Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3529. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, dopolnjenega novembra 1997, za območje Občine Vrhnika, stran 5796.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 350-01/93-2/53-8 z dne 19. 9. 1996, 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji, dne 20. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, dopolnjenega novembra 1997, za območje Občine Vrhnika
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve:
– dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96),
– družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87), Uradni list RS, št. 41/94, 50/94, 63/96, 70/96).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev pridobivalnega območja kamnoloma Verd na del njegovega raziskovalnega območja, ureditev dveh odlagališč jalovine na gozdnih zemljiščih ter opredelitev območij urejanja z ureditvenim načrtom in prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Razširitev pridobivalnega prostora v velikosti 10,7 ha zajema dela parcel k.o. Verd št.: 1419/50, 1419/8, 1419/9, 1419/7, 1419/6, 1419/5, 1419/4, 1419/3 in 1419/2. Odlagališče jalovine v velikosti 4,7 ha se nahaja na parcelah št. 1710/1 in 1710/7 k.o. Verd, drugo v velikosti 1,5 ha na parceli št. 1420/38 iste k.o.
Spremembe in dopolnitve so grafične in tekstualne.
2. člen
I. Dolgoročni plan iz prve alinee 1. člena se spremeni kot sledi:
1. V poglavju 4.3.1.4. se vsebina desetega odstavka delno spremeni, tako da odstavek glasi:
Proizvodnja kamenin, gramoza in peska: usmeritev v povečevanje obsega proizvodnje kamenih agregatov, ki bo do konca dolgoročnega obdobja dosegala letno proizvodnjo 500.000 m3 agregatov, bo uveljavila program (katerega nosilec bo tudi v prihodnje SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, enota Kamnolom Verd) kamnoloma z največjo zmogljivostjo v širši ljubljanski aglomeraciji; takšna usmeritev bo terjala uvedbo sodobnih tehnoloških postopkov, za kar bo potrebno posodobiti strojno opremo, zaključiti rekonstrukcijo primarnega drobilnega dela in pospešiti napore za izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposelnih; bistveno bo potrebno povečati materialno-finančna vlaganja v tehnološki razvoj ter razreševati vse ekološke probleme, kakor tudi sanirati degradirana območja, ki jih ta proizvodnja povzroča. Za dolgoročne potrebe širitve kamnoloma Verd je predvideno okrog 65 ha lesnoproizvodnega gozda, ki raste na surovinskih zalogah.
3. člen
Del predvidene razširitve kamnoloma – deli parcel št. 1419/65, 1419/8 in 1419/9 k.o. Verd v velikosti 5,5 ha se uredi z lokacijsko dokumentacijo. S tem v zvezi se družbeni plan iz druge alinee 1. člena spremeni kot sledi:
1. V poglavju V/1 Prostorske sestavine DP se v tabeli Družbene dejavnosti za predvidenim posegom pod zaporedno št. 129 doda vrstica:
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.     List PKN   Naziv območja   Obrazložitev       Vrsta PIA
št.                     Posega
--------------------------------------------------------------------------------
129 a    Vrhnika   Kamnolom      Širitev             PUP
37      Verd              pridobivalnega
                       območja
                       na zemljišče delov
                       parc. št.1419/65, 1419/8
                       in 1419/9 k.o. Verd
--------------------------------------------------------------------------------
4. člen
V zvezi s spremembo iz 1. člena tega odloka se spremenijo in dopolnijo prostorske sestavine planov:
1. V kartografskem delu dolgoročnega plana v merilu 1 : 25000 listi:
št. 2: Zasnova območij gozdnih zemljišč
št. 5: Zasnova območij sanacije zraka, zasnova območij rezerv rudnin in mineralnih surovin, zasnova razporeditve proizvodnih dejavnosti
št. 10: Zasnova urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
2. V kartografski dokumentaciji v merilu 1:5000, ki je identična za dolgoročni in srednjeročni plan:
– list Vrhnika 37.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/87
Vrhnika, dne 21. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti