Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3522. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina, stran 5782.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list SRS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96) ter 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na seji dne 19. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki), ravnanje z njimi ter urejanje in vzdrževanje javnih odlagališč na območju Občine Loška dolina.
2. člen
Na celotnem območju Občine Loška dolina je obvezno ravnanje z odpadki iz vseh virov na način določen s tem odlokom.
3. člen
(1) Po določbah tega odloka so dolžne ravnati vse osebe, ki s kakršnimkoli dejanjem povzročajo nastajanje odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji) ter izvajalci javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) v Občini Loška dolina.
(2) Za povzročitelja se šteje vsaka oseba iz prejšnjega odstavka tega člena, ki je neposredni uporabnik javne površine in na območju Občine Loška dolina:
– biva v svojih ali najetih prostorih;
– opravlja profitno ali neprofitno dejavnost;
– upravlja javne površine;
– organizira javne prireditve ali druge aktivnosti oziroma na katerikoli drug način uporablja javne ali zasebne površine.
(3) Če povzročitelj iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ni določljiv, se za povzročitelja šteje lastnik površine.
(4) Stroške ravnanja z odpadki na javnih površinah v lasti Občine Loška dolina, krije iz lastnih sredstev Občina Loška dolina, če za njihovo upravljanje oziroma uporabo ni drugače dogovorjeno oziroma določeno s tem odlokom.
4. člen
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, razvrščanje in skladiščenje odpadkov;
2. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev;
3. predelava odpadkov v napravah s čim višjo stopnjo izkoristka sekundarnih surovin in energije;
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih;
5. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
(1) Redno zbiranje in odvažanje odpadkov v Občini Loška dolina opravlja v skladu z določbami tega odloka javno podjetje “Komunala Cerknica”.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko Občinski svet občine Loška dolina na predlog župana, s sklepom določi, da redno zbiranje in odvažanje odpadkov opravlja drugo organizirano podjetje, registrirano in usposobljeno za opravljanje komunalne dejavnosti, ki za to pridobi koncesijo Občine Loška dolina.
(3) Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov se opravlja, kadar je to potrebno zaradi trenutno povečane količine odpadkov, z namenom dopolnjevanja zmogljivosti izvajalca rednega zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma z namenom saniranja divjih odlagališč.
(4) Izredno zbiranje in odvažanje odpadkov lahko opravlja samo organizirano podjetje, registrirano in usposobljeno za opravljanje komunalne dejavnosti.
6. člen
(1) V primeru, da izvajalec sam ne more opraviti vseh nalog iz tega odloka, je dolžan poskrbeti, da to v njegovem imenu za njegov račun opravi oseba iz četrtega odstavka 5. člena tega odloka. Osebo iz četrtega odstavka 5. člena tega odloka priskrbi izvajalec v soglasju s pristojnim organom Občine Loška dolina.
(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 5. člena tega odloka oziroma prvega odstavka tega člena lahko saniranje divjih odlagališč opravlja tudi oseba, ki ni registrirana za opravljanje komunalne dejavnosti, če za to pridobi pooblastilo Občine Loška dolina. O tem je Občina Loška dolina dolžna obvestiti izvajalca.
II. ODPADKI
7. člen
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi.
8. člen
(1) Glede na način zbiranja in odvoza se po tem odloku odpadki delijo na:
1. odpadke, ki jih je izvajalec dolžan redno odvažati v tipiziranih posodah za odvoz odpadkov;
2. odpadke, ki so ji povzročitelji sami dolžni nadzirano odlagati na ustreznih mestih.
(2) Odpadki iz prve točke prejšnjega odstavka tega člena so:
1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane oziroma bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki);
2. razni drobni nenevarni proizvodni odpadki, za katere povzročitelji menijo, da kot surovine niso uporabni za nadaljnjo proizvodnjo;
(3) Odpadki iz druge točke prvega odstavka tega člena so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz gradbenih posegov;
2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih naseljih;
3. trdne usedline cestne kanalizacije, ob upoštevanju ustreznih predpisov;
4. fekalije iz greznic;
5. kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema, kot na primer školjke, umivalniki, kadi ipd.);
6. nevarni odpadki;
7. ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav.
(4) V sistem zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov v skladu s tem odlokom ne sodijo odpadki, katerih ravnanje z njimi je predpisano z zakonom (25. in 30. člen zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93, 1/96; v nadaljevanju: ZVO).
III. ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
9. člen
(1) Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke oziroma posebne vreče, skladno z določbami tega odloka.
(2) Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.
(3) Povzročitelji so dolžni vzdrževati odjemna mesta v stanju, ki zagotavlja nemoten odvoz odpadkov.
(4) Zbirno oziroma odjemno mesto za odpadke je lahko skupno za več povzročiteljev.
10. člen
Zbirno oziroma odjemno mesto za odpadke mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
11. člen
(1) Odjemna mesta določi izvajalec v soglasju s povzročitelji in pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina.
(2) Odjemno mesto mora biti dostopno specialnim vozilom za odvoz odpadkov in oddaljeno največ pet metrov od mesta, od koder je možen dostop s tem vozilom.
12. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvajalcev.
13. člen
(1) Povzročitelji morajo odlagati odpadke v:
1. tipizirane posode in zaboje;
2. tipizirane posode in zabojnike;
3. posebne vrečke za odpadke.
(2) Vrsto in število sredstev za zbiranje oziroma odlaganje odpadkov iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljevanju: posode za odpadke) določi izvajalec, v skladu s tehnologijo odvažanja s katero razpolaga oziroma strukturo in vrsto odpadkov, v soglasju s pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina.
(3) Kolikor posode za odpadke ne zagotovi povzročitelj sam, jih zagotovi izvajalec na stroške povzročitelja.
(4) Izvajalec zaračuna stroške nabave posod za odpadke v ceni odvoza odpadkov na način, ki ga določi v soglasju s pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina.
14. člen
(1) Na odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je ob povečanju količine odpadkov na odjemnih mestih dovoljeno odlagati odpadke izven posod za odpadke, vendar samo v posebnih vrečkah za odpadke.
15. člen
(1) V tipizirane posode in zaboje na kolesih ter posebne vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:
– večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje;
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov);
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
(2) V katerokoli posodo za odpadke je prepovedano odlagati:
– odpadke v tekočem stanju;
– kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov;
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, jedke, dražljive in strupene snovi ter druge nevarne odpadke.
(3) V tipizirane velike zaboje (kesone), ki so namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
16. člen
(1) Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane velike zabojnike, prepeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
(2) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na odjemnih mestih in dovoznost poti do odjemnega mesta.
(3) Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznenju posod onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
(4) Izvajalci so dolžni posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnega inšpektorja čistiti in vzdrževati ter dotrajane posode za odpadke nadomeščati z novimi, na stroške povzročitelja, kolikor poškodb zaradi katerih je posoda za odpadke postala neuporabna ni povzročil izvajalec sam.
17. člen
Prehrambeni obrati, prehrambene trgovine, gostinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke (gnilo sadje, zelenjava itd.) v zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane, ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v posebne vrečke, le-te pa v posode za odpadke.
18. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo organizatorji prireditve poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
19. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti namestitev zadostnega števila posod za odpadke na javnih površinah (igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih itd.) ter organizirati odvoz odpadkov z javnih površin na stroške Občine Loška dolina.
20. člen
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila, čiščenja oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali.
IV. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
21. člen
(1) Pristojni občinski organ oziroma uprava Občine Loška dolina lahko na posameznih območjih Občine Loška dolina uvede obvezno razvrščajo naslednjih odpadkov:
1. organski odpadki;
2. papir;
3. steklo;
4. plastika;
5. tekstil;
6. kovine;
7. drugi uporabni odpadki.
(2) Odpadke pod 1., 2., in 3. točko prvega odstavka tega člena, obvezno razvrščajo vsi povzročitelji, preostale odpadke iz prejšnjega odstavka tega člena pa razvrščajo le povročitelji, pri katerih ti odpadki nastajajo kot proizvodnji oziroma tehnološki odpadek.
(3) Odpadki iz prvega odstavka tega člena v skladu z navodilom izvajalca ter njegovo tehnologijo, zbirajo na za to določenih mestih, ki jih določi izvajalec v soglasju s pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina.
22. člen
(1) Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno število tipskih posod za ločeno zbiranje odpadkov. Stroške za nabavo posod izvajalec zaračunava povzročiteljem v ceni odvoza teh odpadkov, skladno z določbo četrtega odstavka 11. člena tega odloka.
(2) V posode, namenjene za zbiranje in odlaganje razvrščenih odpadkov, je prepovedano odlagati druge odpadke.
V. ODVAŽANJE ODPADKOV
23. člen
(1) Izvajalec je dolžan vršiti reden odvoz odpadkov skladno z razporedom odvoza. Letni razpored odvoza, pripravi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Loška dolina, in se objavi v javnih občilih na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini posameznih odpadkov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni občinski organ oziroma uprava Občine Loška dolina naloži izvajalcu večjo pogostost odvoza odpadkov.
24. člen
O razporedu odvoza iz prejšnjega člena tega odloka mora izvajalec obvestiti povzročitelje z objavo v javnih glasilih ali na drug ustrezen način.
25. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.) je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih štirih dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
26. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznenje.
27. člen
(1) Odpadke iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka odvažajo na ustrezne deponije odpadkov povzročitelji sami, pri tem pa morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznenje ter v skladu z zakonom oziroma podzakonskimi akti.
(2) Odpadke iz tretjega odstavka 8. člena tega odloka lahko odvažajo tudi izvajalci po posebnem naročilu povzročitelja in jih odložijo na za to določena mesta oziroma predajo pooblaščenim organizacijam, na način določen z zakonom oziroma podzakonskimi akti.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so izvajalci dolžni najmanj dvakrat letno v spomladanskem in jesenskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju Občine Loška dolina. Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način.
VI. ODLAGANJE ODPADKOV
28. člen
(1) Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za to določeno odlagališče komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlagališče).
(2) Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke iz prvega odstavka 7. člena.
29. člen
(1) Odpadni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na odlagališču za lastne potrebe, možno pa jih je odlagati v opuščenih gramoznicah ali pa jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ali za nasipe.
(2) Investitor si mora pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja soglasje za deponiranje gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča od upravnega organa za urbanistično načrtovanje Občine Loška dolina.
30. člen
(1) Odlagališče upravlja upravljalec. Upravljalec sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča. Poslovnik potrdi Občinski svet občine Loška dolina.
(2) Upravljalec s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja evidenco dovoza odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču, tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
31. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
32. člen
Če so odpadki odloženi izven odlagališča odpadkov in ni mogoče odkriti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstrani izvajalec na stroške proračuna Občine Loška dolina.
33. člen
Prepovedano je kuriti komunalne odpadke na prostem.
VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
34. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačati vsi povzročitelji odpadkov.
35. člen
(1) Cena za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku (v nadaljevanju: cena) obsega:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške odlaganja odpadkov na odlagališču in
– stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke (stroški čiščenja, vzdrževanja in nabave posod);
– taksa oziroma povračilo za obremenjevanje okolja;
– kosovni odvoz iz tretjega odstavka 27. člena tega odloka.
(2) Višino cene določi izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Loška dolina, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
(3) Cena se zaračunava mesečno od m2 stanovanjske oziroma poslovne površine (v nadaljevanju: obračunska površina).
(4) Za posamezne objekte, pri katerih je sporna obračunska površina, lahko izvajalec v soglasju s pristojnim referatom uprave Občine Loška dolina, na utemeljen zahtevek povzročitelja, zmanjša osnova za izračun cene, če ugotovi, da je zahtevek upravičen.
36. člen
(1) Povzročitelji so dolžni izvajalca obveščati o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na izračun cene, v petnajstih dneh od nastanka spremembe.
(2) Izvajalec je dolžan upoštevati prijavljeno spremembo z začetkom naslednjega meseca, po mesecu v katerem je nastala sprememba.
(3) V primeru, da povzročitelj ni sporočil sprememb o povečanju obračunske površine, se nove izmere površin upoštevajo kot obračunska površina od dne dejanske uporabe povečanih površin.
37. člen
(1) Občinski svet občine Loška dolina lahko k ceni določi tudi del cene za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih v soglasju z Občinskim svetom občine Loška dolina namensko uporabljati.
(2) Občinski svet občine Loška dolina lahko k ceni določi tudi del cene za sanacijo divjih odlagališč, iz katere se financira izvajalec sanacije divjih odlagališč.
38. člen
(1) Cena za odvoz odpadkov, ki se odvažajo po naročilu ali pogodbi, se obračunava po m3 odpeljanih in odloženih odpadkov, v skladu s drugim odstavkom 36. člena tega odloka.
(2) Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunavajo po m3 pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje (s stroški ureditve odlagališča) brez prevoza.
VIII. DRUGE DOLOČBE
39. člen
(1) Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se odlagajo na odlagališču ter zadevne podatke konec meseca januarja za preteklo leto posredovati pristojnemu referatu uprave Občine Loška dolina.
(2) Način evidence določi pristojni organ oziroma uprava Občine Loška dolina.
IX. NADZOR
40. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalno-redarstvena služba v okviru svojega delovnega področja in zakonitih pooblastil.
(2) Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru kršitev določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti nadzornemu organu iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 40.000 SIT se kaznuje pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, ki krši dolžnost ravnanja v skladu z določbami tega odloka (3. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
42. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši dolžnost ravnanja v skladu z določbami tega odloka (3. člen).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
V programu ravnanja z odpadki, ki ga pripravi izvajalec in ga sprejme Občinski svet občine Loška dolina, se določi postopen prehod na organizirano ravnanje z odpadki na celotnem območju Občine Loška dolina.
44. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/97
Loška dolina, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti