Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3521. Odlok o urejanju in vzdrževanju javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Loška dolina, stran 5778.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95), 4. in 84. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86, 37/87, 2/88), 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 38/96) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na seji dne 19. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o urejanju in vzdrževanju javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih površin v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Loška dolina, kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za izvajanje obvezne lokalne službe urejanja javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih površin.
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih cest, poti, površin za pešce in zelenih površin, s katerimi gospodari Občina Loška dolina (v nadaljevanju: javna služba).
3. člen
(1) Javne površine po tem odloku so javne ceste, poti, površine za pešce, zelene površine in druge javne površine, s katerimi gospodari oziroma so v lasti Občine Loška dolina.
(2) Javne ceste po tem odloku so lokalne ceste v lasti Občine Loška dolina.
4. člen
Uporabniki storitev javne službe so fizične in pravne osebe na območju Občine Loška dolina, ki so neposredni uporabniki javnih cest, poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih površin v Občini Loška dolina.
5. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se na podlagi koncesije opravlja na celotnem območju Občine Loška dolina.
II. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
6. člen
Način ravnanja s komunalnimi odpadki na javnih površinah in izvajalca gospodarske javne službe, ravnanja s komunalnimi odpadki določa odlok Občine Loška dolina, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
7. člen
(1) Za čiščenje funkcionalnih zemljišč posameznih stavb so dolžni skrbeti lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh (v nadaljevanju: neposredni uporabniki objektov), če s tem odlokom ni drugače določeno.
(2) Funkcionalno zemljišče po tem odloku je funkcionalno zemljišče, kot je opredeljeno v 9. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94).
8. člen
Vzdrževanje čistoče in drugo vzdrževanje oziroma urejanje javnih površin opravlja izvajalec javne službe, ki za to pridobi koncesijo Občine Loška dolina, v skladu s tem odlokom (v nadaljevanju: koncesionar), če v tem odloku ni drugače določeno.
9. člen
(1) Vzdrževanje čistoče (v nadaljevanju: čiščenje) na javnih površinah obsega predvsem:
1. strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin;
2. pranje asfaltiranih površin;
3. čiščenje drugih javnih površin in objektov;
4. čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih površinah;
5. negovanje in obnavljanje drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat, ipd.;
6. vzdrževanje in obnavljanje javnih cest, površin za pešce in drugih javnih površin;
7. vzdrževanje in obnavljanje ograj na cesti, objektov, klopi;
8. vzdrževanje vertikalne in horizontalne signalizacije in opreme cest.
(2) Koncesionar opravlja tudi čiščenje funkcionalnih zemljišč iz 7. člena tega odloka, z izjemo čiščenja snega oziroma drugih opravil zimske službe, opredeljenih v tem odloku.
10. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka opravlja izvajalec tudi posamezna dela, vezana na varstvo cest, in sicer:
1. priprava soglasja za prekopavanje, podkopavanje in drugih del na javnih cestah;
2. priprava soglasij za graditev v varovalnem pasu ceste iz osnov katastra;
3. priprava soglasij za postavljanje neprometnih znakov.
11. člen
Obseg, časovno razdobje in način čiščenja javnih površin se določi z letnim programom, ki ga pripravi koncesionar v soglasju z upravo Občine Loška dolina, do 30. novembra za naslednje leto.
III. ZIMSKA SLUŽBA
12. člen
V Občini Loška dolina se opravlja zimska služba, kot del javne službe.
13. člen
Zimska služba obsega:
1. pluženje in odstranjevanje snega na javnih površinah;
2. posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici;
3. posipanje cestišč ob poledici;
4. odvažanje snega s cest in pločnikov;
5. odstranjevanje ledenih sveč z zgradb;
6. redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
7. pritrjevanje in redno vzdrževanje snegolovcev na strehah, s katerih lahko pade sneg;
8. obeležba robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno;
9. mobilizacija delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah;
10. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge.
14. člen
Zimsko službo po tem odloku izvajajo koncesionar in neposredni uporabniki objektov.
15. člen
Koncesionar izvaja zimsko službo na vse javnih površinah Občine Loška dolina, če s tem odlokom ni drugače določeno.
16. člen
Zimsko službo na funkcionalnih zemljiščih, stanovanjskih stavbah in drugih zgradbah so dolžni izvajati neposredni uporabniki objektov.
17. člen
Če nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 5 cm snega, so koncesionar in neposredni uporabniki objektov dolžni pričeti z izvajanjem zimske službe.
18. člen
Pri izvajanju zimske službe velja naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
1. ceste in dostopne poti do zdravstvenih domov, gasilskih domov, šol, avtobusne postaje in postajališča in drugih pomembnih javnih ustanov;
2. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja;
3. druge javne površine za pešce;
4. ostale javne površine.
19. člen
(1) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odrivanje snega s plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni mogoče odstraniti snega s prometnih površin.
(2) Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo plužene površine in le-te ne zožuje čezmerno.
20. člen
(1) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvajalec upravičen postaviti začasne znake o prepovedi parkiranja ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za nemoteno opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega oziroma za neoviran odtok vode.
(2) Začasni znaki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziroma odstranjevanju snega.
21. člen
V času odjuge je koncesionar dolžan očistiti tudi cestne jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter cestne požiralnike.
22. člen
(1) Neposredni uporabniki objektov so dolžni v dolžini zgradbe oziroma na funkcionalnem zemljišču:
1. očistiti novozapadli sneg zjutraj do 6.30 ure, po potrebi pa tudi večkrat dnevno;
2. odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine, ali je bil s streh odstranjen;
3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost;
4. posipati pločnike ob poledici.
(2) Kjer je to mogoče, so neposredni uporabniki objektov dolžni odlagati sneg z javnih površin, za katerih čiščenje so zadolženi po tem odloku tako, da ne ovira normalne rabe teh površin, sicer se sneg odlaga na robnikih pločnikov.
23. člen
(1) Koncesionar je dolžan opraviti odvoz snega s cestišč, drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to potrebno za normalno rabo teh površin in če to ne morejo zagotoviti neposredni uporabniki objektov, v skladu z določbo drugega odstavka 21. člena tega odloka.
(2) Ob izrednem povečanju količin odstranjenega snega je koncesionar dolžan odstraniti sneg v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, najkasneje v desetih dneh po prenehanju izrednih razmer.
24. člen
Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke za odvodnjavanje.
25. člen
Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali s soljo.
26. člen
(1) Objekti, ki mejijo na javne površine, morajo imeti nameščene snegolove.
(2) Poškodovane snegolove, žlebove ali odtočne cevi na zgradbah so dolžni neposredni uporabniki objektov sproti vzdrževati oziroma zamenjati, sicer jih na njihove stroške zamenja koncesionar.
(3) Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znak za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.
27. člen
Uprava Občine Loška dolina lahko odredi posebne ukrepe za odstranjevanje snega, kadar zapade izredna količina snega, koncesionar in neposredni uporabniki objektov pa ne morejo s svojimi in posebej organiziranimi delovnimi sredstvi in delovno silo odstraniti zapadli sneg.
IV. NAČRT ZIMSKE SLUŽBE
28. člen
(1) Uprava Občine Loška dolina v sodelovanju s koncesionarjem sprejme do 30. septembra vsako leto načrt zimske službe.
(2) Načrt zimske službe vsebuje obseg del in seznam cest, na katerih je koncesionar dolžan plužiti in odstranjevati sneg, jih posipati ob poledici.
(3) Z načrtom zimske službe se določi naslednji minimalni obseg zimske službe:
1. pluženje cest, po katerih potekajo proge avtobusnega prometa in cest, ki povezujejo naselja;
2. pluženje in čiščenje dostopnih poti k zdravstvenim postajam in ambulantam, policijskim postajam, gasilskim domovom, šolam in drugim javnim ustanovam, pokopališčem in k odlagališču komunalnih odpadkov;
3. posipanje cest iz prejšnjih dveh alinei, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč;
4. odstranjevanje snega iz križišč in avtobusnih postajališč, če so ta v naselju ter iz prometnih površin, ki z odvažanjem snega zožujejo običajni prometni pretok.
V. POGOJI ZA IZBOR KONCESIONARJA
29. člen
(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati predvsem naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
2. da predloži registracijski izpisek registrskega sodišča oziroma obrtno dovoljenje;
3. da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije;
4. da pripravi in predloži program izvajanja javne službe za čas trajanja koncesije;
5. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije ter s tem v zvezi predloži ustrezna priporočila;
6. da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
7. da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije;
8. da pripravi in predloži oceno cene za svoje storitve;
9. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko z opravljanjem javne službe povzročil tretji osebi, državi ali občini oziroma položiti ustrezno varščino.
(2) Koncendent lahko v javnem razpisu določi tudi druge pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. POOBLASTILA KONCESIONARJA
30. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe naslednja pooblastila:
1. izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Loška dolina,
2. določa ceno svojih storitev, v soglasju s svetom Občine Loška dolina;
3. druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
VII. TRAJANJE KONCESIJE
31. člen
(1) Koncesija se podeli za dobo petih let.
(2) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesijska pogodba se po poteku časa, za katerega je bila sklenjena lahko podaljša za eno oziroma največ dve leti, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi.
32. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
33. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. z odkupom koncesije;
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
IX. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
34. člen
(1) Sredstva za financiranje javne službe se zagotovijo v proračunu Občine Loška dolina.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, finacirajo neposredni uporabniki objektov zimsko službo, ki jo v skladu z določbami tega odloka opravljajo sami, z lastnimi sredstvi.
X. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uprava Občine Loška dolina, pristojni inšpektorati in komunalno-redarstvena služba Občine Loška dolina.
XI. DRUGE DOLOČBE
36. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Opravila ob nepredvidljivih okoliščinah iz prvega odstavka tega člena so tudi popravila poškodb na cestah, nastalih zaradi višje sile.
37. člen
(1) Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe.
(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Loška dolina, zaradi nevestnega izvajanja javne službe.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Loška dolina, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, lahko koncesionar namesto zavarovanja iz drugega odstavka tega člena, plača koncedentu varščino v gotovini. Višina varščine se določi z razpisnimi pogoji.
38. člen
(1) Koncesionar je dolžan voditi dnevnik izvajanja del.
(2) Vsebino dnevnika določi uprava Občine Loška dolina.
(3) Koncesionar je dolžan omogočiti upravi Občine Loška dolina tedenski pregled dnevnika.
(4) Potrjeni dnevnik s strani uprave Občine Loška dolina je osnova za obračun izvršenih del koncesionarja.
39. člen
(1) Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
(2) Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja javne službe na podlagi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov nastopati v svojem imenu.
40. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu in za račun koncedenta podpiše župan Občine Loška dolina.
XII. KAZENSKI DOLOČBI
41. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 5 cm snega (17. člen);
2. ne očisti novozapadli sneg s pločnika do 6.30, ali pa po potrebi večkrat dnevno (22. člen);
3. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike (22. člen);
4. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
5. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
6. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke (24. člen);
7. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);
8. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah (26. člen);
9. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);
10. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26. člen).
42. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 5 cm snega (17. člen);
2. ne očisti novozapadli sneg s pločnika do 6.30 ure, ali pa po potrebi večkrat dnevno (22. člen);
3. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike (22. člen);
4. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov (22. člen);
5. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska (22., 25. člen);
6. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke (24. člen);
7. ne pritrdi snegolovcev na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg (26. člen);
8. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah (26. člen);
9. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost (26. člen);
10. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena (26. člen).
(2) Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 din se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
XIII. KONČNA DOLOČBA
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/97
Loška dolina, dne 19. junija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti