Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3518. Program priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice, stran 5769.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97 (v nadaljnjem besedilu: ZVNDPP) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 34. seji dne 20. 10. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1. Predmet in cilj zazidalnega načrta Trnje Brežice
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave novelacije zazidalnega načrta Trnje v Brežicah, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njegovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
2. člen
2. Vsebina in obseg prostorsko izvedbenega akta (PIA)
2.1. Obseg PIA
Novelacija zazidalnega načrta Trnje Brežice obsega območje med Cesto svobode za zahodu, Bizeljsko cesto na severu, na vzhodu območja omejuje Trnska pot ter na jugu konča ob robu višjega platoja. Območje je bilo namenjeno pretežno stanovanjski gradnji.
Izvzete so parcele ob Bizeljski cesti katere lastnik je Škof Bogdan na parc. št. 229/1 in 381, k.o. Zakot, zemljišče med Lamutovo in Kocbekovo ulico parc. št. 210/9, 210/11, 210/12, 43/1, 43/11, 39/5, 39/6, 39/19, 39/24, 39/25, 39/26 k.o. Trnje in 229/1 in 381 k.o. Zakot last PE Elektro Krško ter zemljiše zahodno od elektro koridorja med Kregarjevo ulico na severu in robom višjega platoja na jugu, kjer je bil predviden prostor za gradnjo VVZ (otroški vrtec), in so predmet posebne obdelave.
2.2. Vsebina PIA
Novelirani zazidalni načrt bo preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen prostorski razvoj tega območja.
Priprava novelacije zazidalnega načrta Trnje se je pričela na pobudo krajanov in odbora za urbanizem pri Občini Brežice.
Prostorski razvoj (morebitne dozidave oziroma nadomestne gradnje v okviru povečanih gabaritov in spremembe namena prostora) se predvidi samo ob pogoju, da bivalni prostor sosednjih stavb ni oviran in razvrednoten in se pogoji bivanja ne smejo poslabšati.
Možne so rekonstrukcije in adaptacije ali nadomestne gradnje v okviru obstoječih gabaritov in obstoječega namena objektov.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS št. 14/85) in zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96).
II. STROKOVNE PODLAGE
3. člen
Glede na poseben pomen in lego obravnavanega območja se bodo izdelale naslednje strokovne podlage in študije:
– posebne strokovne podlage,
– poročilo o presoji vplivov na okolje,
– drugo po potrebi.
Vse rešitve morajo biti utemeljene in argumentirane.
Pri izdelavi ZN se mora uporabiti in upoštevati obstoječi zazidalni načrt Trnje (Uradni list SRS, št. 17/80).
Ravno tako se mora pri izvedbi upoštevati obstoječa prometna študija.
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave izpostava Novo mesto,
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Zakot–Bukošek–Trnje,
– ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
6. člen
Na izdelani osnutek ZN morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti se določi – Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice,
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi župan Občine Brežice in odbor za urbanizem in okolje.
c) Javni razpis za oddajo del ni obvezen, ker se izdelava novelacije ZN Trnje ne financira iz občinskega proračuna.
Naloga nosilca izdelave je:
– izdelava projektne naloge na podlagi anket potencialnih investitorjev,
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave ter navodilom,
– izdelava poročila o presoji vplivov na okolje,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Izdelano projektno nalogo na podlagi anket potrdi župan s strokovnimi službami.
V. TERMINSKI PLAN
7. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag v 30 dneh po potrditvi projektne naloge.
Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 90 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev. Časovno vzporedno se izdela poročilo o presoji vplivov na okolje.
Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN na prvi seji oziroma najpozneje v roku 30 dni po prejemu gradiva.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku zazidalnega načrta.
Po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu svetu, se v roku 1 meseca dopolni zazidalni načrt v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
Tako dopolnjen zazidalni načrt se posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Novelacija zazidalnega načrta bo glede na velikost območja izdelana po posameznih območjih v štirih etapah.
Št. 352-56/97-2/8
Brežice, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti