Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2001 z dne 9. 11. 2001

Kazalo

4504. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o., stran 8774.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), četrti odst. 1., 578., 580., 408. in 409. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 36/00), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/90), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški potok (Uradni list RS, št. 47/95 in 57/95) in 121. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na 16. redni seji 11. 11. 2001, Občinski svet občine Loški potok na 17. redni seji 28. 9. 2001 in Občinski svet občine Sodražica na 21. redni seji 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
Ta akt se sprejema zaradi ureditve medsebojnih razmerij v skladu s sklepom o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica (Uradni list RS, št. 12/01).
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/433/00 kot družba za omejeno odgovornostjo.”
2. člen
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Komunala Ribnica), ki se organizira kot družba z omejeno odgovornostjo, se ustanovi s celotnim premoženjem javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
3. člen
Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica d.o.o. Skrajšano ime družbe je: KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Breže 1/b, Ribnica.
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z napisom: KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Komunala Ribnica opravlja v občinah ustanoviteljicah obvezno gospodarsko javno službo za:
A 01.411  – urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
E 41.00  – zbiranje, čiščenje in distribucija vode
K 74.70  – čiščenje stavb
O 90.001  – zbiranje in odvoz odpadkov
O 90.002  – dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
      trdnih odpadkov
O 90.003  – ravnavanje s posebnimi odpadki
O 90.004  – kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O 90.005  – druge dejavnosti javne higiene.
Zaradi racionalnejšega in gospodarnejšega izvajanja obvezne gospodarske javne službe oziroma v interesu nemotenega zagotavljanja javne dobrine družba opravlja še naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:
D N 37.20 – reciklaža nekovinskih izdelkov in odpadkov
D N 37.10 – reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
E 40.30  – oskrba s paro in toplo vodo
F 45.11  – rušenje objektov in zemeljska dela
F 45.21  – splošna gradbena dela
F 45.23  – gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
F 45.24  – hidrogradnje in urejanje voda
F 45.25  – druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F 45.31  – električne inštalacije
F 45.33  – vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F 45.34  – druge inštalacije pri gradnjah
F 45.45  – druga zaključna gradbena dela
F 45.50  – dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
      skupaj z upravljalci strojev
F 55.21  – splošna gradbena dela, gradnje in vzdrževanje
G 50.20  – vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 51.41  – trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
      inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
I 60.24  – cestni tovorni promet
I 63.21  – druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
K 70.32  – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K 72.30  – obdelava podatkov
K 72.40  – dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K 74.20  – projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.30  – tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.84  – druge raznovrstne poslovne dejavnosti
K 74.40  – oglaševanje
O 93.01  – dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
O 93.04  – pogrebne storitve.
IV. USTANOVITELJI DRUŽBE
5. člen
Ustanovitelji Komunale Ribnica so:
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
– Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok in
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
Ustanoviteljske pravice uresničuje skupščina družbe, ki jo sestavljajo župani občin ustanoviteljic.”
6. člen
Komunala Ribnica opravlja kot javna pooblastila tudi naslednje dejavnosti v skladu z 12. členom zakona o gospodarskih javnih službah:
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
7. člen
Komunala Ribnica izvaja dejavnosti iz 4. člena tega odloka na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljev in drugi predpisi.
V. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
8. člen
Osnovni kapital Komunale Ribnica, ki je hkrati osnovni vložek ustanoviteljev v javno podjetje in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva na dan 31. 12. 2000 znaša 53,358.348,80 SIT.
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljev, niso vključeni v osnovni kapital družbe, na dan 31. 12. 2000 znašajo 261,801.501,28 SIT.
Komunala Ribnica na podlagi posebne pogodbe z občinami ustanoviteljicami uporablja, upravlja, izkorišča in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe.
Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v šestih mesecih po vpisu javnega podjetja v sodni register.
9. člen
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu Komunale Ribnica znašajo na dan 31.12. 2000:
a) osnovni vložek Občine Ribnica znaša 37,740.360,10 SIT oziroma 70,73%
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša 6,723.151,95 SIT oziroma 12,60% in
c) osnovni vložek Občine Sodražica znaša 8,894.836,75 SIT oziroma 16,67%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
10. člen
Poslovni delež daje imetnikom naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino poslovnega deleža,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru stečaja ali likvidacije družbe.
11. člen
Poslovni deleži se lahko odsvojijo, če zakon to dopušča. Družbeniki imajo pod enakimi pogoji prednost pri nakupu poslovnega deleža.
V primeru, da želi družbenik svoj poslovni delež odstopiti drugemu družbeniku, vrednost deleža določi sam. Predkupno pogodbo naslovi družbenik na skupščino družbe. Predsednik skupščine družbe jo posreduje ostalima dvema družbenikoma s priporočenim pismom s povratnico, z navedbo cene, načina odtujitve in roka plačila. Vsak od ostalih dveh družbenikov ima predkupno pravico do ponujenega poslovnega deleža v sorazmerju njegovega poslovnega deleža glede na celotni kapital družbe. Predkupna pravica velja 30 dni od dneva, ko je bila namera odtujitve sporočena skupščini.
V primeru, da eden od družbenikov ne izkoristi predkupne pravice v predvidenem roku, sme celotni ponujeni delež prevzeti drugi družbenik. V primeru, da nobeden od družbenikov ne odkupi oziroma prevzame ponujenega poslovnega deleža, lahko družbenik izstopi iz družbe.
Družbeniki so soglasni, da poslovni delež posameznega družabnika v družbi v primeru nadaljnje delitve poslovnih deležev ali zaradi dokapitalizacije družbe ne more biti manjši kot 5% glede na celotni kapital družbe, ob zagotovitvi sorazmernega deleža s strani družbenika.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
12. člen
S Komunalo Ribnica upravljajo družbeniki v sorazmerju z višino svojih poslovnih deležev.
Komunala Ribnica ima naslednje organe upravljanja:
– skupščino,
– direktorja.
Skupščina
13. člen
Najvišji organ odločanja v Komunali Ribnica je skupščina vseh družbenikov.
Vsakih dopolnjenih 14.000 SIT poslovnega deleža daje družbeniku v skupščini en glas.
Vsako občino ustanoviteljico zastopa v skupščini župan ali po pooblastilu župana druga oseba.
14. člen
Skupščina se opravi praviloma na sedežu družbe. Sklicatelj lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. Sklic skupščine lahko zahteva vsak družbenik, čigar vsota vseh poslovnih deležev, ki jih ima, dosega 10% osnovnega kapitala družbe. Skupščino se skliče s priporočenim pisnim vabilom, ki ga morajo družbeniki sprejeti vsaj 8 dni pred zasedanjem družbe skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red skupščine. Na sejo skupščine se brez pravice glasovanja vabi direktorja družbe.
Družbeniki, ki imajo vsaj 10% vseh glasov na skupščini, lahko na dnevni red predlagajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi skupščine.
Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki.
15. člen
Pooblaščenci družbenikov izkažejo svojo identiteto z identifikacijskim dokumentom (osebno izkaznico), in s pisnim pooblastilom, razen, če njihova identiteta ni sporna.
16. člen
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga voli skupščina družbe.
Predsednika skupščine se voli za dobo enega leta, in sicer na predlog občinskega sveta občine, ki ji pripada mandat za predlaganje predsednika. Predsednik skupščine predlaga za prvi mandat Občinski svet občine Ribnica, kasneje pa se bo pri predlaganju predsednika skupščine upošteval abecedni red družbenikov. Predsednik mora odgovoriti na vprašanja družbenikov oziroma pooblaščencev, ki se tičejo dnevnega reda.
17. člen
Skupščina družbe je sklepčna, če se je udeležijo družbeniki oziroma pooblaščenci, ki imajo skupaj večino glasov. Če ni z zakonom ali pogodbo določeno drugače, odločajo družbeniki na skupščini s 3/4 večino oddanih glasov.
Skupščina odloči le o vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red. Izjemoma odloča skupščina o sklicu nove seje, o sestavi zapisnika, vpisih v zapisnik ter seznamu prisotnosti ne glede na dnevni red.
Praviloma odloča skupščina z javnim glasovanjem. V primeru, ko to zahtevajo družbeniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj najmanj 10% vseh glasov, glasuje skupščina tajno.
K odločitvi skupščine družbe je potrebno pridobiti tudi soglasje vseh občinskih svetov družbenikov v naslednjih primerih:
– odtujitve in obremenitve premoženja družbe,
– povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala družbe,
– statusnih sprememb in prenehanja družbe,
– prenosa poslovnega deleža in
– v primeru kritja izgube družbe.
18. člen
Skupščina zaseda na rednih sejah, ki so praviloma dvakrat letno in na izrednih sejah, kadar to zahteva nemoteno delo družbe ali je potreben sklic skupščine.
V primeru izredne seje se za njen sklic ne uporabljajo roki, predvideni za redno zasedanje skupščine.
19. člen
Skupščina odloča:
– o sprejemanju poslovnega poročila, obračunu in zaključnem računu,
– o razdelitvi dobička oziroma o predlogih za kritje izgube,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– o imenovanju in razrešitvi direktorja,
– o predlogih za spremembo tega odloka,
– o poslovni politiki,
– o sprejemu splošnih aktov družbe oziroma pravilnikov, razen tistih, ki jih sprejema direktor,
– o drugih zadevah, za katere tako določa zakon in ta odlok.
Poleg odločitev iz prvega odstavka tega člena skupščina:
– pregleduje in preverja poslovanje družbe,
– daje smernice za delo direktorju Komunale Ribnica,
– spremlja rentabilnost javnega podjetja, gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
20. člen
Vsaka ustanoviteljica za svoje območje poleg imenovanja svojega člana v skupščino družbe neposredno:
– določi posebne pogoje za izvajanje obvezne javne službe iz prvega odstavka 5. člena ter zagotavljanja in uporabe javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– določi pravice in obveznosti uporabnikov javnih dobrin, ki jih zagotavlja Komunala Ribnica.
21. člen
Občina ustanoviteljica je dolžna zagotoviti Komunali Ribnica finančno nadomestilo, če:
– ne dopusti oblikovanja cen komunalne storitve na raven, ki zagotavlja pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije ali
– določi posebne pogoje za izvajanje javne službe (20. člen) na tak način, da se povečajo stroški poslovanja javnega podjetja.
Finančno nadomestilo se obračuna glede na dejansko povečanje stroškov. V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka se nadomestilo obračuna v višini izpada dohodka.
Direktor
22. člen
Komunala Ribnica ima direktorja, ki vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktorja imenuje skupščina na podlagi javnega razpisa. Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom skupščine.
Direktor je lahko vsako neomejeno poslovno sposobna fizična oseba razen osebe, ki po zakonu ne more biti direktor in izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visoko ali univerzitetno izobrazbo tehnične ali družboslovne smeri in
– 5 let delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj leta na vodilnih delovnih mestih.
Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
23. člen
Direktor družbe:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja ter določa notranjo organizacijo družbe,
– sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja,
– izvršuje sklepe skupščine družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu,
– zagotavlja zakonitost dela družbe s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje družbe,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje družbe, spremembe v tehnično tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom tem odlokom in drugim akti družbe ter sklepi skupščine.
24. člen
Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu jih je s posebnim poslovnikom ali posamičnimi akti lahko določi družba ter je za spoštovanje navedenih omejitev osebno odgovoren.
25. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– na lastno zahtevo,
– če skupščina ne sprejme poročila o poslovnih izidih podjetja po letnem obračunu in ob tem ugotovi, da je direktor odgovoren za neizvajanje planskih dokumentov oziroma nepravilno poslovno politiko,
– v drugih utemeljenih primerih, določenih z zakonom.
Postopek razrešitve direktorja se podrobneje uredi s splošnimi akti družbe.
Do imenovanja novega direktorja razrešeni direktor oziroma direktor, ki mu je potekel mandat, še naprej opravlja svojo funkcijo ali pa skupščina določi vršilca dolžnosti, vendar najdlje za dobo enega leta.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
26. člen
Viri financiranja Komunale Ribnica so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri.
Za ostale dejavnosti Komunale Ribnica, ki se izvajajo kot dopolnitev k osnovni dejavnosti, velja tržni princip poslovanja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Družba sme brez soglasja skupščine sklepati posle ali sprejemati odločitve, ki se nanašajo na pridobivanje nepremičnin, najemati posojila in kredite ter sklepati kooperacijske pogodbe s trajanjem več kot eno leto, ki ne presegajo 10% osnovnega kapitala družbe. Družba ne sme brez soglasja skupščine dajati posojil ali poroštev; sklepati zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; podeljevati prokure in neomejenih pooblastil.
IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
28. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon. Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
29. člen
Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih listin.
X. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
30. člen
Morebitno izgubo družbe pokrivajo ustanovitelji v skladu z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odločajo ustanovitelji v skladu z zakonom.
31. člen
Skupščina družbe na predlog direktorja družbe sprejme sklep o razporeditvi dobička, ki se lahko nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv,
– delno ali v celoti za izplačilo družbenikom v skladu s tem odlokom,
– ali se delno ali v celoti dobička ne razporedi.
32. člen
Dobiček se deli med družbenike v razmerju deležev in se izplača praviloma do 15. 4. za preteklo poslovno leto.
33. člen
Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom. O načinu pokrivanja izgube odloči skupščina družbe.
Izguba se krije:
– iz sredstev rezerv družbe
– z znižanjem osnovnega kapitala družbe v breme osnovnih vložkov družbenikov.
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital družbe ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
XI. AKTI DRUŽBE
34. člen
Vsa vprašanja, pomembna za organizacijo, položaj in poslovanje družbe, se uredijo s splošnimi akti in pravilniki družbe.
XII. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
35. člen
Vsak družbenik ima pravico biti seznanjen s poslovanjem družbe. Direktor mu je dolžan dati med dvema zasedanjema skupščine pojasnilo o poslovanju družbe ter mu omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.
Direktor družbe sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo.
36. člen
Družbenik lahko iz družbe izstopi. Družbenik, ki izstopa, mora posredovati pisno izstopno izjavo poslovodstvu družbe najkasneje 6 mesecev pred datumom izstopa. Izstop je mogoč samo na dan 31. 12. vsakega leta.
Med družbeniki je vedno mogoč dogovor o sporazumnem izstopu iz družbe. V takem primeru je potrebno vsa razmerja med družbenikom, ki izstopa, in družbo, urediti v sporazumu, ki ima moč izvršilnega naslova.
37. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
Družba lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi sklepa skupščine.
38. člen
Družbi se lahko spremeni status ali se statusno povezuje:
– z združitvijo z drugo družbo,
– s pripojitvijo k drugi družbi,
– z razdelitvijo,
– s preoblikovanjem v drugo obliko družbe,
– s sklepanjem podjetniških pogodb.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. je pravni naslednik Javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p. o.
40. člen
Občine ustanoviteljice Komunale Ribnica imenujejo člane skupščine družbe v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
41. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo z notranjimi akti družbe skladno z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
42. člen
Funkcijo direktorja opravlja v času od ustanovitve Komunale Ribnica dalje dosedanji direktor, vendar najdlje 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Direktor Komunale Ribnica mora poskrbeti za normalno delo in poslovanje podjetja v prehodnem obdobju ter poskrbeti za vsa potrebna dejanja za pripravo družbene pogodbe ter vpis v sodni register.
43. člen
Skupščina družbe uskladi splošne akte družbe s tem odlokom v roku šestih mesecev po vpisu Komunale Ribnica v sodni register.
Splošni akti družbe se objavijo na oglasni deski družbe in pričnejo veljati osmi dan po objavi.
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p. o. v Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 20/00).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Za objavo odloka poskrbi Občina Ribnica.
Št. 01-NTK-002-01-1/01
Ribnica, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
Št. 352-01/01-3
Loški potok, dne 28. septembra 2001.
Župan
Občine Loški potok
Janez Novak l. r.
Št. 1-00-201-4/01
Sodražica, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti