Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1997 z dne 28. 11. 1997

Kazalo

3503. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice, stran 5724.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
1. V sklepu o kontnem okviru za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 5/94, 28/94, 40/94, 19/95 in 8/97) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe:
– uvedejo se naslednji novi računi:
v razredu 0:
019   – Revalorizacija popravkov vrednosti nepremičnin med letom
039   – Revalorizacija popravkov vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev med letom
059   – Revalorizacija popravkov vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev med letom
0430  – Dolgoročno razmejeni organizacijski stroški
0431  – Dolgoročno razmejene obresti po leasing pogodbah
0432  – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
067   – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v tujini
0670  – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini
0671  – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v tujini
0676  – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v banke v skupini
0677  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v tuji valuti v banke v skupini
0678  – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne banke v tujini
0679  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v tuji valuti v neodvisne banke
     v tujini
v razredu 1:
1084   – Sredstva tujih oseb na skrbniških računih pri bankah
1085   – Račun za poravnavo obveznosti do Klirinško depotne družbe za vrednostne papirje
1410   – Poravnalni računi bank – obvezna rezerva bank
1411   – Obvezna rezerva hranilnic
1412   – Obvezna rezerva hranilno-kreditnih služb
1420   – Obvezne vloge pri centralni banki iz naslova deviznih predpisov
1421   – Obvezna rezerva za zajamčene vloge
1422   – Druge vloge pri centralni banki
1656   – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do bank
1657   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev do bank
1691   – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do drugih finančnih organizacij
1692   – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev tujim osebam
1730   – Terjatve do davčne uprave za več plačane davke
1731   – Terjatve za prometni davek iz poslov z vrednostnimi papirji za stranke
1742   – Terjatve do poravnalnega računa Klirinško depotne družbe
191   – Razmejeni prihodki po izvedenih finančnih instrumentih
1910   – Razmejeni prihodki po futures pogodbah
1911   – Razmejeni prihodki po forward pogodbah
1912   – Razmejeni prihodki po opcijskih pogodbah
1913   – Razmejeni prihodki po swap pogodbah
1926   – Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa na transakcijskih računih
1940   – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani stroški
1941   – Vnaprej plačani in kratkoročno nevračunani odhodki
1942   – Prehodno nezaračunani prihodki
1980   – Začasno nevračunani odhodki po futures pogodbah
1981   – Začasno nevračunani odhodki po forward pogodbah
1982   – Začasno nevračunani odhodki po opcijskih pogodbah
1983   – Začasno nevračunani odhodki po swap pogodbah
1984   – Druge aktivne časovne razmejitve
v razredu 2:
2741   – Obveznosti do poravnalnega računa Klirinško depotne družbe za kupljene vrednostne papirje
2742   – Obveznosti do Klirinško depotne družbe za nakup vrednostnih papirjev za račun banke
2743   – Obveznosti do Borze iz trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti
2744   – Obveznosti v tolarjih za začasna vplačila tujih oseb kot vloge v ustanovitev mešanih družb
2745   – Obveznosti do borznoposredniških družb in drugih za nakup vrednostnih papirjev
291   – Razmejeni odhodki po izvedenih finančnih instrumentih
2910   – Razmejeni odhodki po futures pogodbah
2911   – Razmejeni odhodki po forward pogodbah
2912   – Razmejeni odhodki po opcijskih pogodbah
2913   – Razmejeni odhodki po swap pogodbah
2926   – Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa po transakcijskih računih
2940   – Vnaprej vračunani stroški
2941   – Vnaprej vračunani odhodki
2942   – Kratkoročno odloženi prihodki
2943   – Odloženi prihodki iz prejetih premij pri poslovanju z opcijami
2980   – Začasno nevračunani prihodki po futures pogodbah
2981   – Začasno nevračunani prihodki po forward pogodbah
2982   – Začasno nevračunani prihodki po opcijskih pogodbah
2983   – Začasno nevračunani prihodki po swap pogodbah
2984   – Druge pasivne časovne razmejitve
v razredu 3:
3000   – Gotovina v tuji valuti
3001   – Gotovina v tuji valuti poslana v tujino
3002   – Gotovina v tuji valuti na poti
3003   – Gotovina v tuji valuti v tujini
3020   – Čeki v tuji valuti
3021   – Čeki poslani na vnovčenje v tujino
3022   – Čeki poslani na vnovčenje domačim bankam
3030   – Blagajniški zapisi centralne banke v tuji valuti
3031   – Obveznice Republike Slovenije v tuji valuti
3032   – Vrednostni papirji tujih držav v tuji valuti
3033   – Vrednostni papirji tujih bank v tuji valuti
3034   – Vrednostni papirji drugih tujih izdajateljev v tuji valuti
3035   – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic domačih bank, vplačana v tuji valuti
3036   – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic drugih domačih izdajateljev, vplačana v tuji valuti
3037   – Potrdila o lastništvu (GDR) delnic tujih izdajateljev, vplačana v tuji valuti
3038   – Dvomljivi in sporni tržni vrednostni papirji v tuji valuti
3039   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih tržnih vrednostnih papirjev v tuji valuti
3108   – Dvomljivi in sporni računi v tuji valuti
3281   – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam v tuji valuti
3283   – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
3284   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3285   – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam v tuji valuti
3286   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim finančnim
      organizacijam v tuji valuti
3330   – Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
3338   – Dvomljiva in sporna izločena sredstva v tuji valuti
3339   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih izločenih sredstev v tuji valuti
3340   – Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti
3348   – Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti
3349   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno vezanih vlog pri domačih bankah v
      tuji valuti
3350   – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti
3351   – Odkupljene terjatve do bank v državi v tuji valuti
3352   – Diskont pri odkupljenih terjatvah do bank v državi v tuji valuti
3358   – Dvomljive in sporne terjatve do bank v državi v tuji valuti
3359   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do bank v državi v tuji valuti
336   – Druge kratkoročne naložbe v državi v tuji valuti
3360   – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v državi v tuji valuti
3361   – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3362   – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3363   – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3364   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do finančnih organizacij v državi 
      tuji valuti
3365   – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji valuti
3366   – Odkupljene terjatve do drugih oseb v državi v tuji valuti
3367   – Diskont pri odkupljenih terjatvah drugih oseb v državi v tuji valuti
3368   – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v državi v tuji valuti
3369   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do drugih oseb v državi v tuji valuti
3377   – Diskont pri odkupljenih terjatvah do drugih oseb v tujini v tuji valuti
338   – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3380   – Druge kratkoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3381   – Odkupljene terjatve do tujih bank v tuji valuti
3382   – Diskont pri odkupljenih terjatvah do tujih bank v tuji valuti
3388   – Dvomljive in sporne terjatve do tujih bank v tuji valuti
3389   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do tujih bank v tuji valuti
3481   – Dolgoročna posojila tujim finančnim organizacijam v tuji valuti
3483   – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3484   – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
3485   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil tujim bankam v tuji valuti
3540   – Dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
3546   – Tekoča zapadlost dolgoročnih naložb pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
3547   – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb pri tujih finančnih organizacijah
      v tuji valuti
3548   – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe pri tujih finančnih organizacijah v tuji valuti
3549   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v tujih finančnih organizacijah
      v tuji valuti
358   – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3580   – Druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3581   – Odkupljene dolgoročne terjatve do tujih bank v tuji valuti
3582   – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah do tujih bank v tuji valuti
3586   – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti
3587   – Tekoča zapadlost dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji valuti
3588   – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tuje banke v tuji valuti
3589   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v tuje banke v tuji 
      valuti
3621   – Kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji valuti
3626   – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji valuti
3627   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do domačih bank v skupini 
      v tuji valuti
3631   – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
3636   – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v državi
      v tuji valuti
3637   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih 
      organizacij v državi v tuji valuti
3671   – Dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji valuti
3672   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini v tuji valuti
3673   – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini
      v tuji valuti
3674   – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do domačih bank v skupini v tuji valuti
3675   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do domačih bank v skupini 
      v tuji valuti
381   – Terjatve iz skrbniških poslov v tuji valuti
v razredu 4:
4255   – Kratkoročna posojila hranilnicam od 31 dni do 90 dni
4256   – Kratkoročna posojila hranilnicam od 91 dni do 180 dni
4257   – Kratkoročna posojila hranilnicam od 181 dni do enega leta
4262   – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 91 dni do 180 dni
4263   – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 181 dni do enega leta
4281   – Kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam
4282   – Kratkoročna posojila drugim tujim osebam
4283   – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim bankam
4284   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim bankam
4285   – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim finančnim organizacijam
4286   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim finančnim organizacijam
431   – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke
481   – Kratkoročne terjatve iz skrbniških poslov
483   – Kratkoročne terjatve iz poravnav med računi po poslih z vrednostnimi papirji
4830   – Kratkoročne terjatve do banke iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
4831   – Kratkoročne terjatve do posredniškega dela iz naslova nakupa vrednostnih papirjev
484   – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane vrednostne papirje
4840   – Kratkoročne terjatve do poravnalnega računa za prodane vrednostne papirje
485   – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
4850   – Neto terjatve do Klirinško depotne družbe
486   – Terjatve do strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
4860   – Terjatve do povezanih strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
4861   – Terjatve do drugih strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
487   – Terjatve do strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
4870   – Terjatve do povezanih strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
4871   – Terjatve do drugih strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
v razredu 6:
6080   – Obresti dane za druge obveznosti
6081   – Odhodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti
622   – Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti
6220   – Odhodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami – futures
6221   – Odhodki pri forward pogodbah
6222   – Odhodki pri trgovanju z opcijami
6223   – Odhodki pri swap pogodbah
6575   – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je izdala centralna banka
6590   – Obresti od drugih terjatev
6591   – Prihodki iz poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti
666   – Prihodki od vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev (do prvotne nabavne cene)
668   – Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti
6680   – Prihodki pri trgovanju s terminskimi pogodbami – futures
6681   – Prihodki pri forward pogodbah
6682   – Prihodki pri trgovanju z opcijami
6683   – Prihodki pri swap pogodbah
676   – Provizije od poslov z vrednostnimi papirji za stranke
v razredu 7:
7083   – Druge vloge na vpogled tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7085   – Vloge tujih bank za zavarovanje danih posojil, garancij
7086   – Vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje danih posojil, garancij
7087   – Vloge drugih tujih oseb za zavarovanje danih posojil, garancij
7482   – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7483   – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti za zavarovanje bančnih poslov
7484   – Kratkoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v tuji valuti za zavarovanje
      bančnih poslov
7485   – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti za zavarovanje bančnih poslov
7562   – Kratkoročne obveznosti do domačih bank v skupini v tuji valuti
7563   – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
7640   – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7646   – Tekoča zapadlost obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7650   – Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
7656   – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog bank v tuji valuti
7660   – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji valuti
7666   – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog drugih finančnih organizacij v tuji valuti
7682   – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7683   – Dolgoročno vezane vloge tujih bank za zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7684   – Dolgoročno vezane vloge tujih finančnih organizacij za zavarovanje bančnih poslov v 
      tuji valuti
7685   – Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb za zavarovanje bančnih poslov v tuji valuti
7687   – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih bank v tuji valuti
7688   – Tekoča zapadlost dolgoročno vezanih vlog tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7740   – Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti
7746   – Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil od tujih oseb v tuji valuti
7762   – Dolgoročne obveznosti domačih bank v skupini v tuji valuti
7763   – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v državi v tuji valuti
7764   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do domačih bank v skupini v tuji valuti
7765   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v državi v 
      tuji valuti
7790   – Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti
7791   – Druge dolgoročne obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7796   – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do tujih bank v tuji valuti
7797   – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji valuti
781   – Obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe
v razredu 8:
8010   – Žiro računi tujih bank
8011   – Žiro računi tujih finančnih organizacij
8102   – Transakcijski računi podjetnikov posameznikov –obrtnikov
8109   – Okvirna posojila na transakcijskih računih gospodarstva
8149   – Okvirna posojila na transakcijskih računih javnega sektorja
8152   – Transakcijski računi hranilnic
8153   – Transakcijski računi hranilno-kreditnih služb
8154   – Transakcijski računi drugih odvisnih finančnih organizacij
8155   – Transakcijski računi drugih neodvisnih finančnih organizacij
8159   – Okvirna posojila na transakcijskih računih drugih finančnih organizacij
8252   – Druge vpogledne vloge drugih finančnih organizacij
8255   – Sredstva drugih finančnih organizacij za nakazila v tujino
8258   – Druge omejene vloge drugih finančnih organizacij
867   – Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva za izplačilo zajamčenih vlog
8722   – Vezane vloge hranilnic od 91 dni do 180 dni
8723   – Vezane vloge hranilnic od 181 dni do enega leta
8734   – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 91 dni do 180 dni
8735   – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 91 dni do 180 dni
8736   – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 181 dni do enega leta
8737   – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 181 dni do enega leta
8784   – Vezane vloge tujih bank do 30 dni
8785   – Vezane vloge tujih bank od 31 dni do 90 dni
8786   – Vezane vloge tujih bank do 91 dni do 180 dni
8787   – Vezane vloge tujih bank do 181 dni do enega leta
881   – Kratkoročne obveznosti iz skrbniških poslov za tuje osebe
882   – Obveznosti za zaračunane provizije in davke
8820   – Obveznosti za zaračunane provizije
8821   – Obveznosti za zaračunani prometni davek
883   – Kratkoročne obveznosti iz poravnav med računi po poslih z vrednostnimi papirji
8830   – Kratkoročne obveznosti do banke za prodane vrednostne papirje
8831   – Kratkoročne obveznosti do posredniškega dela za prodane vrednostne papirje
884   – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe vrednostnih papirjev
8840   – Kratkoročne obveznosti do poravnalnega računa za nakupe vrednostnih papirjev
885   – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
8850   – Neto obveznosti do Klirinško depotne družbe
886   – Računi strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
8860   – Računi povezanih strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
8861   – Računi drugih strank – posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji
8868   – Prihodki strank pri trgovanju z vrednostnimi papirji
887   – Računi strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
8870   – Računi povezanih strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
8871   – Računi drugih strank – gospodarjenje s sredstvi in z vrednostnimi papirji
8878   – Prihodki iz gospodarjenja s sredstvi in z vrednostnimi papirji
v razredu 9:
9024   – Statutarne rezerve oblikovane iz dobička
9025   – Druge rezerve oblikovane iz dobička
9281   – Dolgoročne vloge tujih bank
9287   – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih bank
9481   – Dolgoročna posojila od tujih bank
9487   – Tekoča zapadlost iz dolgoročnih posojil od tujih bank
9904   – Prejete garancije za zavarovanje terjatev
9905   – Prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev
9910   – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9911   – Dolžniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9912   – Dolžniki po valutnih opcijah v tujini
9913   – Dolžniki po valutnih opcijah v državi
9914   – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti v tujini
9915   – Dolžniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti v državi
9916   – Dolžniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9917   – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
9918   – Dolžniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9919   – Dolžniki po drugih poslih v tujini
9922   – Vrednostni papirji strank, vknjiženi v Klirinško depotni družbi
9954   – Pasivni evidenčni računi za prejete garancije za zavarovanje terjatev
9955   – Pasivni evidenčni računi za prejeta državna poroštva za zavarovanje terjatev
9960   – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v tujini
9961   – Upniki po forward pogodbah v tuji valuti v državi
9962   – Upniki po valutnih opcijah v tujini
9963   – Upniki po valutnih opcijah v državi
9964   – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti v tujini
9965   – Upniki po terminskih pogodbah – futures v tuji valuti v državi
9966   – Upniki po drugih terminskih pogodbah v državi
9967   – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v tujini
9968   – Upniki po drugih opcijskih pogodbah v državi
9969   – Upniki po drugih poslih v tujini
9972   – Deponenti vrednostnih papirjev, ki so vknjiženi v Klirinško depotni družbi
– ukinejo se naslednji računi:
v razredu 0:
0682   – Kapitalske naložbe v finančne organizacije
09    – Sredstva zunaj uporabe
090   – Trajno neuporabna osnovna sredstva
091   – Popravek vrednosti trajno neuporabnih osnovnih sredstev
092   – Ustavljene investicije
099   – Med letom obračunana revalorizacija osnovnih sredstev zunaj uporabe
v razredu 1:
1362   – Vrednostni papirji tujih izdajateljev v tuji valuti
1372   – Delnice tujih izdajateljev v tuji valuti
v razredu 2:
203   – Nerazporejeni dobiček v tekočem letu
v razredu 3:
301   – Gotovina v nekonvertibilni valuti
3321   – Kratkoročno vezane vloge v nekonvertibilni valuti
v razredu 7:
7001   – Tekoči računi drugih finančnih organizacij v tuji valuti
7011   – Tekoči računi tujih finančnih organizacij v tuji valuti
702   – Računi tujih mešanih družb v tuji valuti
703   – Računi tujih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih ustanovile domače
      banke v tuji valuti
v razredu 8:
8140   – Sredstva skupne porabe Republike
8141   – Sredstva za stanovanjsko gradnjo Republike
8145   – Sredstva skupne porabe lokalnih skupnosti
8660   – Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne emisije deponiranih deviz
      občanov
– dopolnijo oziroma spremenijo se nazivi naslednjim računom, ki pravilno glasijo:
v razredu 0:
068   – Kapitalske naložbe v tuji valuti v finančne organizacije in druge tuje osebe
      v tujini
0680   – Kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne organizacije v tujini
0681   – Kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne finančne organizacije v tujini
0683   – Kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe v tujini
0684   – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v odvisne finančne 
      organizacije v tujini
0685   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v tuji valuti
      v odvisne finančne organizacije v tujini
0686   – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v neodvisne finančne 
      organizacije v tujini
0687   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v tuji valuti 
      v neodvisne finančne organizacije v tujini
0688   – Dvomljive in sporne kapitalske naložbe v tuji valuti v druge tuje osebe
      v tujini
0689   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kapitalskih naložb v tuji valuti
      v druge tuje osebe v tujini
v razredu 1:
165   – Terjatve iz danih jamstev do bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij
1658  – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do drugih finančnih organizacij
1659  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev do drugih
     finančnih organizacij
1696  – Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih 
     jamstev do bank
1697  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za plačila, izvršena v tuji
     valuti iz danih jamstev do bank
1744  – Terjatve za dane varščine in začetno kritje Borzi
194   – Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki
v razredu 2:
200   – Obveznosti za udeležbo zaposlenih v dobičku
201   – Obveznosti za davke in prispevke iz dobička
202   – Obveznosti iz udeležbe v dobičku – dividenda
213   – Obveznosti za nadomestila za prehrano, regres za letni dopust, prevoz na delo
294   – Vnaprej vračunani stroški in kratkoročno nezaračunani prihodki
2962   – Izključeni revalorizacijski prihodki terjatev v tuji valuti
2974   – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil in vlog z valutno klavzulo
2975   – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil in vlog
v razredu 3:
303   – Vrednostni papirji v tuji valuti – tržni vrednostni papirji
3103   – Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti
3109   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih računov v tuji valuti
3280   – Kratkoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
330   – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
335   – Druge kratkoročne naložbe v banke v državi v tuji valuti
337   – Druge kratkoročne naložbe v tujini v tuji valuti
3370   – Druge kratkoročne naložbe v finančne organizacije v tujini v tuji valuti
3371   – Odkupljene terjatve do finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
3372   – Diskont pri odkupljenih terjatvah finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
3373   – Dvomljive in sporne terjatve do finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
3374   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do finančnih organizacij v tujini v 
      tuji valuti
3375   – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji valuti
3376   – Odkupljene terjatve do drugih oseb v tujini v tuji valuti
3378   – Dvomljive in sporne terjatve do drugih oseb v tujini v tuji valuti
3379   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do drugih oseb v tujini v tuji valuti
3480   – Dolgoročna posojila tujim bankam v tuji valuti
3570   – Druge dolgoročne naložbe v tuje finančne organizacije v tuji valuti
3571   – Tekoča zapadlost drugih dolgoročnih naložb v tuje finančne organizacije v tuji valuti
3620   – Kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti
3628   – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti
3629   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do tujih bank v skupini
      v tuji valuti
3630   – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
3638   – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v tujini
      v tuji valuti
3639   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
      organizacij v tujini v tuji valuti
3670   – Dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti
3676   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v tuji valuti
3677   – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v 
      tuji valuti
3678   – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do tujih bank v skupini v tuji valuti
3679   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do tujih bank v skupini v 
      tuji valuti
38    – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
380   – Terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
3800   – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
3801   – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
3807   – Druge terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
3808   – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
v razredu 4:
4252   – Kratkoročna posojila bankam od 91 dni do 180 dni
4253   – Kratkoročna posojila bankam od 181 dni do enega leta
4254   – Kratkoročna posojila hranilnicam do 30 dni
4261   – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 31 dni do 90 dni
4280   – Kratkoročna posojila tujim bankam
4288   – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim tujim osebam
4289   – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil drugim tujim osebam
48    – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
480   – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
4800   – Kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
4807   – Druge kratkoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
4808   – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v razredu 5:
58    – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
580   – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
5800   – Dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
5807   – Druge dolgoročne terjatve iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
5808   – Poslovni stroški iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v razredu 6:
608   – Obresti in obrestim podobni odhodki za druge obveznosti
614   – Provizije za opravljene borzne posle in druge posle z vrednostnimi papirji
659   – Obresti in obrestim podobni prihodki od drugih terjatev
v razredu 7:
700   – Tekoči računi domačih bank v tuji valuti
7002   – Druge vloge bank v tuji valuti
701   – Tekoči računi tujih bank v tuji valuti
7480   – Kratkoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
7560   – Kratkoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji valuti
7561   – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
764   – Obveznosti do države po prevzetih dolgovih
7680   – Dolgoročno vezane vloge tujih bank v tuji valuti
7760   – Dolgoročne obveznosti do tujih bank v skupini v tuji valuti
7761   – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tujini v tuji valuti
7766   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do tujih bank v skupini v tuji valuti
7767   – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tujini v 
      tuji valuti
78    – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
780   – Obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
7800   – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
7801   – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
7807   – Druge obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
7808   – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun v tuji valuti
v razredu 8:
8080   – Tekoči računi tujih pravnih oseb
8081   – Tekoči računi tujih fizičnih oseb
81    – Vloge na transakcijskih računih odprtih pri banki
810   – Transakcijski računi gospodarstva
8100   – Transakcijski računi gospodarstva
8101   – Transakcijski računi odvisnih družb
814   – Transakcijski računi javnega sektorja
8142   – Transakcijski računi lokalnih skupnosti
8143   – Transakcijski računi skladov lokalnih skupnosti
8144   – Transakcijski računi drugih organizacij javnega sektorja
815   – Transakcijski računi bank, hranilnic in drugih finančnih organizacij
8150   – Transakcijski računi bank v skupini
8151   – Transakcijski računi neodvisnih bank
8250   – Druge vpogledne vloge bank
8254   – Sredstva bank za nakazila v tujino
8256   – Sredstva drugih finančnih organizacij za opravljanje menjalniških poslov
8257   – Sredstva bank za nakup tuje valute
8721   – Vezane vloge hranilnic od 31 dni do 90 dni
8732   – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni do 90 dni
8733   – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 31 dni do 90 dni
88    – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
880   – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
8800   – Kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
8807   – Druge kratkoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
8808   – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
v razredu 9:
9020   – Zakonske rezerve oblikovane iz dobička
98    – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
980   – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
9800   – Dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
9807   – Druge dolgoročne obveznosti iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
9808   – Prihodki iz poslov v tujem imenu in za tuj račun
991   – Aktivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti v državi 
      in tujini
9942   – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki Slovenije
996   – Pasivna zunajbilančna evidenca po poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti v državi
      in tujini
9992   – Račun vrednostnih papirjev za zavarovanje v Banki Slovenije
2. Zaradi vključitve sprememb in dopolnitev tega sklepa v kontni okvir in zaradi posodobitve in poenotenja izrazoslovja v celotnem kontnem okviru se v prilogi sklepa objavi čistopis celotnega kontnega okvira.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Banke prvič sporočajo knjigovodske podatke po tem sklepu po stanju na dan 31. 12. 1997.
Ljubljana, dne 25. novembra 1997.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti