Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2549. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, stran 7760.

  
Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik za postopke izdaje in podaljšanja dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, ki so določena v tretjem odstavku 33. člena, prvem odstavku 38. člena, prvem odstavku 44. člena, prvem odstavku 44.č člena in drugem odstavku 44.d člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke, in o vzdrževanih družinskih članih, ki jih v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje, zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alineje prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, pridobi pristojni organ.
(3) Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke, ki jih zaradi ugotavljanja obstoja razloga za razveljavitev dovoljenja za prebivanje iz prve alineje prvega odstavka 56. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, pridobi pristojni organ.
2. člen 
(viri sredstev) 
(1) Tujec, ki se namerava zaposliti in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal na podlagi zaposlitve, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Tujec, ki je v Republiki Sloveniji že zaposlen in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja na podlagi zaposlitve, ali s pravicami iz delovnega razmerja, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, plačo, nadomestilom plače, bonitetami, regresom za letni dopust in drugimi prejemki iz delovnega razmerja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom. Plačo, nadomestilo plače, bonitete, regres za letni dopust in druge prejemke iz delovnega razmerja izkaže s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji, izpiski s transakcijskega računa in drugimi dokazi, ki nedvoumno izkazujejo prejem dohodkov in prejemkov iz tega odstavka.
(2) Tujec, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki je s podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o avtorskem delu, pogodbo o poslovodenju ali drugo pogodbo dogovorjeno za opravljanje dela. Tujec, ki v Republiki Sloveniji že opravlja delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki ga je za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe (pogodbe o delu), pogodbe o avtorskem delu, pogodbe o poslovodenju ali druge pogodbe prejel v preteklih šestih mesecih in v mesecu, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecu odločanja pristojnega organa o prošnji.
(3) Tujec, ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja dela na področju raziskav, višjega ali visokega šolstva, študija, opravljanja prostovoljskega dela ali pripravništva in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki mu jih bo namenila raziskovalna organizacija, višješolski ali visokošolski zavod, izobraževalna organizacija, prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom, z žepnino ali s sredstvi, ki mu jih bo namenila pravna ali fizična oseba, pri kateri bo opravljal pripravništvo, ta sredstva izkaže s pogodbo, ki jo je sklenil z organizacijo, zavodom, pravno ali fizično osebo ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo, da bo organizacija, zavod, pravna ali fizična oseba sredstva, ki jih je ali jih bo prejela, nadalje nakazala oziroma namenila tujcu. Tujec, ki v Republiki Sloveniji že prebiva zaradi namenov iz prejšnjega stavka in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje z žepnino ali s sredstvi, ki jih je prejela organizacija, zavod, pravna ali fizična oseba in jih je nakazala tujcu, ta sredstva, z dogovorom o prostovoljskem delu, s pogodbo ali drugimi dokazili, izkaže za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.
3. člen 
(samostojni podjetnik posameznik in tujec, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic) 
(1) Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika ali v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic in katerega dobiček se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dobičkom, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti v koledarskem letu pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma v koledarskem letu pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec. Če iz predloženega davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ni razvidno, da je bil ta oddan davčnemu organu, tujec predloži dokazilo o oddaji tega obračuna davčnemu organu.
(2) Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje pri tujcu iz prejšnjega odstavka se upošteva dobiček, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevana znižanja in povečanja davčne osnove, zmanjšan za akontacijo dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
(3) Tujec iz prvega odstavka tega člena, kateremu rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto še ni potekel, izkaže zadostna sredstva z dobičkom, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto, in dokazilom o oddaji tega obračuna davčnemu organu, če podatek o oddaji tega obračuna ni razviden iz predloženega obračuna, ali z dobičkom, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za predpreteklo leto. Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki je med letom prenehal opravljati dejavnost, izkaže zadostna sredstva z dobičkom, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje opravljanja dejavnosti v tekočem letu, in dokazilom o oddaji tega obračuna davčnemu organu, če podatek o oddaji tega obračuna ni razviden iz predloženega obračuna.
(4) Mesečni dobiček iz dejavnosti se na podlagi dobička, izkazanega z dokazili iz prvega in tretjega odstavka tega člena, izračuna tako, da se letni dobiček iz dejavnosti deli z dvanajst oziroma s številom mesecev poslovanja tujca iz prvega odstavka tega člena, če tujec ni posloval celo koledarsko leto.
(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika ali v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic in katerega dobiček se bo ali se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, kot jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena, prvem odstavku 38. člena, prvem odstavku 44. člena, prvem odstavku 44.č člena in drugem odstavku 44.d člena, in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.
4. člen 
(obdavčljivi dohodki) 
Če tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi oziroma dohodki, ki so določeni v 2. členu tega pravilnika, ali z drugimi dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu, ki ureja dohodnino, se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje upoštevajo ti dohodki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost.
5. člen 
(sredstva na računu) 
(1) Kadar tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini, mora biti iz potrdila banke ali hranilnice o prometu na računu razviden promet na računu za najmanj preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.
(2) Če tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje samo s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini, mora njihova višina zadoščati za čas nameravanega prebivanja tujca in njegovih družinskih članov iz 8. člena tega pravilnika v Republiki Sloveniji, v primeru izdaje dovoljenja za stalno prebivanje pa najmanj za pet let.
6. člen 
(obdobje izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje) 
(1) Tujec, za katerega je s tem pravilnikom določen način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, razen tujca iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, zadostna sredstva za preživljanje dokazuje za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma za mesec odločanja pristojnega organa o prošnji. V primeru razveljavitve dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu, tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje za preteklih šest mesecev in za mesec odločanja pristojnega organa o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu.
(2) Tujec, za katerega način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje s tem pravilnikom ni določen, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena, in ki jih v primeru obračunov davčnega odtegljaja dokazuje za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma za mesec odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu. V primeru dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje iz dohodkov iz odmernih odločb dohodnine tujec predloži dokazila o prejetih sredstvih za leto pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma za leto pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, razveljavitvi dovoljenja za prebivanje ali odpovedi prebivanja tujcu.
7. člen 
(viri sredstev in preživnina) 
(1) Za tujca, ki ima oziroma prejema več različnih sredstev iz tretjega odstavka 33. člena zakona, se pri ugotavljanju, ali je višina sredstev zadostna, upoštevajo vsa sredstva iz tretjega odstavka 33. člena zakona, s katerimi razpolaga oziroma jih prejema. Poleg sredstev iz tretjega odstavka 33. člena zakona se pri ugotavljanju, ali je višina sredstev zadostna, upoštevajo tudi sredstva iz prvega odstavka 38. člena, prvega odstavka 44. člena, prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 44.d člena zakona, če jih tujec prejema kot raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec, študent, prostovoljec ali pripravnik oziroma z njimi razpolaga.
(2) Od ugotovljene višine sredstev tujca se odštejejo preživnine, ki jih je tujec dolžan izplačevati drugim osebam na podlagi neposredno izvršljive pogodbe o preživljanju.
8. člen 
(dolžnost preživljanja) 
(1) Tujec, ki je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinske člane, ki so tujci in ki nameravajo prebivati ali že prebivajo v Republiki Sloveniji, razen tujca, ki namerava ali že prebiva v Republiki Slovenji zaradi študija, mora zadostna sredstva za preživljanje izkazati tudi za vsakega družinskega člana, ki ga je dolžan preživljati. Zadostna sredstva za preživljanje mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, skladno z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke. Tujec, ki je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinske člane, ki so tujci in ki nameravajo ali že prebivajo v Republiki Sloveniji zaradi študija, mora zadostna sredstva za preživljanje v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, izkazati zgolj za te družinske člane.
(2) Pri ugotavljanju sredstev za preživljanje se upoštevajo vsa sredstva iz tretjega odstavka 33. člena zakona,kadar je tujec ali družinski član raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec, študent, prostovoljec ali pripravnik, pa tudi sredstva iz prvega odstavka 38. člena, prvega odstavka 44. člena, prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 44.d člena zakona, ki jih prejemajo oziroma s katerimi razpolagajo tujec in družinski člani.
(3) Tujec, ki je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinskega člana, ki je tujec in ki namerava ali že prebiva v Republiki Sloveniji zaradi študija, zadostna sredstva za preživljanje tega družinskega člana dokazuje s sredstvi iz tretjega odstavka 33. člena, ki jih, razen sredstev na računu, izkaže za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma za mesec odločanja pristojnega organa o prošnji. Tujec, ki je raziskovalec, višješolski predavatelj, visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec, študent, prostovoljec ali pripravnik in je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinskega člana, ki je tujec in ki namerava ali že prebiva v Republiki Sloveniji zaradi študija, zadostna sredstva za preživljanje tega družinskega člana dokazuje s sredstvi iz prvega odstavka 38. člena, prvega odstavka 44. člena, prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 44.d člena zakona, ki jih, razen sredstev na računu, izkaže za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma za mesec odločanja pristojnega organa o prošnji. Če se zadostna sredstva za preživljanje družinskega člana, ki je tujec in ki namerava ali že prebiva v Republiki Sloveniji zaradi študija, dokazujejo samo s sredstvi na računu tujca, ki je dolžan tega družinskega člana preživljati, mora njihova višina zadoščati za čas nameravanega prebivanja družinskega člana v Republiki Sloveniji.
9. člen 
(podatki davčnega organa) 
(1) Pristojni organ od davčnega organa pridobi podatke v zvezi z dohodki tujca, določenimi v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, na mesečni ravni oziroma iz tekočega leta, preteklega leta in predpreteklega leta, ki jih pristojni organ potrebuje zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alineje prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje.
(2) Pristojni organ od davčnega organa, za namen periodičnega preverjanja zadostnih sredstev za preživljanje, vsakih šest mesecev po izdaji ali podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega ali podaljšanega po začetku uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 57/21), pridobi podatke v zvezi z dohodki tujca, določenimi v Prilogi tega pravilnika, na mesečni ravni oziroma iz tekočega leta, preteklega leta in predpreteklega leta, ki jih pristojni organ potrebuje zaradi ugotavljanja obstoja razloga za razveljavitev dovoljenja za prebivanje iz prve alineje prvega odstavka 56. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje.
10. člen 
(podatki davčnega organa glede vzdrževanih družinskih članov) 
Pristojni organ od davčnega organa pridobi podatke o številu tujčevih vzdrževanih družinskih članov, ki jih je davčni zavezanec uveljavil v letni odmeri dohodnine za preteklo leto, in jih pristojni organ potrebuje zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alineje prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje.
11. člen 
(dogovor) 
Obliko in način posredovanja podatkov iz 9. in 10. člena tega pravilnika določita ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in davčni organ s posebnim dogovorom.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12, 92/14, 2/16 in 44/18).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2021
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EVA 2021-1711-0055
Mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti