Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

72. Uredba o ratifikaciji memoranduma o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Italijanske republike, stran 2069.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SODELOVANJU MED POLICIJAMI REPUBLIKE SLOVENIJE IN ITALIJANSKE REPUBLIKE
1. člen
Ratificira se Memorandum o sodelovanju med policijami Republike Slovenije in Italijanske republike, podpisan v Ljubljani dne 14. novembra 1997.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M
O SODELOVANJU MED POLICIJAMI REPUBLIKE SLOVENIJE IN ITALIJANSKE REPUBLIKE
Minister za notranje zadeve Republike Slovenije in minister za notranje zadeve Italijanske republike,
sta se
ob upoštevanju nacionalne zakonodaje in mednarodnopravnih obveznosti obeh držav,
izhajajoč iz pozitivnih izkušenj pri sodelovanju med policijami obeh držav
dogovorila o naslednjem:
1. člen
Državi bosta okrepili sodelovanje na področju varovanja javnega reda in varnosti države, boja zoper nedovoljene imigracije, predvsem v obmejnih območjih in proti čezmejni kriminaliteti, in si bosta prizadevali zagotoviti tekoči promet na mejnih prehodih med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko.
2. člen
Centralni organi, ki so pristojni za razvoj in krepitev sodelovanja med policijami, so:
a) za Republiko Slovenijo:
Ministrstvo za notranje zadeve – Urad za javno varnost,
b) za Italijansko republiko:
Ministrstvo za notranje zadeve – Uprava za javno varnost.
Centralni organi bodo neposredno sodelovali med seboj in si nudili recipročno pomoč ter si izmenjevali vse informacije in podatke, potrebne za njihovo delo.
3. člen
Izmenjava podatkov in informacij, predvidena v tem memorandumu, bo potekala v skladu z nacionalno zakonodajo vsake od držav in ob spoštovanju veljavnih norm mednarodnega prava.
4. člen
V primerih policijskih akcij ali posebej zapletenih preiskav, ki segajo preko državne meje, lahko vsaka država pošlje na ozemlje druge enega ali več strokovnjakov z nalogo, da sodeluje pri takšnih akcijah ali preiskavah.
Ti strokovnjaki nimajo pooblastil, da bi s seboj nosili orožje ali druga prisilna sredstva in nimajo nobenih policijskih pooblastil na ozemlju druge države.
Pošiljanje strokovnjakov je pogojeno z izrecnim dovoljenjem centralnih organov države, na ozemlju katere bodo delovali navedeni strokovnjaki.
5. člen
Za namen tega memoranduma se za obmejna območja štejejo:
a) v Republiki Sloveniji:
– območje uprav za notranje zadeve Koper/Capodistria, Nova Gorica, Kranj,
b) v Italijanski republiki:
– območje Tržaške, Videmske in Goriške pokrajine.
Z namenom varovanja javnega reda in varnosti države, uspešnega boja zoper nedovoljene imigracije in proti čezmejni kriminaliteti ter zagotavljanja tekočega prometa na mejnih prehodih uradi za zvezo v obmejnih območjih neposredno sodelujejo med seboj in si pri tem izmenjujejo informacije, si nudijo potrebno pomoč ter usklajujejo načrte skupnih aktivnosti.
6. člen
Na obmejnih območjih opravljajo naloge uradov za zvezo naslednji uradi:
a) za Republiko Slovenijo:
– Inšpektorat policije in Urad kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Koper/Capodistria,
– Inšpektorat policije in Urad kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Nova Gorica,
– Inšpektorat policije in Urad kriminalistične službe Uprave za notranje zadeve Kranj,
b) za Italijansko republiko:
– Kvestura Trst in Sektor mejne policije Trst,
– Kvestura Videm in Sektor mejne policije Trbiž,
– Kvestura Gorica in Sektor mejne policije Gorica.
7. člen
Uradi za zvezo v obmejnih območjih lahko uskladijo postopke za izmenjavo informacij in skupne interventne aktivnosti v naslednjih primerih:
a) potencialne ali dejanske nevarnosti za javni red in varnost (manifestacije, demonstracije in podobno), ki zahtevajo sprejetje posebnih policijskih ukrepov v obmejnih območjih,
b) posebej hudih kaznivih dejanj, ki se pojavijo na ozemlju ene države in se lahko nanašajo na ozemlje druge države,
c) potreb skupnih dejavnosti informiranja in nadzorovanja skupne državne meje, ob soglasju centralnih organov tudi z ustanovitvijo mešanih enot za nadzor te meje,
d) priprav in izvajanja prevzema oseb na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji, podpisanega 3. septembra 1996.
Uradi za zvezo predvidijo načine izmenjave informacij, načrtovanja skupnih aktivnosti ter uporabo sredstev za neposredno komuniciranje, še posebej radijskih zvez.
Centralni organi, pristojni za izvajanje skupnih aktivnosti, lahko razpolagajo tudi z uporabo zračnih in morskih plovil v sestavi policije.
8. člen
Za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko bodo centralni organi, ob uporabi določb, ki urejajo mejno kontrolo, poskrbeli, da bodo med mejnimi službami obeh držav vzpostavljene vse možne oblike sodelovanja za preprečevanje daljših zastojev.
9. člen
Za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih se pristojni centralni organi lahko dogovorijo, da se po potrebi uredijo ločeni vozni pasovi za:
a) državljane držav članic Evropske unije,
b) državljane Republike Slovenije,
c) državljane tretjih držav.
Vozni pas, naveden pod točko a), lahko uporabljajo tudi državljani držav Evropskega gospodarskega prostora.
Posamezni vozni pasovi se odpirajo po dogovoru med lokalnimi mejnimi službami glede na obseg prometa z, za potnike, jasno označenimi voznimi pasovi.
10. člen
Za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih bodo lokalne mejne službe poskrbele:
a) za usklajevanje dejavnosti za olajšanje poteka čezmejnega prometa,
b) v okviru kadrovskih in prostorskih možnosti za odpiranje zadostnega števila voznih pasov na mejnih prehodih,
c) da se bo poostrena mejna kontrola izvajala na ustreznih mestih izven voznih pasov.
Lokalne mejne službe si bodo pravočasno izmenjale informacije v primeru sprejetja izrednih ukrepov kontrole, ki bi lahko vplivali na tekoč pretok prometa.
11. člen
Ta memorandum bo začel veljati 15. dan po njegovem podpisu.
Ta memorandum se sklene za nedoločen čas.
Ta memorandum se lahko odpove pisno po diplomatski poti, pri čemer neha veljati prvi dan meseca, ki sledi obvestilu o odpovedi.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 14. novembra 1997 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za ministra
za notranje zadeve
Republike Slovenije
Borut Likar l. r.
Za ministra
za notranje zadeve
Italijanske republike
dr. Massimo Spinetti l. r.
M E M O R A N D U M
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA LA REPUBBLICA DI SLOVENIA E LA REPUBBLICA ITALIANA
Il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovenia ed il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana,
considerate le legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,
tenuto conto delle esperienze positive nella cooperazione di polizia tra i due Stati,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
I due Paesi rafforzeranno la cooperazione nel campo dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nella lotta contro l’immigrazione clandestina, soprattutto nelle zone limitrofe, e contro la criminalità transfrontaliera e si impegneranno a garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana.
Articolo 2
Gli organi centrali, responsabili per lo sviluppo ed il consolidamento della cooperazione di polizia, sono:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– Ministero dell’Interno – Ufficio della Pubblica Sicurezza.
b) per la Repubblica Italiana:
– Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Gli organi centrali collaboreranno direttamente tra di loro, si offriranno assistenza ed aiuto reciproco e si scambieranno tutte le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro.
Articolo 3
Lo scambio dei dati e delle informazioni, previsto dal presente memorandum, avrà luogo in conformità con le legislazioni nazionali e nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti.
Articolo 4
In occasione di operazioni di polizia o di indagini di particolare complessità che travalichino i rispettivi confini nazionali, ciascun paese può inviare nel territorio dell’altro uno o più esperti con il compito di collaborare in tali operazioni o indagini.
Gli esperti di cui sopra non sono autorizzati a portare con sé le armi o altri mezzi di coazione fisica e non dispongono di alcun potere di polizia nel territorio dell’altro Stato.
L’invio degli esperti è condizionato all’assenso esplicito degli Organi centrali dello Stato nel cui territorio i suddetti esperti andranno ad operare.
Articolo 5
Ai fini del presente memorandum sono considerate Zone di frontiera:
a) per la Republica di Slovenia:
– i territori delle Amministrazioni di Pubblica Sicurezza di Koper-Capodistria, Nova Gorica e Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– i territori delle Province di Trieste, Udine e Gorizia.
Nelle Zone di frontiera, ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché per una lotta efficace contro l’immigrazione clandestina e contro la criminalità transfrontaliera e con lo scopo di garantire un flusso di traffico scorrevole ai valichi di confine, gli Uffici di collegamento collaborano direttamente tra di loro, procedendo al reciproco scambio di informazioni, prestandosi la necessaria assistenza e concertando i piani di attività comuni.
Articolo 6
Nelle Zone di frontiera svolgono i compiti di Uffici di Collegamento i seguenti Uffici:
a) per la Repubblica di Slovenia:
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Koper-Capodistria;
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Nova Gorica;
– l’lspettorato di Polizia e l’Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione degli Affari Interni di Kranj;
b) per la Repubblica Italiana:
– la Questura di Trieste e il Settore Polizia di Frontiera di Trieste;
– la Questura di Udine e il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio;
– la Questura di Gorizia e il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia.
Articolo 7
Gli Uffici di collegamento nelle Zone di frontiera possono concordare procedure per lo scambio di informazioni e per gli interventi di azioni comuni in occasione di:
a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l’adozione di particolari misure di Polizia nelle Zone di frontiera;
b) fattispecie di reato di particolare gravità verificatisi nel territorio di uno Stato e che possono interessare il territorio dell’altro Stato;
c) necessità dell’attività congiunta di informazione e di sorveglianza della frontiera di Stato comune, con il consenso degli Organi centrali, anche mediante l’istituzione di unità miste di vigilanza di tale confine;
d) preparazione ed esecuzione della riammissione delle persone in base all’Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Italiana sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996.
Gli Uffici di collegamento prevedono le modalità per lo scambio delle informazioni, per la pianificazione delle attività congiunte e di utilizzazione dei mezzi di comunicazione diretta, segnatamente di tipo radiofonico.
Gli Organi centrali competenti per il conseguimento delle attività comuni possono disporre l’impiego di mezzi aerei e marittimi in servizio di polizia.
Articolo 8
Per assicurare un trafico scorrevole ai valichi di confine tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana gli Organi centrali, applicando le disposizioni che regolano il controllo sul confine, provvederanno a mettere in atto tutte le forme di cooperazione possibili tra gli organi di frontiera dei due Stati per prevenire lunghe attese.
Articolo 9
Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine, gli organi centrali competenti possono concordare di mettere in funzione, se necessario, corsie separate per:
a) i cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) i cittadini della Repubblica di Slovenia;
c) i cittadini dei paesi terzi.
La corsia di cui al punto a) può essere utilizzata anche dai cittadini dei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Le singole corsie vengono aperte di comune accordo tra i servizi locali di frontiera sulla base del flusso del traffico con indicazioni chiare per i passeggeri.
Articolo 10
Per assicurare un traffico scorrevole ai valichi di confine i servizi locali di frontiera provvederanno a:
a) concertare le attività per lo snellimento dello svolgimento del traffico transfrontaliero;
b) l’apertura, considerando le disponibilità per quanto riguarda il personale e le strutture, di un numero sufficiente di corsie ai valichi di confine;
c) effettuare controlli più approfonditi al confine in appositi spazi al di fuori delle corsie.
I servizi locali di frontiera procederanno ad un tempestivo scambio di informazioni, in caso di adozione di misure di controllo straordinarie che possano influire sull’andamento scorrevole del traffico.
Articolo 11
Il presente memorandum entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua firma.
Il presente memorandum viene concluso per un periodo di tempo indeterminato.
Il presente memorandum potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica della denuncia.
Fatto a Lubiana, il 14. novembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue slovena e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Ministro dell’Interno
della Repubblica di Slovenia
Borut Likar m. p.
Per il Ministro dell’Interno
della Repubblica Italiana
dr. Massimo Spinetti m. p.
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 230-03/97-34 (T1)
Ljubljana, dne 20. novembra 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti