Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2547. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal, stran 7759.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka b28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal iz zakona, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal) in podrobnejša merila za izbor nosilca javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal.
(2) Ta pravilnik določa tudi način oblikovanja cene izvajanja javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka.
2. člen 
(opravljanje tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja ali analiziranja) 
Nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal z uradnimi listinami (npr. akreditacijami, spričevali, potrdili, dovoljenji) dokazuje, da je registriran za opravljanje tehničnega svetovanja, tehničnega preizkušanja ali analiziranja.
3. člen 
(tehnična opremljenost in izpolnjevanje podrobnejših pogojev) 
Nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal tehnično opremljenost in izpolnjevanje pogojev za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal dokazuje na naslednji način:
1. ima zaposlena vsaj dva strokovnjaka z znanji s področja pedologije in izkušnjami, ki zajemajo poznavanje morfologije tal, pedološki opis značilnosti tal, vzorčenje, vrednotenje in oceno kakovosti kmetijskih tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih ter navedbo vsaj treh njihovih znanstvenih in strokovnih publikacij ali javnih pooblastil s področja vzorčenja in vrednotenja tal;
2. zaposleni iz prejšnje točke mora imeti najmanj izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj;
3. ima zaposlena vsaj dva strokovnjaka z znanji s področja analitike tal in vsaj enega tehničnega sodelavca za področje analitike tal, kar dokazuje s seznamom zaposlenih, ki izkazujejo usposobljenost s področja analitike tal z navedbo vsaj treh referenc iz področja tega pravilnika;
4. s seznamom opreme za izvedbo vzorčenja tal in pedološkega opisa tal, kar dokazuje z dokazili o izvajanju nalog iz področja tega pravilnika v obdobju zadnjih petih let;
5. ima laboratorij za analizo tal z akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025 izdano s strani Slovenske akreditacije ali nacionalnega akreditacijskega organa druge države članice, ki ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij in uvedene, preverjene ter dokumentirane analizne metode oziroma postopke za pripravo in analizo kakovosti kmetijskih tal, s katerimi dokazuje, da lahko izvaja analize in druge naloge javnega pooblastila (krožne analize, preverjanje kvalitete in kakovosti, ipd.) za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal;
6. mu v zadnjih treh letih ni bila izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršenja temeljnih pravic delavcev in
7. vsaj deset let sodeluje v mednarodni primerjalni laboratorijski shemi za zagotavljanje kakovosti in primerljivosti laboratorijev na področju analitike tal, kar dokazuje s poročili o uspešnosti rezultatov analiz v medlaboratorijski shemi.
4. člen 
(podrobnejša merila za izbor nosilca javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal) 
(1) Nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal mora ob prijavi na javnem razpisu z dokazili in listinami izkazati znanja in delovne izkušnje s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, pedologije kmetijskih tal, laboratorijskih analiz kmetijskih tal ter vzorčenja kmetijskih tal.
(2) Kot ustrezna dokazila in listine za izkazovanje znanja in delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka se upoštevajo potrdila in dokazila, za obdobje zadnjih treh let iz katerimi so razvidne:
1. izkušnje s poznavanjem področja spremljanja stanja kmetijskih tal;
2. usposobljenost za izvajanje terenskega dela za vzorčenje tal s poznavanjem pedologije;
3. znanja in izkušnje na področju zagotavljanja kontrole kakovosti in opravljenega dela pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah, kar dokažejo s sodelovanjem pri vsaj treh preverjanjih na tem področju v zadnjih petih letih in
4. sodelovanje v mednarodnih strokovnih skupinah za področja kmetijskih tal.
(3) Kot ustrezne delovne izkušnje iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, pedologije kmetijskih tal, laboratorijskih analiz kmetijskih tal ter vzorčenja kmetijskih tal.
5. člen 
(izpolnjevanje pogojev in meril) 
Izpolnjevanje pogojev iz 2. in 3. člena tega pravilnika ter meril iz prejšnjega člena preverja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo v postopku izbora nosilca javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal.
6. člen 
(način oblikovanja cene) 
(1) V ceno urne postavke izvajanja javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal so vključeni stroški plač, prispevkov delodajalca, blaga in storitev.
(2) Cena urne postavke za kabinetno delo znaša 33,41 eurov neto in za terensko delo znaša 47,43 eurov neto.
(3) Za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal je predvideno največ do 1100 ur kabinetnega dela in do 640 ur terenskega dela letno.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2022/18
Ljubljana, dne 8. julija 2022
EVA 2022-2330-0022
Irena Šinko 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti