Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, stran 5709.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
1. člen
V pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95) se besedilo šeste alinee 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“– sisteme za nadzor dima in toplote, pri katerih je odpiranje samodejno ali polsamodejno z daljinskim krmiljenjem;”.
Besedilo devete alinee 3. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“– varnostno razsvetljavo v objektih, predvidenih za zbiranje 50 ali več ljudi, ali nastanitvenih oziroma prenočitvenih objektih s 30 in več ležišči.”.
2. člen
Besedilo prve alinee prvega odstavka 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“– registrirane morajo biti za tehnične preizkuse in analize (s področja varstva pred požarom, varstva pri delu in varstva okolja);”.
V tretji alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo “ustrezno” doda besedo “lastno”.
Besedilo četrtega odstavka 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Delavca iz druge alinee prvega odstavka tega člena morata imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, eden elektrotehniške in drugi strojne stroke, opravljen izpit iz svoje stroke, opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom, opravljen strokovni izpit iz varstva pri delu, opravljen izpit za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih ter najmanj pet let delovnih izkušenj kot projektant, nadzornik, izvajalec ali tehnični preglednik sistemov aktivne požarne zaščite.”
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec pregledov lahko pregleduje in preizkuša vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, če ima naslednjo lastno opremo:
– merilnik za dolžino, maso, čas, temperaturo,
– merilnik električnega toka, napetosti in upornosti;
– simulator dima za preizkušanje javljalnikov dima;
– merilnik tlaka;
– merilnik zvočne jakosti;
– merilnik osvetljenosti z območjem 20 lx;
– merilnik ravni zvočnega tlaka z A in C filtrskim vrednotenjem;
– anemometer;
– dinamometer z območjem do 300 N;
– eksplozimeter z območjem do 100% SEM;
– naprave za preizkušanje tehničnih javljalnikov in ampul;
– napravo za preizkušanje javljalnikov plina;
– refraktometer;
– merilnik pretoka vode;
– par prenosnih sprejemno-oddajnih postaj kratkega dometa.
Napravo za merjenje stopnje nizkega radioaktivnega sevanja ionizacijskih javljalnikov požara ima lahko izvajalec pregledov v uporabi po pogodbi.”.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedi “delovno razmerje” nadomestita z besedo “zaposlitev”.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo “izvajalec” doda beseda “pregledov”. Beseda “nadzornikov” se zamenja z besedo “preglednikov”.
V drugem odstavku 9. člena se za besedo “izvajalci” doda beseda “pregledov”.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedi “na zahtevo” zamenjata z besedami “po prejemu naročila”.
Besedilo tretjega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Morebitna izdelava študije požarne varnosti, v kateri se samo navajata zahteva po vgradnji sistema aktivne požarne zaščite v objektu, in morebitni pregled projekta ali predhodni pregled sistema med gradnjo se ne šteje za projektiranje in nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.”
7. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pri pregledu sistemov mora tehnični preglednik ugotoviti, ali vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite ustreza slovenskim predpisom oziroma predpisom, navedenim v projektni ter tehnični dokumentaciji.”
8. člen
Besedilo prve alinee drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– potrjen projekt sistema,”.
9. člen
Besedilo prve alinee 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– so vsi deli sistema v zadostnem številu vgrajeni na mestih, kot je določeno v projektni dokumentaciji. Če mesto in način vgradnje v projektni dokumentaciji nista določena, se preveri, ali so deli sistema vgrajeni v zadostnem številu in tako, kot je navedeno v ustreznih predpisih,”.
10. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo za besedama “tehničnih sistemov” spremeni tako, da se glasi “in naprav (prezračevanja, dvigal, požarnih vrat, požarnih loput in podobno)”.
11. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo “Po” dodajo besede “prejemu sporočila o” in zamenja beseda “štirinajstih” z besedo “tridesetih”.
V drugem odstavku 20. člena se besedi “se pripravi” zamenjata z besedami “izvajalec pregledov izda”.
12. člen
V 22. členu se za številko “1” doda črka “a”.
13. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo “požarno bolj ogrožene objekte in objekte, kjer se zbira večje število ljudi” spremeni tako, da se glasi “objekte s srednjo do povečano, veliko in zelo veliko stopnjo požarne ogroženosti”.
V 28. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Tehnični preglednik, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika za eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od izobrazbe, predpisane v 2. členu tega pravilnika, lahko opravlja dela tehničnega preglednika še naprej, če je ob uveljavitvi tega pravilnika opravljal tovrstna pregledniška dela neprekinjeno najmanj 10 let.”
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-02-43/97
Ljubljana, dne 11. novembra 1997.
Minister
za obrambo
Tit Turnšek l. r.
                                               Priloga 1a

                    FIRMA IZVAJALCA PREGLEDOV

                       
                        
                       Potrdilo št. ____

o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
izdano na podlagi 41. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 
pooblastila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. ____ z dne ____Naprava oziroma sistem:

Proizvajalec naprave ali izdelovalec sistema:

Tip:

Leto izvedbe naprave ali sistema:

Izvajalec inštalacijskih in montažnih del:Objekt:

Lokacija:

Naročnik pregleda:Izvedeno v skladu s projektno dokumentacijo:

Na podlagi pregleda in preizkusa, ki je bil opravljen dne ____________, in izdanega poročila,
št. __________ je bilo ugotovljeno, da je vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite izdelan skladno
s svojo tehnično dokumentacijo, da deluje brezhibno in je sposoben za uresničevanje svojega namena
v obsegu, predvidenem s projektom.Potrdilo velja pet let.Opomba:Datum izdaje potrdila:Podpis tehničnih preglednikov:	                         Podpis odgovorne osebe:                         Žig izvajalca

                          pregledov

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti