Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

291. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, stran 677.

  
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) v zvezi z drugim odstavkom 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije 
1. člen 
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/21) se v 2. členu v četrtem odstavku v napovednem stavku besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka tega člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za finance, pošlje podatke o šolskih skladih, ki sredstva iz sklada namenjajo tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij, kot jih določa 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), v elektronski obliki, najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za finance, pošlje naslednje podatke o šolskih skladih:
– davčno številko šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega sklada, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, razpolaga z njo, oziroma drugo identifikacijsko številko, s katero razpolaga organ,
– ime oziroma naziv šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega sklada,
– naslov sedeža oziroma poslovni naslov šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega sklada, in
– datum ustanovitve oziroma začetka delovanja šolskega sklada za namen iz drugega odstavka 135. člena ZOFVI.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen 
V 3. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko davčni zavezanec do deleža dohodnine, določenega z ZOFVI, za posamezno davčno leto od dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več šolskim skladom s seznama iz prejšnjega člena.
(4) Davčni zavezanec lahko posameznemu šolskemu skladu nameni delež dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer namenjeni delež posameznemu šolskemu skladu ne sme presegati deleža, določenega z ZOFVI, skupno namenjeni delež več upravičencem pa ne sme presegati deleža, določenega z zakonom, ki ureja dohodnino.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca oziroma ustanovitelja šolskega sklada, ki se mu namenja del dohodnine, ter del dohodnine, ki se mu namenja, v skladu z drugim oziroma četrtim odstavkom tega člena.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-32/2022
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2021-1611-0102
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost