Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3527. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje, stran 5795.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o Krajevnih skupnostih občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96) in statuta Krajevne skupnosti Laporje je Svet krajevne skupnosti Laporje na seji dne 10. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Laporje se razpiše referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) sofinanciranje adaptacije in gradnje prizidka k OŠ Laporje,
b) sofinanciranje zaključnih del pri obnovi cerkve,
c) izvajanja nalog iz posameznih programov po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah september 1997 ocenjen na 180,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) nameni 60% zbranih sredstev,
b) nameni 4% zbranih sredstev,
c) nameni 36% zbranih sredstev.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu, sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica ter sredstev Republike Slovenije.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 21. decembra 1997 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Laporje. Z njimi bo v skladu s programom ter letnimi plani razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Laporje.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za dobo pet let, in sicer od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Laporje, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Laporje zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Laporje dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Laporje in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Laporje, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Laporje. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Laporje
                  G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 21. 12. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003, za financiranje programa KS Laporje
g l a s u j e m
PROTI                                        ZA
                     (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Laporje.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Laporje, dne 10. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta KS Laporje
Milan Auer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti