu.
3. člen
Za ostala določila ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN, ki jih ne obravnava ta odlok veljajo določila odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list RS, št. 13/85).
4. člen
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se glasi:
“Meja območja gospodarske cone Minerva–Ložnica se spremeni v severozahodnem delu območja in poteka po naslednjih parcelnih mejah:
Izhodiščna točka meje je na severozahodnem delu gospodarske cone, in sicer na vogalu parcele št. 257/1, nadalje poteka proti vzhodu po njenem južnem robu, po robu parcele št. 270/4 in seka cesto po južnem robu parcele št. 270/5. Od tu zavije meja območja proti jugu po vzhodni meji parcele št. 270/7, 269/8, 269/9, 266/3 vse do ceste – parcele št. 1963. Meja območja poteka dalje proti zahodu, seka južni del parcele št. 266/3, nato zavije proti severu po vzhodni meji parcele št. 264 in delu parcele št. 266/2 v razdalji okoli 18 m. Tu se meja lomi proti SZ in poteka v premi, kjer seka južni del parcele št. 266/2 in se nadaljuje po južni meji parcele št. 270/13 vse do ceste – parcelna številka 1962/1. Od tu poteka meja območja po vzhodnem robu ceste - parcelna številka 1962/1 v razdalji okoli 46 m in zavije proti zahodu po južni meji parcele št 258/2, seka parcelo št. 1960/5 in poteka dalje po južni maji parcele št. 27 v razdalji okoli 40 m. Nato zavije meja proti severu v premi z razdaljo okoli 120 m. Pri tem seka parceli št. 27 in št. 28/1. V tej razdalji se obrne proti jugo-vzhodu do južnega vogala parcele 257/1 in pri tem seka parceli št. 28/1 in št. 1960/2. Nadalje poteka meja po vzhodnem robu parcele št. 257/1 proti severu do izhodiščne točke.
Območje sprememb in dopolnitev ZN je v celoti v k.o. Žalec. Meja ureditvenega območja je prikazana v katastrski situaciji, v merilu 1: 2880, ki je sestavni del sprememb in dopolnitev ZN. Velikost območja sprememb in dopolnitev ZN je 4,90 ha.“
5. člen
Dopolni se druga alinea prvega odstavka 4. člena odloka, tako da se glasi:
“Geološka zgradba tal omogoča lokacijo gradbenih objektov na vzhodnem delu gospodarske cone Minerva-Ložnica in skladiščne površine na terenu zasutega odlagališča odpadkov, ki pa se izločijo iz ZN in urejajo znotraj UN Ložnica (območje izvzema).“
6. člen
Spremeni se četrta alinea prvega odstavka 4. člena odloka, tako da se glasi:
“Severozahodno mejo sprememb in dopolnitev ZN določa ustrezen odmik od opuščene deponije komunalnih odpadkov Ložnica in je prikazana v grafičnih prilogah iz prvega člena tega odloka. Ob meji gospodarske cone Minerva Ložnica je obvezna gosta zasaditev drevja in grmovnic.“
7. člen
Dopolni se drugi odstavek 4. člena odloka, tako da se na koncu doda nov stavek:
“Dodatni zeleni pas drevja in grmovnic se uredi na SZ robu območja na meji z deponijo in proti stanovanjskim objektom na zahodu.“
8. člen
Dopolni se tretja alinea prvega odstavka 6. člena odloka, tako da se glasi:
“Sanacija terena na območju opuščenega odlagališča odpadkov (območje izvzema) se ureja z UN Ložnica.“
9. člen
Dopolni se četrta alinea prvega odstavka 6. člena odloka, tako da se glasi:
“Speljava izcednih vod iz odlagališča odpadkov preko merilnega objekta na deponiji (območje izvzema) v kanalizacijski odvodnik Ložnica-Žalec, v skladu z UN Ložnica.“
10. člen
Dopolni se šesta alinea prvega odstavka 6. člena, tako da se glasi:
“Speljava zaledne in meteorne vode iz odlagališča odpadkov v odprt obrobni jarek in meteorni kanal na dvorišču Minerve z izlivom v potok Ložnica, v skladu z UN Ložnica.“
11. člen
Dopolni se dvanajsta alinea prvega odstavka 6. člena, tako da se glasi:
“Možno je kabliranje obstoječega daljnovoda 20 kV Žalec-Pirešica – kabliranje nizkonapetostnega omrežja iz stare trafo postaje Minerva. Kolikor se daljnovod ne kablira, upravljavec daljnovoda določi podrobnejše pogoje urejanja pod daljnovodom.“
12. člen
Doda se nova – petnajsta alinea k prvemu odstavku 6. člena odloka, ki se glasi:
“Razsvetljava SZ roba območja sprememb in dopolnitev ZN se zaradi bližine naselja uredi v minimalnem obsegu, moči in višini glede na veljavne predpise.“
13. člen
Spremeni in dopolni se tretja alinea drugega odstavka 7. člena odloka, tako da se črta beseda “odprtih“ skladiščnih površin, v nadaljevanju pa doda še besedilo, ki se glasi:
“Skladiščne površine na območju deponije (območje izvzema) se urejajo v skladu z UN Ložnica. Način končne ureditve skladiščnega prostora končnih izdelkov Minerve na območju deponije se uredi s posebnim izvedbenim projektom, ki mora biti skladen z UN Ložnica in na katerega mora dati soglasje upravljavec zaprte deponije komunalnih odpadkov. MS Žalec (Vaški svet Ložnica) mora podati svoje mnenje.“
14. člen
Dopolni se 9. člen odloka, tako da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
“Za pripravo in komunalno ureditev, ki se nanaša na ukrepe sanacije deponije iz tretje, četrte in šeste alinee prvega odstavka 6. člena in sedme alinee prvega odstavka 7. člena je dolžan poskrbeti upravljavec zaprte komunalne deponije.“
15. člen
Dopolni se 10. člen odloka, tako da se na koncu doda besedilo:
“razen sprememb in dopolnitev, ki jih opredeljuje ta odlok. Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdala soglasja k spremembam in dopolnitvam ZN. Ti pogoji morajo biti upoštevani pri vseh posegih v prostor, pri izdelavi lokacijske dokumentacije in v vseh izvedbenih projektih. Možne so tolerance zaradi izboljšanja kakovosti okolja in sonaravnih ureditev v skladu z veljavno zakonodajo.“
16. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo inšpekcija za prostor in inšpekcija za okolje Ministrstva za okolje in prostor.“
17. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Žalec in na Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/01/2000
Žalec, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti