Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2592. Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije
2593. Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti
2594. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2023 izdajo priložnostni kovanci
2595. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci
2596. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

2597. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
2598. Sklep o uvrstitvi območij, na katerih javnim uslužbencem, ki opravljajo delo v tujini, pripada dodatek za posebne življenjske razmere v tujini

MINISTRSTVA

2545. Pravilnik o načinu vzorčenja, zagotavljanju kakovosti in metodologiji laboratorijskega analiziranja organske snovi in hranil na kmetijskih zemljiščih za namen spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu
2546. Pravilnik o spremljanju stanja kmetijskih tal
2547. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal
2548. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal
2549. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
2550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
2551. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

BANKA SLOVENIJE

2554. Sklep o uporabi Smernic o enakovrednosti ureditev zaupnosti
2555. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2552. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
2553. Aneks št. 16 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Brezovica

2556. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Celje

2557. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe

Črnomelj

2558. Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj

Idrija

2559. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Izola

2560. Razpis volitev v Svet Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola

Kanal ob Soči

2561. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči

Kobarid

2562. Obvestilo o prejemu odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč živinorejskemu sektorju« z notranjim trgom

Koper

2563. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
2564. Razpis volitev samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Koper

Kozje

2565. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Kranjska Gora

2566. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kranjska Gora
2567. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2022
2568. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
2569. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora

Lendava

2589. Razpis rednih volitev v svet mestne skupnosti in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava

Litija

2570. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Medvode

2571. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti na območju Občine Medvode

Metlika

2572. Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

2573. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

2574. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice

Nova Gorica

2575. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
2576. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Piran

2577. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran

Pivka

2578. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Podčetrtek

2579. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2590. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Postojna

2580. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Rogaška Slatina

2581. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina
2582. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogaška Slatina
2583. Razpis rednih volitev svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Sevnica

2584. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica na naslednjega kandidata oziroma kandidatko z liste kandidatov LMŠ – Lista Marjana Šarca v 3. volilni enoti

Sežana

2585. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenske Konjice

2586. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

2587. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Trebnje

2591. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Vipava

2588. Razpis rednih volitev v svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

POPRAVKI

2599. Popravek Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti
2600. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobarid
2601. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti