Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

Kazalo

Št- 6036-3/2022/17 Ob-1327/22, Stran 228
Za izvrševanje 47. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO) ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), 216. in 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2021/22 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2022. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.
a) Študijski krožki
Sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov (v nadaljevanju: študijski krožki), koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), izvedenih od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Sofinancira se izvedba programov medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja)
Sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja, celodnevnega dogodka na javnem mestu.
d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2022 (v nadaljevanju koordinacija TVU 2022)
Sofinancira se koordinacija TVU 2022, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022:
– organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
– mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
– strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
– izdaja znanstvene oziroma strokovne monografije,
– novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 750.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih programov in dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih programov ter dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2022 znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih na proračunski postavki 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 4120 (tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode) in konto 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb).
a) Študijski krožki
Razpoložljivih sredstev za študijske krožke je okvirno 300.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 250 najbolje ocenjenih študijskih krožkov. Za posamezni študijski krožek je namenjenih okvirno 1.200,00 EUR.
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Razpoložljivih sredstev za programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje je okvirno 168.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 56 najbolje ocenjenih programov univerz za tretje življenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za tretje življenjsko obdobje je namenjenih okvirno 3.000,00 EUR.
c) Parada učenja
Razpoložljivih sredstev za dejavnost Parada učenja je okvirno 60.000,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo okvirno 15 najbolje ocenjenih izvajalcev dejavnosti Parada učenja. Za posamezno Parado učenja je namenjenih okvirno 4.000,00 EUR.
d) Koordinacija TVU 2022
Razpoložljivih sredstev za koordinacijo TVU 2022 je okvirno 112.000 EUR. Končno število izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2022 je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in dosegli ustrezno število točk ter razmestitve v dva tarifna razreda. Za 1. tarifni razred je namenjenih okvirno do 3.000 EUR, za 2. tarifni razred je namenjenih okvirno do 4.000 EUR.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Razpoložljivih sredstev za nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih je okvirno 110.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih nalog je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in za prijavljene naloge dosegli ustrezno število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.
a) Študijski krožki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih1 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega morajo imeti mentorja študijskega krožka, ki ima potrdilo o usposobljenosti za vodjo ali mentorja študijskega krožka po programu ACS. Študijski krožki, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
1 šifra 85.590/80.422
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi in
– obrazec »Prijava študijskega krožka« s prilogami za vsak študijski krožek posebej.
Prijavitelji bodo za študijske krožke razvrščeni v dve kategoriji: I. – javne inštitucije, II. – ostali, npr. društva, zasebne organizacije ipd. Prijavitelji v I. kategoriji lahko prijavijo največ 3 študijske krožke, prijavitelji v II. kategoriji pa največ 4 študijske krožke. V obeh primerih se všteva tudi morebitne ponovitve študijskih krožkov z novimi skupinami udeležencev.
b) Programi medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih2 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega morajo biti včlanjene v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
2 glej opombo št. 1
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Prijava programa medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje«,
– dokazilo o vključenosti v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
Prijavitelj lahko prijavi en program.
c) Parada učenja
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih3 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu, so seznanjene z zasnovo Parade učenja, se prijavijo kot koordinator TVU 2022 in imajo izkušnje s koordinacijo TVU iz preteklosti, so finančno zmožne izpeljati Parado učenja in imajo podporo lokalne skupnosti za njeno izpeljavo. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
3 glej opombo št. 1
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt Parade učenja«,
– izjavo o finančni zmogljivosti izvedbe Parada učenja in o podpori lokalne skupnosti za izpeljavo Parade učenja.
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
d) Koordinacija TVU 2022
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih4 ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
4 glej opombo št. 1
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih oziroma akt o ustanovitvi,
– obrazec »Načrt dejavnosti koordinacije TVU 2022«.
Prijavitelj lahko prijavi en načrt dejavnosti.
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen delovanja vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
– kopijo temeljnega akta, iz katerega je jasno razvidno, da je njegov glavni namen delovanja strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni,
– obrazec »Prijava nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih« za vsako nalogo posebej.
Prijavitelj lahko na vsako vsebinsko področje prijavi po eno nalogo.
V primeru izbora naloge strokovni dogodek oziroma srečanje bo moral prijavitelj dokončno vsebino in program uskladiti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IV. Merila za izbor programov in dejavnosti na javnem razpisu
a) Študijski krožki
Prijavitelje študijskih krožkov se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Kakovost ponudbe študijskih krožkov
2.
Posebne spodbude vključevanju izbranih ciljnih skupin
b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje
Prijavitelje Programov medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje življenjsko obdobje se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Število aktivnih članov
2.
Leta delovanja
3.
Program medgeneracijskega sodelovanja 
in učenja
c) Parada učenja
Prijavitelje Parade učenja se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Raznolikost ter medsebojna povezanost temeljnih dejavnosti Parade učenja
2.
Zagotavljanje vsebin za raznolike ciljne skupine
3.
Vključevanje učečih se (ambasadorjev učenja, dobitnikov priznanja ACS in drugih učečih se 
iz lokalnega okolja)
4.
Delež organizacij za izobraževanje odraslih 
in medgeneracijsko sodelovanje med vsemi sodelujočimi
5.
Spremljevalne dejavnosti
6.
Raznolikost medijske promocije Parade učenja
7.
Raznolikost vizualne promocije Parade učenja
d) Koordinacija TVU 2022
Prijavitelje Koordinacije TVU 2022 se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in vsebin prireditev koordiniranih podizvajalcev TVU
2.
Raznolikost medijske promocije TVU
3.
Raznolikost vizualne promocije TVU
4.
Organizacija in izpeljava skupnih dejavnosti s podizvajalci TVU
5.
Dodana vrednost dejavnosti koordinacije TVU 2022
e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih
Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih se točkuje in razvršča po naslednjih merilih:
Merila
1.
Naloga ima celovito in podrobno razdelane vse zahtevane elemente
2.
Prijavitelj izkazuje zadostne in z jasno strukturo predstavljene izkušnje in reference za prijavljeno nalogo
3.
Naloga je ustrezno finančno ovrednotena
4.
Naloga izkazuje konkretni kvantitativni 
in kvalitativni prispevek k uresničevanju ciljev Letnega programa izobraževanja odraslih
v Republiki Sloveniji za leto 2022
5.
Prijavitelj izkazuje sodelovanje z različnimi deležniki
6.
Prijavitelj pri načrtovani nalogi izkazuje izvirnost 
in nove pristope pri doseganju ciljev te naloge
V. Način in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na več sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo eno vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 2. 2022. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 1).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na vsebino. V primeru, da bo prijavitelj, ki se je prijavil na več sklopov tega javnega razpisa, pozvan k dopolnitvi vloge za posamezen sklop in dopolnitev ne bo ustrezna, bo ta sklop zavržen, preostali del vloge pa se bo obravnaval kot formalno popolna vloga.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 11. 4. 2022.
VII. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto na tel. 01/400-53-86, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti