Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3517. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 5768.

Na podlagi 4. in 111. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94) in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 33. seji dne 13. 10. 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem, točkovanje ter postopek oddaje službenih stanovanj.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Brežice, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb kadra, ki opravlja dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi in predstavljajo javne funkcije iz njene pristojnosti, za čas trajanja funkcije.
Do službenih stanovanj je upravičen tudi kader v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ni Občina Brežice (javni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, Gimnazija Brežice in Ekonomska srednja šola Brežice), državni upravi (upravna enota, davčna uprava), vendar le takrat, ko razpisano službeno stanovanje ostane neoddano upravičencem iz prvega odstavka tega člena, oziroma v primerih, ki so posebej utemeljeni, ter ob sodelovanju ali finančni soudeležbi pristojnega ministrstva.
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem župan Občine Brežice za določen čas, to je za dobo pet let z možnostjo podaljševanja ali za dobo trajanja delovnega razmerja upravičencev v dejavnostih, naštetih v 2. členu tega pravilnika, če je krajša od pet let.
4. člen
Kandidati so upravičeni do dodelitve službenega stanovanja v najem, če nimajo ustrezno rešenega stanovanjskega problema po kriterijih iz prvega odstavka 6. člena pravilnika (stanovanjski standardi).
Določila iz prvega odstavka ne veljajo v primerih, če upravičenec že razpolaga s stanovanjem ali stanovanjsko hišo (stalno bivališče) in ni rednega javnega prevoza iz mesta stalnega bivališča do delovnega mesta oziroma je mesto stalnega bivališča oddaljeno nad 50 km.
II. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem na podlagi naslednjih osnov in meril:
I. Pomembnost del oziroma nalog               točk
– direktor, ravnatelj, predstojnik, funkcionar        35
– višji upravni delavec, vodja oddelka, službe        30
– delavec s posebnimi pooblastili               25
– profesor, zdravnik, strokovni delavec            20
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe
– doktorat                          25
– magisterij                         20
– visokošolska izobrazba                   15
– višješolska izobrazba                    10
– srednješolska izobrazba                   5
V primeru, da imata dva ali več kandidatov enako število točk, ima prednost kandidat:
1. ki ima večje število ožjih družinskih članov,
2. ki ima v družini starejše otroke
III. STANOVANJSKI STANDARDI
6. člen
Pri oddaji službenih stanovanj se upoštevajo naslednji minimalni površinski standardi:
----------------------------------
Število        Stanovanjska
družinskih članov   površina m2
----------------------------------
1                32
2                45
3                58
4                70
----------------------------------
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 15 m2. Stanovanjska površina se nanaša samo na bivalne površine, ki vključujejo: sobe, kabinete, kuhinje, shrambe, WC, kopalnice in predsobe.
Župan občine lahko izjemoma dodeli prosilcu tudi večje stanovanje oziroma manjše stanovanje, če ni na voljo stanovanja po normativu in če prosilec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE SLUŽBENIH STANOVANJ
7. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem v primeru pridobitve ali sprostitve službenega stanovanja na podlagi sklepa župana občine. Razpis se javno objavi na oglasni deski Občine Brežice. O poteku razpisa se obvesti tudi organizacije, navedene v 2. členu tega pravilnika, ki razpis objavijo na svojih oglasnih deskah.
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od osem dni.
8. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj
– upravičence do najema službenih stanovanj
– rok, do katerega je treba vložiti prijavo
– dokazila, ki morajo biti priložena prijavi
– naslov, na katerega se pošlje prijava
– način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
9. člen
Obrazloženi prijavi na razpis za najem službenega stanovanja je potrebno priložiti mnenje ustanove kjer je upravičenec zaposlen in vsa ostala v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
10. člen
Komisija za reševanje stanovanjske problematike v Občini Brežice pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenih stanovanj ob upoštevanju osnov in meril iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
11. člen
Na predlog Komisije za reševanje stanovanjske problematike v Občini Brežice izda tajnik Občine Brežice sklep o dodelitvi službenega stanovanja v najem in o tem obvesti vse prijavljene kandidate, kakor tudi tiste, ki jim stanovanja niso dodeljena.
12. člen
Na sklep tajnika Občine Brežice je možno vložiti pritožbo županu občine v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa.
13. člen
Na podlagi dokončnega sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
14. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnine v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), oziroma veljavnega občinskega odloka.
15. člen
Najemna pogodba se najemniku lahko odpove iz razlogov, navedenih v 53. členu stanovanjskega zakona.
16. člen
Župan občine lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez razpisa, v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 2. člena tega pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
17. člen
Če upravičenci iz drugega člena tega pravilnika nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogoje, ostanejo stanovanja nedodeljena. Župan občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim oseba, vendar le za določeno dobo, do enega leta, z možnostjo podaljševanja pogodbe. Po poteku te dobe so upravičenci dolžni vrniti stanovanje.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
19. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Brežice v najem, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 54/92, 13/93 in 18/94).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-4/97-2/10
Brežice, dne 20. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti