Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2597. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, stran 7900.

  
Na podlagi prvega odstavka 98. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
(2) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10).
(3) S tem sklepom se vsebina ustanovitvenega akta agencije uskladi z zakonodajo.
II. STATUSNE DOLOČBE 
2. člen 
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo) 
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, in sicer v okviru nalog, določenih z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti) in s tem sklepom določenih nalog.
(3) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen 
(ime agencije) 
(1) Ime agencije je: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
(2) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Research Agency.
(3) Skrajšano ime agencije je: ARRS.
4. člen 
(sedež agencije) 
(1) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Bleiweisova cesta 30.
(2) Poslovni naslov se lahko spremeni s statutom agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
5. člen 
(žig agencije) 
Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v statutu agencije.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE 
6. člen 
(namen agencije) 
(1) Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejete Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njenih posameznih delov ter izvajanje drugih nalog spodbujanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z namenom, določenim v tem aktu, in morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost.
(2) Agencija opravlja z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti določene naloge v javnem interesu za zagotovitev trajnega, strokovnega in neodvisnega odločanja o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna.
7. člen 
(dejavnosti agencije) 
Dejavnosti agencije so razvrščene v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
J/58.1
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo;
O/84.100
Splošna dejavnost javne uprave;
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
M/70.2
Podjetniško in poslovno svetovanje;
M/72
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost;
M/73.2
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
P/85.59
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
R/91.012
Dejavnost arhivov.
8. člen 
(naloge agencije) 
Agencija na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
1. izvaja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 1. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in z njim povezane evalvacije ter sodeluje v postopku priprave in izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
2. na podlagi neodvisne ter po metodologiji, merilih in postopkih mednarodno primerljive evalvacije, razen če zakon ne določa drugače, odloča o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so opredeljene v 2. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ter izvaja njihovo financiranje;
3. spremlja izvedbo aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira, in v tem okviru spremlja predvsem znanstveno odličnost ter širši družbeni in gospodarski vpliv;
4. nadzira zakonitost glede namenske porabe dodeljenih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira;
5. spodbuja in financira mednarodno sodelovanje, še posebej v okviru evropskega raziskovalnega prostora;
6. sofinancira projekte, opredeljene v 5. točki drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, pri katerih je postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija oziroma agencija v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi;
7. pripravi in izvaja instrumente iz 6. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile na mednarodnih razpisih odlično ocenjene in ne financirane;
8. pripravi in izvaja instrumente iz 7. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti za neposredno financiranje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane v sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in ki omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;
9. pripravi in izvaja instrumente iz 8. in 9. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
10. vodi zbirke podatkov, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
11. vodi register zasebnih raziskovalcev;
12. sodeluje pri načrtovanju državne raziskovalne politike;
13. skladno s predpisi ministrstvu, pristojnemu za znanost, pošilja letne programe dela in finančne načrte, kadrovske načrte, letna poročila in periodične samoevalvacije svojega delovanja;
14. spodbuja sodelovanje raziskovalnih organizacij z družbo in gospodarstvom;
15. razvija in vzdržuje sistem kakovosti in učinkovitosti svojega delovanja;
16. izvaja sofinanciranje na podlagi javnega povabila zainteresiranim izvajalcem, ki ga izvede v skladu s tretjim odstavkom 23. člena in tretjim odstavkom 35. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti;
17. izvaja druge naloge v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, tem aktom, morebitnimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za znanost, ter sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom.
9. člen 
(izvajanje nalog agencije) 
(1) Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
IV. NOTRANJA ORGANIZIRANOST 
10. člen 
(notranje organiziranje agencije) 
Notranjo organiziranost agencije določata statut ter splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE 
11. člen 
(organi agencije) 
Organi agencije so upravni odbor agencije, direktor agencije in znanstveni svet agencije.
1. Upravni odbor agencije
12. člen 
(število članov upravnega odbora agencije) 
(1) Upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) ima sedem članov. Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje vlada.
(2) Predsednika in namestnika izvolijo člani upravnega odbora med seboj.
(3) Člane upravnega odbora imenuje vlada za mandatno dobo dveh let. Člani upravnega odbora so lahko imenovani za največ dva zaporedna mandata.
13. člen 
(sestava upravnega odbora) 
Vlada imenuje v upravni odbor tri člane predstavnike ustanovitelja ter po enega člana na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Rektorske konference Republike Slovenije, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
14. člen 
(imenovanje članov upravnega odbora) 
Predlagatelji iz prejšnjega člena predlagajo v imenovanje eno kandidatko ženskega spola in enega kandidata moškega spola, izmed katerih minister, pristojen za znanost, izbere člana na način, da je v celotni sestavi upravnega odbora upoštevana uravnotežena zastopanost spolov skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov.
15. člen 
(pogoji za imenovanje člana upravnega odbora) 
(1) Za člana upravnega odbora je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj visoko strokovno izobrazbo;
2. je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije;
3. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
4. ni zaposlena v agenciji;
5. ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
6. ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi agencije.
(2) Člani upravnega odbora ne smejo biti direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki, rektorji, prorektorji, dekani, prodekani oziroma člani upravnih odborov raziskovalnih organizacij.
(3) Člani upravnega odbora v času opravljanja funkcije ne smejo kandidirati za sredstva agencije za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
16. člen 
(pristojnosti upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor je organ upravljanja in ima naslednje pristojnosti:
1. nadzira vodenje poslov ter finančno in premoženjsko stanje agencije;
2. sprejema večletne strategije razvoja agencije;
3. sprejema periodična poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter v zvezi s tem oblikuje svoja poročila, pri katerih navede ugotovitve, stališča in priporočila;
4. sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
5. sprejema statut;
6. na predlog znanstvenega sveta sprejme kriterije za izkazovanje mednarodne primerljivosti raziskovalnih rezultatov vodje raziskovalnega programa in projekta;
7. imenuje zunanjega revizorja za pregled finančnega poslovanja agencije;
8. lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve, ki se nanaša na poslovanje agencije;
9. izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;
10. vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja;
11. v skladu s predpisi sprejema programe dela ter finančne in kadrovske načrte;
12. v skladu s predpisi sprejema letna poročila o delu agencije;
13. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
14. opravlja druge naloge, določene z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter tem aktom.
(2) Naloge upravnega odbora se podrobneje opredelijo v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
(3) Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije. Za kršitev dolžne skrbnosti ali zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
17. člen 
(odločanje upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
(2) Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.
18. člen 
(predčasna razrešitev člana upravnega odbora) 
Vlada lahko predčasno razreši člana upravnega odbora agencije v primerih in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
2. Direktor agencije
19. člen 
(imenovanje direktorja agencije) 
Direktorja agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenuje in razrešuje vlada na predlog upravnega odbora. Za imenovanje se predhodno izvede javni natečaj. Direktor je imenovan za pet let in je lahko vnovič imenovan.
20. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven;
2. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
3. je usposobljen za vodenje, upravljanje in usklajevanje dela;
4. ima vodstvene izkušnje na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
5. lahko izkaže aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
6. je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti javne agencije;
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. je državljan Republike Slovenije.
21. člen 
(pristojnost in odgovornost direktorja) 
(1) Direktor kot poslovodni organ vodi, zastopa in predstavlja agencijo ter je odgovoren za zakonitost dela agencije.
(2) Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu s predpisi, tem sklepom in splošnimi akti agencije. Pri svojem delu mora varovati njeno poslovno skrivnost.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in vladi.
(4) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovno skrivnost agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem po splošnih načelih obligacijskega prava.
22. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
1. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil in statut;
2. sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
3. sprejema druge splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije;
4. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače;
5. imenuje strokovne komisije in druga delovna oziroma posvetovalna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
6. opravlja druge naloge, ki so določene v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, drugih zakonih, tem aktu in statutu.
(2) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
23. člen 
(prenehanje funkcije direktorja) 
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora do imenovanja direktorja brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šest mesecev.
24. člen 
(predčasna razrešitev direktorja) 
Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javne agencije.
3. Znanstveni svet agencije
25. člen 
(sestava znanstvenega sveta agencije) 
V znanstvenem svetu agencije (v nadaljnjem besedilu: znanstveni svet) je šest članov, tako da so zastopana vsa področja znanstvenih ved, upošteva pa se tudi uravnotežena zastopanost raziskovalnih organizacij.
26. člen 
(pogoji za imenovanje člana znanstvenega sveta) 
(1) Člani znanstvenega sveta so uveljavljeni raziskovalci.
(2) Člani znanstvenega sveta v času opravljanja funkcije ne smejo kandidirati za sredstva agencije za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 12. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
27. člen 
(doba in omejitve imenovanja člana znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet na predlog Razvojnega sveta Republike Slovenije imenuje vlada za dve leti, pri čemer je posamezni član znanstvenega sveta lahko imenovan za največ en zaporedni mandat.
(2) Direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki ter namestniki, rektorji, prorektorji in dekani ne smejo biti člani znanstvenega sveta.
28. člen 
(pristojnosti znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet je najvišje strokovno telo agencije, ki oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor raziskovalnih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: predlog prednostnega seznama) in opravlja tudi naslednje naloge:
1. sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
2. sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;
3. usklajuje in organizira evalvacijske postopke agencije;
4. oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni kakovosti;
5. spremlja stanje in vrednoti razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti;
6. sprejema programe razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za posamezno znanstveno vedo oziroma raziskovalno področje;
7. pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov znanstvenoraziskovalne politike;
8. pripravlja poročila o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
9. opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije.
(2) Način oblikovanja in podrobnejša opredelitev nalog znanstvenega sveta se določita v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
29. člen 
(stalna in občasna telesa znanstvenega sveta) 
(1) Znanstveni svet lahko ustanovi stalna strokovna telesa in zunanje ekspertne panele za izvajanje nalog ter komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog.
(2) Stalna strokovna telesa znanstvenega sveta so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede. Stalna strokovna telesa spremljajo, analizirajo in nadzorujejo izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejavnosti na svojem področju, ki jih financira agencija.
(3) Zunanji ekspertni paneli so ustanovljeni za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na javne razpise in javne pozive agencije ter druge naloge v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in splošnimi akti agencije.
(4) Način oblikovanja in naloge strokovnih teles se podrobneje opredelijo v splošnem aktu agencije.
VI. FINANCIRANJE 
30. člen 
(financiranje agencije) 
(1) Prihodki agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za znanost;
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu;
– donacije;
– drugi prihodki skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, materiala in storitev, amortizacije ter drugi stroški. Sredstva za financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne štejejo za prihodek agencije in jih agencija vodi na kontih stanja.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki – ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo – agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom, ali pa ga vplača v državni proračun.
(4) Agencija vplača v državni proračun presežek sredstev nad obveznostmi, ki izvira iz financiranja znanstvenoraziskovalnih dejavnosti, določenih v III. poglavju tega sklepa.
(5) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor na predlog direktorja in v soglasju z vlado.
(6) Agencija za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, lahko v skladu z zakonom izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV 
31. člen 
(program dela) 
(1) Agencija skladno z veljavnimi predpisi pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži v soglasje pristojnemu organu.
(2) Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, pristojnega za znanost, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
(3) K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega morajo biti razvidni prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ukrepi za zagotavljanje kvalitetnih storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
32. člen 
(soglasje) 
Če na letni program dela in na finančni načrt pristojni organ ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporabljata program dela in finančni načrt za preteklo leto.
33. člen 
(poročanje) 
Agencija v skladu s predpisi o javnih financah in računovodstvu najmanj enkrat letno pisno poroča ministru, pristojnemu za znanost, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, izvrševanju finančnih načrtov ter rezultatih poslovanja.
34. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo agencije je javno.
(2) Javnost dela agencija opredeli v statutu.
(3) Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o svojem delu in poslovanju.
(4) Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE 
35. člen 
(splošni akti) 
(1) Splošna akta agencije sta statut ter akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) V skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil. Te splošne akte agencija posreduje za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. NADZOR 
36. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
37. člen 
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije) 
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
(3) Nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
38. člen 
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev) 
(1) Nadzor, ki ga opravlja agencija, vključuje nadzor nad zakonitostjo glede namenske porabe sredstev, ki jih dodeljuje po Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Izvedbo nadzora lahko agencija naroči zunanji reviziji. Prejemniki sredstev, ki jih na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti financira agencija, morajo v skladu s splošnim aktom agencije pošiljati podatke o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in porabi proračunskih sredstev.
(2) Agencija o opravljenih nadzorih sprejme poročila, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE 
39. člen 
(odgovornost za obveznosti agencije) 
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije v primerih, ki jih določa zakon.
XI. POGOJI ZA DELO IN POSLOVANJE AGENCIJE 
40. člen 
(materialni in finančni pogoji za delo in poslovanje) 
Vlada zagotavlja agenciji materialne in finančne pogoje za delo in poslovanje.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
(pogoji za delo in poslovanje agencije) 
(1) Prostori in oprema, ki so na dan začetka uporabe tega sklepa v uporabi in upravljanju agencije, so last ustanovitelja agencije.
(2) Na dan začetka uporabe tega sklepa zaposleni javni uslužbenci na agenciji nadaljujejo delovno razmerje v agenciji kot pravni naslednici Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), in z agencijo sklenejo pogodbo o zaposlitvi.
(3) Agencija razpolaga z arhivskim gradivom, ki se nanaša na njeno dejavnost, in je na dan začetka uporabe tega sklepa na agenciji.
(4) Agencija sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najpozneje do 1. oktobra 2022.
42. člen (nadaljevanje mandatov) 
Mandat direktorja in mandati upravnega odbora, znanstvenega sveta ter drugih strokovnih teles agencije se nadaljujejo do njihovega izteka. V tem obdobju za člane upravnega odbora in znanstvenega sveta ne velja omejitev iz petega odstavka 47. člena in petega odstavka 52. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
43. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10).
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-265/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-3330-0043
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti