Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3540. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari, stran 5801.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in osme alinee prvega odstavka 64. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa merila, postopke in način delitve dovolilnic in ekoloških točk (v nadaljevanju: dovolilnic) za mednarodni cestni prevoz stvari, ne določa pa meril, postopkov in načina delitve CEMT dovolilnic (to je dovolilnic za mednarodni javni cestni prevoz stvari med državami, članicami organizacije CEMT).
Mednarodni javni cestni prevoz stvari se opravlja v skladu z določbami zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) in mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.
2. člen
Ministrstvo pristojno za promet pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge države na podlagi mednarodne pogodbe sklenjene s posamezno državo.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV DOVOLILNIC
3. člen
Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična oseba, ki ima licenco za opravljanje mednarodnega javnega prevoza stvari ali, ki ima licenco za opravljanje mednarodnega prevoza stvari za lastne potrebe (v nadaljevanju: prevoznik).
Dovolilnice lahko pridobi le tisti prevoznik, ki ima poravnane vse davčne in druge obveznosti, ki jih predpisuje in pobira Davčna uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ministrstvo pristojno za promet za potrebe svojega dela vodi evidenco prevoznikov, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena in evidenco vozil, prijavljenih za mednarodni javni prevoz stvari.
III. VPIS V EVIDENCO PREVOZNIKOV IN EVIDENCA VOZIL
5. člen
Vloga za vpis v evidenco prevoznikov se izpolni na predpisanem obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (priloga I).
Prevoznik mora na vlogi vpisati podatke o vozilih za mednarodni javni prevoz stvari. Pristojna zbornica podatke preveri in z izjavo potrdi pravilnost podatkov.
Vpis v evidenco prevoznikov se izvede na podlagi potrdila o plačanih obveznostih, ki ga na zahtevo prevoznika izda pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.
Pristojna zbornica posreduje vloge prevoznikov ministrstvu, pristojnemu za promet, v roku 15 dni od prejema popolne vloge.
Ministrstvo pristojno za promet v roku 15 dni od prejema popolne vloge obvesti vlagatelja – prevoznika o vpisu v evidenco mednarodnih prevoznikov. Prevozniku se istočasno določi temeljni plan dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari.
Prevoznikom, ki so bili aktivni do uveljavitve tega pravilnika, se temeljni plan za naslednje koledarsko leto prenese iz leta uveljavitve tega pravilnika, skladno z določili 12. člena tega pravilnika.
Prevoznikom, ki bodo vpisani v evidenco prevoznikov po uveljavitvi tega pravilnika, se v temeljni plan ne more določiti kritičnih dovolilnic iz 14. člena tega pravilnika.
Sprememba temeljnega plana je možna v skladu z določilom 17. člena tega pravilnika.
6. člen
Prevozniki so dolžni pristojni zbornici tekoče sporočati na obrazcu iz 5. člena tega pravilnika vse spremembe o sedežu, številu in vrsti vozil, o ponovni registraciji vozil, o prodaji oziroma o spremembi lastništva vozil ter jih pisno dokumentirati, oziroma predložiti navedeno dokumentacijo v 15 dneh od dneva spremembe, ali ko to zahteva ministrstvo pristojno za promet.
Pristojna zbornica posreduje spremembe ministrstvu, pristojnemu za promet, v roku 15 dni od prejema popolne dokumentacije.
7. člen
Ob reorganizaciji ima pravna ali fizična oseba, ki je pravno nasledila prejšnjega prevoznika, pravico pridobivati dovolilnice, do katerih je upravičena, v roku 15 dni od dneva, ko predloži popolno vlogo, kot jo zahteva 5. člen tega pravilnika.
Če prevoznik, ki je lastnik, solastnik ali član avtoprevozniške zadruge ali registrirane družbe, izstopi iz le-te, mora za vpis v evidenco prevoznikov podati vlogo, kot je to navedeno v 5. členu tega pravilnika. Ministrstvo, pristojno za promet, ga ob vpisu v evidenco prevoznikov obravnava kot novega prevoznika, če le-ta ne dokaže, da je z avtoprevozniško zadrugo ali registrirano družbo sklenil sporazum o svojem deležu posameznih dovolilnic. Tako dogovorjen delež se prevozniku postavi kot temeljni plan, avtoprevozniški zadrugi ali registrirani družbi pa se temeljni plan, skladno s tem dogovorom, zmanjša.
IV. NAČIN DELITVE DOVOLILNIC
8. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, pisno, najmanj 14 dni pred datumom prevzema dovolilnic, obvesti prevoznika o kraju in času prevzema dovolilnic za naslednje koledarsko obdobje, ki je predvidoma trimesečno. Za posamezne vrste dovolilnic lahko ministrstvo določi drugačno obdobje.
Prevozniki so dolžni najmanj 14 dni pred datumom prevzema novih dovolilnic vse do tedaj porabljene dovolilnice vrniti na izpostavo pristojnega Davčnega urada Davčne uprave Republike Slovenije osebno ali po pooblaščencu. Pri vračilu porabljenih dovolilnic na pristojno izpostavo mora prevoznik poleg teh priložiti kopijo prevoznice (CMR) in seznam porabljenih dovolilnic na predpisanem obrazcu (priloga II), ki je priloga in sestavni del pravilnika.
Dovolilnica je pravilno uporabljena takrat, ko to potrdi pristojna davčna uprava. Število pravilno porabljenih dovolilnic je pogoj za dodelitev novih dovolilnic.
Na delitvi vrnjene porabljene dovolilnice se ne upoštevajo za dodelitev novih dovolilnic.
Delitev dovolilnic za naslednje obdobje se začne najkasneje 10 delovnih dni pred začetkom obdobja, za katerega bodo dovolilnice izdane.
Prevoznik lahko v posameznem obdobju prevzame dovolilnice redne delitve samo na podlagi pisnega vabila za prevzem dovolilnic.
9. člen
Predstavniki prevoznikov prevzamejo dovolilnice osebno pri pristojni upravni enoti. Ob prevzemu morajo uradni osebi vsakokrat predati pooblastilo za dvig ter se identificirati z osebno izkaznico ali potnim listom.
Elektronske ekološke točke, ki so potrebne za tranzit preko Republike Avstrije, deli ministrstvo, pristojno za promet, na temelju tega pravilnika. Elektronske ekološke točke se računalniško knjižijo v obračunsko evidenco prevoznika. Ministrstvo, pristojno za promet, enkrat mesečno v pisni obliki obvesti prevoznika o stanju elektronskih ekoloških točk v njegovi obračunski evidenci.
Ob prevzemu dovolilnic se prevozniku izda račun za prevzete dovolilnice, iz katerega je razvidna vrsta dovolilnic, zaporedne številke prevzetih dovolilnic ter datum naslednje odobrene redne delitve. Račun prevoznik žigosa in podpiše.
Stroški izdaje posamezne dovolilnice znašajo 1.000 SIT, cena ekološke točke znaša 50 SIT. V ceno ni vključen prometni davek.
10. člen
Prevoznik mora poravnati račun v roku 15 dni od izdaje računa, sicer ministrstvo, pristojno za promet, ukrepa v skladu z 21. členom tega pravilnika.
V. MERILA ZA DELITEV DOVOLILNIC
11. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, pri delitvi dovolilnic za posamezno obdobje v koledarskem letu izhaja iz letnih kontingentov dovolilnic, ki jih izmenja za koledarsko leto s posamezno tujo državo.
Ministrstvo, pristojno za promet, zadrži v rezervi 5% izmenjane letne kvote dovolilnic, ki ni del temeljnega plana prevoznikov. Z rezervno kvoto in nerazporejenimi dovolilnicami razpolaga ministrstvo, pristojno za promet.
Ministrstvo, pristojno za promet, za vsako koledarsko leto na podlagi kontingentov izmenjanih dovolilnic pripravi načrt izdanih dovolilnic za posamezno obdobje. Načrt je podlaga za določitev temeljnega plana dovolilnic posameznemu prevozniku za koledarsko leto.
Ministrstvo, pristojno za promet, do 15. decembra v tekočem letu za vsakega prevoznika izdela temeljni plan, ki je izhodišče za naslednje koledarsko leto. Plan se določi glede na vrnjene pravilno porabljene dovolilnice za obdobje oktober – oktober v tekočem letu ter po stanju prijavljenih motornih vozil ob koncu opredeljenega obdobja.
Število izdanih dovolilnic za vsako delilno obdobje se spreminja z upoštevanjem meril iz 12. člena tega pravilnika.
Temeljni plan se prevozniku spremeni ob uporabi dovolilnic v nasprotju z določili tega pravilnika.
12. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, na temelju načrta predpiše splošna in posebna merila za dodelitev in porabo dovolilnic posameznemu prevozniku na delilno obdobje.
Splošna merila za pridobitev dovolilnic so:
1. Odstotek vrnjenih in pravilno porabljenih dovolilnic, ki jih je prevoznik prejel v predhodnem delilnem obdobju, in sicer:
a) v tekočem delilnem obdobju se zahteva vračilo 60% prejetih dovolilnic iz preteklega obdobja in 100% vračilo dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij;
b) prevoznik, ki izkaže nad 40% izpolnitve obveznosti za preteklo delilno obdobje in 100% izpolnitev obveznosti za vsa predpretekla delilna obdobja, je upravičen do sorazmerne delitve dovolilnic v tekočem delilnem obdobju;
c) porabo elektronskih ekoloških točk računalniško evidentira ministrstvo, pristojno za promet. Uporabljene ekološke točke se prevozniku prištevajo v najstarejše obdobje, iz katerega še ni 100% vračila;
d) če prevoznik ne izpolnjuje pogojev, navedenih pod a) in b) tega člena, te vrste dovolilnic v tekočem delilnem obdobju ne more prejeti.
2. Število prijavljenih motornih vozil. Če prevoznik zmanjša vozni park za več kot 20%, se mu sorazmerno s tem zmanjša tudi temeljni plan. Prevoznik, ki prijavi novo vozilo, ni upravičen do povečanja temeljnega plana. Temeljni plan se lahko poveča le v skladu z določili 17. člena tega pravilnika.
13. člen
Izjemoma je prevoznik upravičen do prejema istovrstnih dovolilnic v primeru, če ne izpolnjuje pogojev iz 12. člena, točke b) tega pravilnika, zaradi izrazitih sezonskih nihanj. Prevoznik mora te primere predhodno pisno obrazložiti ministrstvu, pristojnemu za promet.
Ne glede na določila prvega odstavka tega člena pa mora prevoznik za prvo delitev naslednjega koledarskega leta izpolnjevati pogoje, navedene v prvi točki 12. člena.
14. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, sprejme in objavi seznam tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo potrebam slovenskih prevoznikov. Dovolilnice s tega seznama so kritične dovolilnice za naslednja delilna obdobja. Seznam kritičnih dovolilnic se nahaja v prilogi III tega pravilnika.
Delitev kritičnih dovolilnic poteka po posebnih merilih iz 15. člena tega pravilnika.
15. člen
Kritično dovolilnico prevoznik ne sme porabiti za:
a) samostojna vozila do 12 ton nosilnosti, razen tistih, ki imajo vozilo opremljeno s hladilno komoro in vozila za prevoz nevarnih snovi, o čemer mora prevoznik predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da gre za tovrstna vozila in tovrstne prevoze;
b) skupino vozil do 12 ton nosilnosti;
c) vozila za avtomatsko razkladanje (kiperji), razen tistih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.
Porabljenost dovolilnic s prevozom stvari v obe smeri za preteklo delilno obdobje mora znašati najmanj 70% vseh porabljenih dovolilnic, oziroma 50% za vozila s cisternami, vozila za prevoz zabojnikov in vozila za prevoz lesa.
Prevoznikom, ki so prejeli dovolilnice CEMT, se v odvisnosti od vrste CEMT dovolilnice, pri delitvi dovolilnic za tekoče delilno obdobje odšteje naslednje število kritičnih dovolilnic mesečno:
a) za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji: 88 ekoloških točk in 2 hrvaški dovolilnici za tretje države;
b) za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji: 5 italijanskih bilateralnih dovolilnic, 2 hrvaški dovolilnici za tretje države, 2 ukrajinski univerzalni dovolilnici, 2 ukrajinski dovolilnici za tretje države in 2 ruski dovolilnici za tretje države;
c) za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in v Republiki Italiji: 2 hrvaški dovolilnici za tretje države.
Temeljni plan prevoznika ostane nespremenjen.
Uporaba ekoloških točk je dovoljena le tistim vozilom, ki potrebujejo za en prehod preko Avstrije največ 10 ekoloških točk.
Prevoznik pridobi za opravljeno vožnjo na oprtnem vlaku, po podatkih družb pristojnih za izvedbo kombiniranega prevoza, 4 nagradne ekološke točke. Nagradne ekološke točke se prevozniku dodelijo v tekočem obdobju za predpreteklo delilno obdobje. Tako pridobljene ekološke točke iz predpreteklega delilnega obdobja morajo dosegati 20% temeljnega plana. Če ta pogoj ni izpolnjen, se prevozniku v delilnem obdobju zmanjša delitev ekoloških točk za toliko, da se doseže zahtevano razmerje.
16. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, pošlje Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije pregled prejetih kontingentov dovolilnic za posamezne države ter pregled razdeljenih in vrnjenih dovolilnic po prevoznikih in po državah, po obdobno opravljeni delitvi in letni pregled delitve.
Vsak prevoznik ima pravico preveriti lastne podatke o številu vozil in registrskih številkah ter izdanih in vrnjenih dovolilnicah vpisanih v evidenci ministrstva, pristojnega za promet.
Ministrstvo, pristojno za promet, v začetku tekočega koledarskega leta izda publikacijo s podatki iz 4. člena skupaj s temeljnim planom pridobivanja dovolilnic po prevoznikih za tekoče koledarsko leto.
Publikacija bo proti plačilu na voljo na sedežu upravnih enot.
17. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, lahko na usklajen predlog obeh zbornic izvede spremembo temeljega plana določenemu prevozniku.
18. člen
Prevoznik, ki želi zaradi obsega del predčasno prejeti določen kontingent dovolilnic posamezne vrste (avans), mora vlogo posredovati na predpisanem obrazcu (priloga IV), po pošti na sedež ministrstva, pristojnega za promet.
Predlog o avansu se odobri ali zavrne v 8 dneh po prejemu vloge.
Prevozniku se lahko kot avans dodeli število dovolilnic, ki ne presega 20% temeljnega plana za posamezno obdobje.
Prevozniku se prejeti avans odšteje v naslednjem delilnem obdobju.
Prevozniku po zanj opravljeni zadnji redni delitvi v tekočem letu, ni možno izdajati avansov.
19. člen
Prevoznik lahko uporablja le dovolilnice, ki so mu bile dodeljene in le za prevoze s tistimi vozili, ki jih je prijavil pri ministrstvu, pristojnem za promet, v skladu s 4., 5. in 6. členom tega pravilnika.
Dovolilnica ni prenosljiva. Izjemoma lahko za prenos dovolilnice prevoznik zaprosi ministrstvo, pristojno za promet, na predpisanem obrazcu (priloga V), ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
Prenos drugemu prevozniku je možen le na podlagi pisne odobritve ministrstva, pristojnega za promet. S tako odobritvijo je izveden prenos dovolilnice. Temeljni načrt se prevozniku zaradi tega ne spremeni.
20. člen
Ministrstvo, pristojno za promet, določi dneve in ure, v katerih lahko prevozniki ali njihovi pooblaščeni predstavniki po predhodni najavi osebno urejajo zadeve na ministrstvu v zvezi z dovolilnicami za mednarodni cestni prevoz stvari.
VI. SANKCIJE
21. člen
Ministrstvo, pristojno za promet ima ob nespoštovanju pravilnika pravico izreči prevozniku naslednje ukrepe:
1. Opomin:
a) kadar prevoznik krši določila 6. člena tega pravilnika;
b) kadar prevoznik ne poravna računa za izdane in prejete dovolilnice v predpisanem roku.
2. Omejitev pridobitve posamezne vrste dovolilnic ali več vrst dovolilnic za naslednje delilno obdobje:
a) kadar je bil prevozniku že enkrat izrečen opomin in prevoznik ponovi kršitev iz 1. točke tega člena;
b) kadar prevoznik ni uporabil dodeljene dovolilnice v skladu z njenim namenom in določili tega pravilnika,
c) kadar je z nepravilno uporabo dovolilnice kršil določila mednarodnih pogodb,
d) kadar prevoznik ne postopa skladno z določili drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
3. Izbris iz evidence prevoznikov:
a) kadar prevoznik predloži nepravilne ali neresnične podatke o svojem stanju iz 6. člena tega pravilnika z namenom zavajanja,
b) kadar se več kot dvakrat ugotovi, da prevoznik ni uporabil dodeljene dovolilnice v skladu z njenim namenom in določili tega pravilnika,
c) kadar je prevoz opravil s ponarejeno dovolilnico,
d) če prevoznik krši določila drugega odstavka 8. člena, kadar to predlaga pristojna davčna uprava,
e) kadar prevoznik neopravičeno dvakrat zaporedno izostane iz redne delitve.
Ministrstvo, pristojno za promet izda prevozniku o ukrepih iz tega člena pisni sklep, ki je dokončen. Zoper ta sklep je mogoče sprožiti upravni spor, ki ne zadrži izvršitve sklepa.
O ukrepih iz tega člena ministrstvo, pristojno za promet, obvesti pristojno zbornico.
VII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic (Uradni list RS, št. 51/96, 75/96 in 43/97).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 264-3/97
Ljubljana, dne 17. novembera 1997.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
                         Priloga III
                         _____________

Seznam kritičnih dovolilnic, katerih število ne zadostuje
potrebam slovenskih prevoznikov:

Številka  Država   Vrsta dovolilnice

1.     Avstrija  Ekološke točke

2.     Avstrija  Bilateralna

3.     Avstrija  Maloobmejna

4.     Italija  Bilateralna

5.     Italija  Maloobmejna

6.     Italija  Luka

7.     Hrvaška  Tretje države

8.     Ukrajina  Univerzalna

9.     Ukrajina  Tretje države

10.     Rusija   Univerzalna

11.     Rusija   Tretje države

12.     Francija  Univerzalna

13.     Španija  Univerzalna

14.     Belgija  Bilateralna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti