Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

Št. 302-1/2022 0403 Ob-2784/22, Stran 1877
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07, 41/14, 32/15, 48/16), Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21, 58/22, 88/22) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči pri Ministrstvu za finance (št. priglasitve: M001-5874572-2014/I), objavlja Mestna občina Krško
javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 22. 9. 2021 do 20. 9. 2022 na območju mestne občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 140.000 EUR in so zagotovljena na proračunskih postavki 5220 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje.
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:
a) za ukrep A v predvideni višini 115.000 EUR
b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR
c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR
d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR
e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo kljub temu, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
– Splošni pogoji, ki veljajo za vse ukrepe:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna »enotna« podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 350.000 EUR
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upoštevajo)
1.3. Strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih
1.4. Izraz »enotno« podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju mestne občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, vkolikor ima poslovno enoto v mestni občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v mestni občini Krško (v tem primeru mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v zavarovanje M1 iz katerih je razvidno, da so te osebe s stalnim bivališčem v mestni občini Krško zaposlene za nedoločen čas) in investira na območju mestne občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven mestne občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v mestni občini Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
b) opravljajo po SKD 2008 dejavnost N77 Dajanje v najem in zakup,
c) opravljajo naslednje dejavnosti iz področja F gradbeništvo po SKD 2008: F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 42.110 Gradnja cest, F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic, F42.130 Gradnja mostov in predorov, F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline, F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije, F42.910 Gradnja vodnih objektov, F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, F43.110 Rušenje objektov, F43.120 Zemeljska pripravljalna dela, F43.130 Testno vrtanje in sondiranje, F43.310 Fasaderska in štukaterska dela, F43.342 Pleskarska dela, F43.390 Druga zaključna gradbena dela, F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela, F43.990 Druga specializirana gradbena dela,
d) opravljajo dejavnosti iz področja G trgovina po SKD 2008 (razen naslednjih dejavnosti iz področja trgovine, ki pa so upravičene: G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo, G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki, G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah, G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali),
e) v primeru, da ima podjetje registrirano več dejavnosti, ni upravičeno do dodelitve sredstev za zgoraj navedene neupravičene dejavnosti, za ostale dejavnosti pa se lahko prijavi,
f) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Krško ali do države (FURS itd.),
g) so v postopku izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti,
h) so v lastništvu ali solastništvu Mestne občine Krško,
i) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
j) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah, in sicer je podjetje v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje,
k) so za isti namen že ali še bodo pridobila sredstva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov,
l) imajo podeljeno koncesijo.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je določen za oddajo vlog (razen pri ukrepu C – sejmi, kjer so navedeni drugačni pogoji).
4. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov (npr. za ukrep A in B in C), vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo. Za vsak ukrep mora oddati posebej vlogo, vsako v svoji kuverti.
5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
6. Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabe domačih proizvodov pred uvoženimi.
8. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev – med seboj povezanih podjetij, zavrnjene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih krvnih sorodnikov v ravni vrsti do vključno drugega kolena in stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, njihovih sorodnikov po svaštvu do vštetega drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izven zakonskih partnerjev. Isti lastnik več gospodarskih družb ali s.p. se lahko prijavi na razpis le z eno gospodarsko družbo ali s.p.
9. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so: dajatve, ki jih predpisuje država npr. carina; špedicijske storitve, transportni, potni ali tovorni stroški, stroški embalaže, pakiranja, nakladanja, poštnine, dostave, montaže, zavarovanja itd.
10. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
11. V primerih, ko podjetje pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev itd).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, v kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, mora biti izvedena na območju mestne občine Krško in se mora ohraniti v mestni občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,
– posamezni upravičenec se lahko na ta ukrep prijavi le s tremi investicijami, ki predstavljajo zaključeno celoto (kot ena investicija se upošteva eno osnovno sredstvo z eno inventarno številko).
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25 % upravičenih stroškov posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep (max 17.250 €).
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 850 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna nabavna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti nabavna vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, igralnih avtomatov, promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev, spletnih strani itd.), opreme za varovanje in video nadzor, nepremičnin, šotorov, pregradnih sten, cerad, kontejnerjev, elektrokomunikacijske opreme in storitev, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, klimatskih naprav, odsesovalnih sistemov, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, snežnih frez in plugov, mulčerjev, visokotlačnih čistilnih naprav, gradbenih in delovnih odrov; transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu; opreme, ki je sestavni del zgradbe in je vgrajena v objekt pri visoki gradnji (npr. dvigala, samozapiralna vrata, dimniki itd.) in nizki gradnji (npr. poligoni, platoji, igrišča itd.); prav tako se ne upoštevajo stroški za nakup in gradnjo nepremičnin,
– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v tem razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), zato je potrebno priložiti amortizacijski načrt
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij
c) Nakup nove proizvajalne/storitvene opreme ali nematerialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb. V nasprotnem primeru ni upravičen strošek, kadar gre za nakup:
– med krvnimi sorodniki v ravni vrsti do vštetega drugega kolena (starši, stari starši, otroci, vnuki) ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (bratje, sestre, nečaki, nečakinje, strici, tete), sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena (tasti, tašče, zeti, snahe, očimi, mačehe, pastorski, pastorke, svak, svakinja), med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem,
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo, če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe,
– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo,
– med povezanimi družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane družbe.
Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog ukrepa A:
Merila in kriteriji za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za višino ( %) sofinanciranja. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele »Kategorija meril« in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Število točk
% višine pomoči
od 41 do 50
25 %
od 36 do 40
23 %
od 31 do 35
20 %
od 26 do 30
18 %
od 21 do 25
15 %
od 16 do 20
13 %
od 11 do 15
10 %
od 5 do 10
7 %
0 točk
0 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno ( %) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri kategorijah meril pod zap. št. 2., 3. in 4 dobi točke samo enkrat. Pri merilih pod zap. št 1 lahko izberete več možnosti, vendar vloga dobi točke le enkrat – komisija bo upoštevala kategorijo z največ točkami.
z. št.
Kategorija meril
Točke
1.
Vrsta investicije – nakup nove proizvajalne/storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic zaradi:
1.1.
Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata
17
1.2.
Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega proizvoda ali storitve
15
1.3.
Širitve oziroma modernizacije proizvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami
13
2.
Trenutno število zaposlenih (s.p. se po zakonodaji ne šteje med zaposlene osebe)
2.1.
0 zaposlenih 
0
2.2.
od 1 do 5 zaposlenih
7
2.3.
od 6 do 10 zaposlenih
12
2.4.
11 in več zaposlenih
16
3.
Prejemnik sredstev Mestne občine Krško
3.1.
Podjetje ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa A – investicije od Mestne občine Krško
12
3.2.
Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa A – investicije od Mestne občine Krško
0
4.
Urejenost vloge
4.1.
Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
5
4.2.
Vsebina vloge ni urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
0
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)
d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
e) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo itd.) in stroškovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (navedite specifikacijo posameznih stroškov investicij in številke računov brez DDV in z DDV, datume plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih investicij brez DDV in z DDV)
f) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta, licence itd. V primeru leasinga je potrebno priložiti amortizacijski načrt. Iz računov in pogodb mora biti razvidno za katero vrsto materialne oziroma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd.)
g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev ali posojil za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve. Sredstva iz tega razpisa niso namenjena prijavam na razpise aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje (npr. usposabljanje na delovnem mestu, javna dela itd.).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep (max 1.000 €).
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– svetovalne storitve niso namenjene prijavam na razpise in pozive aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje (npr. usposabljanje na delovnem mestu, javna dela itd.),
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.
Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog ukrepa B:
Merila in kriteriji za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za višino ( %) sofinanciranja. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele »Kategorija meril« in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Število točk
 % višine pomoči
od 41 do 50
50 %
od 36 do 40
45 %
od 31 do 35
40 %
od 26 do 30
35 %
od 21 do 25
30 %
od 16 do 20
25 %
od 11 do 15
20 %
od 5 do 10
15 %
0 točk
0 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno ( %) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri kategorijah meril pod zap. št. 2., 3. in 4 dobi točke samo enkrat. Pri merilih pod zap. št 1 lahko izberete več možnosti, vendar vloga dobi točke le enkrat – komisija bo upoštevala kategorijo z največ točkami.
z. št.
Kategorija meril
Točke
1.
Vrsta svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise zaradi:
1.1.
Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata
17
1.2.
Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega proizvoda ali storitve
15
1.3.
Širitve oziroma modernizacije proizvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami
13
2.
Trenutno število zaposlenih (s.p. se po zakonodaji ne šteje med zaposlene osebe)
2.1.
0 zaposlenih 
0
2.2.
od 1 do 5 zaposlenih
7
2.3.
od 6 do 10 zaposlenih
12
2.4.
11 in več zaposlenih
16
3.
Prejemnik sredstev Mestne občine Krško
3.1.
Podjetje ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa B-svetovanje od Mestne občine Krško
12
3.2.
Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa B-svetovanje od Mestne občine Krško
0
4.
Urejenost vloge
4.1.
Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
5
4.2.
Vsebina vloge ni urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
0
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)
d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
e) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobrenih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov brez DDV in z DDV, datume plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih svetovanj brez DDV in z DDV)
f) Dokazila o izvedenem svetovanju ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), pogodbe itd.
g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (razen pri mednarodnih sejmih pri katerih je potrebno plačilo po predračunu z datumom, ki je pred tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred razpisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem razpisnem obdobju).
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50 % upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep (max 1.000 €),
– intenzivnost pomoči iz prve in druge alineje je lahko višja, kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence znotraj tega ukrepa do višine 70 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice na določenem sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu in prevozni stroški razstavnih eksponatov, stroški reprezentance.
Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog ukrepa C:
Merila in kriteriji za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za višino ( %) sofinanciranja. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele »Kategorija meril« in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Število točk
 % višine pomoči
od 41 do 50
50 %
od 36 do 40
45 %
od 31 do 35
40 %
od 26 do 30
35 %
od 21 do 25
30 %
od 16 do 20
25 %
od 11 do 15
20 %
od 5 do 10
15 %
0 točk
0 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno ( %) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri kategorijah meril pod zap. št. 2., 3. in 4 dobi točke samo enkrat. Pri merilih pod zap. št 1 lahko izberete več možnosti, vendar vloga dobi točke le enkrat – komisija bo upoštevala kategorijo z največ točkami.
z. št.
Kategorija meril
Točke
1.
Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah zaradi:
1.1.
Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata
17
1.2.
Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega proizvoda ali storitve
15
1.3.
Širitve oziroma modernizacije proizvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami
13
2.
Trenutno število zaposlenih (s.p. se po zakonodaji ne šteje med zaposlene osebe)
2.1.
0 zaposlenih 
0
2.2.
od 1 do 5 zaposlenih
7
2.3.
od 6 do 10 zaposlenih
12
2.4.
11 in več zaposlenih
16
3.
Prejemnik sredstev Mestne občine Krško
3.1.
Podjetje ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa C-sejmi od Mestne občine Krško
12
3.2.
Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa C-sejmi od Mestne občine Krško
0
4.
Urejenost vloge
4.1.
Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
5
4.2.
Vsebina vloge ni urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
0
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)
d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
e) Podroben vsebinski opis izvedenega promocijskega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih stroškov in računov brez DDV in z DDV, datume plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih svetovanj brez DDV in z DDV)
f) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša). Razen pri mednarodnih sejmih, pri katerih je potrebno plačilo po predračunu z datumom, ki je pred tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred razpisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem razpisnem obdobju.
g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in dodatnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja, ki jo podjetje dejansko opravlja (seminarji, posveti, tečaji uporabe novih tehnologij, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le izobraževanja, ki jih izvajajo podjetja oziroma izobraževalne inštitucije, katerim je osnovna dejavnost izobraževanje (npr. podjetje ni upravičeno do sredstev tega ukrepa za izvedeno usposabljanje ali izobraževanje, kot je npr. davčno usposabljanje, ki jim ga izvede podjetje, ki se ukvarja z računovodstvom ali ki podjetju vodi poslovne knjige),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45 % upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep (max 2.200 %),
– intenzivnost pomoči iz prve in druge alineje je lahko višja, kadar ostanejo na tem ukrepu sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence znotraj tega ukrepa do višine 70 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in opreme, stroški spletnih izobraževanj in seminarjev,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.
Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog ukrepa D:
Merila in kriteriji za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za višino ( %) sofinanciranja. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele »Kategorija meril« in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Število točk
 % višine pomoči
od 41 do 50
45 %
od 36 do 40
40 %
od 31 do 35
35 %
od 26 do 30
30 %
od 21 do 25
25 %
od 16 do 20
20 %
od 11 do 15
15 %
od 5 do 10
10 %
0 točk
0 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno ( %) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri kategorijah meril pod zap. št. 2., 3. in 4 dobi točke samo enkrat. Pri merilih pod zap. št 1 lahko izberete več možnosti, vendar vloga dobi točke le enkrat – komisija bo upoštevala kategorijo z največ točkami.
z. št.
Kategorija meril
Točke
1.
Posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje zaradi:
1.1.
Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata
17
1.2.
Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega proizvoda ali storitve
15
1.3.
Širitve oziroma modernizacije proizvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami
13
1.4.
Z zakoni ali drugimi predpisi obvezna izobraževanja oziroma usposabljanja 
10
2.
Trenutno število zaposlenih (s.p. se po zakonodaji ne šteje med zaposlene osebe)
2.1.
0 zaposlenih 
0
2.2.
od 1 do 5 zaposlenih
7
2.3.
od 6 do 10 zaposlenih
12
2.4.
11 in več zaposlenih
16
3.
Prejemnik sredstev Mestne občine Krško
3.1.
Podjetje ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa D-izobraževanje od MO Krško
12
3.2.
Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa D-izobraževanje od Mestne občine Krško
0
4.
Urejenost vloge
4.1.
Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
5
4.2.
Vsebina vloge ni urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
0
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje
b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a)
d) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih ter poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
e) Izdelan letni program izobraževanja in usposabljanj podjetja za leto 2022 (vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev)
f) Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in računov brez DDV in z DDV, datume plačila računov, skupno vrednost vseh prijavljenih izobraževanj brez DDV in z DDV)
g) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (v kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil)
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti registrirano na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v mestni občini Krško in opravljati dejavnost na območju mestne občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,
– upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40 % upravičenih stroškov za posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme presegati 25 % od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep (max 1.000 €).
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje),
– neupravičeni stroški: stroški občnega zbora, zbora članov društva ipd., koledarji itd.
Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog ukrepa E:
Merila in kriteriji za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za višino (%) sofinanciranja. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele »Kategorija meril« in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Število točk
 % višine pomoči
od 21 do 25
40 %
od 16 do 20
35 %
od 11 do 15
30 %
od 5 do 10
25 %
0 točk
0 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno (%) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna vloga lahko pri vsaki kategoriji meril dobi točke samo enkrat.
z. št.
Kategorija meril
Točke
1.
Število članov društva
1.1.
Število članov društva do 50 
5
1.2.
Število članov društva od 51–100 
10
1.3.
Število članov društva od 101 in več 
15
2.
Prejemnik sredstev Mestne občine Krško
2.1.
Društvo ni še nikoli prejelo sredstev iz ukrepa E-društva od Mestne občine Krško
5
2.2.
Društvo je že prejelo sredstva iz ukrepa E-društva od Mestne občine Krško
0
3.
Urejenost vloge
3.1.
Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
5
3.2.
Vsebina vloge ni urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji
0
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E–strokovna društva in združenja
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
c) Kopija odločbe od Upravne enote o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje
d) Kopija temeljnega akta društva (statut oziroma pravila o delu), iz katerega je razvidna dejavnost društva in odraža zadnje dejansko stanje
e) Kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis
f) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2021
g) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za leto 2022
h) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov)
i) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša)
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Poleg zahtevane dokumentacije, ki je navedena pri vsakem ukrepu posebej, lahko komisija naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo o resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 20. 9. 2022 na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine Krško.
Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej v ločeni kuverti. Pri temobvezno uporabite obrazec ovojnice, ki ga v razpisni dokumentaciji izrežite, izpolnite in nalepite na prvo stran zaprte ovojnice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako:
A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG, A – investicije, 302-2/2022«
B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG, B – svetovanje 302-3/2022«
C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG, C – sejmi, 302-4/2022«
D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG, D – izobraževanje, 302-5/2022«
E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG, E – društva, 302-6/2021«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe na Mestni občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti