Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2910. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC, stran 8685.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig (Uradni list RS, št. 94/21) ter 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC (Uradni list RS, št. 196/21).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del program opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Priloga 1 – Območje opremljanja,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Priloga 3a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ceste,
– Priloga 3b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Kanalizacija,
– Priloga 3c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovod,
– Priloga 3d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ravnanje z odpadki,
– Priloga 3e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javne površine.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Ig (https://www.obcina-ig.si/).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja za OPPN za del območja IG 14-3/SC se nanaša na enote urejanja prostora IG 14-3, kot jih določa Odlok o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12, 101/13, 8/15, 51/18, 54/18 in 107/20) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je prikazano v grafičnem prikazu: Priloga 1 – Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje in javno razsvetljavo (v nadaljevanju cestno omrežje),
– fekalna kanalizacija,
– vodovodno omrežje,
– prostori za ravnanje z odpadki in
– javne površine.
(2) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnem prikazu: Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka etapa funkcionalno zaključena celota.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je najkasneje september 2023. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je september 2025. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Ceste
343.549,07
343.549,07
0,00
Kanalizacija
113.240,62
113.240,62
0,00
Vodovod
96.749,90
96.749,90
0,00
Ravnanje z odpadki
20.433,05
20.433,05
0,00
Javne površine
47.018,35
47.018,35
0,00
Skupaj
620.990,99
620.990,99
0,00
(2) Občina finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme še nima v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Ceste
OBO_C
Kanalizacija
OBO_K
Vodovod
OBO_V
Ravnanje z odpadki
OBO_PRO
Javne površine
OBO_JP
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 3.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
620.990,99
Ceste
343.549,07
Kanalizacija
113.240,62
Vodovod
96.749,90
Ravnanje z odpadki
20.433,05
Javne površine
47.018,35
ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
Ceste
0,00
Kanalizacija
0,00
Vodovod
0,00
Ravnanje z odpadki
0,00
Javne površine
0,00
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Ceste
OBO_C
343.549,07
Kanalizacija
OBO_K
113.240,62
Vodovod
OBO_V
96.749,90
Ravnanje z odpadki
OBO_PRO
20.433,05
Javne površine
OBO_JP
47.018,35
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN 
(EUR/m2)
CtN 
(EUR/m2)
Ceste
OBO_C
29,35
45,81
Kanalizacija
OBO_K
9,67
15,10
Vodovod
OBO_V
8,26
12,90
Ravnanje z odpadki
OBO_PRO
1,75
2,72
Javne površine
OBO_JP
4,02
6,27
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN)) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
14. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Ig. Občina Ig lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja le za gradnjo komunalne opreme v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Ig za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC.
19. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ig.
20. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3517-0051/2023
Ig, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti