Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

Št. 5442-2/2022/4 Ob-2790/22, Stran 1859
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), nazadnje popravljeno s Popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021, str. 197);
– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23);
– Uredbe (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 68 z dne 26. 2. 2021, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83);
– Delegirane uredbe komisije (EU) 2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih odhodkih (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 79);
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021, str. 1);
– Izvedbenega sklepa Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021; objavljen na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/);
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo (s strani Evropske komisije potrjene marca 2022);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP);
– Načrta za okrevanje in odpornost; objavljen na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/);
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);
– Uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 90/21);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP), UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (Besedilo velja za EGP), UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), členi od 106.f do 106.l ter
– Sheme državne pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014);
– Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 546-2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022; objavljene na https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela 
Naziv in sedež izvajalca razpisa: neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi javnega razpisa za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi izvajalca javnega razpisa. Javni razpis predstavlja ukrep Investicija B: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela, komponenta 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3), na razvojnem področju: Pametna, trajnostna in vključujoča rast.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje enega projekta, v okviru katerega bo pripravljena spletna platforma kot vstopna točka namenjena svetovanju, informiranju in osveščanju ter usposabljanju/izobraževanju delodajalcev in delavcev (pogosta vprašanja, dobre prakse, pravni okvir ipd.) s področja prožnejših načinov organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi.
Javni razpis predvideva financiranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:
– izvedba poglobljene analize stanja dela na domu v Sloveniji, priprava strategij za uvajanje prožnejših načinov organizacije dela,
– razvoj/oblikovanje in vzpostavitev spletne platforme ter razvoj storitev in sistema usposabljanj/izobraževanj za delodajalce in delavce,
– izvajanje usposabljanj/izobraževanj, osveščanje, informiranje, svetovanje ter strokovna podpora delavcem in delodajalcem s področja prožnejših načinov organizacije dela,
– evalvacija projektnih aktivnosti,
– upravljanje in promocija projekta.
Posamezna faza je podrobneje opredeljena v poglavju 5, točki 5.3. tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Ciljne skupine, ki bodo obravnavane v okviru tega javnega razpisa, so navedene v poglavju 4 javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je v okviru izbranega projekta s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi krepiti možnosti za prožnejše načine organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi (npr. organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, uporaba prednosti digitalizacije v delovnih procesih), večja podpora pri njihovi uporabi v smislu upoštevanja pravnih podlag in organizacije delovnega procesa s strani delodajalca (npr. digitalizacija procesov, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja) in krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki bodo omogočale njihovo vključevanje v posodobljene delovne procese. Pogodba o zaposlitvi z vidika opravljanja dela v Republiki Sloveniji zagotavlja najvišji nivo pravne in socialne varnosti delavcev in sporazumno urejanje odnosov med delavci in delodajalci. Z izbranim projektom se bo tako omogočila večja odpornost trga dela in večja vključenost na trg dela, spodbujalo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krepilo digitalne kompetence zaposlenih (s poudarkom na starejših) in zviševalo standarde varnosti in zdravja pri delu.
Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji Načrta za okrevanje in odpornost oziroma s cilji in rezultati na razvojnem področju 3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast oziroma komponente 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3) so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj navedeni ključni cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je vzpostavitev spletne platforme kot vstopne točke za splošno svetovanje, informiranje, osveščanje ter usposabljanje/izobraževanje delodajalcev in delavcev (pogosta vprašanja, dobre prakse, pravni okvir ipd.) s področja prožnejših načinov organizacije dela, s poudarkom na mikro in malih podjetjih.
Za doseganje pričakovanega cilja in rezultata javnega razpisa glede na cilj komponente 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3.K3) »krepitev odpornosti trga dela, večja participacija na trgu dela in kakovostna delovna mesta«, morajo biti v času izvajanja projekta doseženi naslednji kazalniki:
KAZALNIKI
VRSTA KAZALNIKA
VREDNOST – CELOTNA SLOVENIJA
Vzpostavljena in delujoča spletna platforma kot vstopna točka za splošno svetovanje, informiranje in osveščanje delodajalcev in delavcev
Kazalnik učinka
1
Izvedene storitve svetovanja in informiranja
Kazalnik učinka
20.000 ≤ 
na ravni celotnega projekta
1. leto – 2.500 S/V1
2. leto – 5.000 S/V
3. leto – 5.000 S/V
4. leto – 5.000 S/V
5. leto – 2.500 S/V
Izvedena usposabljanja/izobraževanja
Kazalnik učinka
150 ≤ 
na ravni celotnega projekta z najmanj 7.500 udeleženci
– 50 usposabljanj/izobraževanj za delodajalce s področja uvajanja prožnejših načinov organizacije dela
– 50 usposabljanj/izobraževanj za delavce s področja uvajanja prožnejših načinov organizacije dela
– 50 usposabljanj/izobraževanj za delodajalce in delavce s področja digitalnih veščin
Število obiskov spletne platforme
Kazalnik rezultata
60.000 ≤ obiskov na ravni celotnega projekta
1 S/V – svetovanj/informiranj (kot 1 storitev informiranja/svetovanja šteje izvedena obravnava (svetovanje/informiranje) 1 osebe 1x).
V razpisni dokumentaciji v poglavju 4, točki 4.1.1 so kazalniki podrobno obrazloženi z vsebinskim opisom ter načinom in metodologijo merjenja.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa:
– združenja delodajalcev,
– sindikati,
– delodajalci,
– delavci,
– strokovna javnost,
– širša javnost.
Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo financirane iz sredstev Sklada za okrevanje in odpornost, se morajo pričeti izvajati od dneva vročitve sklepa o izboru končnega prejemnika in končati najkasneje do 30. 6. 2026.
5.2 Upravičeno območje izvajanja projekta
Upravičeno območje izvajanja projekta je celotna Slovenija.
5.3 Projektne aktivnosti
1. Upravljanje projekta (ves čas trajanja projekta):
– vodenje projekta skladno z izvedbenim, finančnim in terminskim načrtom,
– vzpostavitev projektnega sveta,
– spremljanje celotnega izvajanja projekta in usmerjanje k začrtanim ciljem,
– sprotno sodelovanje z naročnikom.
2. Priprava analitičnih in strateških podlag (2022–2026)
– poglobljena analiza stanja dela na domu v RS (kvantitativna in kvalitativna), rezultati analize bodo služili tudi kot podlaga za pripravo vsebin na spletni platformi in razvoj sistema usposabljanja/izobraževanja,
– pregled zakonodaje in politik na področju prožnih oblik dela s poudarkom na delu od doma,
– pregled tujih in domačih dobrih praks na področju prožnih oblik dela s poudarkom na delu od doma,
– priprava strategij za uvajanje prožnejših načinov organizacije dela.
3. Razvoj/oblikovanje in vzpostavitev ter vzdrževanje spletne platforme (2022–2026)
– razvoj, priprava, oblikovanje in vzpostavitev spletne platforme kot vstopne točke za splošno svetovanje, informiranje in osveščanje delodajalcev in delavcev (pogosta vprašanja in odgovori, primeri dobrih praks, pravni okvir ipd.),
– razvoj in priprava strokovno-informativnih ter učnih gradiv in pripomočkov za delodajalce (npr. vzorci pogodb, dogovorov, internih aktov in drugi dokumenti na področju delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu),
– razvoj in priprava strokovno-informativnih ter učnih gradiv in pripomočkov za delavce (npr. vzorci vlog, dogovorov in drugi dokumenti na področju delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu), priprava modelnih primerov načina in postopka organizacije dela na domu za najpogostejša delovna mesta in vrste dela, ki se opravljajo na domu,
– vzdrževanje in posodabljanje spletne platforme.
4. Izvedba svetovanj in informiranj ter usposabljanj/izobraževanj (2022–2026)
– razvoj in priprava standardov ter vzpostavitev svetovanja za ciljne skupine,
– izvajanje storitev svetovanj in informiranja,
– razvoj in priprava strokovno-informativnih ter učnih gradiv in pripomočkov za izvedbo usposabljanj/izobraževanj za delodajalce s področja uvajanja prožnejših načinov organizacije dela (npr. pravni, organizacijski vidik in vidik varnosti in zdravja pri delu za ureditev dela na domu),
– razvoj in priprava strokovno-informativnih ter učnih gradiv in pripomočkov za izvedbo usposabljanj/izobraževanj za delavce s področja uvajanja prožnejših načinov organizacije dela (npr. organizacija in opravljanje dela na domu, vidik varnosti in zdravja pri delu pri opravljanju dela na domu),
– razvoj in priprava strokovno-informativnih ter učnih gradiv in pripomočkov za izvedbo usposabljanj/izobraževanj z vidika krepitve digitalnih veščin tako za delavce, kot tudi za delodajalce pri uvajanju prožnejših načinov organizacije dela (npr. IKT rešitve za uvajanje dela na domu, uporabo spletnih orodij/aplikacij za učinkovitejšo izvedbo dela na domu),
– stalna strokovna podpora in svetovanje udeležencem usposabljanj ter predstavnikom podjetij,
– izvedba usposabljanj/izobraževanj za ciljne skupine.
5. Promocija projekta (ves čas trajanja projekta):
– izdelava komunikacijskega načrta,
– izdelava promocijskega gradiva,
– promocija in spodbujanje izvajanja ukrepov za promocijo spletne platforme,
– izvedba posvetov, seminarjev, konferenc s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks širši javnosti.
6. Evalvacija (2026):
– evalvacija projektnih aktivnosti in priprava evalvacijskega poročila tudi z vidika učinkov spletne platforme.
Za navedene projektne aktivnosti mora biti v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis, podrobno opredeljen način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati in oblikovati projektno partnerstvo, in sicer z največ dvema projektnima partnerjema. Vsaj eden izmed dveh projektnih partnerjev mora biti javna institucija, ki delodajalcem in delavcem nudi strokovno pomoč v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov iz svoje pristojnosti. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s projektnimi aktivnostmi pokrijejo vse projektne aktivnosti navedene v poglavju 5, točki 5.3 tega javnega razpisa.
Pogodbo o financiranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj in projektni partnerji izpolnijo osnutek partnerskega sporazuma v zato predvidenih segmentih glede na dane podatke, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih projektnih partnerjev (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma) pri izvedbi projekta.
6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G in 54/22) ter vpisana v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti;
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta;
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis;
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
5. ni kršil določil o namenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih razpisnih pogojev (v poglavju 6, točka 6.1 pod zaporednimi številkami od 1. do 5.) prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 3, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3., za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz spodaj navedenih uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporednimi številkami 1. in 4. preverjalo v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek za izpolnitev pogoja pod zaporedno številko 1 v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj priloži k vlogi dokazilo: Priloga št. 4. Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta. Izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 1., da je fundacija vpisana v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti bo ministrstvo preverjalo v uradni evidenci ministrstva.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 3. preverjalo v uradni evidenci pristojnega finančnega urada. Za dokazovanje navedenega pogoja je prijavitelj vlogi dolžan priložiti posebno pooblastilo za namen razkritja podatkov, ki so davčna tajnost – skladno z 18. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) (Obrazec št. 5: Pooblastilo).
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 4., v kolikor izpolnjevanje pogoja ne bo razvidno iz uradnih evidenc Poslovnega registra AJPES, preverjalo v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 5. preverjalo v evidencah ministrstva.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor dokazila niso predložena v roku, ki ga določi ministrstvo, se šteje, da pogoj ni izpolnjen.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se pogodba o financiranju ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o financiranju, ministrstvo odstopi od pogodbe o financiranju, pri čemer bo prejemnik sredstev dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva.
6.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. ni kršil določil o namenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
6. s prijaviteljem pregledal in izpolnil partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev med seboj (dokazilo: Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
Za dokazovanje izpolnjevanja navedenih razpisnih pogojev (v poglavju 6, točka 6.2 pod zaporednimi številkami od 1. do 5.) projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev pod zaporedno številko 1., 2., 3., 4. in 5. presojalo kot navedeno v poglavju 6, točki 6.1 tega javnega razpisa.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 6. preverjalo na podlagi priloženega izpolnjenega osnutka partnerskega sporazuma ter obrazca št. 4 (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj in projektni partnerji izkazujejo izkušnje z izvedbo projektov in sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta ter strokovno usposobljenost za izvedbo nalog, ki so predmet javnega razpisa (imajo vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in odgovornosti zaposlenih) (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica v točki 2.3.1 Opis prijavitelja in točki 2.4. Projektni partnerji, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
2. Prijavitelj ob vložitvi prijave izkazuje reference z izvajanjem vsaj enega projekta iz vsebinskega področja predmeta javnega razpisa v minimalni višini 1.000.000,00 EUR (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica v točki 2.3.2 Pretekle izkušnje s projekti in Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj in projektni partnerji niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
4. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v poglavju 4, točki 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. V okviru prijavljenega projekta mora vodja projekta pri prijavitelju izpolnjevati sledeča pogoja glede izobrazbe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 8. raven izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15 – v nadaljevanju: ZSOK)) oziroma 7. raven v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) (dokazilo: Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in
– najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi in od tega vsaj dve leti izkušenj z vodenjem projektov (dokazilo: Priloga št. 7: CV za vodjo projekta).
6. V okviru prijavljenega projekta morajo vsi strokovni delavci/delavke izpolnjevati sledeča pogoja glede izobrazbe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. raven izobrazbe (diplomo prve stopnje (VS – Visokošolska strokovna izobrazba), diploma prve stopnje (UN – Visokošolska univerzitetna izobrazba), diploma o visokem strokovnem izobraževanju (Visoka strokovna izobrazba), diploma o specializaciji (specializacija po višji strokovni izobrazbi oziroma višješolski izobrazbi)) po ZSOK oziroma 6/2. raven v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) (dokazilo: Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in
– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju delovnih razmerij ali varnosti in zdravja pri delu (dokazilo: Priloga št. 8: CV za strokovnega delavca/delavko).
Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta s pogodbo o financiranju dodeljena namenska sredstva Sklada okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Sklad NOO), ki jih zagotavlja Evropska unija oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, to je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi Republike Slovenije dne 28. 4. 2021 in potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (v nadaljevanju: NOO). Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost in na proračunski postavki 221490 – C3K10IB Podpora prožnejšim načinom organizacije dela-NOO-MDDSZ.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026 znaša 4.748.000,00 EUR (skupaj z DDV).
Razpisana sredstva se zagotavlja po spodaj predvideni finančni dinamiki:
Proračunska postavka
2022
2023
2024
2025
2026
SKUPAJ
221490 – C3K10IB Podpora prožnejšim načinom organizacije 
dela-NOO-MDDSZ
250.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
4.000.000,00
221186 – Plačilo DDV za NOO
0,00
187.000,00
187.000,00
187.000,00
187.000,00
748.000,00
V EUR
250.000,00
1.687.000,00
1.187.000,00
1.187.000,00
437.000,00
4.748.000,00
Dinamika financiranja projekta bo določena s pogodbo o financiranju v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike financiranja projekta po letih, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo financiralo izbrani (1) projekt do največ 4.748.000,00 EUR (skupaj z DDV) za celotno obdobje financiranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % financiranje upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-18/2022/2 z dne 13. 5. 2022 sredstva projekta, namenjena izbranemu prijavitelju in projektnim partnerjem za izvedbo projektnih aktivnosti, ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta od 2022 do vključno 2026. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil ministrstva iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o financiranju do najkasneje 31. 12. 2026.
Po tem javnem razpisu so do financiranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali v obdobju od dneva vročitve sklepa o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja financiranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 6. 2026, in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 7. 2026.
Datumi izstavljanja vlog/zahtevkov bodo določeni v pogodbi o financiranju.
Prijavitelj in projektni partnerji sami nosijo tveganje za morebitno izvajanje projekta pred izdajo dokončne odločitve o izboru o financiranju posamezne vloge. Ministrstvo ne odgovarja za stroške, nastale na projektu, ki se je začel izvajati pred izdajo dokončne odločitve o izboru o financiranju posamezne vloge.
Upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva za upravičene stroške, navedene v poglavju 9, točki 9.2 tega javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški projektnega partnerstva, izbranega v okviru tega javnega razpisa
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški.
9.2.1 Neposredni upravičeni stroški
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 22. 2. 2022 (št. dokumenta: 41012-13/2022/3) ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.
A. Stroški plač
Strošek plače je namenjen kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bo financiran strošek plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za največ štiri zaposlitve za polni delovni čas. Za posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev za polni ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko zaposlenih največ 6 oseb, skupen strošek dela za vse osebe pa ne sme presegati maksimalne kvote štirih zaposlitev za polni delovni čas v posameznem mesecu.
Obvezno:
V okviru projekta morajo biti prijavljene zaposlitve z naslednjimi nazivi:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlena za polni oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5 zaposlitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem projekta, nadzor nad poročanjem in pripravo poročil, komunikacija s projektnim/-a partnerjem/-a in financerjem projekta, skrb za razvoj in finančne načrte, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni strošek plače vodje projekta na letni ravni za zaposlitev za polni delovni čas lahko znaša največ 52.000,00 EUR oziroma sorazmerno manj za zaposlitev za krajši delovni čas.
– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko opravlja več oseb in v skupnem obsegu ne presega dve zaposlitvi za polni delovni čas oziroma največ dveh in pol zaposlitev za polni delovni čas, če vodja dela samo 0.5 zaposlitve za polni delovni čas oziroma v odvisnosti glede na delež zaposlitve vodje projekta (naloge: svetovanje delodajalcem in delavcem s področja prožnejših načinov organizacije dela, izvajanje promocije za uporabo spletne platforme, priprava vsebine za informiranje in svetovanje ipd.). Skupni strošek plače strokovnega delavca/delavke na projektu na letni ravni za polno zaposlitev lahko znaša največ 42.000,00 EUR oziroma v kolikor se zaposlitev poveča na največ v skupnem obsegu 2.5 zaposlitvi za polni delovni čas, skupni upravičeni strošek plače vseh zaposlenih kot strokovnih delavcev/delavk ter drugih povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati 105.000,00 EUR.
Administrativno-tehnični sodelavec/sodelavka, katerega delo lahko opravlja več oseb v skupnem obsegu največ ene zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava in pisanje poročil, pripravo dokumentacije, iskanje ponudb, tehnično pomoč in podporo pri vsebinskem in finančnem spremljanju projektnih aktivnosti, tehnično pomoč in podporo pri pripravi gradiv, organizaciji sestankov, srečanj, seminarjev, konference, kontaktiranje in izvajanje aktivnosti z dobavitelji, pisanje zapisnikov in drugih zapisov ipd.). Skupni strošek plače administrativno-tehničnega sodelavca/sodelavke na projektu na letni ravni za 1 polno zaposlitev lahko znaša največ 32.000,00 EUR.
B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb pri prijavitelju ali partnerju s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi v primeru, ko projektni partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih projektnih partnerjih. Prav tako je strošek neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja ali projektnih partnerjev ali njegov družinski član, kar velja tako za prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave strokovnih mnenj in poročil (analiz, strategij, evalvacij ipd.);
– stroški razvoja spletne platforme;
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
C. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju stroškov za službena potovanja samo za zaposlene osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire prevoza in bivanja.
Stroški za službena potovanja so:
– stroški prevoza zaposlenih oseb v projektu;
– stroški kotizacije za zaposlene osebe v projektu;
– stroški bivanja za zaposlene osebe v projektu.
D. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa različne opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega projekta.
Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so:
– stroški nakupa strojne računalniške opreme;
– stroški nakupa opreme za tiskanje in razmnoževanje;
– stroški nakupa strežnikov in diskovnih sistemov;
– stroški nakupa telekomunikacijske opreme;
– stroški nakupa druge opreme, nujno potrebne za izvedbo projekta.
E. Investicije v neopredmetena sredstva
Investicije v neopredmetena sredstva zajemajo izdatke za nakup in stroške vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena sredstva se uporabljajo za namen in v skladu s cilji, določenimi v projektu.
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so:
– stroški finančnega najema licenčne oziroma programske opreme,
– stroški nakupa licenčne oziroma programske opreme,
– drugi stroški neopredmetenih sredstev, nujno potrebnih za izvedbo projekta.
F. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskovne konference, informativni dogodki, oglaševanje);
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani;
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno potrebni za izvedbo projekta.
G. Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno s Smernicami za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in Sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 22. 2. 2022 (št. dokumenta: 41012-13/2022/3) ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.
9.2.2 Posredni upravičeni stroški
Za posredne stroške je upoštevano pavšalno financiranje, in sicer v višini pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu.
Upravičeni so posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta.
Dokazila o nastanku posrednih stroškov na projektu niso zahtevana.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet financiranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja in projektne partnerje);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22));
– stroški, ki so v preteklosti že bili financirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o financiranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu vloge/zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, ali v primerih nejasnosti/dvoma/negotovosti/suma, lahko ministrstvo od končnega prejemnika ali/in projektnega partnerja zahteva dodatna pojasnila, dodatna dokazila ali izjave (npr. fotografije, izpise, izjave, certifikate ipd.), ki dokazujejo nastanek in obstoj stroška za izvedbo projekta. V primeru, da ministrstvo meni, da dodatna dokazila ne nakazujejo v zadostni meri povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, kot tudi v primeru neupravičenih stroškov, lahko od končnega prejemnika zahteva zmanjšanje vrednosti vloge/zahtevka za izplačilo.
Breme dokazovanja upravičenosti stroškov je na strani končnega prejemnika ali/in projektnega partnerja.
Projektni partnerji posredujejo v skladu s partnerskim sporazumom svojo celotno dokumentacijo, ki utemeljuje uveljavljane stroške v okviru posamezne vloge za izplačilo/zahtevka za izplačilo vodilnemu partnerju, da ta pripravi (skupno) vlogo/zahtevek za izplačilo z vso potrebno dokumentacijo in ga posreduje na ministrstvo. Izplačilo sredstev po posamezni vlogi/zahtevku za izplačilo poteka na način, da ministrstvo izplačilo izvede zgolj do glavnega oziroma vodilnega partnerja (podpisnika pogodbe o financiranju), ki mora ustrezni del prejetih namenskih sredstev prenakazati drugim projektnim partnerjem, skladno z izvajanjem aktivnosti oziroma nastankom upravičenih stroškov na posamezni fazi podprtega projekta, ter ministrstvu posredovati dokazilo o tem prenakazilu posameznim projektnim partnerjem. Po nakazilu sredstev iz državnega proračuna mora vodilni partner ustrezni del prejetih namenskih sredstev prenakazati drugim projektnim partnerjem najkasneje v 3 delovnih dneh od nakazila sredstev in o tem ministrstvu posredovati dokazilo.
Prijavitelj in projektni partnerji morajo zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo projekta za preverjanje upravljanja in revizijske postopke. Prijavitelj je dolžan na poziv vsa dokazila in dokumentacijo vlog/zahtevkov za izplačilo predložiti na ministrstvo. V primeru, da ministrstvo ob pregledu dokumentacije po izplačilu ugotovi, da so bile vloge/zahtevki za izplačilo nepravilni, oziroma v njih navedeni stroški nimajo podlage v dejanskih računovodskih listinah oziroma v vlogah/zahtevkih za izplačilo navedenih dokazilih ali da so bili stroški neupravičeni, lahko zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev v celoti ali delno, glede na obliko in obseg ugotovljenih nepravilnosti, na način, kot je navedeno v Priročniku o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma.
Podrobneje je dokazovanje upravičenosti stroškov in izdatkov opredeljeno v razpisni dokumentaciji v poglavju 9, točki 9.4.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do 23. 8. 2022.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za financiranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za financiranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/ DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 23. 8. 2022 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 23. 8. 2022. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana do 23. 8. 2022 do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba prijave v razpisni dokumentaciji). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 2. 9. 2022 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja poslovne skrivnosti (Zakon o poslovni skrivnosti, Uradni list RS, št. 22/19), označeni kot poslovna skrivnost, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva (www.mddsz.gov.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, in ki hkrati ne vsebuje na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan na naslov prijavitelja s priporočeno poštno pošiljko.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki je prijavitelj ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi:
– če bo neustrezna dopolnitev vloge pomenila, da je vloga kljub dopolnitvi formalno nepopolna in je zato ne bo mogoče uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna vloga zavržena;
– če bo prijavitelj spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev;
– če bo prijavitelj spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ali elementov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve pri ocenjevanju ne bodo upoštevane.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in dopolnitve vlog, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 11 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili štirje člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za financiranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo imel prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3. in 5. tega javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje na pošto oziroma dan in ura osebne oddaje vloge v vložišče ministrstva).
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do financiranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do financiranja iz Sklada za okrevanje in razvoj, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino financiranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino financiranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom o izboru odločila predstojnica/predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa o izboru sklenjena pogodba o financiranju. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o financiranju (v planu finančnega načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis, je finančna dinamika predvidena na podlagi prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora biti finančna dinamika predvidena v pogodbi o financiranju pripravljena z vidika izplačil iz proračuna), bo prijavitelj, kateremu bo izdan sklep o izboru, pred podpisom pogodbe o financiranju pozvan k uskladitvi in predložitvi novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe projekta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o financiranju in napovedi izplačil iz proračuna.
Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o financiranju za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o financiranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o financiranju ali če se pogodba o financiranju ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 45 točk).
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev o izboru je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 68. Financiran bo projekt, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 45 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji)
Maksimalno št. točk
1. USTREZNOST PROJEKTA
Možnih največ 20 točk
1.1. Utemeljitev projekta
4
1.2. Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja učinkov/rezultatov predhodnih projektov
4
1.3. Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
4
1.4. Finančna ustreznost
4
1.5. Učinek doseženih ciljev na ciljne skupine
4
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA 
Možnih največ 16 točk
2.1. Skladnost aktivnosti s cilji projekta
4
2.2. Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
4
2.3. Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
4
2.4. Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
4
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ 12 točk
3.1. Reference in/ali izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev
4
3.2. Izkušnje zaposlenih na projektu
4
3.3. Jasna opredelitev vloge prijavitelja in projektnih partnerjev
4
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ 12 točk
4.1. Zagotavljanje trajnosti projekta
4
4.2. Aplikativnost učinkov in rezultatov v druge dejavnosti in na druge ciljne skupine
4
4.3. Evalvacija dosežkov
4
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI 
Možnih največ 8 točk
5.1. Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
4
5.2. Sodelovanje in povezovanje na različnih ravneh
4
SKUPNO ŠTEVILO TOČK 
68
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Uredba (EU) 2021/241 določa, da je potrebno za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta.
Prijavitelj, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe o financiranju zavezan, da na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posreduje podatke o svojih dejanskih lastnikih, ki jih je ministrstvo kot izvajalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja in projektnih partnerjev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, vključno s projektnimi partnerji, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj bo moral zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt, in zagotavljati ministrstvu ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je objavljen na https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-Mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost_Verzija1.0_25. 4. 2022.pdf;
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, tako, da je kadarkoli možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju Uredbe (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, URSOO, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo Mehanizma za okrevanje in odpornost, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in Uredbo (EU) 2021/241 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Končni prejemnik je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z Uredbo o izvajanju Mehanizma dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja določene v pogodbi o financiranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe o financiranju mora biti izpolnjen v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju).
Prijavitelj mora s projektnimi partnerji skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma), v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od–do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s prijavo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt;
n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za izplačilo;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
s. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega sporazuma, izbran na javnem razpisu.
14 Načelo »Ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852
Prijavitelj mora pri pripravi projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.
Pri pripravi projekta naj bodo projektni partnerji pozorni na vprašanje vplivov njihovega projekta na okolje.
Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;
b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;
c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje:
i. dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali 
ii. dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 
d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:
i. dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; 
ii. dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali 
iii. lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju; 
e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;
f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost:
i. znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali 
ii. škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 
15 Zagotavljanje enakih možnosti: prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Prijavitelj – projektni partnerji morajo ob odobritvi in zaključku projekta zagotoviti objavo na spletni strani in družbenih omrežjih ter zagotoviti informacijo za medije. Prijavitelj mora upoštevati tudi morebitne druge zahteve ministrstva ali URSOO glede komuniciranja v zvezi s projektom.
Natančne pravice in obveznosti iz naslova komuniciranja v zvezi s projektom se bodo podrobneje določile v pogodbi o financiranju.
17 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddz@gov.si s pripisom »Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela«.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja je možno posredovati do 15. 8. 2022, zadnji odgovori bodo objavljeni do 17. 8. 2022.
18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Osnutek partnerskega sporazuma
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 4: Fotokopijo ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 6: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za vodjo in vse strokovne delavce/delavke
– Priloga št. 7: CV za vodjo projekta
– Priloga št. 8: CV za vse strokovne delavce/delavke
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o financiranju. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti