Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2593. Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, stran 7897.

  
Na podlagi šestega odstavka 11.b člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba podrobneje določa vsebino registra pravnih aktov lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: register), način njegovega upravljanja, vodenja in koordiniranja s strani Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje) ter naloge in obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »lokalne skupnosti« so občine in mestne občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo;
2. »uradno glasilo« je Uradni list Republike Slovenije ali drugo glasilo, ki ga kot uradno glasilo določa statut lokalne skupnosti;
3. »pravni akt« je predpis ali drug splošni akt lokalne skupnosti, ki je objavljen v uradnem glasilu.
3. člen 
(namen) 
Namen registra je uporabnikom na enoten, razumljiv in jasen način podati čimbolj celostne informacije o pravnih aktih in o normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.
4. člen 
(dostopnost) 
Register je dostopen brezplačno na spletnem naslovu www.rpls.si.
5. člen 
(informativni značaj) 
Vsebine, objavljene v registru, so informativnega značaja, kar pomeni, da so pravno veljavna le besedila pravnih aktov, ki so objavljena v uradnem glasilu, in da javno podjetje ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost in popolnost.
6. člen 
(vsebina registra) 
Register vsebuje naslednje podatke o pravnih aktih:
1. naslov pravnega akta,
2. podatke o objavi pravnega akta v uradnem glasilu,
3. pravno podlago za sprejetje ali izdajo pravnega akta,
4. podatke o predpisih in drugih pravnih aktih, ki vplivajo na ta pravni akt,
5. podatke o predpisih in drugih pravnih aktih, na katere ta pravni akt vpliva,
6. organ, odgovoren za sprejetje ali izdajo pravnega akta,
7. datum sprejetja ali izdaje pravnega akta,
8. datum začetka veljavnosti oziroma datum začetka uporabe pravnega akta,
9. datum prenehanja veljavnosti oziroma datum prenehanja uporabe pravnega akta,
10. razvrstitev v tematsko kazalo,
11. podatke v zvezi z normodajno dejavnostjo in druge podatke, ki obstajajo za ta pravni akt.
7. člen 
(zbirka neuradnih prečiščenih besedil) 
(1) Zbirka neuradnih prečiščenih besedil vsebuje neuradna prečiščena besedila pravnih aktov, ki jih lokalne skupnosti zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
(2) Lokalna skupnost pripravi neuradno prečiščeno besedilo pravnega akta po objavi vsake njegove spremembe ali dopolnitve v uradnem glasilu v skladu s smernicami za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti in ga pošlje javnemu podjetju nemudoma po objavi pravnega akta v uradnem glasilu. Če javno podjetje ne prejme neuradnega prečiščenega besedila v petih delovnih dneh od objave pravnega akta v uradnem glasilu, se v registru objavi podatek, da neuradno prečiščeno besedilo ni na voljo.
(3) Javno podjetje v sodelovanju s službo vlade, pristojno za zakonodajo, oblikuje smernice za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti iz prejšnjega odstavka ob upoštevanju pravil pravne tehnike pri izdelavi predpisov in drugih splošnih pravnih aktov Republike Slovenije in jih objavi na spletni strani registra.
(4) Skrbnik zbirke neuradnih prečiščenih besedil je javno podjetje.
8. člen 
(povezovanje registra z drugimi registri in zbirkami) 
(1) Register se povezuje z naslednjimi registri in zbirkami:
1. Pravno-informacijskim sistemom Republike Slovenije,
2. zbirko uradnih objav, kot je določena v predpisu, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije,
3. zbirko neuradnih objav, kot je določena v predpisu, ki ureja Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije,
4. zbirko neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov,
5. Digitalno knjižnico Slovenije,
6. prostorskim informacijskim sistemom, kot je določen v predpisih o urejanju prostora,
7. drugimi registri in zbirkami državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih oseb, ki lahko prispevajo k celostni informaciji o pravnih aktih in normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.
(2) Povezovanje registra z registri in zbirkami iz prejšnjega odstavka poteka na podlagi odprtih podatkov za ponovno uporabo oziroma na podlagi neodplačnih dogovorov med javnim podjetjem in skrbniki teh registrov in zbirk.
(3) Za vsebino podatkov in dokumentov v registrih in zbirkah iz prvega odstavka tega člena ter njihovo dostopnost so odgovorni skrbniki teh registrov in zbirk.
9. člen 
(način upravljanja in vodenja registra) 
(1) Register upravlja, vodi in koordinira javno podjetje na način, da ažurno in trajno skrbi za prikazovanje in iskanje informacij v skladu s splošno sprejetimi standardi in priporočili na področju oblikovanja in dostopnosti spletnih vsebin ter ob spoštovanju minimalnih skupnih zahtev glede informacijske varnosti v skladu s predpisom, ki ureja informacijsko varnost v državni upravi.
(2) Lokalne skupnosti in javno podjetje v okviru svojih pristojnosti in delovnih nalog skrbijo za celovito, pravočasno in pravilno zagotavljanje podatkov o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov iz 7. člena te uredbe in v ta namen sklepajo dogovore o ravni storitev.
(3) Sredstva za obveznosti upravljanja in vodenja registra se zagotavljajo v državnem proračunu.
10. člen 
(obveznosti lokalnih skupnosti) 
(1) Lokalne skupnosti pošljejo javnemu podjetju podatke o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradna prečiščena besedila pravnih aktov iz 7. člena te uredbe prek aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov (v nadaljnjem besedilu: aplikacija).
(2) Lokalna skupnost določi najmanj eno osebo, ki v imenu lokalne skupnosti javnemu podjetju v skladu z dogovorom iz drugega odstavka prejšnjega člena pošilja podatke o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradna prečiščena besedila pravnih aktov iz 7. člena te uredbe. Lokalne skupnosti, ki so ustanovile skupno občinsko upravo, lahko določijo najmanj eno osebo, ki pošilja podatke o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradna prečiščena besedila pravnih aktov iz 7. člena te uredbe v imenu lokalnih skupnosti s skupno občinsko upravo.
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka se registrira v uporabniški račun registra in ima pravice za uporabo aplikacije, ki je sestavni del registra in katere uporaba je za registrirane uporabnike brezplačna.
11. člen 
(obveznosti javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje zagotavlja brezplačen, stalen in nemoten dostop do registra in skrbi za njegov razvoj, ki ga narekujejo napredek na področju izgradnje informacijskih sistemov, standardi uporabniške izkušnje ter predpisi in drugi akti, ki v Republiki Sloveniji urejajo z registrom povezane vsebine.
(2) Javno podjetje skrbi za sklenitev, posodabljanje in izvajanje dogovorov iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
(3) Javno podjetje vzpostavi in upravlja z aplikacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(4) Javno podjetje daje lokalnim skupnostim pojasnila in usmeritve v zvezi s pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov in zagotavlja uporabniško pomoč pri izvajanju njihovih drugih nalog in obveznosti v zvezi z registrom.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(vzpostavitev aplikacije) 
(1) Javno podjetje vzpostavi aplikacijo iz prvega odstavka 10. člena te uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Obvestilo o datumu začetka uporabe aplikacije objavi javno podjetje v Uradnem listu Republike Slovenije. Lokalne skupnosti od datuma iz prejšnjega stavka javnemu podjetju pošiljajo podatke o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradna prečiščena besedila pravnih aktov iz 7. člena te uredbe, ki jih sprejmejo oziroma izdajo in objavijo v uradnih glasilih po tem datumu.
(3) Za pravne akte, ki so jih lokalne skupnosti sprejele oziroma izdale in objavile v uradnih glasilih pred datumom iz prejšnjega odstavka, lokalne skupnosti pošljejo podatke o pravnih aktih iz 6. člena te uredbe in neuradna prečiščena besedila pravnih aktov iz 7. člena te uredbe do 1. junija 2024.
13. člen 
(sklenitev dogovorov o ravni storitev) 
Javno podjetje in lokalne skupnosti sklenejo dogovore o ravni storitev v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
14. člen
(smernice za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti) 
Javno podjetje v sodelovanju s službo vlade, pristojno za zakonodajo, pripravi smernice za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe in jih objavi na spletni strani registra.
15. člen 
(vzpostavitev prenovljenega registra) 
(1) Javno podjetje vzpostavi register v skladu s to uredbo do 1. junija 2024.
(2) Do vzpostavitve registra v skladu s to uredbo javno podjetje zagotavlja delovanje in nemoten dostop do registra predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z Uredbo o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 140/20).
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-16/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-1517-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti