Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

215. Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C)
216. Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R)

Sklepi

217. Sklep o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2020
218. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
219. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
220. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
221. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
222. Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije
223. Sklep o imenovanju dveh članic Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
224. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave
225. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
226. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
227. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
228. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

229. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
230. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
231. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

232. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
287. Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027
288. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Stari stani
289. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Zadnji Vogel
290. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Ruška
291. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
292. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

233. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
234. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
235. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku
236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev v Ministrstvu za zunanje zadeve
237. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru
238. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
239. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Primoža Rogliča, ustanove za razvoj kolesarstva in pomoč mladoletnim športnikom
240. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Kindergartens International – mednarodno izobraževanje strokovnih delavcev predšolske vzgoje

BANKA SLOVENIJE

241. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame v prodajo in obtok

SODNI SVET

242. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
243. Odločba o prenehanju sodniške službe
244. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
245. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

246. Ugotovitveni sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2022
247. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o metodologiji, funkciji nadzora in evidentiranju v skladu z uredbo o referenčnih vrednostih
248. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem
249. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
250. Certifikacijske specifikacije o prenehanju veljavnosti Certifikacijskih specifikacij o oblikovanju in določanju postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za vzletanje in pristajanje zrakoplovov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki diplom Fakultete za dizajn
252. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Črnomelj

253. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022

Dobrna

254. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lokovina LO 3-2

Dol pri Ljubljani

255. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022

Ig

256. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2022
257. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Komen

258. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Krško

259. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško v plačni razred

Ljubljana

260. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljubljana Šiška

Luče

261. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2022

Metlika

262. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
263. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta
264. Sklep o prekategorizaciji neprofitnega najemnega stanovanja v službeno najemno stanovanje

Miren-Kostanjevica

265. Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

285. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota

Piran

286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran

Ptuj

266. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci

Rogaška Slatina

267. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sežana

268. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2022
269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
270. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
271. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2022
272. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra
273. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-08 v Mestni občini Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

275. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Škocjan

276. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Škocjan
277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
278. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
279. Sklep o določitvi cen najema telovadnice Osnovne šole Frana Metelka Škocjan

Trebnje

280. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Trebnje

Tržič

281. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič

Turnišče

282. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2022

Vipava

283. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2022

Žužemberk

284. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe

POPRAVKI

293. Popravek Količnika uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti