Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3505. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic, stran 5738.

Na podlagi 23. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in 3. točke sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94, 23/95 in 73/97) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B E N A V O D I L
za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
1. V navodilih za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/94 in 23/95) se v metodologiji za sestavo bilance stanja s podrobnejšo razčlenitvijo bilančnih postavk, ki je v skladu z 2. točko sestavni del navodila, zaradi sprememb kontnega okvira opravijo naslednje spremembe:
– v postavki A.I.1. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Blagajna, se v oklepaju račun 300 nadomesti z računi 3000, 3001, 3002, 3003 ter črta račun 301;
– v postavki A.I.2. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Obvezne vloge pri centralni banki, se v oklepaju račun 141 nadomesti z računi 1410, 1411 in 1412;
– v postavki A.I.3. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Druge vloge pri centralni banki, se v oklepaju račun 142 nadomesti z računi 1420, 1421 in 1422;
– postavka A.I.4. Denar v blagajni in stanje na računih pri CB – Druga denarna sredstva, se v celoti črta;
– v postavki A.III.1. Posojila bankam in hranilnicam – Vloge bank na vpogled v tujini v tuji valuti, se v oklepaju doda račun 3108;
– v postavki A.III.3.1. Kratkoročna posojila bankam in hranilnicam – V domači valuti neodvisnim bankam in hranilnicam, se v oklepaju dodajo računi 4255, 4256, 4257, 4283 in 4284;
– v postavki A.III.3.3. Kratkoročna posojila bankam in hranilnicam – V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilnicam, se v oklepaju dodajo računi 3283, 3284, 3330, 3338, 3339, 3340, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3358, 3359, 3380, 3381, 3382, 3388, 3389, 3483, 3586 in 3587 ter črtajo računi 3321, 333, 334, 3370, 3371, 3374, 3375, 3376, 3378, 3379, 3576 in 3577;
– v postavki A.III.3.4. Kratkoročna posojila bankam in hranilnicam – V tuji valuti odvisnim bankam, se v oklepaju dodajo računi 3621, 3626, 3627, 3672 in 3673;
– v postavki A.III.4.3. Dolgoročna posojila bankam in hranilnicam – V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilnicam, se v oklepaju dodajo računi 3484, 3485, 3580, 3581, 3582, 3588 in 3589 ter črtajo računi 3570, 3571, 3572, 3574, 3575, 3578, 3579;
– v postavki A.III.4.4. Dolgoročna posojila bankam in hranilnicam – V tuji valuti odvisnim bankam, se v oklepaju dodajo računi 3671, 3674 in 3675;
– v postavki A.III.5. Terjatve iz danih jamstev bankam, se v oklepaju dodajo računi 1656, 1657, 1696 in 1697;
– v postavki A.IV.1.1. Kratkoročna posojila strankam, ki niso banke – V domači valuti neodvisnim strankam, se v oklepaju dodajo računi 8109, 8149, 4262, 4263, 4281, 4282, 4285, 4286 in 8159 ter črta račun 4280;
– v postavki A.IV.1.3. Kratkoročna posojila strankam, ki niso banke – V tuji valuti neodvisnim strankam, se v oklepaju dodajo računi 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3281, 3285, 3286, 3546, 3547, 3571, 3576 in 3577 ter črta račun 335;
– v postavki A.IV.1.4. Kratkoročna posojila strankam, ki niso banke – V tuji valuti odvisnim strankam, se v oklepaju dodajo računi 3631, 3636 in 3637;
– v postavki A.IV.2.3. Dolgoročna posojila strankam, ki niso banke – V tuji valuti neodvisnim strankam, se v oklepaju dodajo računi 3481, 3540, 3548, 3549, 3570, 3572, 3574, 3575, 3578 in 3579 ter črta račun 354;
– v postavki A.IV.3. Terjatve iz danih jamstev drugim strankam, se v oklepaju dodata računa 1691 in 1692 ter črtata računa 1696 in 1697;
– v postavki A.V.1.1. Kratkoročni investicijski vrednostni papirji – V domači valuti izdani od drž. org. in dr. drž. inst., se v oklepaju doda račun 431;
– postavka A.VI.2. Tržni vrednostni papirji – Blagajniški zapisi se deli na postavki:
2.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti in
2.2. V tuji valuti, v oklepaju se doda račun 3030;
– postavka A.VI.3. Tržni vrednostni papirji – Obveznice se deli na postavki:
3.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti in
3.2. V tuji valuti, v oklepaju se dodata računa 3031 in 3032;
– postavki A.VI.4. Tržni vrednostni papirji – Delnice in A.VI.5. Tržni vrednostni papirji Drugi vrednostni papirji tvorita novo skupno postavko, ki glasi: Delnice in drugi vrednostni papirji ter se deli na postavki:
4.1. V domači valuti, računi v oklepaju ostanejo isti računi razen računov 1362, 1372 in 307, ki se črtajo; in
4.2. V tuji valuti, v oklepaju se dodajo računi 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039 in 307;
– v postavki A.VII.2.1. Naložbe v kapital neodvisnih strank – Naložbe v kapital neodvisnih bank v tuji valuti, se v oklepaju dodajo računi 0671, 0678 in 0679 in črtajo računi 0681, 0686 in 0687;
– v postavki A.VII.2.2. Naložbe v kapital neodvisnih strank – Naložbe v kapital neodvisnih drugih finančnih organizacij v tuji valuti, se v oklepaju dodajo računi 0681, 0686 in 0687 in črta račun 0682;
– v postavki A.VIII.2.1. Naložbe v kapital odvisnih strank v tuji valuti – Naložbe v kapital odvisnih bank, se v oklepaju dodajo računi 0670, 0676 in 0677 in črtajo računi 0680, 0684 in 0685;
– v postavki A.VIII.2.2. Naložbe v kapital odvisnih strank v tuji valuti – Naložbe v kapital odvisnih drugih finančnih organizacij, so v oklepaju računi 0680, 0684 in 0685;
– v postavki A.IX. Neopredmetena dolgoročna sredstva, se v oklepaju črta račun 043 in se dodajo analitični računi 0430, 0431, 0432 in 059;
– v postavki A.X.2. Opredmetena osnovna sredstva – Popravek vrednosti nepremičnin, se v oklepaju doda račun 019;
– v postavki A.X.4. Opredmetena osnovna sredstva – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osn. sredstev, se v oklepaju doda račun 039;
– postavka A.X.5. Opredmetena osnovna sredstva – Sredstva zunaj uporabe, se v celoti črta;
– v postavki A.XII.1. Druga sredstva – Čeki, se v oklepaju črtata računa 302 in 303 ter dodajo računi 3020, 3021 in 3022;
– v postavki A.XII.8.1. Druga sredstva – Druge terjatve v domači valuti, se v oklepaju črta račun 173 in dodajo računi 1730, 1731, 1742 in 1926;
– v postavki A.XIII. Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki, v oklepaju črtata računa 194 in 198 in dodajo računi 1910, 1911, 1912, 1913, 1940, 1941, 1942, 1980, 1981, 1982, 1983 in 1984;
– v postavki P.I.1.1. Obveznosti do bank in hranilnic – Vloge na vpogled v domači valuti, se v oklepaju črta račun 801 in dodajo računi 8010, 8152 in 8153;
– v postavki P.I.1.2. Obveznosti do bank in hranilnic – Vloge na vpogled v tuji valuti, se v oklepaju črta račun 703 in dodata računa 7060 in 7085;
– v postavki P.I.2.1. Obveznosti do bank in hranilnic – Kratkoročna posojila v domači valuti do centralne banke, se v oklepaju črta račun 8660 in doda račun 867;
– v postavki P.I.2.2. Obveznosti do bank in hranilnic – Kratkoročna posojila v domači valuti do neodvisnih bank, se v oklepaju dodajo računi 8722, 8723, 8784, 8785, 8786, 8787, 9287 in 9487;
– v postavki P.I.2.4. Obveznosti do bank in hranilnic – Kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank, se v oklepaju dodajo računi 7483, 7656, 7687 in 7796;
– v postavki P.I.2.5. Obveznosti do bank in hranilnic – Kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank, se v oklepaju dodata računa 7562 in 7764;
– v postavki P.I.3.2. Obveznosti do bank in hranilnic – Dolgoročne obveznosti v domači valuti do neodvisnih bank, se v oklepaju dodata računa 9281 in 9481;
– v postavki P.I.3.4. Obveznosti do bank in hranilnic – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank, se v oklepaju črtata računa 765 in 779 ter dodajo računi 7650, 7680, 7683 in 7790;
– v postavki P.I.3.5. Obveznosti do bank in hranilnic – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank, se v oklepaju doda račun 7762;
– v postavki P.II.1.1. Obveznosti do strank, ki niso banke – Vloge na vpogled v domači valuti do neodvisnih strank, se v oklepaju črtajo računi 8101, 8140, 8141 in 8145 ter dodajo računi 8011, 8102, 8154, 8155, 8252, 8255 in 8258;
– v postavki P.II.1.2. Obveznosti do strank, ki niso banke – Vloge na vpogled v domači valuti do odvisnih strank, se v oklepaju doda račun 8101;
– v postavki P.II.1.3. Obveznosti do strank, ki niso banke – Vloge na vpogled v tuji valuti, se v oklepaju črtajo računi 7001, 7011, 702 in 7060 in dodajo računi 7083, 7086 in 7087;
– v postavki P.II.2.1. Obveznosti do strank, ki niso banke – Kratkoročne obveznosti v domači valuti do neodvisnih strank, se v oklepaju dodajo računi 8734 in 8736;
– v postavki P.II.2.2. Obveznosti do strank, ki niso banke – Kratkoročne obveznosti v domači valuti do odvisnih strank, se v oklepaju dodajo računi 8735 in 8737;
– v postavki P.II.2.3. Obveznosti do strank, ki niso banke – Kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank, se v oklepaju dodajo računi 7482, 7484, 7485, 7646, 7666, 7688, 7746 in 7797;
– v postavki P.II.2.4. Obveznosti do strank, ki niso banke – Kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, se v oklepaju dodata računa 7563 in 7765;
– v postavki P.II.3.3. Obveznosti do strank, ki niso banke – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank, se v oklepaju črtajo računi 764, 766, 7680 in 774 ter dodajo računi 7640, 7660, 7682, 7684, 7685, 7740 in 7791;
– v postavki P.II.3.4. Obveznosti do strank, ki niso banke – Dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, se v oklepaju doda račun 7763;
– v postavki P.IV.4.1. Druge obveznosti – Druge obveznosti v domači valuti, se v oklepaju črta račun 203 in dodajo računi 2741, 2742, 2743, 2744 in 2745;
– v postavki P.V.1. Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki – Razmejene obresti se dopolni naziv in glasi: Razmejene obresti in razmejeni odhodki po terminskih poslih ter se deli na postavki:
1.1. Razmejene obresti, kateri se v oklepaju črta račun 294:
1.2. Razmejeni odhodki po terminskih poslih, kateri se v oklepaju dodajo računi 2910, 2911, 2911 in 2913;
– v postavki P.V.2.1. Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki – obveznosti v obračunu v domači valuti, se v oklepaju doda račun 2926;
– v postavki P.V.4. Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki – Drugo, se v oklepaju črta račun 298 in dodajo računi 2940, 2941, 2942, 2943, 2980, 2981, 2982, 2983 in 2984;
– v postavki P.IX. Rezerve banke, se v oklepaju dodata računa 9024 in 9025;
– v postavki B. Interni odnosi – 1.1. Terjatve v domači valuti, se v oklepaju dodajo računi 1080, 1082 in 1083;
– razdelku C. Komisijsko poslovanje se spremeni naziv v Poslovanje po pooblastilu ter se spremeni celoten razpored aktivnih in pasivnih postavk v naslednjo obliko:
C. POSLOVANJE PO POOBLASTILU
1. Terjatve
1.1. V domači valuti
1.1.1. Denarna sredstva na izločenem računu (1081)
1.1.2. Terjatve iz posojil
(4800, 4807, 4808, 5800, 5807, 5808)
1.1.3. Terjatve iz poslov posredovanja z vrednostnimi papirji
(4840, 4860, 4861, 4870, 4871)
1.1.4. Terjatve iz poravnalnega poslovanja
(1085, 4830, 4831, 4850)
1.1.5. Terjatve po skrbniških poslih
(1084, 4811, 4812, 4813, 4818)
1.2. V tuji valuti
1.2.1. Terjatve iz posojil
(3800, 3801, 3807, 3808)
1.2.2. Terjatve po skrbniških poslih
(3810, 3811, 3812, 3818)
3. Negativni saldo iz poslov po pooblastilu
C. POSLOVANJE PO POOBLASTILU
2. Obveznosti
2.1. V domači valuti
2.1.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj račun
(8800, 8807, 8808, 9800, 9807, 9808)
2.1.2. Obveznosti iz poslov posredovanja z vrednostnimi papirji
(8840, 8820, 8821, 8860, 8861, 8868, 8870, 8871, 8878)
2.1.3. Obveznosti poravnalnega računa
(8830, 8831, 8850)
2.1.4. Obveznosti iz skrbniških poslov
(8810, 8811, 8818)
2.2. V tuji valuti
2.2.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj račun
(7800, 7801, 7807, 7808)
2.2.2. Obveznosti iz skrbniških poslov
(7810, 7811, 7818)
4. Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu
– v razdelku D. Zunajbilančno poslovanje se opravijo nasledni popravki:
– v postavki 1.1. Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca – Po poslih v državi, se v oklepaju dodajo računi 9904, 9905, 9911, 9913, 9915, 9916, 9918 in 9922;
– v postavki 1.2. Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca – Po poslih v tujini, se v oklepaju dodajo računi 9910, 9912, 9914, 9917 in 9919 ter se črta račun 991;
– v postavki 2.1. Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca – Po poslih v državi, se v oklepaju dodajo računi 9954, 9955, 9961, 9963, 9965, 9966, 9968 in 9972;
– v postavki 2.2. Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca – Po poslih v tujini, se v oklepaju dodajo računi 9960, 9962, 9964, 9967 in 9969 ter se črta račun 996;
– v razdelku E. Zabilančni podatki se opravijo naslednji popravki:
– v postavki 1.1. Dvomljiva in sporna posojila bankam in hranilnicam, se v oklepaju črta račun 3378 in dodajo računi 3108, 3283, 3338, 3348, 3358, 3388, 3484, 3587, 3588, 3626, 3673, 3674, 4283 in 1696;
– v postavki 1.2. Dvomljiva in sporna posojila strankam, ki niso banke, se v oklepaju dodajo računi 3285, 3363, 3368, 3373, 3378, 3547, 3548, 3636 in 4285;
– v postavki 1.4. Dvomljive in sporne naložbe v tržne vrednostne papirje, se v oklepaju doda račun 3038;
– v postavki 1.5. Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb, se v oklepaju dodata računa 0676 in 0678;
– v postavki 1.6. Dvomljiva in sporna druga sredstva, se v oklepaju doda račun 1656;
– v postavki 2.1. Popravki dvomljivih in spornih posojil bankam in hranilnicam, se v oklepaju črta račun 3379 in dodajo računi 3109, 3284, 3339, 3349, 3359, 3389, 3485, 3589, 3627, 3675, 4284 in 1697;
– v postavki 2.2. Popravki dvomljivih in spornih posojil strankam, ki niso banke, se v oklepaju dodajo računi 3286, 3364, 3369, 3374, 3379, 3549, 3637 in 4286;
– v postavki 2.4. Popravki dvomljivih in spornih naložb v tržne vrednostne papirje, se v oklepaju doda račun 3039;
– v postavki 2.5. Popravki dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih naložb, se v oklepaju dodata računa 0677 in 0679;
– v postavki 2.6. Popravki dvomljivih in spornih drugih sredstev, se v oklepaju doda račun 1657.
2. Spremembe navodila začno veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. novembra 1997.
Banka Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti