Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2880. Ukaz o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2881. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

2882. Pravilnik o identifikaciji na daljavo ob izdaji sredstva elektronske identifikacije srednje ravni zanesljivosti
2883. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
2884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
2885. Odredba o razvrstitvi območja Mestne občine Celje v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi

BANKA SLOVENIJE

2886. Sklep o uporabi Smernic o spremembi smernic o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje za uvedbo novega oddelka o preizkušanju rešljivosti

SODNI SVET

2887. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2888. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
2889. Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve
2890. Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda
2891. Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
2892. Odločba o imenovanju pomočnika nacionalnega predstavnika v Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

OBČINE

Brezovica

2893. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Črnomelj

2894. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2023
2895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«
2896. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj

Dobrna

2897. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

2898. Sklep o prenosu stvarnega premoženja občine – objekta avtobusne postaje Polhov Gradec z info točko v upravljanje javnemu zavodu Polhograjska graščina

Dol pri Ljubljani

2899. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
2900. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB4)
2901. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju patronažne zdravstvene nege na območju Občine Dol pri Ljubljani
2902. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 – 1. rebalans
2903. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila
2904. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Dol pri Ljubljani
2905. Sklep o financiranju političnih strank
2906. Sklep o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin

Hodoš

2907. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2023

Horjul

2908. Odlok o občinskih cestah v Občini Horjul
2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

2910. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC
2911. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig

Kanal ob Soči

2912. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
2913. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata vršilki dolžnosti direktorice Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Kobarid

2914. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid

Kranj

2915. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

2916. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra

Litija

2917. Odlok o določitvi imena nove ulice »Ulica pod Svibnom« v Občini Litija, v naselju Litija
2918. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija
2919. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
2920. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
2921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
2922. Sklep o ustavitvi postopka priprave tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Litija

Ljubljana

2923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
2924. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2925. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2926. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Loški Potok

2927. Odlok o občinskih cestah
2928. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP Op506 v Občini Loški Potok za del zemljišča s parc. št. 2098 k.o. Retje (1640)

Mežica

2929. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2023

Miren-Kostanjevica

2930. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Rogaška Slatina

2931. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina
2932. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina
2933. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina
2934. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Semič

2935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sodražica

2936. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2023
2937. Sklep o določitvi višine variabilnega dela cene toplotne energije DOLB Sodražica

Straža

2967. Odlok o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

2938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2941. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2942. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2943. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šentjur

2944. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Intervencijski center Šentjur (EUP ŠE93/3, ŠE93/4 in ŠE93/6)
2945. Obvezna razlaga določbe Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1

Škofljica

2946. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2023
2947. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tišina

2948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2023

Tolmin

2949. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05)

Trebnje

2950. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Industrijske cone Trebnje – 2. faza (del EUP TR056)

Tržič

2951. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje TRŽ 23 Severni priključek
2952. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (spremembe in dopolnitve št. 5)
2953. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2954. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Velike Lašče

2955. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče
2956. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 št. 2
2957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji
2958. Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Velike Lašče
2959. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče

Zagorje ob Savi

2960. Sklep o soglasju k oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe v Občini Zagorje ob Savi

Žalec

2961. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1
2962. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter
2963. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o opravljanju gostinske dejavnosti v Občini Žalec
2964. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec

Železniki

2965. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2023
2966. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti