Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3506. Sprememba navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 5740.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O N A V O D I L A
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 37/94, 39/94, 83/94, 30/95, 14/96, 19/96 in 6/97) se v prilogi 1 tabeli Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije in Dinamika pošiljanja poročil in potrebna dokumentacija za spremljanje prometa po analitičnih računih zamenjata s tabelo Način poročanja statističnih podatkov plačilnega prometa s tujino.
----------------------------------------------------------------
                 Dokumentacija
Račun  Dinamika  Poročilo  Promet  Promet  Mesečno
iz kont- poročanja po valutah v breme v dobro poročilo
nega                       po državah
okvira
----------------------------------------------------------------
1740   dekadno    X     X    X
----------------------------------------------------------------
2749#  dekadno          X
----------------------------------------------------------------
3000   dekadno    X     X    X
----------------------------------------------------------------
3001   dekadno    X
----------------------------------------------------------------
3002   dekadno    X
----------------------------------------------------------------
3003   dekadno    X
----------------------------------------------------------------
3020   dekadno    X     X    X
----------------------------------------------------------------
3021   dekadno    X
----------------------------------------------------------------
310*   dnevno     X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
311#   dekadno          X 
----------------------------------------------------------------
315*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
331*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
332*   dekadno    X              X
----------------------------------------------------------------
337*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
338*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
351*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
352*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
354*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
357*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
358*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
362*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
363*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
364   dnevno     X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
367*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
369   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
7000#  dekadno          X 
----------------------------------------------------------------
701*   dekadno    X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
708*   dekadno    X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
748*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
756*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
757   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
758   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
759   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
768*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
777   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
779*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------
801*   dekadno    X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
808*   dekadno    X     X    X    X
----------------------------------------------------------------
878*   mesečno    X              X
----------------------------------------------------------------

* poroča se za vse račune, ki so navedeni v kontnem okviru (po
posameznih računih), razen pri računih 362*, 363*, 367* in 756*,
kjer se poroča samo za tiste račune, ki se nanašajo na tujino

# poroča se samo za transakcije v povezavi prilivna / izplačilna
banka
Poročilo po valutah vključuje podatke o stanju in prometu na računih po zahtevani dinamiki, ločeno za vsako valuto, za katero banka izkazuje stanje na računu ali je na računu imela promet.
Tudi dnevna poročila se pošilja v Banko Slovenije dekadno.
Poročilo po državah vključuje le stanje na zadnji dan v mesecu, preračunano v SIT.
2
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se ukinejo šifre 513, 113, 526 in 126, dodajo pa se naslednje šifre:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis                                   Plačila      Plačila
                                    iz tujine     v tujino
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Investicijska dela, gradnja in montaža
– Izvajanje investicijskih del v državi, ki jih izvajajo tujci        475
Finančni račun – naložbe v lastniške vrednostne papirje oziroma deleže v kapitalu družb
– Plačilo nerezidentu za prodani delež v drugem domačem podjetju                666
Finančni račun – ostala imetja in obveznosti
– Pokrivanje izgube v podjetju                        622
Transakcije med rezidenti in nevtralne transakcije
– Vračilo ukradene gotovine oziroma ropi in tatvine gotovine        198        198
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Sprememba navodila začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke poročajo v skladu s spremembo navodila z dnem uveljavitve novih računov, najkasneje pa do 31. 12. 1997.
Ljubljana, dne 19. novembra 1997.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.
Razred 0: Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna
sredstva, zaloge in druga sredstva


00 - Opredmetena osnovna sredstva - nepremičnine

000 - Zemljišča

001 - Gradbeni objekti

002 - Terjatve za dane predujme

003 - Investicije v pripravi - gradbeni objekti

004 - Nepremičnine pridobljene za plačilo terjatev

005 - Nepremičnine pridobljene v finančni najem

009 - Revalorizacija nepremičnin med letom

01 - Popravek vrednosti nepremičnin

010 - Popravek vrednosti gradbenih objektov

011 - Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih za plačilo
terjatev

012 - Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih v finančni
najem

019 - Revalorizacija popravkov vrednosti nepremičnin med letom

02 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

020 - Oprema

021 - Drobni inventar

022 - Terjatve za dane predujme

023 - Oprema v pripravi

024 - Oprema pridobljena za plačilo terjatev

025 - Oprema pridobljena v finančni najem

029 - Revalorizacija opreme med letom

03 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

030 - Popravek vrednosti opreme

031 - Popravek vrednosti drobnega inventarja

032 - Popravek vrednosti opreme pridobljene za plačilo terjatev

033 - Popravek vrednosti opreme pridobljene v finančni najem

039 - Revalorizacija popravkov vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev med letom

04 - Neopredmetena dolgoročna sredstva

040 - Stroški ustanavljanja

041 - Materialne pravice

042 - Stroški raziskav in razvoja

043 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

0430 - Dolgoročno razmejeni organizacijski stroški

0431 - Dolgoročno razmejene obresti po leasing pogodbah

0432 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

044 - Terjatve za predujme

049 - Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev med
letom

05 - Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

050 - Popravek vrednosti stroškov ustanavljanja banke

051 - Popravek vrednosti materialnih pravic

052 - Popravek vrednosti stroškov raziskav in razvoja

053 - Popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

059 - Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev med letom

06 - Kapitalske naložbe

060 - Kapitalske naložbe v gospodarstvo

0600 - Kapitalske naložbe v odvisne družbe

0601 - Kapitalske naložbe v neodvisne družbe

0606 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne družbe

0607 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v odvisne družbe

0608 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne družbe

0609 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v neodvisne družbe

064 - Kapitalske naložbe v javni sektor

0640 - Kapitalske naložbe v javni sektor s pravico upravljanja

0641 - Kapitalske naložbe v javni sektor brez pravice upravljanja

0648 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v javni sektor

0649 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v javni sektor

065 - Kapitalske naložbe v banke

0650 - Kapitalske naložbe v banke v skupini

0651 - Kapitalske naložbe v neodvisne banke

0656 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v banke v skupini

0657 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v banke v skupini

0658 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne banke

0659 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v neodvisne banke

066 - Kapitalske naložbe v druge finančne organizacije

0660 - Kapitalske naložbe v odvisne druge finančne organizacije

0661 - Kapitalske naložbe v neodvisne druge finančne organizacije

0666 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v odvisne finančne
organizacije

0667 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v odvisne finančne organizacije

0668 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v neodvisne
finančne organizacije

0669 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v neodvisne finančne organizacije

067 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v tujini

0670 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini

0671 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v
tujini

0676 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
banke v skupini

0677 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v tuji valuti v banke v skupini

0678 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
neodvisne banke v tujini

0679 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v tuji valuti v neodvisne banke v tujini

068 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v finančne organizacije in
druge tuje osebe v tujini

0680 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne
organizacije v tujini

0681 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne finančne
organizacije v tujini

0683 - Kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe v
tujini

0684 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
odvisne finančne organizacije v tujini

0685 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v tuji valuti v odvisne finančne organizacije v tujini

0686 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
neodvisne finančne organizacije v tujini

0687 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v tuji valuti v neodvisne finančne organizacije v tujini

0688 - Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v
druge tuje osebe v tujini

0689 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih
naložb v tuji valuti v druge tuje osebe v tujini

069 - Popravek kapitala

0690 - Odkupljene lastne delnice - prednostne

0691 - Odkupljene lastne delnice - navadne

0693 - Vpisani nevplačani kapital

08 - Zaloge

080 - Zaloge materiala

081 - Zaloge drobnega inventarja

082 - Sredstva v naravi pridobljena za plačilo terjatev

083 - Numizmatične zbirke

084 - Zaloge kovancev za prodajo

089 - Revalorizacija zalogRazred 1: Finančna sredstva in obračunska sredstva


10 - Likvidna sredstva in plemenite kovine

100 - Žiro račun

1000 - Žiro račun

1001 - Prehodni račun žiro računa

101 - Blagajna

105 - Zlato

106 - Druge plemenite kovine

108 - Denar na drugih računih

1080 - Druga denarna sredstva bank in drugih finančnih
organizacij

1081 - Denar za opravljanje poslov v tujem imenu in za tuj račun

1082 - Račun banke za opravljanje poslov po poslovni enoti

1083 - Prehodni račun računa banke za opravljanje poslov po
poslovni enoti

1084 - Sredstva tujih oseb na skrbniških računih pri bankah

1085 - Račun za poravnavo obveznosti do Klirinško depotne družbe
za vrednostne papirje

12 - Terjatve do kupcev

120 - Kupci v državi

1200 - Terjatve do kupcev v državi

1208 - Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi

1209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
kupcev v državi

121 - Kupci v tujini

1210 - Terjatve do kupcev v tujini

1218 - Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v tujini

1219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
kupcev v tujini

13 - Tržni vrednostni papirji

130 - Čeki

131 - Indosirane menice

133 - Eskontirane menice

1330 - Eskontirane menice

1338 - Dvomljive in sporne terjatve iz eskontiranih menic

1339 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih eskontiranih
menic

134 - Blagajniški zapisi

1340 - Blagajniški zapisi centralne banke

1341 - Blagajniški zapisi bank

1342 - Blagajniški zapisi Republike Slovenije

1343 - Blagajniški zapisi drugih izdajateljev

1348 - Dvomljivi in sporni blagajniški zapisi

1349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih blagajniških
zapisov

135 - Obveznice

1350 - Obveznice Republike Slovenije

1351 - Obveznice bank

1352 - Obveznice družb

1353 - Obveznice drugih izdajateljev

1358 - Dvomljive in sporne obveznice

1359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obveznic

136 - Drugi vrednostni papirji

1360 - Komercialni zapisi

1361 - Drugi vrednostni papirji

1368 - Dvomljivi in sporni drugi vrednostni papirji

1369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
vrednostnih papirjev

137 - Delnice

1370 - Delnice bank

1371 - Delnice drugih izdajateljev

1378 - Dvomljive in sporne delnice

1379 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih delnic

14 - Terjatve iz obveznih vlog pri centralni banki

141 - Obvezna rezerva pri centralni banki

1410 - Poravnalni računi bank - obvezna rezerva bank

1411 - Obvezna rezerva hranilnic

1412 - Obvezna rezerva hranilno-kreditnih služb

142 - Druge vloge pri centralni banki

1420 - Obvezne vloge pri centralni banki iz naslova deviznih
predpisov

1421 - Obvezna rezerva za zajamčene vloge

1422 - Druge vloge pri centralni banki

15 - Terjatve za obresti in provizije

150 - Terjatve za obresti do gospodarstva

1500 - Terjatve za obresti do gospodarstva

1508 - Dvomljive in sporne obresti do gospodarstva

1509 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
gospodarstva

151 - Terjatve za provizije

1510 - Terjatve za provizije

1518 - Dvomljive in sporne provizije

1519 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij

152 - Terjatve v tuji valuti za provizije

1520 - Terjatve v tuji valuti za provizije

1528 - Dvomljive in sporne provizije v tuji valuti

1529 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij v tuji
valuti

153 - Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje
glavnici

1530 - Obračunane obresti

1531 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen

1532 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih
valut

1539 - Drugi pripisi

154 - Terjatve za obresti do javnega sektorja

1540 - Terjatve za obresti do javnega sektorja

1548 - Dvomljive in sporne obresti do javnega sektorja

1549 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
javnega sektorja

155 - Terjatve za obresti do bank in drugih finančnih organizacij

1550 - Terjatve za obresti do bank

1551 - Terjatve za obresti do hranilnic

1552 - Terjatve za obresti do drugih finančnih organizacij

1558 - Dvomljive in sporne obresti do bank in drugih finančnih
organizacij

1559 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do bank
in drugih finančnih organizacij

157 - Terjatve za obresti do prebivalstva

1570 - Terjatve za obresti do prebivalstva

1578 - Dvomljive in sporne obresti do prebivalstva

1579 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do
prebivalstva

158 - Terjatve za obresti do tujih oseb

1580 - Terjatve za obresti do tujih oseb

1588 - Dvomljive in sporne obresti do tujih oseb

1589 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do tujih
oseb

159 - Terjatve za obresti v tuji valuti

1590 - Terjatve za obresti v tuji valuti iz kratkoročnega
poslovanja

1591 - Terjatve za obresti v tuji valuti iz dolgoročnega
poslovanja

1598 - Dvomljive in sporne obresti v tuji valuti

1599 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti v tuji
valuti

16 - Terjatve za plačila opravljena na osnovi danih jamstev

160 - Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva

1600 - Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva

1608 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do
gospodarstva

1609 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih
jamstev do gospodarstva

164 - Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja

1640 - Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja

1648 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do javnega
sektorja

1649 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih
jamstev do javnega sektorja

165 - Terjatve iz danih jamstev do bank, hranilnic in drugih
finančnih organizacij

1650 - Terjatve iz danih jamstev do bank

1651 - Terjatve iz danih jamstev do hranilnic

1652 - Terjatve iz danih jamstev do drugih finančnih organizacij

1656 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do bank

1657 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih
jamstev do bank

1658 - Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do drugih
finančnih organizacij

1659 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih
jamstev do drugih finančnih organizacij

168 - Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev
tujim osebam

1680 - Terjatve za plačila, izvršena v tolarjih iz danih jamstev
tujim osebam

1688 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila iz danih jamstev
tujim osebam

1689 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih
jamstev tujim osebam

169 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev

1690 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev do gospodarstva

1691 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev do drugih finančnih organizacij

1692 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev tujim osebam

1694 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev do javnega sektorja

1695 - Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih
jamstev do bank

1696 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji
valuti iz danih jamstev do bank

1697 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do bank

1698 - Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji
valuti iz danih jamstev

1699 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev

17 - Druge terjatve iz poslovnih razmerij

170 - Dani predujmi

1700 - Predujmi dobaviteljem za obratna sredstva

1701 - Predujmi bankam za odkup efektivnega tujega denarja

1702 - Predujmi menjalnicam za odkup efektivnega tujega denarja

1709 - Predujmi za druge namene

171 - Terjatve za plačane akontacije davka na dobiček

172 - Terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov in
drugih davščin

173 - Terjatve za več plačane davke, prispevke in druge davščine

1730 - Terjatve do davčne uprave za več plačane davke

1731 - Terjatve za prometni davek iz poslov z vrednostnimi
papirji za stranke

174 - Druge terjatve

1740 - Terjatve za čeke in druge vrednostne papirje

1741 - Druge terjatve iz kratkoročnega poslovanja

1742 - Terjatve do poravnalnega računa Klirinško depotne družbe

1743 - Terjatve iz poslovanja s tujino

1744 - Terjatve za dane varščine in začetno kritje Borzi

1745 - Terjatve do delavcev

1746 - Terjatve po drugih osnovah

1747 - Terjatve do menjalnic

1748 - Dvomljive in sporne druge terjatve

1749 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev

175 - Dani predujmi v tuji valuti

176 - Druge terjatve v tuji valuti

1760 - Odhodki banke v tuji valuti iz poslov s tujino

1761 - Terjatve v tuji valuti za efektivni tuji denar, poslan
zbirnemu centru

1762 - Terjatve v tuji valuti iz plačil po odprtih nostro
akreditivih

1763 - Terjatve v tuji valuti iz plačanih obresti, provizij in
drugih stroškov za račun drugih

1764 - Terjatve iz razmerij s tujimi korespondenti

1765 - Terjatve v nekonvertibilnih valutah

1766 - Druge terjatve iz drugih naslovov v tuji valuti

1768 - Dvomljive in sporne druge terjatve v tuji valuti

1769 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev v
tuji valuti

177 - Druge terjatve do prebivalstva

1770 - Druge terjatve do prebivalstva

1778 - Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva

1779 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
do prebivalstva

178 - Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti

1780 - Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti

1788 - Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva v tuji
valuti

1789 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
do prebivalstva v tuji valuti

179 - Terjatve za revalorizacijske obresti

1790 - Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodarstva

1793 - Terjatve za revalorizacijske obresti do tujih oseb

1794 - Terjatve za revalorizacijske obresti do javnega sektorja

1795 - Terjatve za revalorizacijske obresti do bank

1796 - Terjatve za revalorizacijske obresti do drugih finančnih
organizacij

1797 - Terjatve za revalorizacijske obresti do prebivalstva

1798 - Dvomljive in sporne terjatve za revalorizacijske obresti

1799 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
revalorizacijske obresti

18 - Interna obračunska razmerja

180 - Terjatve do poslovnih organizacijskih delov banke v državi

181 - Terjatve v tuji valuti do poslovnih organizacijskih delov
banke v tujini

19 - Aktivne časovne razmejitve

190 - Obresti

1900 - Razmejene obresti od posojil

1901 - Razmejene obresti od vlog na vpogled

1902 - Razmejene obresti od vezanih vlog

1909 - Druge razmejene obresti

191 - Razmejeni prihodki po izvedenih finančnih instrumentih

1910 - Razmejeni prihodki po futures pogodbah

1911 - Razmejeni prihodki po forward pogodbah

1912 - Razmejeni prihodki po opcijskih pogodbah

1913 - Razmejeni prihodki po swap pogodbah

192 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij

1920 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij

1921 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti

1923 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do bank v
skupini

1924 - Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih
podjetij

1925 - Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa

1926 - Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa na
transakcijskih računih

193 - Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom

1930 - Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom

1931 - Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji
valuti

194 - Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki

1940 - Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani stroški

1941 - Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani odhodki

1942 - Prehodno nezaračunani prihodki

197 - Revalorizacijski odhodki

1970 - Revalorizacijski odhodki za prejeta posojila

1971 - Revalorizacijski odhodki za prejete vloge

1972 - Revalorizacijski odhodki za izdane vrednostne papirje in
druga potrdila

1974 - Revalorizacijski odhodki za revalorizacijski popravek
kapitala

1975 - Revalorizacijski odhodki za tolarske obveznosti z valutno
klavzulo

1976 - Revalorizacijski odhodki za dolgoročne rezervacije

1977 - Revalorizacijski odhodki negativnih tečajnih razlik

1978 - Prenos pozitivne razlike revalorizacijskega izida

1979 - Drugi revalorizacijski odhodki

198 - Druge aktivne časovne razmejitve

1980 - Začasno nevračunani odhodki po futures pogodbah

1981 - Začasno nevračunani odhodki po forward pogodbah

1982 - Začasno nevračunani odhodki po opcijskih pogodbah

1983 - Začasno nevračunani odhodki po swap pogodbah

1984 - Druge aktivne časovne razmejitveRazred 2: Tekoče obveznosti


20 - Obveznosti iz prihodkov za davke, prispevke in druge dajatve

200 - Obveznosti za udeležbo zaposlenih v dobičku

201 - Obveznosti za davke in prispevke iz dobička

202 - Obveznosti iz udeležbe v dobičku - dividenda

21 - Obveznosti iz bruto plač

210 - Obveznosti za bruto plače in nadomestila plač

211 - Čiste plače zaposlenih

212 - Nadomestila čistih plač

213 - Obveznosti za nadomestila za prehrano, regres za letni
dopust, prevoz na delo

214 - Prispevki iz plač

215 - Davki iz plač

22 - Obveznosti do dobaviteljev

220 - Dobavitelji v državi

221 - Dobavitelji v tujini

23 - Obveznosti iz danih plačilnih instrumentov

230 - Dani čeki

2300 - Čeki, dani po potrošniških posojilih

2309 - Dani drugi čeki

231 - Dane menice

238 - Drugi dani plačilni instrumenti

25 - Obveznosti za obresti in provizije

250 - Obveznosti za obresti do gospodarstva

251 - Obveznosti za provizije

252 - Obveznosti za provizije v tuji valuti

253 - Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje
glavnici

2530 - Obračunane obresti

2531 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen

2532 - Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih
valut

2539 - Drugi pripisi

254 - Obveznosti za obresti do javnega sektorja

255 - Obveznosti za obresti do bank in drugih finančnih
organizacij

2550 - Obveznosti za obresti do bank

2551 - Obveznosti za obresti do hranilnic

2552 - Obveznosti za obresti do drugih finančnih organizacij

257 - Obveznosti za obresti do prebivalstva

258 - Obveznosti za obresti do tujih oseb

259 - Obveznosti za obresti v tuji valuti

26 - Obveznosti do bank za plačila, opravljena na osnovi prejetih
jamstev

260 - Obveznosti do bank za plačila iz jamstev

261 - Obveznosti v tuji valuti do bank za plačila iz jamstev

27 - Druge obveznosti iz poslovnih razmerij

270 - Prejeti predujmi

2700 - Predujmi, prejeti za odkup efektivnega tujega denarja

2709 - Predujmi, prejeti za druge namene

271 - Obveznosti iz davka na dobiček

272 - Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge davščine

273 - Obveznosti za manj plačane davke, prispevke in druge
davščine

274 - Druge obveznosti

2740 - Obveznosti za nerazporejeni priliv iz naslova plačilnega
prometa s tujino, ki se izplačuje v tolarjih

2741 - Obveznosti do poravnalnega računa Klirinško depotne družbe
za kupljene vrednostne papirje

2742 - Obveznosti do Klirinško depotne družbe za nakup
vrednostnih papirjev za račun banke

2743 - Obveznosti do Borze iz trgovanja z izvedenimi finančnimi
instrumenti

2744 - Obveznosti v tolarjih za začasna vplačila tujih oseb kot
vloge v ustanovitev mešanih družb

2745 - Obveznosti do borznoposredniških družb in drugih za nakup
vrednostnih papirjev

2749 - Druge obveznosti iz drugih naslovov

275 - Prejeti predujmi v tuji valuti

276 - Druge obveznosti v tuji valuti

2760 - Obveznosti iz danih čekov in kreditnih pisem v tuji valuti

2762 - Obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil iz tujine

2764 - Obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in
domačih oseb kot vloge za ustanovitev mešanih družb

2765 - Obveznosti do upnikov za nekonvertibilne valute

2769 - Druge obveznosti iz drugih naslovov v tuji valuti

279 - Obveznosti za revalorizacijske obresti

2790 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do gospodarstva

2794 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do javnega sektorja

2795 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do bank

2796 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do drugih finančnih
organizacij

2797 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do prebivalstva

2798 - Obveznosti za revalorizacijske obresti do tujih oseb

28 - Interna obračunska razmerja

280 - Obveznosti do poslovnih organizacijskih delov banke v
državi

281 - Obveznosti v tuji valuti do poslovnih organizacijskih delov
banke v tujini

29 - Pasivne časovne razmejitve

290 - Obresti

2900 - Razmejene obresti od prejetih posojil

2901 - Razmejene obresti od prejetih vlog na vpogled

2902 - Razmejene obresti od prejetih vezanih vlog

2909 - Druge razmejene obresti

291 - Razmejeni odhodki po izvedenih finančnih instrumentih

2910 - Razmejeni odhodki po futures pogodbah

2911 - Razmejeni odhodki po forward pogodbah

2912 - Razmejeni odhodki po opcijskih pogodbah

2913 - Razmejeni odhodki po swap pogodbah

292 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij

2920 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij

2921 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti

2923 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do bank v
skupini

2924 - Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih
družb

2925 - Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa

2926 - Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa po
transakcijskih računih

293 - Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom

2930 - Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom

2931 - Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji
valuti

294 - Vnaprej vračunani stroški in kratkoročno nezaračunani
prihodki

2940 - Vnaprej vračunani stroški

2941 - Vnaprej vračunani odhodki

2942 - Kratkoročno odloženi prihodki

2943 - Odloženi prihodki iz prejetih premij pri poslovanju z
opcijami

295 - Izključeni prihodki

2950 - Izključeni prihodki od obresti

2951 - Izključeni prihodki od provizij

2952 - Izključeni drugi prihodki

296 - Izključeni revalorizacijski prihodki

2960 - Izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih terjatev

2961 - Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z valutno
klavzulo

2962 - Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev v tuji
valuti

297 - Revalorizacijski prihodki

2970 - Revalorizacijski prihodki od opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev

2971 - Revalorizacijski prihodki od sredstev pridobljenih za
plačilo terjatev

2972 - Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih
naložb v tuji valuti

2973 - Revalorizacijski prihodki pozitivnih tečajnih razlik

2974 - Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil in
vlog z valutno klavzulo

2975 - Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil in
vlog

2976 - Revalorizacijski prihodki od vrednostnih papirjev

2977 - Revalorizacijski prihodki od zalog materiala, drobnega
inventarja, neodpisane vrednosti drobnega inventarja in
amortizacije

2978 - Pokrivanje primanjkljaja revalorizacijskega izida

2979 - Drugi revalorizacijski prihodki

298 - Druge pasivne časovne razmejitve

2980 - Začasno nevračunani prihodki po futures pogodbah

2981 - Začasno nevračunani prihodki po forward pogodbah

2982 - Začasno nevračunani prihodki po opcijskih pogodbah

2983 - Začasno nevračunani prihodki po swap pogodbah

2984 - Druge pasivne časovne razmejitveRazred 3: Sredstva in naložbe v tuji valuti


30 - Sredstva in vrednostni papirji v tuji valuti

300 - Gotovina v tuji valuti

3000 - Gotovina v tuji valuti

3001 - Gotovina v tuji valuti poslana v tujino

3002 - Gotovina v tuji valuti na poti

3003 - Gotovina v tuji valuti v tujini

302 - Čeki

3020 - Čeki v tuji valuti

3021 - Čeki poslani na vnovčenje v tujino

3022 - Čeki poslani na vnovčenje domačim bankam

303 - Vrednostni papirji v tuji valuti - tržni vrednostni papirji

3030 - Blagajniški zapisi centralne banke v tuji valuti

3031 - Obveznice Republike Slovenije v tuji valuti

3032 - Vrednostni papirji tujih držav v tuji valuti

3033 - Vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti

3034 - Vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji valuti

3035 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic domačih bank, vplačana
v tuji valuti

3036 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic drugih domačih
izdajateljev, vplačana v tuji valuti

3037 - Potrdila o lastništvu (GDR) delnic tujih izdajateljev,
vplačana v tuji valuti

3038 - Dvomljivi in sporni tržni vrednostni papirji v tuji valuti

3039 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih tržnih
vrednostnih papirjev v tuji valuti

307 - Vrednostni papirji v tuji valuti - plačilni instrumenti

31 - Tekoči in posebni računi v tuji valuti

310 - Tekoči računi v tujini v tuji valuti

3100 - Redni tekoči računi v tujini v tuji valuti

3101 - Posebni tekoči računi v tujini v tuji valuti

3103 - Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti

3108 - Dvomljivi in sporni računi v tuji valuti

3109 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih računov v tuji
valuti

311 - Tekoči računi v državi v tuji valuti

315 - Nostro kriti akreditivi in garancije v tuji valuti

3150 - Nostro kriti akreditivi v tuji valuti

3151 - Nostro akreditivi s posebnim pooblastilom za ramburs v
tuji valuti

3154 - Nostro krita jamstva v tuji valuti

318 - Prehodni račun v tuji valuti

3180 - Prehodni račun banke v tuji valuti

3181 - Prehodni račun za zbiranje realizacije v tuji valuti

32 - Kratkoročna posojila v tuji valuti

320 - Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti

3200 - Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti

3208 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila gospodarstvu v
tuji valuti

3209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil gospodarstvu v tuji valuti

324 - Kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti

3240 - Kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti

3248 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu sektorju
v tuji valuti

3249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil javnemu sektorju v tuji valuti

325 - Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti

3250 - Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti

3258 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila bankam v tuji
valuti

3259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil bankam v tuji valuti

326 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3260 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3268 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

3269 - Popravki vrednosti kratkoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

328 - Kratkoročna posojila tujim osebam v tuji valuti

3280 - Kratkoročna posojila tujim bankam v tuji valuti

3281 - Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3282 - Kratkoročna posojila drugim tujim osebam v tuji valuti

3283 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim bankam v
tuji valuti

3284 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil tujim bankam v tuji valuti

3285 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim finančnim
organizacijam v tuji valuti

3286 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil tujim finančnim organizacijam v tuji valuti

3288 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim osebam v
tuji valuti

3289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil tujim osebam v tuji valuti

33 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje in druge naložbe v
tuji valuti

330 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v
tuji valuti

3300 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje Republike
Slovenije v tuji valuti

3301 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke v
tuji valuti

3302 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji
valuti

3303 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
izdajateljev v tuji valuti

3308 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje domačih oseb v tuji valuti

3309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

331 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
valuti

3310 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
valuti

3318 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje tujih oseb v tuji valuti

3319 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

332 - Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

3320 - Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

3323 - Kratkoročno vezane vloge na odpoklic v tuji valuti

3328 - Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge v tujini v
tuji valuti

3329 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
vezanih vlog v tujini v tuji valuti

333 - Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti

3330 - Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti

3338 - Dvomljiva in sporna izločena sredstva v tuji valuti

3339 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih izločenih
sredstev v tuji valuti

334 - Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti

3340 - Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti

3348 - Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge pri domačih
bankah v tuji valuti

3349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
vezanih vlog pri domačih bankah v tuji valuti

335 - Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti

3350 - Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti

3351 - Odkupljene terjatve do bank v državi v tuji valuti

3352 - Diskont pri odkupljenih terjatvah do bank v državi v tuji
valuti

3358 - Dvomljive in sporne terjatve do bank v državi v tuji
valuti

3359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do bank
v državi v tuji valuti

336 - Druge kratkoročne naložbe v državi v tuji valuti

3360 - Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v državi
v tuji valuti

3361 - Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v državi v
tuji valuti

3362 - Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v
državi v tuji valuti

3363 - Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v
državi v tuji valuti

3364 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
finančnih organizacij v državi v tuji valuti

3365 - Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji
valuti

3366 - Odkupljene terjatve do drugih oseb v državi v tuji valuti

3367 - Diskont pri odkupljenih terjatvah drugih oseb v državi v
tuji valuti

3368 - Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v državi v
tuji valuti

3369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
drugih oseb v državi v tuji valuti

337 - Druge kratkoročne naložbe v tujini v tuji valuti

3370 - Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v tujini
v tuji valuti

3371 - Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v tujini v
tuji valuti

3372 - Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v
tujini v tuji valuti

3373 - Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v
tujini v tuji valuti

3374 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

3375 - Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji
valuti

3376 - Odkupljene terjatve do drugih oseb v tujini v tuji valuti

3377 - Diskont pri odkupljenih terjatvah do drugih oseb v tujini
v tuji valuti

3378 - Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v tujini v
tuji valuti

3379 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
drugih oseb v tujini v tuji valuti

338 - Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

3380 - Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

3381 - Odkupljene terjatve do tujih bank v tuji valuti

3382 - Diskont pri odkupljenih terjatvah do tujih bank v tuji
valuti

3388 - Dvomljive in sporne terjatve do tujih bank v tuji valuti

3389 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do tujih
bank v tuji valuti

34 - Dolgoročna posojila v tuji valuti

340 - Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti

3400 - Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti

3403 - Dolgoročna posojila gospodarstvu za refinanciranje v tuji
valuti

3406 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu v tuji
valuti

3407 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil gospodarstvu v tuji valuti

3408 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila gospodarstvu v
tuji valuti

3409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil gospodarstvu v tuji valuti

344 - Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti

3440 - Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti

3443 - Dolgoročna posojila javnemu sektorju za refinanciranje v
tuji valuti

3446 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu sektorju v
tuji valuti

3447 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil javnemu sektorju v tuji valuti

3448 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu sektorju v
tuji valuti

3449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil javnemu sektorju v tuji valuti

345 - Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti

3450 - Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti

3452 - Dolgoročna posojila bankam za refinanciranje v tuji valuti

3456 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam v tuji valuti

3457 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil bankam v tuji valuti

3458 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam v tuji
valuti

3459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil bankam v tuji valuti

346 - Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3460 - Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3462 - Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam za
refinanciranje v tuji valuti

3466 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

3467 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil drugim finančnim organizacijam v tuji valuti

3468 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim finančnim
organizacijam v tuji valuti

3469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil drugim finančnim organizacijam v tuji valuti

348 - Dolgoročna posojila tujim osebam v tuji valuti

3480 - Dolgoročna posojila tujim bankam v tuji valuti

3481 - Dolgoročna posojila tujim finančnim organizacijam v tuji
valuti

3482 - Dolgoročna posojila drugim tujim osebam v tuji valuti

3483 - Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil tujim bankam v tuji
valuti

3484 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim bankam v
tuji valuti

3485 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil tujim bankam v tuji valuti

3486 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujim osebam v tuji
valuti

3487 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil tujim osebam v tuji valuti

3488 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim osebam v
tuji valuti

3489 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil tujim osebam v tuji valuti

35 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje in druge naložbe v
tuji valuti

350 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v tuji
valuti

3500 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje Republike
Slovenije v tuji valuti

3502 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji valuti

3503 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
izdajateljev v tuji valuti

3506 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
domačih oseb v tuji valuti

3507 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

3508 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje domačih oseb v tuji valuti

3509 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti

351 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
valuti

3510 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji
valuti

3516 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
tujih oseb v tuji valuti

3517 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

3518 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje tujih oseb v tuji valuti

3519 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti

352 - Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

3520 - Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti

3526 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog v tujini v tuji
valuti

3527 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih
vlog v tujini v tuji valuti

3528 - Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge v tujini v
tuji valuti

3529 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vezanih vlog v tujini v tuji valuti

354 - Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v tuji
valuti

3540 - Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v
tuji valuti

3546 - Tekoča zapadlost dolgoročnih naložb pri tujih finančnih
organizacijah v tuji valuti

3547 - Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti

3548 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe pri tujih finančnih
organizacijah v tuji valuti

3549 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti

355 - Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti

3550 - Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti

3556 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog pri bankah v
državi v tuji valuti

3557 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih
vlog pri bankah v državi v tuji valuti

3558 - Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge pri bankah v
državi v tuji valuti

3559 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vezanih vlog pri bankah v državi v tuji valuti

356 - Druge dolgoročne naložbe v državi v tuji valuti

3562 - Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji
valuti

3564 - Odkupljene dolgoročne terjatve v državi v tuji valuti

3565 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v državi v
tuji valuti

3566 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v državi v
tuji valuti

3567 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih
naložb v državi v tuji valuti

3568 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v državi v
tuji valuti

3569 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti

357 - Druge dolgoročne naložbe v tujini v tuji valuti

3570 - Druge dolgoročne naložbe v tuje finančne organizacije v
tuji valuti

3571 - Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje finančne
organizacije v tuji valuti

3572 - Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji
valuti

3574 - Odkupljene dolgoročne terjatve v tujini v tuji valuti

3575 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v tujini v
tuji valuti

3576 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v tujini v
tuji valuti

3577 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih
naložb v tujini v tuji valuti

3578 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tujini v
tuji valuti

3579 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti

358 - Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

3580 - Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti

3581 - Odkupljene dolgoročne terjatve do tujih bank v tuji valuti

3582 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah do tujih
bank v tuji valuti

3586 - Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje banke v
tuji valuti

3587 - Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih
naložb v tuje banke v tuji valuti

3588 - Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tuje banke
v tuji valuti

3589 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih
dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti

36 - Terjatve do Banke Slovenije, odvisnih bank in drugih
finančnih organizacij

360 - Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti

3600 - Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti

3601 - Kratkoročne terjatve do centralne banke iz naslova začasne
prodaje deviz z obveznim ponovnim odkupom

361 - Kratkoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti

362 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti

3620 - Kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti

3621 - Kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji
valuti

3626 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do domačih bank v
skupini v tuji valuti

3627 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti

3628 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do tujih bank v
skupini v tuji valuti

3629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti

363 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tuji valuti

3630 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v tujini v tuji valuti

3631 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij v državi v tuji valuti

3636 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
drugih finančnih organizacij v državi v tuji valuti

3637 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij v državi v tuji
valuti

3638 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
drugih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

3639 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini v tuji
valuti

364 - Kratkoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti

366 - Dolgoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti

367 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini v tuji valuti

3670 - Dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti

3671 - Dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji
valuti

3672 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do domačih bank v
skupini v tuji valuti

3673 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti

3674 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do domačih bank v
skupini v tuji valuti

3675 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti

3676 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do tujih bank v
skupini v tuji valuti

3677 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti

3678 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do tujih bank v
skupini v tuji valuti

3679 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti

369 - Dolgoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti

38 - Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
valuti

380 - Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
valuti

3800 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

3801 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

3807 - Druge terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

3808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

381 - Terjatve iz skrbniških poslov v tuji valuti

3810 - Terjatve do tujih bank iz skrbniških poslov za tuje osebe
v tuji valuti

3811 - Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje v
tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe

3812 - Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje v
tuji valuti iz skrbniških poslov za tuje osebe

3818 - Odhodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje osebeRazred 4: Kratkoročne naložbe


42 - Kratkoročna posojila

420 - Kratkoročna posojila gospodarstvu

4200 - Kratkoročna posojila gospodarstvu

4208 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila gospodarstvu

4209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil gospodarstvu

421 - Kratkoročna posojila gospodarstvu - odvisne družbe

4210 - Kratkoročna posojila odvisnim družbam

4218 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila odvisnim družbam

4219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil odvisnim družbam

424 - Kratkoročna posojila javnemu sektorju

4240 - Kratkoročna posojila republiki

4241 - Kratkoročna posojila drugemu javnemu sektorju

4248 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu sektorju

4249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil javnemu sektorju

425 - Kratkoročna posojila bankam

4250 - Kratkoročna posojila bankam do 30 dni

4251 - Kratkoročna posojila bankam od 31 dni do 90 dni

4252 - Kratkoročna posojila bankam od 91 dni do 180 dni

4253 - Kratkoročna posojila bankam od 181 dni do enega leta

4254 - Kratkoročna posojila hranilnicam do 30 dni

4255 - Kratkoročna posojila hranilnicam od 31 dni do 90 dni

4256 - Kratkoročna posojila hranilnicam od 91 dni do 180 dni

4257 - Kratkoročna posojila hranilnicam od 181 dni do enega leta

4258 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila bankam in
hranilnicam

4259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil bankam in hranilnicam

426 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam

4260 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam do 30
dni

4261 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 31
dni do 90 dni

4262 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 91
dni do 180 dni

4263 - Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 181
dni do enega leta

4268 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim finančnim
organizacijam

4269 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil drugim finančnim organizacijam

427 - Kratkoročna posojila prebivalstvu

4270 - Kratkoročna posojila prebivalstvu

4278 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila prebivalstvu

4279 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil prebivalstvu

428 - Kratkoročna posojila tujim osebam

4280 - Kratkoročna posojila tujim bankam

4281 - Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam

4282 - Kratkoročna posojila drugim tujim osebam

4283 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim bankam

4284 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil tujim bankam

4285 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim finančnim
organizacijam

4286 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil tujim finančnim organizacijam

4288 - Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim tujim
osebam

4289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
posojil drugim tujim osebam

43 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje

430 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

4300 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

4308 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje gospodarstva

4309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje gospodarstva

431 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke

434 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje javnega sektorja

4340 - Kratkoročne naložbe v obveznice republike

4341 - Kratkoročne naložbe v druge vrednostne papirje javnega
sektorja

4342 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje skladov republike

4343 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih
skupnosti

4348 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje javnega sektorja

4349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje javnega sektorja

435 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank

4350 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank

4351 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic

4358 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje bank in hranilnic

4359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje bank in hranilnic

436 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
organizacij

4360 - Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
organizacij

4368 - Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne
papirje drugih finančnih organizacij

4369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
naložb v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij

44 - Kratkoročno vložena sredstva

440 - Kratkoročno vložena sredstva v gospodarstvo

4400 - Druge kratkoročne naložbe v gospodarstvo

4401 - Odkupljene kratkoročne terjatve od gospodarstva

4406 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od
gospodarstva

4408 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v
gospodarstvo

4409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
vloženih sredstev v gospodarstvo

444 - Kratkoročno vložena sredstva v javni sektor

4440 - Druge kratkoročne naložbe v javni sektor

4441 - Odkupljene kratkoročne terjatve od javnega sektorja

4446 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od javnega
sektorja

4448 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v javni
sektor

4449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
vloženih sredstev v javni sektor

445 - Kratkoročne vloge pri bankah in drugih finančnih
organizacijah

4450 - Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni

4451 - Kratkoročne vloge pri bankah od 31 dni do 90 dni

4452 - Kratkoročne vloge pri bankah od 91 dni do enega leta

4453 - Kratkoročne vloge pri hranilnicah do 30 dni

4454 - Kratkoročne vloge pri hranilnicah od 31 dni do enega leta

4458 - Dvomljive in sporne kratkoročne vloge pri bankah in
hranilnicah

4459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih vlog
pri bankah in hranilnicah

446 - Kratkoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije

4460 - Druge kratkoročne naložbe v druge finančne organizacije

4461 - Odkupljene kratkoročne terjatve od drugih finančnih
organizacij

4466 - Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od drugih
finančnih organizacij

4468 - Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v druge
finančne organizacije

4469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno
vloženih sredstev v druge finančne organizacije

46 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini in drugih finančnih
organizacij

460 - Kratkoročne terjatve do delov banke

461 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini

4611 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini do 30 dni

4612 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 31 dni do 90 dni

4613 - Kratkoročne terjatve do bank v skupini od 91 dni do enega
leta

4618 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do bank v skupini

4619 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do bank v skupini

462 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij

4621 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij do 30 dni

4622 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij od 31 dni do 90 dni

4623 - Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij od 91 dni do enega leta

4628 - Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih
drugih finančnih organizacij

4629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih
terjatev do odvisnih drugih finančnih organizacij

48 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

480 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

4800 - Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

4807 - Druge kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

4808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

481 - Kratkoročne terjatve iz skrbniških poslov

4811 - Kratkoročne terjatve za lastniške vrednostne papirje iz
skrbniških poslov za tuje osebe

4812 - Kratkoročne terjatve za dolžniške vrednostne papirje iz
skrbniških poslov za tuje osebe

4813 - Kratkoročne terjatve za izvedene finančne instrumente iz
skrbniških poslov za tuje osebe

4818 - Odhodki iz skrbniških poslov za tuje osebe

483 - Kratkoročne terjatve iz poravnav med računi po poslih z
vrednostnimi papirji

4830 - Kratkoročne terjatve do banke iz naslova nakupa
vrednostnih papirjev

4831 - Kratkoročne terjatve do posredniškega dela iz naslova
nakupa vrednostnih papirjev

484 - Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane
vrednostne papirje

4840 - Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane
vrednostne papirje

485 - Neto terjatve do Klirinško depotne družbe

4850 - Neto terjatve do Klirinško depotne družbe

486 - Terjatve do strank - posredovanje pri poslih z vrednostnimi
papirji

4860 - Terjatve do povezanih strank - posredovanje pri poslih z
vrednostnimi papirji

4861 - Terjatve do drugih strank - posredovanje pri poslih z
vrednostnimi papirji

487 - Terjatve do strank - gospodarjenje s sredstvi in z
vrednostnimi papirji

4870 - Terjatve do povezanih strank - gospodarjenje s sredstvi in
z vrednostnimi papirji

4871 - Terjatve do drugih strank - gospodarjenje s sredstvi in z
vrednostnimi papirjiRazred 5: Dolgoročne naložbe


51 - Dolgoročna posojila za obratna sredstva

510 - Dolgoročna posojila gospodarstvu

5100 - Dolgoročna posojila gospodarstvu

5106 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu

5107 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil gospodarstvu

5108 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila gospodarstvu

5109 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil gospodarstvu

511 - Dolgoročna posojila gospodarstvu - odvisne družbe

5110 - Dolgoročna posojila odvisnim družbam

5116 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil odvisnim družbam

5117 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil odvisnim družbam

5118 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila odvisnim družbam

5119 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil odvisnim družbam

514 - Dolgoročna posojila javnemu sektorju

5140 - Dolgoročna posojila republiki

5142 - Dolgoročna posojila drugim organizacijam javnega sektorja

5146 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu sektorju

5147 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil javnemu sektorju

5148 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu sektorju

5149 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil javnemu sektorju

515 - Dolgoročna posojila bankam

5150 - Dolgoročna posojila bankam

5151 - Dolgoročna posojila hranilnicam

5156 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam in
hranilnicam

5157 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil bankam in hranilnicam

5158 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam in
hranilnicam

5159 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil bankam in hranilnicam

516 - Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam

5160 - Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam

5166 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim finančnim
organizacijam

5167 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev iz
naslova dolgoročnih posojil drugim finančnim organizacijam

5168 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim finančnim
organizacijam

5169 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil drugim finančnim organizacijam

517 - Dolgoročna posojila prebivalstvu

5170 - Dolgoročna posojila prebivalstvu

5176 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil prebivalstvu

5177 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil prebivalstvu

5178 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila prebivalstvu

5179 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil prebivalstvu

518 - Dolgoročna posojila tujim osebam

5180 - Dolgoročna posojila tujim osebam

5186 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujih oseb

5187 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil tujim osebam

5188 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim osebam

5189 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil tujim osebam

52 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva in
stanovanjsko gradnjo

520 - Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu

5200 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
gospodarstvu

5203 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo gospodarstvu

5206 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
gospodarstvu

5207 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije gospodarstvu

5208 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
gospodarstvu

5209 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije gospodarstvu

521 - Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu - odvisne
družbe

5210 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
odvisnim družbam

5213 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo odvisnim
družbam

5216 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
odvisnim družbam

5217 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije odvisnim družbam

5218 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
odvisnim družbam

5219 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije odvisnim družbam

524 - Dolgoročna posojila za investicije javnemu sektorju

5240 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
republiki

5241 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
drugemu javnemu sektorju

5243 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo javnemu
sektorju

5246 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
javnemu sektorju

5247 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije javnemu sektorju

5248 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
javnemu sektorju

5249 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije javnemu sektorju

525 - Dolgoročna posojila za investicije bankam

5250 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
bankam

5251 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
hranilnicam

5253 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo bankam in
hranilnicam

5256 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
bankam in hranilnicam

5257 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije bankam in hranilnicam

5258 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
bankam in hranilnicam

5259 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije bankam in hranilnicam

526 - Dolgoročna posojila za investicije drugim finančnim
organizacijam

5260 - Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva
drugim finančnim organizacijam

5263 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo drugim
finančnim organizacijam

5266 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
drugim finančnim organizacijam

5267 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev
dolgoročnih posojil za investicije drugim finančnim organizacijam

5268 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
drugim finančnim organizacijam

5269 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije drugim finančnim organizacijam

527 - Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu

5270 - Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu

5273 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo prebivalstvu

5276 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije
prebivalstvu

5277 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije prebivalstvu

5278 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
prebivalstvu

5279 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije prebivalstvu

528 - Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam

5280 - Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam

5286 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije tujim
osebam

5287 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije tujim osebam

5288 - Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije
tujim osebam

5289 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
posojil za investicije tujim osebam

53 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje

530 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

5300 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva

5306 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
gospodarstva

5307 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje gospodarstva

5308 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje gospodarstva

5309 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje gospodarstva

534 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje javnega sektorja

5340 - Dolgoročne naložbe v obveznice republike

5341 - Dolgoročne naložbe v druge vrednostne papirje javnega
sektorja

5342 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje skladov republike

5343 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih skupnosti

5346 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
javnega sektorja

5347 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje javnega sektorja

5348 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje javnega sektorja

5349 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje javnega sektorja

535 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank

5350 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank

5351 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic

5356 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
bank in hranilnic

5357 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje bank in hranilnic

5358 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje bank in hranilnic

5359 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje bank in hranilnic

536 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
organizacij

5360 - Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
organizacij

5366 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
drugih finančnih organizacij

5367 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb
v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij

5368 - Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne
papirje drugih finančnih organizacij

5369 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
naložb v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij

54 - Dolgoročno vložena sredstva

540 - Dolgoročno vložena sredstva v gospodarstvo

5400 - Druge dolgoročne naložbe v gospodarstvo

5401 - Odkupljene dolgoročne terjatve od gospodarstva

5402 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od
gospodarstva

5406 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v
gospodarstvo

5407 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v gospodarstvo

5408 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v
gospodarstvo

5409 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v gospodarstvo

544 - Dolgoročno vložena sredstva v javni sektor

5440 - Druge dolgoročne naložbe v javni sektor

5441 - Odkupljene dolgoročne terjatve od javnega sektorja

5442 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od javnega
sektorja

5446 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v javni
sektor

5447 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v javni sektor

5448 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v javni
sektor

5449 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v javni sektor

545 - Dolgoročne vloge pri bankah

5450 - Dolgoročne vloge pri bankah

5451 - Dolgoročne vloge pri hranilnicah

5456 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog pri bankah in
hranilnich

5457 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog
pri bankah in hranilnicah

5458 - Dvomljive in sporne dolgoročne vloge pri bankah in
hranilnicah

5459 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog
pri bankah in hranilnicah

546 - Dolgoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije

5460 - Druge dolgoročne vloge v druge finančne organizacije

5461 - Odkupljene dolgoročne terjatve od drugih finančnih
organizacij

5462 - Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od drugih
finančnih organizacij

5466 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v druge
finančne organizacije

5467 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v druge finančne organizacije

5468 - Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v druge
finančne organizacije

5469 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno
vloženih sredstev v druge finančne organizacije

56 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini in finančnih
organizacij

560 - Dolgoročne terjatve do delov banke

5600 - Dolgoročne terjatve do delov banke

5601 - Dolgoročne terjatve do delov banke za stanovanjsko gradnjo

561 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini

5610 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini

5611 - Dolgoročne terjatve do bank v skupini za stanovanjsko
gradnjo

5616 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do bank v skupini

5617 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do bank v
skupini

5618 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do bank v skupini

5619 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih
terjatev do odvisnih bank

562 - Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij

5620 - Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
organizacij

5626 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih drugih
finančnih organizacij

5627 - Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev do
odvisnih drugih finančnih organizacij

5628 - Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih drugih
finančnih organizacij

5629 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do
odvisnih drugih finančnih organizacij

58 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

580 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

5800 - Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

5807 - Druge dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

5808 - Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj računRazred 6: Odhodki in prihodki


60 - Odhodki za obresti in obrestim podobni odhodki


Obresti dane za obveznosti do bank


600 - Obresti dane bankam za vloge na vpogled

6000 - Obresti za vloge na vpogled v domači valuti

6001 - Obresti za vloge na vpogled v tuji valuti

6008 - Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v domači valuti

6009 - Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v tuji valuti

601 - Obresti dane bankam za kratkoročne vloge in posojila

6010 - Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti

6011 - Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti

6012 - Obresti za kratkoročna posojila v domači valuti

6013 - Obresti za kratkoročna posojila v tuji valuti

6016 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v domači valuti

6017 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v tuji valuti

6018 - Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v domači
valuti

6019 - Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v tuji
valuti

603 - Obresti dane bankam za dolgoročne vloge in posojila

6030 - Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti

6031 - Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti

6032 - Obresti za dolgoročna posojila v domači valuti

6033 - Obresti za dolgoročna posojila v tuji valuti

6036 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v domači valuti

6037 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v tuji valuti

6038 - Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v domači
valuti

6039 - Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v tuji valuti


Obresti dane za obveznosti do strank, ki niso banke


604 - Obresti dane za vpogledne vloge

6040 - Obresti za vpogledne vloge v domači valuti

6041 - Obresti za vpogledne vloge v tuji valuti

6048 - Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v domači valuti

6049 - Obresti za vpogledne vloge odvisnih družb v tuji valuti

605 - Obresti dane za kratkoročne vloge

6050 - Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti

6051 - Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti

6058 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v domači
valuti

6059 - Obresti za kratkoročne vloge odvisnih družb v tuji valuti

606 - Obresti dane za dolgoročne vloge

6060 - Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti

6061 - Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti

6068 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v domači valuti

6069 - Obresti za dolgoročne vloge odvisnih družb v tuji valuti

607 - Obresti dane za izdane vrednostne papirje in potrdila

6070 - Obresti za menice

6071 - Obresti za izdane blagajniške zapise v domači valuti

6072 - Obresti za izdane blagajniške zapise v tuji valuti

6073 - Obresti za izdane obveznice v domači valuti

6074 - Obresti za izdane obveznice v tuji valuti

6075 - Obresti za izdane druge vrednostne papirje v domači valuti

6076 - Obresti za izdane druge vrednostne papirje v tuji valuti

6078 - Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb v
domači valuti

6079 - Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih družb v tuji
valuti

608 - Obresti in obrestim podobni odhodki za druge obveznosti

6080 - Obresti dane za druge obveznosti

6081 - Odhodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

61 - Dane provizije

610 - Provizije za bančne storitve v državi

611 - Provizije za bančne storitve v tujini

612 - Provizije za opravljanje menjalniških poslov

613 - Provizije za opravljanje posredniških in komisijskih poslov

614 - Provizije za opravljene borzne posle in druge posle z
vrednostnimi papirji

615 - Provizije za opravljanje plačilnega prometa

616 - Provizije za opravljene storitve bankam v skupini

617 - Provizije za opravljene storitve odvisnim družbam

619 - Provizije dane za druge storitve

62 - Izguba iz finančnih poslov


Izguba pri poslih z vrednostnimi papirji


620 - Odhodki pri trgovanju z vrednostnimi papirji

6200 - Odhodki pri reeskontu menic

6201 - Odhodki pri prodaji blagajniških zapisov

6202 - Odhodki pri prodaji obveznic

6203 - Odhodki pri prodaji delnic

6209 - Odhodki pri prodaji drugih vrednostnih papirjev

621 - Odhodki vrednotenja vrednostnih papirjev

6210 - Odhodki vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev

6211 - Odhodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev

6212 - Odhodki vrednotenja lastnih delnic

6213 - Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v neodvisne družbe

6214 - Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v odvisne družbe

622 - Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti

6220 - Odhodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami - futures

6221 - Odhodki pri forward pogodbah

6222 - Odhodki pri trgovanju z opcijami

6223 - Odhodki pri swap pogodbah

63 - Stroški poslovanja

630 - Stroški dela

6300 - Bruto plače

6301 - Dajatve za socialno zavarovanje

6302 - Dajatve za pokojninsko zavarovanje

6303 - Druge dajatve odvisne od bruto plač

631 - Drugi stroški dela

6310 - Nadomestilo za prevoz na delo

6311 - Nadomestilo za prehrano med delom

6312 - Avtorski honorarji

6313 - Pogodbe za začasno delo

6314 - Nagrade zaposlenim

6315 - Odpravnine in dokup delovne dobe

6319 - Drugi prejemki delavcev po pogodbah o zaposlitvi

632 - Stroški materiala

6320 - Stroški materiala

6321 - Stroški energije

6322 - Stroški strokovne literature

6323 - Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev

6329 - Drugi stroški

633 - Stroški storitev

6330 - Najemnine in zakupnine

6331 - Storitve drugih

6332 - Stroški za službena potovanja

6333 - Komunalne storitve

6334 - Stroški reklame

6335 - Reprezentanca

6336 - Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve

6337 - Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje

6338 - Stroški zavarovanja

6339 - Drugi upravni stroški

634 - Amortizacija

6340 - Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

6341 - Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

6342 - Revalorizacija amortizacije

6343 - Popravek amortizacije

64 - Drugi odhodki poslovanja

640 - Davki in druge dajatve iz prihodka

6400 - Davki

6401 - Prispevki

6409 - Druge dajatve

643 - Članarine in podobno

644 - Odhodki iz naslova revalorizacijskega izida

645 - Drugi odhodki poslovanja

646 - Odpisi terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in spornih
terjatev

6460 - Odpisi neizterljivih terjatev

6461 - Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev

647 - Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij

6470 - Odhodki za pokojnine in podobne obveznosti

6471 - Odhodki za davke in druge dajatve

6472 - Odhodki za posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti

6473 - Odhodki za posebne rezervacije za izravnavo po skupinah

6474 - Odhodki za splošne rezervacije

6475 - Odhodki za investicijsko vzdrževanje

6479 - Odhodki za druge dolgoročne rezervacije

648 - Odhodki pri nakupu in prodaji deviz in plemenitih kovin

649 - Izredni odhodki

6490 - Odhodki za neodpisano sedanjo vrednost osnovnih sredstev

6491 - Primanjkljaji

6492 - Odhodki za kazni, penale in podobno

6493 - Odhodki iz prejšnjih let

6499 - Drugi izredni odhodki

65 - Prihodki od obresti in podobni prihodki

650 - Obresti od vlog pri centralni banki

6500 - Obresti od sredstev obvezne rezerve

6501 - Obresti od drugih sredstev

651 - Obresti od državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev

6510 - Obresti od državnih obveznic in podobnih papirjev

6511 - Obresti od drugih papirjev

6512 - Obresti od vrednostnih papirjev centralne banke

6519 - Zamudne obresti


Obresti od vlog in posojil danih bankam


652 - Obresti od kratkoročnih vlog in posojil pri bankah

6520 - Obresti od kratkoročnih vlog v domači valuti

6521 - Obresti od kratkoročnih vlog v tuji valuti

6522 - Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti

6523 - Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti

6524 - Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v domači
valuti

6525 - Obresti od kratkoročnih vlog pri bankah v skupini v tuji
valuti

6526 - Obresti od kratkoročnih posojil bankam v skupini v domači
valuti

6527 - Obresti od kratkoročnih posojil bankam v skupini v tuji
valuti

6529 - Zamudne obresti od kratkoročnih posojil

653 - Obresti od dolgoročnih vlog in posojil pri bankah

6530 - Obresti od dolgoročnih vlog v domači valuti

6531 - Obresti od dolgoročnih vlog v tuji valuti

6532 - Obresti od dolgoročnih posojil v domači valuti

6533 - Obresti od dolgoročnih posojil v tuji valuti

6534 - Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v domači
valuti

6535 - Obresti od dolgoročnih vlog pri bankah v skupini v tuji
valuti

6536 - Obresti od dolgoročnih posojil bankam v skupini v domači
valuti

6537 - Obresti od dolgoročnih posojil bankam v skupini v tuji
valuti

6539 - Zamudne obresti od dolgoročnih posojil


Obresti od posojil strankam, ki niso banke


654 - Obresti od kratkoročnih posojil

6540 - Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti

6541 - Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti

6547 - Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim družbam v domači
valuti

6548 - Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim družbam v tuji
valuti

6549 - Zamudne obresti od kratkoročnih posojil

655 - Obresti od dolgoročnih posojil za investicije

6550 - Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v domači
valuti

6551 - Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v tuji
valuti

6557 - Obresti od dolgoročnih posojil za investicije odvisnim
družbam v domači valuti

6558 - Obresti od dolgoročnih posojil za investicije odvisnim
družbam v tuji valuti

6559 - Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za investicije

656 - Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene

6560 - Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v domači
valuti

6561 - Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v tuji
valuti

6567 - Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene odvisnim
družbam v domači valuti

6568 - Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene odvisnim
družbam v tuji valuti

6569 - Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za druge namene


Obresti od finančnih naložb


657 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev

6570 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
izdale banke

6571 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je
izdal javni sektor

6572 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev drugih
izdajateljev

6573 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
izdale banke v skupini

6574 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih
izdale odvisne družbe

6575 - Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je
izdala centralna banka

6579 - Zamudne obresti od investicijskih vrednostnih papirjev

658 - Prihodki od odkupljenih terjatev

6580 - Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v domači
valuti

6581 - Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v tuji
valuti

6582 - Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v domači
valuti

6583 - Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v tuji valuti

659 - Obresti in obrestim podobni prihodki od drugih terjatev

6590 - Obresti od drugih terjatev

6591 - Prihodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti

66 - Dobiček od finančnih poslov


Prihodki iz vrednostnih papirjev


660 - Prihodki od tržnih vrednostnih papirjev

6600 - Prihodki od eskontiranih menic

6601 - Prihodki od prodanih blagajniških zapisov

6602 - Prihodki od prodanih obveznic

6603 - Prihodki od prodanih delnic

6604 - Prihodki od prodanih drugih vrednostnih papirjev

661 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne osebe

6610 - Prihodki od kapitalskih naložb v banke v skupini

6611 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne družbe

6612 - Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne druge finančne
organizacije

662 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne osebe

6620 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne banke

6621 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne družbe

6622 - Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne druge finančne
organizacije

663 - Prihodki od prodanih odkupljenih lastnih delnic

664 - Prihodki - dividende od tržnih vrednostnih papirjev

665 - Prihodki od vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev

666 - Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev (do
prvotne nabavne cene)

668 - Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti

6680 - Prihodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami - futures

6681 - Prihodki pri forward pogodbah

6682 - Prihodki pri trgovanju z opcijami

6683 - Prihodki pri swap pogodbah

67 - Prejete provizije

670 - Provizije od danih jamstev

671 - Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini in
odvisnim družbam

6710 - Provizije od storitev opravljenih bankam v skupini

6711 - Provizije od storitev opravljenih odvisnim družbam

672 - Provizije od plačilnega prometa v državi

673 - Provizije od plačilnega prometa s tujino

674 - Provizije od posredniških in komisijskih poslov

675 - Provizije od menjalniških poslov

676 - Provizije od poslov z vrednostnimi papirji za stranke

677 - Provizije od posojilnih poslov

678 - Provizije za opravljene administrativne storitve

679 - Provizije od shranjevanja stvari in vrednosti

68 - Drugi prihodki

680 - Prihodki za nebančne storitve - najemnine, izobraževanje

681 - Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov vrednosti

682 - Prihodki iz odpisanih terjatev

684 - Prihodki iz revalorizacijskega izida

686 - Drugi prihodki poslovanja

688 - Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih
kovin

689 - Izredni prihodki

6890 - Prihodki od presežkov prodanih osnovnih sredstev

6891 - Prihodki od prejetih odškodnin, nagrad in podobno

6892 - Presežki

6893 - Prihodki iz prejšnjih let

6894 - Dotacije, subvencije in podobno

6899 - Drugi izredni prihodki

69 - Razporeditev rezultata

690 - Razporeditev prihodkov in odhodkov

691 - Dobiček pred obdavčitvijo

692 - Davek od dobička

693 - Drugi davki od dobička

694 - Dobiček po obdavčitvi

695 - Razporeditev čistega dobička

696 - Prenos nerazporejenega dobička

697 - Izguba

698 - Kritje izgube

699 - Prenos nekrite izgubeRazred 7: Obveznosti v tuji valuti


70 - Vloge na vpogled domačih bank in tujih oseb v tuji valuti

700 - Tekoči računi domačih bank v tuji valuti

7000 - Tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti

7002 - Druge vloge bank v tuji valuti

701 - Tekoči računi tujih bank v tuji valuti

7010 - Tekoči računi tujih bank v tuji valuti

704 - Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti

7040 - Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti

7041 - Prenosni akreditivi v korist domače osebe v tuji valuti

7042 - Prenosni akreditivi v korist tuje osebe v tuji valuti

706 - Kritja, prejeta za čeke in kreditna pisma

7060 - Kritja, prejeta od tujih oseb za čeke in kreditna pisma, v
tuji valuti

708 - Druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji valuti

7080 - Druge vloge na vpogled tujih bank v tuji valuti

7081 - Druge vloge na vpogled drugih tujih oseb v tuji valuti

7082 - Računi tujih veleposlaništev in drugih diplomatskih
predstavništev v tuji valuti

7083 - Druge vloge na vpogled tujih finančnih organizacij v tuji
valuti

7085 - Vloge tujih bank za zavarovanje danih posojil, garancij

7086 - Vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje danih
posojil, garancij

7087 - Vloge drugih tujih oseb za zavarovanje danih posojil,
garancij

71 - Vloge na vpogled gospodarstva v tuji valuti

711 - Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v tuji
valuti

7110 - Računi družb, predstavništev in enot gospodarstva v tuji
valuti

7112 - Vloge družb, predstavništev in enot gospodarstva od
predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v tujini in
za izvoz opreme v tuji valuti

712 - Posebni računi gospodarstva v tuji valuti

7122 - Računi iz naslova agencijskih, špedicijskih in turistično-
agencijskih poslov ter poslov z denarnimi karticami tujih
izdajateljev v tuji valuti

7124 - Sredstva iz naslova zavarovanja in pozavarovanja v tuji
valuti

7128 - Sredstva, ustvarjena s prodajo blaga v prostih carinskih
prodajalnah v tuji valuti

713 - Računi gospodarstva iz reeksportnih poslov v tuji valuti

714 - Redni računi gospodarstva, ustvarjeni iz drugih naslovov v
tuji valuti

7140 - Sredstva proste carinske cone v tuji valuti

7149 - Sredstva gospodarstva iz drugih naslovov v tuji valuti

717 - Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti

7170 - Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti

7171 - Sredstva gospodarstva iz tujih posojil, s katerimi se
izpolnjujejo obveznosti do tujih izvajalcev v tuji valuti

718 - Sredstva, prejeta od tujih oseb kot vloga v skupno
poslovanje gospodarskih družb v tuji valuti

719 - Druga sredstva v tuji valuti

7191 - Sredstva za nakazila v tujino v tuji valuti

7192 - Sredstva za kritje iz akreditivov in garancij v tuji
valuti

7199 - Druga sredstva v tuji valuti

72 - Vloge na vpogled drugih oseb v tuji valuti

727 - Računi in druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti

7270 - Računi prebivalstva v tuji valuti

7271 - Hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti

7278 - Druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti

73 - Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji valuti

730 - Obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev v
tuji valuti

731 - Računi tujih konsignacijskih skladišč v tuji valuti

738 - Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji valuti

7380 - Sodne, carinske in druge vloge v tuji valuti

7381 - Druge obveznosti v tuji valuti

7383 - Kotizacije in druga podobna plačila v tuji valuti

7387 - Obveznosti za izdane nostro čeke v tuji valuti

74 - Kratkoročno vezane vloge v tuji valuti

740 - Kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti

7400 - Kratkoročne vloge, predstavništev in enot gospodarstva v
tujini od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v
tujini in za izvoz opreme v tuji valuti

7409 - Druge kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti

744 - Kratkoročno vezane vloge javnega sektorja v tuji valuti

745 - Kratkoročno vezane vloge bank v tuji valuti

746 - Kratkoročno vezane vloge drugih finančnih organizacij v
tuji valuti

747 - Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti

7470 - Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti

748 - Kratkoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti

7480 - Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti

7481 - Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti

7482 - Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v
tuji valuti

7483 - Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti za
zavarovanje bančnih poslov

7484 - Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v
tuji valuti za zavarovanje bančnih poslov

7485 - Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti
za zavarovanje bančnih poslov

75 - Obveznosti za kratkoročna posojila in druge obveznosti v
tuji valuti

751 - Kratkoročna posojila od domačih bank in drugih finančnih
organizacij v tuji valuti

7510 - Kratkoročna posojila od bank v tuji valuti

7511 - Kratkoročna posojila od drugih finančnih organizacij v
tuji valuti

752 - Kratkoročna posojila od tujih bank in finančnih organizacij
v tuji valuti

7520 - Kratkoročne posojilne linije od tujih bank v tuji valuti

7521 - Kratkoročna blagovna posojila od tujih bank v tuji valuti

7522 - Druga kratkoročna posojila od tujih bank v tuji valuti

7523 - Kratkoročna blagovna posojila od tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

7524 - Druga kratkoročna posojila od tujih finančnih organizacij
v tuji valuti

755 - Kratkoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji
valuti

756 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih
finančnih organizacij v tuji valuti

7560 - Kratkoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji
valuti

7561 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
tujini v tuji valuti

7562 - Kratkoročne obveznosti do domačih bank v skupini v tuji
valuti

7563 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
državi v tuji valuti

757 - Kratkoročne obveznosti do delov bank v tujini v tuji valuti

758 - Druge kratkoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti

759 - Druge kratkoročne obveznosti do tujih finančnih organizacij
v tuji valuti

76 - Dolgoročne vloge v tuji valuti

760 - Dolgoročne vloge gospodarstva v tuji valuti

7600 - Dolgoročne vloge družb, predstavništev in enot
gospodarstva od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih
del v tujini in za izvoz opreme v tuji valuti

7609 - Druge vloge gospodarstva v tuji valuti

764 - Obveznosti do države po prevzetih dolgovih

7640 - Obveznosti do države po prevzetih dolgovih

7646 - Tekoča zapadlost obveznosti do države po prevzetih
dolgovih

765 - Dolgoročne vloge bank v tuji valuti

7650 - Dolgoročne vloge bank v tuji valuti

7656 - Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog bank v tuji valuti

766 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji valuti

7660 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji
valuti

7666 - Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog drugih finančnih
organizacij v tuji valuti

767 - Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti

7670 - Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti

7671 - Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti za
stanovanjsko gradnjo

7676 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva v tuji
valuti

7679 - Druge dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti

768 - Dolgoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti

7680 - Dolgoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti

7681 - Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti

7682 - Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v tuji
valuti

7683 - Dolgoročno vezane vloge tujih bank za zavarovanje bančnih
poslov v tuji valuti

7684 - Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij za
zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti

7685 - Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb za zavarovanje
bančnih poslov v tuji valuti

7686 - Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih oseb v
tuji valuti

7687 - Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih bank v tuji
valuti

7688 - Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

77 - Obveznosti za dolgoročna posojila in druge obveznosti v tuji
valuti

771 - Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti

7710 - Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti

7716 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od domačih bank v
tuji valuti

772 - Dolgoročna posojila od tujih bank in finančnih organizacij
v tuji valuti

7720 - Dolgoročna posojila od tujih bank v tuji valuti

7721 - Dolgoročna posojila od tujih finančnih organizacij v tuji
valuti

7722 - Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih bank v tuji
valuti

7723 - Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

7726 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih bank v tuji
valuti

7727 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih finančnih
organizacij v tuji valuti

774 - Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti

7740 - Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti

7746 - Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil od tujih oseb v tuji
valuti

775 - Dolgoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji valuti

776 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih finančnih
organizacij v tuji valuti

7760 - Dolgoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji
valuti

7761 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
tujini v tuji valuti

7762 - Dolgoročne obveznosti do domačih bank v skupini v tuji
valuti

7763 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v
državi v tuji valuti

7764 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do domačih bank v
skupini v tuji valuti

7765 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
finančnih organizacij v državi v tuji valuti

7766 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do tujih bank v
skupini v tuji valuti

7767 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
drugih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti

777 - Dolgoročne obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti

779 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank in finančnih
organizacij v tuji valuti

7790 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti

7791 - Druge dolgoročne obveznosti do tujih finančnih organizacij
v tuji valuti

7796 - Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do tujih
bank v tuji valuti

7797 - Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do tujih
finančnih organizacij v tuji valuti

78 - Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
valuti

780 - Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
valuti

7800 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

7801 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun v tuji valuti

7807 - Druge obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v
tuji valuti

7808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji
valuti

781 - Obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe

7810 - Skrbniški račun tuje osebe v tuji valuti

7811 - Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za naložbe v
vrednostne papirje

7818 - Prihodki iz skrbniških poslov v tuji valuti za tuje osebeRazred 8: Kratkoročne obveznosti


80 - Vloge na žiro in tekočih računih

800 - Žiro računi gospodarstva

8000 - Žiro računi gospodarstva

8001 - Žiro računi odvisnih družb

8002 - Žiro računi podjetnikov posameznikov - obrtniki

8009 - Okvirna posojila gospodarstva

801 - Žiro računi tujih bank in finančnih organizacij

8010 - Žiro računi tujih bank

8011 - Žiro računi tujih finančnih organizacij

804 - Žiro računi javnega sektorja

8040 - Žiro računi republike

8041 - Žiro računi skladov republike

8042 - Žiro računi lokalnih skupnosti

8043 - Žiro računi skladov lokalnih skupnosti

8044 - Žiro računi drugih organizacij javnega sektorja

8049 - Okvirna posojila javnega sektorja

805 - Žiro računi drugih finančnih organizacij in druga sredstva
bank

8051 - Žiro računi drugih finančnih organizacij

8053 - Drugi žiro računi bank in hranilnic

8054 - Žiro računi odvisnih drugih finančnih organizacij

8059 - Okvirna posojila drugih finančnih organizacij

807 - Žiro in tekoči računi prebivalstva

8070 - Žiro računi prebivalstva

8071 - Tekoči računi prebivalstva

8072 - Žiro računi društev in civilno pravnih oseb

8079 - Okvirna posojila prebivalstva

808 - Računi tujih oseb

8080 - Tekoči računi tujih pravnih oseb

8081 - Tekoči računi tujih fizičnih oseb

8082 - Posebni računi tujih oseb

81 - Vloge na transakcijskih računih odprtih pri banki

810 - Transakcijski računi gospodarstva

8100 - Transakcijski računi gospodarstva

8101 - Transakcijski računi odvisnih družb

8102 - Transakcijski računi podjetnikov posameznikov - obrtnikov

8109 - Okvirna posojila na transakcijskih računih gospodarstva

814 - Transakcijski računi javnega sektorja

8142 - Transakcijski računi lokalnih skupnosti

8143 - Transakcijski računi skladov lokalnih skupnosti

8144 - Transakcijski računi drugih organizacij javnega sektorja

8149 - Okvirna posojila na transakcijskih računih javnega
sektorja

815 - Transakcijski računi bank, hranilnic in drugih finančnih
organizacij

8150 - Transakcijski računi bank v skupini

8151 - Transakcijski računi neodvisnih bank

8152 - Transakcijski računi hranilnic

8153 - Transakcijski računi hranilno-kreditnih služb

8154 - Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih organizacij

8155 - Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih
organizacij

8159 - Okvirna posojila na transakcijskih računih drugih
finančnih organizacij

82 - Druge vloge na vpogled

820 - Druge vloge na vpogled gospodarstva

8200 - Izločena in zagotovljena sredstva gospodarstva za
plačevanje investicij

8203 - Sredstva rezerv gospodarstva

8204 - Sredstva gospodarstva za nakazila v tujino

8205 - Sredstva gospodarstva za kritja akreditivov, garancij,
posojil v tujini in euročekov

8206 - Sredstva gospodarstva za opravljanje menjalniških poslov

8209 - Druge omejene vloge gospodarstva

821 - Druge vloge na vpogled gospodarstva - odvisne družbe

8210 - Izločena in zagotovljena sredstva odvisnih družb za
plačevanje investicij

8214 - Sredstva odvisnih družb za nakazila v tujino

8215 - Sredstva odvisnih družb za kritje akreditivov, garancij,
posojil v tujini in euročekov

8216 - Sredstva odvisnih družb za opravljanje menjalniških poslov

8219 - Druge omejene vloge odvisnih družb

824 - Druge vloge na vpogled javnega sektorja

8240 - Izločena in zagotovljena sredstva javnega sektorja za
plačevanje investicij

8241 - Sredstva javnega sektorja za izplačila v posebnih poslih

8242 - Nerazporejena posebna sredstva javnega sektorja

8243 - Sredstva rezerv javnega sektorja

8244 - Sredstva javnega sektorja za nakazila v tujino

8249 - Druge omejene vloge javnega sektorja

825 - Druge vloge na vpogled bank in drugih finančnih organizacij

8250 - Druge vpogledne vloge bank

8251 - Sredstva hranilno-kreditnih organizacij za hranilne vloge

8252 - Druge vpogledne vloge drugih finančnih organizacij

8253 - Sredstva rezerv drugih finančnih organizacij

8254 - Sredstva bank za nakazila v tujino

8255 - Sredstva drugih finančnih organizacij za nakazila v tujino

8256 - Sredstva drugih finančnih organizacij za opravljanje
menjalniških poslov

8257 - Sredstva bank za nakup tuje valute

8258 - Druge omejene vloge drugih finančnih organizacij

8259 - Druge omejene vloge bank in hranilnic

827 - Druge vloge na vpogled prebivalstva

8271 - Hranilne vloge na vpogled

8279 - Druge omejene vloge prebivalstva

83 - Kratkoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje

831 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice

8310 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika

8311 - Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na ime

8319 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice

832 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise

8320 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise na
prinosnika

8321 - Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise na ime

8329 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane blagajniške
zapise

833 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

8330 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na
prinosnika

8331 - Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime

8339 - Dospele neizplačane obveznosti za izdana potrdila o vlogah

834 - Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

8340 - Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

8349 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne
papirje

84 - Obveznosti za prejeta kratkoročna posojila

841 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih
papirjev od gospodarstva

8410 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od gospodarstva do 30 dni

8411 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od gospodarstva od 31 dni do enega leta

842 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih
papirjev od bank in drugih finančnih organizacij

8420 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od bank in hranilnic do 30 dni

8421 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od bank in hranilnic od 31 dni do enega leta

8422 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij do 30 dni

8423 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugih finančnih organizacij od 31 dni do
enega leta

844 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih
papirjev od javnega sektorja

8440 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od republike do 30 dni

8441 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugega javnega sektorja do 30 dni

8442 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od republike od 31 dni do enega leta

8443 - Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje
vrednostnih papirjev od drugega javnega sektorja od 31 dni do
enega leta

845 - Kratkoročna posojila od bank in drugih finančnih
organizacij

8451 - Kratkoročna posojila od bank do 30 dni

8452 - Kratkoročna posojila od bank od 31 dni do 90 dni

8453 - Kratkoročna posojila od bank od 91 dni do enega leta

8454 - Kratkoročna posojila od hranilnic do 30 dni

8455 - Kratkoročna posojila od hranilnic od 31 dni do 90 dni

8456 - Kratkoročna posojila od hranilnic od 91 dni do enega leta

8457 - Kratkoročna posojila od drugih finančnih organizacij do 30
dni

8458 - Kratkoročna posojila od drugih finančnih organizacij od 31
dni do 90 dni

8459 - Kratkoročna posojila od drugih finančnih organizacij od 91
dni do enega leta

86 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini in drugih finančnih
organizacij

860 - Kratkoročne obveznosti do delov banke

861 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini

8611 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini do 30 dni

8612 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 31 dni do 90
dni

8613 - Kratkoročne obveznosti do bank v skupini od 91 dni do
enega leta

862 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij

8621 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij do 30 dni

8622 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij od 31 dni do 90 dni

8623 - Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij od 91 dni do enega leta

863 - Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na
podlagi kratkoročnih vrednostnih papirjev

8630 - Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na
podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev

8631 - Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na
podlagi začasne prodaje deviz

8632 - Druge kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne
emisije na podlagi vrednostnih papirjev

864 - Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije ob
zastavi vrednostnih papirjev

865 - Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije za
zagotavljanje dnevne likvidnosti

866 - Kratkoročne obveznosti za druga kratkoročna posojila iz
primarne emisije za posebne namene

8662 - Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne emisije za
izplačila hranilnih vlog

8663 - Obveznosti za druga kratkoročna posojila iz primarne
emisije

867 - Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva za izplačilo
zajamčenih vlog

87 - Vezane vloge

870 - Vezane vloge gospodarstva

8700 - Vezane vloge gospodarstva do 30 dni

8701 - Vezane vloge gospodarstva od 31 dni do 90 dni

8702 - Vezane vloge gospodarstva od 91 dni do 180 dni

8703 - Vezane vloge gospodarstva od 181 dni do enega leta

871 - Vezane vloge gospodarstva - odvisne družbe

8710 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu do 30 dni

8711 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 31 dni do 90
dni

8712 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 91 dni do
180 dni

8713 - Vezane vloge odvisnih družb v gospodarstvu od 181 dni do
enega leta

872 - Vezane vloge hranilnic

8720 - Vezane vloge hranilnic do 30 dni

8721 - Vezane vloge hranilnic od 31 dni do 90 dni

8722 - Vezane vloge hranilnic od 91 dni do 180 dni

8723 - Vezane vloge hranilnic od 181 do enega leta

873 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij

8730 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij do 30 dni

8731 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij do 30
dni

8732 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni do 90
dni

8733 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 31
dni do 90 dni

8734 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 91 dni do 180
dni

8735 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 91
dni do 180 dni

8736 - Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 181 dni do
enega leta

8737 - Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 181
dni do enega leta

874 - Vezane vloge javnega sektorja

8740 - Vezane vloge republike do 30 dni

8741 - Vezane vloge drugega javnega sektorja do 30 dni

8742 - Vezane vloge republike od 31 dni do 90 dni

8743 - Vezane vloge drugega javnega sektorja od 31 dni do 90 dni

8744 - Vezane vloge republike od 91 dni do 180 dni

8745 - Vezane vloge drugega javnega sektorja od 91 dni do 180 dni

8746 - Vezane vloge republike od 181 dni do enega leta

8747 - Vezane vloge drugega javnega sektorja od 181 dni do enega
leta

875 - Vezane vloge bank

8750 - Vezane vloge bank do 30 dni

8751 - Vezane vloge bank od 31 dni do 90 dni

8752 - Vezane vloge bank od 91 dni do 180 dni

8753 - Vezane vloge bank od 181 dni do enega leta

877 - Vezane vloge prebivalstva

8770 - Vezane vloge prebivalstva do 30 dni

8771 - Vezane vloge prebivalstva od 31 dni do 90 dni

8772 - Vezane vloge prebivalstva od 91 dni do 180 dni

8773 - Vezane vloge prebivalstva od 181 dni do enega leta

878 - Vezane vloge tujih oseb

8780 - Vezane vloge tujih oseb do 30 dni

8781 - Vezane vloge tujih oseb od 31 dni do 90 dni

8782 - Vezane vloge tujih oseb od 91 dni do 180 dni

8783 - Vezane vloge tujih oseb od 181 dni do enega leta

8784 - Vezane vloge tujih bank do 30 dni

8785 - Vezane vloge tujih bank od 31 dni do 90 dni

8786 - Vezane vloge tujih bank od 91 dni do 180 dni

8787 - Vezane vloge tujih bank od 181 dni do enega leta

88 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

880 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

8800 - Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

8807 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

8808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

881 - Kratkoročne obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe

8810 - Skrbniški račun tuje osebe

8811 - Kratkoročne obveznosti banke do tuje osebe za naložbe v
vrednostne papirje

8818 - Prihodki iz skrbniških poslov za tuje osebe

882 - Obveznosti za zaračunane provizije in davke

8820 - Obveznosti za zaračunane provizije

8821 - Obveznosti za zaračunani prometni davek

883 - Kratkoročne obveznosti iz poravnav med računi po poslih z
vrednostnimi papirji

8830 - Kratkoročne obveznosti do banke za prodane vrednostne
papirje

8831 - Kratkoročne obveznosti do posredniškega dela za prodane
vrednostne papirje

884 - Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe
vrednostnih papirjev

8840 - Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe
vrednostnih papirjev

885 - Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe

8850 - Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe

886 - Računi strank - posredovanje pri poslih z vrednostnimi
papirji

8860 - Računi povezanih strank - posredovanje pri poslih z
vrednostnimi papirji

8861 - Računi drugih strank - posredovanje pri poslih z
vrednostnimi papirji

8868 - Prihodki strank pri trgovanju z vrednostnimi papirji

887 - Računi strank - gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi
papirji

8870 - Računi povezanih strank - gospodarjenje s sredstvi in z
vrednostnimi papirji

8871 - Računi drugih strank - gospodarjenje s sredstvi in z
vrednostnimi papirji

8878 - Prihodki iz gospodarjenja s sredstvi in z vrednostnimi
papirjiRazred 9: Dolgoročne obveznosti in kapital


90 - Kapital

900 - Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom navadnih delnic

9000 - Navadne delnice - vpis gospodarstva

9004 - Navadne delnice - vpis javnega sektorja

9005 - Navadne delnice - vpis bank

9006 - Navadne delnice - vpis drugih finančnih organizacij

9007 - Navadne delnice - vpis prebivalstva

9008 - Navadne delnice - vpis tujih oseb

9009 - Navadne delnice - na prinosnika

901 - Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom prednostnih
delnic

9010 - Prednostne delnice - vpis gospodarstva

9014 - Prednostne delnice - vpis javnega sektorja

9015 - Prednostne delnice - vpis bank

9016 - Prednostne delnice - vpis drugih finančnih organizacij

9017 - Prednostne delnice - vpis prebivalstva

9018 - Prednostne delnice - vpis tujih oseb

9019 - Prednostne delnice - na prinosnika

902 - Rezerve banke

9020 - Zakonske rezerve oblikovane iz dobička

9021 - Druge rezerve

9022 - Rezerve oblikovane iz virov zunajposlovnih sredstev

9023 - Sklad za odkup lastnih delnic

9024 - Statutarne rezerve oblikovane iz dobička

9025 - Druge rezerve oblikovane iz dobička

903 - Revalorizacijski popravek kapitala

9030 - Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala -
navadnih delnic

9031 - Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala -
prednostnih delnic

9032 - Revalorizacijski popravek rezerv banke

9033 - Revalorizacijski popravek revalorizacijskega popravka

9034 - Revalorizacijski popravek nerazporejenega dobička

9035 - Revalorizacijski popravek splošnih rezervacij

9036 - Revalorizacijski popravek ustanovitvenih vlog

9038 - Revalorizacijski popravek vplačanega presežka kapitala

9039 - Revalorizacijski popravek izgube

904 - Nerazporejeni dobiček

9040 - Nerazporejeni dobiček prejšnjih let

9041 - Nerazporejeni dobiček poslovnega leta

905 - Splošne rezervacije za zavarovanje pred potencialnimi
izgubami

906 - Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno-kreditnih služb

908 - Vplačani presežek kapitala

9080 - Vplačani presežek kapitala od navadnih delnic

9081 - Vplačani presežek kapitala od prednostnih delnic

909 - Izguba

9090 - Izguba prejšnjih let

9091 - Izguba poslovnega leta

92 - Dolgoročne vloge

920 - Dolgoročne vloge gospodarstva

9200 - Dolgoročne vloge gospodarstva

9203 - Dolgoročne vloge gospodarstva za stanovanjsko gradnjo

9206 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog gospodarstva

921 - Dolgoročne vloge gospodarstva - odvisne družbe

9210 - Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu

9213 - Dolgoročne vloge odvisnih družb v gospodarstvu za
stanovanjsko gradnjo

9216 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog odvisnih družb v
gospodarstvu

924 - Dolgoročne vloge javnega sektorja

9240 - Dolgoročne vloge javnega sektorja

9243 - Dolgoročne vloge javnega sektorja za stanovanjsko gradnjo

925 - Dolgoročne vloge bank in drugih finančnih organizacij

9250 - Dolgoročne vloge bank

9251 - Dolgoročne vloge hranilnic

9252 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij

9253 - Dolgoročne vloge bank za stanovanjsko gradnjo

9254 - Dolgoročne vloge hranilnic za stanovanjsko gradnjo

9255 - Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij za
stanovanjsko gradnjo

9256 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog bank

9257 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog hranilnic

9258 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog drugih finančnih
organizacij

927 - Dolgoročne vloge prebivalstva

9270 - Dolgoročne hranilne vloge prebivalstva

9271 - Druge dolgoročne vloge prebivalstva

9273 - Dolgoročne vloge prebivalstva za stanovanjsko gradnjo

9276 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva

928 - Dolgoročne vloge tujih oseb

9280 - Dolgoročne vloge tujih oseb

9281 - Dolgoročne vloge tujih bank

9286 - Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih oseb

9287 - Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih bank

93 - Dolgoročne obveznosti za izdane vrednostne papirje

931 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice

9310 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika

9311 - Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na ime

9316 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane
obveznice

9319 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice

933 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah

9330 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na
prinosnika

9331 - Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime

9336 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdana
potrdila o vlogah

9339 - Dospele neizplačane dolgoročne obveznosti za izdana
potrdila o vlogah

934 - Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

9340 - Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje

9346 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev

9349 - Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne
papirje

94 - Obveznosti za prejeta dolgoročna posojila

945 - Dolgoročna posojila od bank in drugih finančnih organizacij

9450 - Dolgoročna posojila od bank

9451 - Dolgoročna posojila od hranilnic

9452 - Dolgoročna posojila od drugih finančnih organizacij

9453 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od bank

9454 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od hranilnic

9455 - Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od drugih
finančnih organizacij

9456 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od bank

9457 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od hranilnic

9458 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od drugih
finančnih organizacij

948 - Dolgoročna posojila od tujih oseb

9480 - Dolgoročna posojila od tujih oseb

9481 - Dolgoročna posojila od tujih bank

9486 - Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od tujih oseb

9487 - Tekoča zapadlost iz dolgoročnih posojil od tujih bank

96 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini in drugih finančnih
organizacij

960 - Dolgoročne obveznosti do delov banke

961 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini

9610 - Dolgoročne obveznosti do bank v skupini

9616 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do bank v skupini

962 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij

9620 - Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih
organizacij

9626 - Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih
drugih finančnih organizacij

963 - Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne emisije

9631 - Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne emisije za
kreditiranje trajnih obratnih sredstev

9632 - Obveznosti za druga dolgoročna posojila iz primarne
emisije

9636 - Tekoče zapadlosti obveznosti za dolgoročna posojila iz
primarne emisije

97 - Druge dolgoročne obveznosti in viri zunajposlovnih sredstev

972 - Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske potrebe

973 - Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe

974 - Viri drugih zunajposlovnih sredstev

975 - Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami

9750 - Posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti

9751 - Posebne rezervacije - izravnava po skupinah

9752 - Rezervacije za druga tveganja

9753 - Posebne rezervacije za okvirne kredite

976 - Druge dolgoročne rezervacije

9760 - Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

9761 - Dolgoročne rezervacije za obdavčitve

9762 - Druge dolgoročne rezervacije

978 - Druge dolgoročne obveznosti

9780 - Obveznosti za posojila za osnovna sredstva

9781 - Obveznosti za osnovna sredstva prejeta v najem

9782 - Obveznosti za druga dolgoročna sredstva

9786 - Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti

9789 - Druge dolgoročne obveznosti

979 - Vnaprej plačani neobračunani prihodki

98 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

980 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

9800 - Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj
račun

9807 - Druge dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za
tuj račun

9808 - Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun

99 - Zunajbilančna evidenca

990 - Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v
državi

9900 - Aktivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko

9901 - Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov

9902 - Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev

9903 - Aktivni evidenčni računi za druga jamstva

9904 - Prejete garancije za zavarovanje terjatev

9905 - Prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev

9909 - Aktivni evidenčni računi za druge posle

991 - Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti v državi in tujini

9910 - Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini

9911 - Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi

9912 - Dolžniki po valutnih opcijah v tujini

9913 - Dolžniki po valutnih opcijah v državi

9914 - Dolžniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
tujini

9915 - Dolžniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
državi

9916 - Dolžniki po drugih terminskih pogodbah v državi

9917 - Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini

9918 - Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v državi

9919 - Dolžniki po drugih poslih v tujini

992 - Depo

9920 - Vrednostni papirji

9921 - Kovanci iz plemenitih kovin

9922 - Vrednostni papirji strank, vknjiženi v Klirinško depotni
družbi

9929 - Druge stvari v hrambi

993 - Aktivni evidenčni računi po poslih s tujino

9930 - Dolžniki za dokumentarne akreditive

9931 - Dolžniki za garancije in avale

9932 - Dolžniki za inkaso posle

9933 - Dolžniki za vrednostne papirje

9934 - Aktivni evidenčni računi agentskih poslov

9935 - Aktivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil

9936 - Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov

9937 - Aktivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij

9938 - Aktivni evidenčni računi za leasing v tujini

9939 - Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih s tujino

994 - Aktivni evidenčni računi po poslih v državi

9940 - Dolžniki za akreditive

9941 - Dolžniki za garancije in supergarancije

9942 - Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
Slovenije

9943 - Dolžniki za vrednostne papirje

9944 - Aktivni evidenčni računi agentskih poslov

9945 - Aktivni evidenčni računi odobrenih posojil

9946 - Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov

9947 - Aktivna evidenca odpisanih terjatev

9949 - Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih v državi

995 - Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v
državi

9950 - Pasivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko

9951 - Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov

9952 - Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev

9953 - Pasivni evidenčni računi za druga jamstva

9954 - Pasivni evidenčni računi za prejete garancije za
zavarovanje terjatev

9955 - Pasivni evidenčni računi za prejeta državna poroštva za
zavarovanje terjatev

9959 - Pasivni evidenčni računi za druge posle

996 - Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi
finančnimi instrumenti v državi in tujini

9960 - Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini

9961 - Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi

9962 - Upniki po valutnih opcijah v tujini

9963 - Upniki po valutnih opcijah v državi

9964 - Upniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
tujini

9965 - Upniki po terminskih pogodbah - futures v tuji valuti v
državi

9966 - Upniki po drugih terminskih pogodbah v državi

9967 - Upniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini

9968 - Upniki po drugih opcijskih pogodbah v državi

9969 - Upniki po drugih poslih v tujini

997 - Deponenti

9970 - Deponenti vrednostnih papirjev

9971 - Deponenti kovancev iz plemenitih kovin

9972 - Deponenti vrednostnih papirjev, ki so vknjiženi v
Klirinško depotni družbi

9979 - Deponenti drugih stvari v hrambi

998 - Pasivni evidenčni računi po poslih s tujino

9980 - Upniki za dokumentarne akreditive

9981 - Upniki za garancije in avale

9982 - Upniki za inkaso posle

9983 - Upniki za vrednostne papirje

9984 - Pasivni evidenčni računi agentskih poslov

9985 - Pasivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil

9986 - Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov

9987 - Pasivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij

9988 - Pasivni evidenčni računi po leasing poslih

999 - Pasivni evidenčni računi po poslih v državi

9990 - Upniki za akreditive

9991 - Upniki za garancije in supergarancije

9992 - Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki
Slovenije

9993 - Upniki za vrednostne papirje

9994 - Pasivni evidenčni računi agentskih poslov

9995 - Pasivni evidenčni računi odobrenih posojil

9996 - Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov

9997 - Pasivni evidenčni računi odpisanih terjatev

9998 - Pasivni evidenčni računi po leasing poslih

9999 - Drugi pasivni evidenčni računi po poslih v državi


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti