Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3516. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Beltinci, stran 5767.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in osme alinee 15. člena statuta Krajevne skupnosti Beltinci je Svet krajevne skupnosti Beltinci na seji dne 13. 10. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Beltinci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci, ki bo v nedeljo 14. 12. 1997 od 7. do 19. ure v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 2.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje ulic, ki še nimajo asfalta in preplastitev najbolj kritičnih (poljska pot, del Krožne ulice, ureditev ceste pri kovačnici, ureditev ceste proti Poredoš na Ribiški poti, del ceste na Jugovem) ter izgradnja pločnikov v Ulici Štefana Kovača, po celotni Ravenski cesti, v Gregorčičevi ulici – šolarji in v ulicah, kjer se bo za to pokazala potreba,
– izgradnja avtobusnega postajališča pri pokopališču,
– izgradnja parkirišč, ulične razsvetljave, kjer je še ni in redno vzdrževanje poljskih poti,
– soudeležba pri obnovi gradu za prostore, ki bodo služili za dejavnosti v krajevni skupnosti,
– soudeležba pri izgradnji večnamenskega objekta pri gradu,
– soudeležba pri izkoriščanju termalne vode (kopališče, rekreacija, tople grede),
– vzdrževanje zgradb, ki so v lasti oziroma v uporabi krajevne skupnosti (mrliška vežica, vaška tehtnica, del gasilskega doma, vodovodni stolp, črpališče),
– sofinanciranje za izgradnjo otroških igrišč in ostalih rekreacijskih objektov (tenis, mini golf, trim steze),
– redno vzdrževanje vseh javnih zelenih površin v kraju, parkirnih prostorov, pokopališča, okolice javnih zgradb, avtobusnih postajališč, nabrežine Črnca v naselju, zimske službe in redno vzdrževanje celotne infrastrukture v kraju,
– vzdrževanje požarne in prometne varnosti,
– soudeležba pri izvedbi plinifikacije Beltinec,
– za druge dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za nemoteno življenje v kraju.
3. člen
Za realizacijo referendumskega programa bo potrebno 185,500.000 SIT od tega se bo v petih letih, po ocenitvi iz meseca oktobra 1997 predvidoma zbralo 93,285.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi bodo zagotovili proračun Občine Beltinci, sredstva občanov ter drugi viri.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Beltinci v naslednji višini:
– 2% od neto plač iz delovnega razmerja,
– 4% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov in samostojnih podjetnikov,
– 1% od pokojnin,
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za zaposlene v tujini.
6. člen
Nadzor nad zbiranjem s samoprispevkom zbranih sredstev in nadzor nad izvajanjem del opravlja Svet krajevne skupnosti Beltinci, ki enkrat letno poroča o tem na krajevno običajni način.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Beltinci. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Svet krajevne skupnosti Beltinci.
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST BELTINCI
                  G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 14.12.1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 za območje Krajevne skupnosti Beltinci.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje ulic, ki še nimajo asfalta in preplastitev najbolj kritičnih (Poljska pot, del Krožne ulice, ureditev ceste pri kovačnici, ureditev ceste proti Poredoš na Ribiški poti, del ceste na Jugovem) ter izgradnja pločnikov v Ulici Štefana Kovača, po celotni Ravenski cesti, v Gregorčičevi ulici – šolarji in v ulicah, kjer se bo za to pokazala potreba,
– izgradnja avtobusnega postajališča pri pokopališču,
– izgradnja parkirišč, ulične razsvetljave, kjer je še ni in redno vzdrževanje poljskih poti,
– soudeležba pri obnovi gradu za prostore, ki bodo služili za dejavnosti v krajevni skupnosti,
– soudeležba pri izgradnji večnamenskega objekta pri gradu,
– soudeležba pri izkoriščanju termalne vode (kopališče, rekreacija, tople grede),
– vzdrževanje zgradb, ki so v lasti oziroma uporabi krajevne skupnosti (mrliška vežica, vaška tehtnica, del gasilskega doma, vodovodni stolp, črpališče),
– sofinanciranje za izgradnjo otroških igrišč in ostalih rekreacijskih objektov (tenis, mini golf, trim steze),
– redno vzdrževanje vseh javnih zelenih površin v kraju, parkirnih prostorov, pokopališča, okolice javnih zgradb, avtobusnih postajališč, nabrežine Črnca v naselju, zimske službe in redno vzdrževanje celotne infrastrukture v kraju,
– vzdrževanje požarne in prometne varnosti,
– soudeležba pri izvedbi plinifikacije Beltinec,
– za druge dejavnosti, ki se pojavijo sproti in so nujne za nemoteno življenje v kraju
g l a s u j e m
ZA                                PROTI
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
10. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na žiro računu sredstev Krajevne skupnosti Beltinci.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Beltinci, dne 17. novembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Beltinci
Jožef Kavaš, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti