Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3525. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci, stran 5793.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 19. člena statuta Občine Radenci in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94-18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 46/96 in 26/97) je Občinski svet občine Radenci na 31. redni seji dne 20. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radenci
1. člen
Odlok o plakatiranju v Občini Radenci ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju: plakati)
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se lahko izvaja le z dovoljenjem upravnega organa.
2. člen
Plakatna mesta so stalna in premična.
Stalna plakatna mesta so stebri, samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine, table, elektronske table in prostostoječi panoji.
Premična plakatna mesta so panoji, prapori, transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.
3. člen
Glede na velikost in obliko ločimo naslednja plakatna mesta:
– jumbo panoji dimenzij 5,10 × 2,40 in 3 × 4 m,
– prostostoječe in stenske reklamne table do velikosti 6 m2,
– obvestilne table do 0,5 m2,
– reklamna stojala velikosti do 0,5 m2,
– reklamne stebre,
– svetlobne panoje velikosti do 3 m2,
– transparente in zastave,
– reklamne table na kandelabrih do 0,5 m2.
4. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnega mesta izda upravni organ pristojen za izdajo lokacijske dokumentacije.
Predlogi lokacij, vrste in oblike plakatnih mest se izdelajo v sodelovanju s KS in jih potrdi občinski svet.
Pristojni organ Občine Radenci izdela kataster vseh plakatnih mest, ki pa se mora tudi vedno dopolnjevati. V katastru mora biti določeno mesto, velikost in izgled plakatnega mesta.
5. člen
Izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja na območju občine se izbere skladno z 19. členom odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 14/97).
6. člen
Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena s katastrom plakatnega mesta in jih lahko namešča in odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.
Prepovedano je poškodovati objekte in sporočila, ki jih le-ta vsebujejo.
7. člen
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje, nanje lepi in z njih odstranjuje plakate.
Izvajalec mora zlasti skrbeti:
1. da so plakati, ki jih namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
2. da so plakati na reklamnem objektu primerno razvrščeni,
3. da poškodovane plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje pa v dveh dneh,
4. da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
5. da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
6. da po preteku datuma veljavnosti sporočila le-ta odstrani, najkasneje pa v roku dveh dni,
7. da v dveh dneh odstrani vse plakate, ki so nalepljeni ali nameščeni izven plakatnega mesta.
8. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na oglase, ki jih na svojih oglasnih mestih znotraj objekta oziroma zemljišča, kjer imajo sedež, namestijo podjetja, društva in druge organizacije.
9. člen
Med reklamne objekte ne sodijo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole ipd. in ne reklamirajo proizvodov oziroma storitev. Prav tako ne sodijo med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo sporočila javnih institucij.
10. člen
Prostostoječih panojev ni možno postaviti ali pritrditi v naslednjih primerih:
– če gre za kmetijska oziroma druga zemljišča, kjer bi ta postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje,
– če gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt,
– če gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno vrednoto mesta, kompleks ali objekt,
– če gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja, spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bo postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi te zaradi tega zmanjšale prometno varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznamovanja prometnih oznak,
– v večjih križiščih, ob cestnih priključkih,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti.
11. člen
Fiksnih reklamnih objektov (tabel, panojev) ni možno nameščati v naslednjih primerih:
– na zavarovanih objektih,
– na starejših objektih z značilno arhitekturno tipiko,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, energetskih napravah, stebrih, ograjah in drugih objektih ter drevesih,
– na fasadah objektov, če velikost reklamnega objekta presega 1/2 površine fasade.
12. člen
Višina ter način plačevanja takse za uporabo plakatnih mest in ostale oblike oglaševanja na posamičnih objektih ter takso za postavitev in uporabo plakatnih mest se ureja v odloku o komunalnih taksah.
Taksa je dohodek občine in se nakaže v proračun.
13. člen
Občina Radenci, KS in društva za oglaševanje v svojem imenu in za svoj račun ne plačujejo takse.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni nadzornik Občine Radenci, ki odredi odpravo nepravilnosti.
15. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
1. če stalna plakatna mesta postavlja in nanje namešča reklame in plakate pravna ali samostojni podjetnik, ki ni izvajalec,
2. če izvajalci redno ne vzdržujejo in po potrebi ne obnavljajo reklamnih objektov,
3. če izvajalec na stalnem reklamnem objektu ne označi naziva svoje firme,
4. kdor stalne in prenosne reklamne objekte postavlja tako, da ovira promet, namembnost prostora in tako, da kazi videz okolja,
5. kdor postavi, gradi oziroma pritrdi stalna plakatna mesta brez dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa,
6. kdor postavi prenosna plakatna mesta brez priglasitve pristojnega organa,
7. kdor v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča reklamne plakate in transparente,
8. če izvajalci, pravne ali fizične osebe, plakate, reklame in transparente, ki niso primerni za nadaljnjo uporabo ali je prenehal razlog, zaradi katerega so nameščeni, le-teh ne odstranijo v predpisanem roku,
9. kdor poškoduje reklamne objekte.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
16. člen
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene reklamne objekte morajo v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka zaprositi za izdajo ustreznega dovoljenja, navedenega v 4. členu tega odloka, sicer komunalni nadzornik odredi odstranitev oglasnega mesta na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekršek po 15. členu tega odloka.
17. člen
Kataster plakatnih mest iz 4. člena tega odloka se izdela v roku 30 dni po pravomočnosti tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-0001/97
Radenci, dne 22. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti