Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3524. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje, stran 5786.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 17. člena statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) ter skladno s četrtim odstavkom 10. člena pogodbe o delni premoženjsko delitveni bilanci bivše Občine Mozirje je Občinski svet občine Nazarje na 25. redni seji dne 24. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Občina Nazarje s sedežem v Nazarjah, Savinjska cesta 4 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter na področju vzgoje in varstva otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Nazarje (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Nazarje.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Nazarje.
Sedež zavoda je: Zadrečka cesta 37
V sestavo zavoda sodijo poleg matične šole na sedežu zavoda še:
– Podružnična šola Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 27,
– Enota Vrtec Nazarje, Zadrečka c. 39,
– Enota Vrtec Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 27.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli oziroma novi enoti vrtec ali ukine obstoječo podružnično šolo oziroma vrtec, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnična šola in enoti v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za to pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju naselij Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas, Potok, Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavodice, Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog.
Matična šola je Osnovna šola Nazarje, kjer je sedež zavoda. Na sedežu zavoda se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
Matična šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost za učence v šolskem okolišu, ki obsega naselja Nazarje, Dobrovlje, Prihova (del), Dobletina, Lačja vas (del), Potok (del), Kokarje, Čreta pri Kokarjah, Žlabor, Zavodice
in
naselja, ki so šolski okoliš podružnične šole Šmartno ob Dreti za učence v prvih letih šolanja: Lačja vas (del), Potok (del), Pusto polje, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Brdo, Rovt pod Menino in Volog.
Zavod opravlja dejavnost predšolske vzgoje za vsa naselja iz prvega odstavka tega člena.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda je:
M/80.102   Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.101   Dejavnost vrtcev in predšolsko
       izobraževanje
G/52.47   Nabava in prodaja šolskih potrebščin
O/92.511   Dejavnost knjižnice
O/92.61   Obratovanje športnih objektov
K/70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
H/55.51   Storitve menz
J/60.23   Cestni potniški prevoz
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem do 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev šole in svet staršev vrtcev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– tri predstavnike staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo izmed delavcev zavoda zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer:
– izmed delavcev matične šole trije člani,
– izmed delavcev podružnične šole en član,
– izmed delavcev obeh vrtcev en član.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in sicer svet staršev matične in podružnične šole po enega predstavnika, sveta staršev vrtcev pa skupaj enega predstavnika.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok, učencev oziroma varovancev v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka v vrtcih,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcih,
– odloča o pritožbah delavcev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov zaradi opravljanja skupnih administrativnih in računovodskih nalog in zaradi opravljanja drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter s splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilna komisija se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico, reprezentativni sindikat ter učitelji oziroma vzgojiteljski zbor.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predloži volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi predlagateljev. Predlogom kandidatov je potrebno priložiti pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo posebej za šolo, posebej za vrtec.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov delavcev matične šole, izmed kandidatov delavcev podružnične šole in izmed delavcev obeh vrtcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov izmed delavcev matične šole, podružnične šole in izmed delavcev vrtcev, kot jih je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda izmed delavcev matične šole, delavcev podružnične šole in izmed delavcev vrtcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in pravic ter dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstanardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanja strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznostih učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje vodjo podružnične šole in vodji enot vrtcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ali občina ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v nasledjih osmih dneh ministrstvo za šolstvo.
27. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
28. člen
Enoti vrtec imata vodjo enote.
Za vodjo vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Vodja vrtca opravlja poleg dela vzgojitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– obvešča starše o delu vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj oziroma jih določi v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in vzgojiteljev.
30. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje k letnemu delovnemu načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah v vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programih in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje k predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv v vrtcu obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikujeta svet staršev matične šole in svet staršev podružnične šole. Sveta staršev sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek matične oziroma podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Enoti vrtev oblikujeta svoja sveta staršev, ki v enoti v Šmartnem ob Dreti šteje 3 člane, v enoti v Nazarjah pa pet članov.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje učencem, otrokom in strašem ter sodeluje z učitelji, vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškem zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s stistemizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodih, zavod uredi v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za vrtec pa si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Za vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev ali prodaje storitev in izdelkov, iz donacij prispevkov sponzorjev ali iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjeni z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovih dejavnosti zavoda, upoštevajo dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev šole. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omenjeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo del zavoda in področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
45. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
46. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se vzgojno-varstveni enoti Šmartno ob Dreti 27 in Nazarje, Zadrečka c. 39 izločita iz sestava Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje in vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad ter postaneta na podlagi tega odloka vzgojno-varstveni enoti javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje.
Nepremično in premično premoženje ter ustrezni del denarja, terjatev in obveznosti, vodenih v knjigovodski evidenci Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, se z dnem uveljavitve tega odloka in vpisa zavoda v sodni register na podlagi delitvene bilance prenese v upravljanje in v knjigovodske evidence javnega zavoda Osnovna šola Nazarje po stanju na dan 31. 12. 1997.
Zavod na podlagi vpisa v sodni register in z dnem uveljavitve tega odloka prevzame delavce Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, ki so do uveljavitve tega odloka delali v enotah, ki se s tem odlokom izločita iz njegove sestave.
O prevzemu delavcev Vzgojno-varstveni zavod sklene z javnim zavodom Osnovno šolo Nazarje poseben dogovor.
48. člen
Do zagotovitve prostorskih in kadrovskih pogojev za organiziranje zavoda po tem odloku v matični šoli v Nazarjah ostane osnovna šola v Nazarjah v sestavu Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje kot Podružnična šola Nazarje, Osnovana šola Šmartno ob Dreti pa v sestavu Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Kocbek, Gornji Grad kot Podružnična šola Šmartno ob Dreti.
Ko občinski svet s sklepom ugotovi, da so zagotovljeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, obvesti o tem občinska sveta občine Mozirje in Občine Gornji Grad.
Z dnem, ki ga sporazumno določijo občinski sveti občin Nazarje, Mozirje in Gornji Grad, najkasneje pa s prvim dnem naslednjega šolskega leta po sprejemu ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka tega člena, se Podružnična šola Nazarje izloči iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje in postane skladno s tem odlokom matična šola s sedežem v Nazarjah, Zadrečka c. 37. Prav tako se s tem dnem iz Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Kocbek izloči Podružnična šola Šmartno ob Dreti in postane na podlagi tega odloka podružnična šola tega zavoda.
Nepremično in premično premoženje ter ustrezni del denarja, terjatev in obveznosti, ki je na podlagi delitvene bilance prenešeno v upravljanje vzgojno-izobraževalnima zavodoma Osnovna šola Mozirje in Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad, nanaša pa se na Podružnično šolo Nazarje in Podružnično šolo Šmartno ob Dreti, se s 1. 1. 1998 prenese v upravljanje in v knjigovodske evidence javnega zavoda Osnovna šola Nazarje.
Z dnem izločitve prevzame zavod delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Mozirje in Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad, ki so do izločitve delali v podružničnih šolah, ki se izločijo iz njihove sestave. O prevzemu delavcev sklene zavod z drugima dvema zavodoma poseben dogovor.
49. člen
Zavod mora uskladiti organizacijo in organe enot ter imenovati ravnatelja zavoda v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka. Do uskladitve s tem odlokom uporablja zavod statut ter druge splošne akte Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom ali zakonom.
Do izločitve podružničnih šol po 48. členu tega odloka in do organiziranja zavoda skladno s tem odlokom, volijo pet predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda delavci obeh enot vrtcev in sicer dva člana izmed delavcev enote vrtec Šmartno ob Dreti, tri člane pa izmed delavcev enote vrtec Nazarje.
Do organiziranja zavoda skladno s tem odlokom volijo tri predstavnike staršev v svet zavoda starši na svetih staršev enot in sicer svet staršev enote Šmartno ob Dreti enega predstavnika, svet staršev enote Nazarje pa dva predstavnika.
Do imenovanja ravnatelja zavoda v skladu s tem odlokom opravlja naloge ravnatelja vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga hkrati s sprejemom tega odloka imenuje Občinski svet občine Nazarje najdalj za dobo enega leta.
Vršilec dolžnosti ravnatelja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod vpiše v sodni register, uskladi organizacijo in organe enot ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku, določenem v prvem odstavku 49. člena tega odloka.
50. člen
Ob sprejemu sklepa iz drugega odstavka 48. člena tega odloka sprejme občinski svet sklep o razrešitvi ravnatelja, ki do tega dne opravlja to delo in hkrati imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja najdalj za dobo enega leta.
Vršilec dolžnosti ravnatelja iz prvega odstavka tega člena je dolžan opravljati naloge, za katere je pristojen po zakonu in vse potrebne naloge v zvezi z uskladitvijo organizacije zavoda in izvolitvijo organov zavoda v skladu s 16. in 34. členom tega odloka.
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od izločitve podružničnih šol po 48. členu tega odloka. Do uskladitve s tem odlokom posluje zavod po določbah tega odloka, ki veljajo za čas do izločitve podružničnih šol.
51. člen
Najpozneje tri mesece pred potekom mandata vršilcu dolžnosti ravnatelja iz prvega odstavka 50. člena se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in 25. členom tega odloka.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasnje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višjo izobrazbo, 15 let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja dva mandata, je lahko imenovan za ravnatelja, ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo za izločeni enoti vrtec Nazarje in Šmartno ob Dreti veljati določbe odloka o ustanovitvi Vzgojno-varstvenega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 54/97), statut in drugi splašni akti tega zavoda pa v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
Z dnem izločitve podružničnih šol po tretjem odstavku 48. člena tega odloka preneha za izločeno Podružnično šolo Nazarje veljati odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje (Uradni list RS, št. 54/97), za podružnično šolo Šmartno ob Dreti pa odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 2/96) ter vsi splošni akti obeh zavodov.
53. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 068-1/95-97-25
Nazarje, dne 24. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Nazarje
Pavel Bitenc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti