Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2554. Sklep o uporabi Smernic o enakovrednosti ureditev zaupnosti, stran 7775.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o enakovrednosti ureditev zaupnosti 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev (UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 1) dne 3. 5. 2022 na svoji spletni strani objavil Smernice o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/GL/2022/04; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice se nanašajo na oceno pristojnih organov, ali je ureditev zaupnosti in poslovne skrivnosti, ki velja za organe tretjih držav iz Priloge, enakovredna pogojem iz oddelka II poglavja 1 naslova VII Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 338), nazadnje spremenjena (Uradni list Evropske unije L 68 z dne 26. 2. 2021); 24. člena Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23. 12. 2015, str. 35), nazadnje spremenjena s popravkom (Uradni list Evropske unije L 102 z dne 23. 4. 2018); 84 in 98 člena Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (BRRD) (UL L 173, 12. 6. 2014, str. 190), nazadnje spremenjena s popravkom (Uradni list Evropske unije L 283 z dne 31. 8. 2020) in pododdelka IIIa oddelka 3 poglavja VI Direktive(EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5. 6. 2015, str. 73), nazadnje spremenjeni (Uradni list Evropske unije L 334 z dne 27. 12. 2019).
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (2) člena 4 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-3 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), nazadnje spremenjena s Popravkom (Uradni list Evropske unije L 150 z dne 7. junija 2019) v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15, 2/17, 59/17, 67/18, 58/19 in 101/20).
4. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 15. dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. julija 2022
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti