Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3493. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3531. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
3532. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o prepovedi klanja telet in mlade govedi

Sklepi

3533. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

3494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja davčnih evidenc
3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
3496. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
3534. Odredba o določitvi števila strokovnih sodelavcev ter upravno tehničnih in drugih delavcev upravnega sodišča
3535. Odredba o tujih radijskih postajah
3536. Odredba o radijskih postajah telefonskega sistema za povezavo zrakoplov-zemlja
3537. Odredba o veljavnosti odobritve terminalske opreme satelitskih zemeljskih postaj z malimi satelitskimi antenami in satelitskih postaj za novinarstvo
3538. Odredba o tujih radioamaterskih radijskih dovoljenjih
3539. Odredba o radijskih postajah za osebni klic prek satelita
3540. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari

USTAVNO SODIŠČE

3497. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti
3498. Sklep o začasnem zadržanju sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice
3499. Odločba, da določba prvega odstavka 48. člena zakona o gasilstvu ni v neskladju z ustavo
3500. Odločba o tem, da določba drugega stavka prvega odstavka 52. člena zakona o odvetništvu ni v neskladju z ustavo
3501. Odločba o razveljavitvi dveh določb dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bohinj
3502. Razveljavitev posameznih določb zakona o prekrških, ki urejajo volitve sodnikov za prekrške

BANKA SLOVENIJE

3503. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
3504. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
3505. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
3506. Sprememba navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
3507. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3508. Poročilo o gibanju plač za september 1997
3509. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. novembra 1997
3510. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
3511. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
3512. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3513. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3514. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3515. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Beltinci

3516. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Beltinci

Brežice

3517. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem
3518. Program priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice

Grosuplje

3519. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Idrija

3520. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec

Loška dolina

3521. Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Loška dolina
3522. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina

Mislinja

3523. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Nazarje

3524. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje

Radenci

3525. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci
3526. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci

Slovenska Bistrica

3527. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje

Vrhnika

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1997
3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega novembra 1997, za območje Občine Vrhnika

Žalec

3530. Ugotovitev Občinske volilne komisije občine Žalec, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste SKD Slovenski krščanski demokrati

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

72. Uredba o ratifikaciji memoranduma o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Italijanske republike
AAA Zlata odličnost