Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2566. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kranjska Gora, stran 7880.

  
Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29., 61. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B), 3., 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora dne 13. 7. 2022 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa pokopališki red na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občina), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) Pokopališki red določa:
– način zagotavljanja, vsebino in standarde 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališč, z določitvijo prostora;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališčih;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– enotni cenik oziroma način izračuna cen za uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– način izračuna pogrebne pristojbine, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo državni predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost, če ni v tem odloku v skladu s predpisi drugače določeno.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
4. člen 
(načelo pietete) 
Pogrebna in pokopališka dejavnost se morata opravljati s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih svojcev.
5. člen 
(enakopravna obravnava) 
(1) Občina, upravljavec pokopališča in izvajalci pogrebnih dejavnosti so dolžni enakopravno obravnavati izvajalce tržnih storitev na pokopališčih (kamnoseke, vrtnarje in druge) tako, da najemnikom grobov in naročnikom drugih storitev omogočijo izbiro izvajalcev tržnih storitev ter tem izvajalcem omogočijo dostop in izvajanje storitev na pokopališčih in v drugih pokopaliških objektih.
(2) Izvajalci storitev iz prvega odstavka tega člena v času, ko se izvaja pogreb, ne smejo izvajati nobenih storitev, razen če gre za storitve, ki jih je v zvezi s pogrebom naročil naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pri izvajanju storitev morajo izvajalci iz prvega odstavka tega člena upoštevati tudi druge določbe tega odloka.
6. člen 
(pogrebna dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– 24-urno dežurno službo (v nadaljevanju: javna služba),
– pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu.
(2) Pogrebna dejavnost iz druge alineje prvega odstavka tega člena obsega:
– prevoz pokojnika, ki se ne zagotavlja v okviru javne službe;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
7. člen 
(pokopališka dejavnost) 
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
8. člen 
(pokopališča in določitev lokacije pokopa) 
(1) Na območju občine so naslednja pokopališča:
– pokopališče v Ratečah za naselje Rateče Planica,
– pokopališče v Podkorenu za naselje Podkoren,
– pokopališče v Kranjski Gori za naselja Kranjska Gora, Log, Gozd Martuljek in Srednji vrh,
– pokopališče na Dovjem za naselja Dovje, Mojstrana, Belca, Zgornja Radovna in Hrušica.
(2) Na pokopališču se pokopavajo vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega je pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.
(3) Na pokopališčih iz prvega odstavka tega člena so lahko pokopane tudi osebe, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem od teh pokopališč, ali če tako želijo njihovi svojci.
9. člen 
(pogreb) 
Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa;
– pogrebno slovesnost;
– pokop pokojnika.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
II.1 24-urna dežurna služba
10. člen
(organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe) 
(1) Občina zagotavlja izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne javne službe na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije (v nadaljevanju: izvajalec, izvajalec javne službe).
11. člen 
(vrsta in obseg javne službe) 
(1) Javna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Izvajalec javne službe sme izročiti pokojnika le izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, če naročnika ni, na podlagi dokazil o naročilu pogreba.
12. člen 
(pogoji za izvajanje javne službe) 
Izvajalec javne službe mora zagotavljati izpolnjevanje naslednjih minimalnih pogojev:
– da je registriran za izvajanje pogrebne dejavnosti in ima vpisano to dejavnost v ustanovitveni akt;
– da ima za izvajanje pogrebne dejavnosti zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno za prevoz pokojnikov;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojnikom.
13. člen 
(splošne obveznosti izvajalca javne službe) 
Izvajalec javne službe mora:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe;
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe;
– pripravljati in z občinskimi organi usklajevati predloge cen storitev javne službe;
– izvajati druge obveznosti v skladu z državnimi predpisi in tem odlokom.
14. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
(1) Uporabniki storitev javne službe imajo pravico in obveznost uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z državnimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
(3) Cena storitve javne službe je lahko subvencionirana, o čemer odloči občinski svet občine.
15. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
(1) Uporabnik storitev javne službe je naročnik pogreba, ki tudi poravna stroške izvajanja javne službe.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je v primeru prevoza na obdukcijo naročnik obdukcije tudi plačnik prevoza na obdukcijo in z obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo.
(3) V primeru odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku je uporabnik storitve javne službe naročnik prevoza, ki je tudi plačnik teh storitev v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
16. člen 
(viri financiranja) 
Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– proračunskih sredstev,
– drugih virov.
17. člen 
(cene storitev javne službe) 
(1) Cena storitev javne službe se določajo v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe, in tem odlokom.
(2) Obračunsko obdobje je koledarsko leto. Obračunska obdobja se za namene tega odloka delijo na preteklo, sedanje in prihodnje obračunsko obdobje.
(3) V izračunu upravičenih cen storitev javne službe se lahko zagotovi donos v višini največ 5 % nabavne vrednosti osnovnih sredstev, ki so potrebna za neposredno opravljanje javne službe, pri čemer donos potrdi pristojni organ v postopku potrjevanja cene.
(4) Izvajalec javne službe mora pri pripravi elaborata iz 18. člena tega odloka ugotovljeno razliko med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju upoštevati pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(5) Pristojni organ za pregled elaboratov in predlogov cen storitev javne službe je občinska uprava, pristojni organ za potrjevanje cen storitev javne službe pa občinski svet občine.
(6) Pristojni organ za pregled elaboratov pri presoji upravičenih stroškov javne službe upošteva veljavne predpise, ki urejajo oblikovanje cen javne službe, primerjalno analizo, analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije ali uporabi drug, strokovno primeren način presoje upravičenih stroškov.
(7) Na potrjene cene se zaračunava davek na dodano vrednost.
(8) Cena se objavi na spletni strani izvajalca in na krajevno običajen način.
18. člen 
(elaborati o cenah) 
(1) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve javne službe za prihodnje leto v skladu s predpisi, ki urejajo oblikovanje cene storitev javne službe, in tem odlokom, in ga v tekočem letu, skupaj s predlogom cene, posreduje občinski upravi najpozneje do 31. 10., ne glede na višino potrebnih sprememb cene storitev javne službe glede na potrjene cene oziroma preteklo obračunsko obdobje.
(2) V elaboratu iz prvega odstavka tega člena izvajalec opredeli in vsebinsko argumentira upravičene stroške izvajanja javne službe po predpisanih standardih. Občinska uprava elaborat pregleda, in v primeru vsebinsko utemeljenih razlogov zahteva dopolnitve ali spremembe le-tega v roku 10 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane dopolnitve ali spremembe odgovoriti v roku 10 dni od prejema le-teh.
(3) Občinski svet cene na podlagi elaborata iz prvega in drugega odstavka tega člena potrdi cene do 31. 12. tekočega obračunskega obdobja za prihodnje obračunsko obdobje.
19. člen 
(subvencije cen) 
(1) Če občinski svet potrdi ceno, ki ne pokriva vseh upravičenih stroškov izvajanja javne službe, za razliko določi subvencijo s sklepom.
(2) Subvencija je razlika med predlagano predračunsko ceno, ki vključuje poračun za preteklo obračunsko obdobje, in potrjeno ceno.
20. člen 
(vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Za izvajanje javne službe niso potrebni objekti, naprave in druga sredstva gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za izvajanje javne službe se ne uporabljajo sredstva v lasti občine, razen če se občina in izvajalec s pogodbo ne dogovorita drugače.
II.2 Način izvajanja pogrebne slovesnosti
21. člen 
(splošno) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. V primeru upepelitve se določbe tega odloka o načinu pogrebne slovesnosti uporabljajo smiselno.
(2) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in tem odlokom. Če pokojnik ni izrazil volje o pogrebni slovesnosti in načinu pokopa, o tem odloča naročnik pogreba v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(3) Čas in način izvedbe pogrebne slovesnosti uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti, pri čemer se v največji možni meri upošteva pokojnikova volja.
22. člen 
(lokacija pogrebne slovesnosti) 
Pogrebna slovesnost se izvede na pokopališču, kjer bo pokop, v primeru raztrosa pepela zunaj pokopališča pa lahko tudi izven pokopališča.
23. člen 
(javnost) 
(1) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev, če je bila takšna pokojnikova volja ali volja naročnika pogreba.
(2) Pogrebna slovesnost je javna, v skladu s pokojnikovo voljo ali na željo njegovih najbližjih svojcev pa se lahko opravi v ožjem družinskem krogu.
24. člen 
(postopek pogrebne slovesnosti – splošno) 
(1) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom in prenosom pokojnika z mrliškega odra.
(2) Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravijo člani pokopališko-pogrebnega moštva.
(3) Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali z določenega mesta pred vhodom na pokopališče.
(4) Če pri pogrebu sodeluje godba ali godba s pevci, zaigra godba žalostinko, sledi govor, nato pevci zapojejo pesem.
25. člen 
(postopek pogrebne slovesnosti – pogrebni sprevod) 
(1) Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja:
– v primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu pogrebnega sprevoda državna zastava z žalnim trakom, nato križ, v primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom;
– nato se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in ostali udeleženci pogreba.
(2) V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom v cerkev. Cerkveni obred pri pokopih se opravi pred, med ali po pogrebni slovesnosti.
26. člen 
(postopek pogrebne slovesnosti ob grobu) 
(1) Ob grobu se udeleženci pogrebne slovesnosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru cerkvenega obreda pa še duhovnik in križ.
(2) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred.
(3) Temu sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na krajevno običajen način.
(4) Najkasneje v roku ene ure po končanem pogrebu je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
27. člen 
(postopek pogrebne slovesnosti – sodelovanje društev) 
(1) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne slovesnosti.
(2) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja strelske enote.
28. člen 
(postopek pogrebne slovesnosti – zvonenje) 
(1) Če se pri pogrebu zvoni, zvonenje lahko traja v skladu s predpisi verske skupnosti.
(2) Med govorom, petjem in igranjem godbe ne sme zvoniti.
II.3 Osnovni obseg pogreba
29. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Za osnovni pogreb se zagotovi žara oziroma krsta ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajoča oprema za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika, pripravo grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost.
(3) Osnovni pogreb se izvede v skladu z minimalnimi standardi in normativi za osnovni pogreb, določenimi na podlagi zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
II.4 Način in čas pokopa
30. člen 
(kraj pokopa) 
(1) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča se lahko na območju občine opravi le na podlagi izdanega soglasja občinske uprave občine v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
31. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega;
– pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti zunaj pokopališča,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
32. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokopi na pokopališčih v občini se opravljajo od ponedeljka do sobote od 11. do 16. ure.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Dan in čas pogreba lahko izjemoma odstopata od določbe iz prvega odstavka tega člena na podlagi dogovora z upravljavcem pokopališča.
33. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pogreba občina, se praviloma izvede osnovni pogreb z raztrosom pepela na posebej označenem prostoru ali v za to določen skupni grob na pokopališču Kranjska Gora.
(2) Izjemoma se žara pokoplje v žarni grob s soglasjem najemnika grobne parcele s tem, da najemnik poravna razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom v žarni grob.
34. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) Na območju občine se lahko na podlagi izdanega soglasja občinske uprave občine zunaj pokopališča opravi pokop z razstrosom pepela iz žare ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Vlogo za raztros pepela zunaj pokopališča vloži naročnik pogreba ali izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti za račun naročnika pogreba. Vlogi je treba priložiti izpisek iz matičnega registra o smrti, zdravniško potrdilo o smrti, poročilo o vzroku smrti in dovoljenje lastnika oziroma lastnikov zemljišča, kjer se želi raztros opraviti. Iz vloge morajo biti razvidni tudi podatki o naročniku pogreba, izbranem izvajalcu pogrebne dejavnosti, pokojniku, lokaciji pokopa (ID zemljišča) ter čas izvedbe pokopa.
(3) Pokop z raztrosom pepela zunaj pokopališča je dovoljen, če je vlogi iz drugega odstavka tega člena priloženo soglasje lastnika zemljišča.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
III.1 Splošno
35. člen 
(upravljanje pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Upravljavec vseh pokopališč na območju občine je Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d. o. o. Komunala izvaja vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen investicij in investicijskega vzdrževanja, kar zagotavlja lastnik, Komunala pa le na podlagi posebnega naročila ali pooblastila.
36. člen 
(pokopališka javna infrastruktura) 
(1) Pokopališka javna infrastruktura je v upravljanju upravljavca pokopališč.
(2) Pokopališka javna infrastruktura so pokopališča in mrliške vežice.
(3) Razmerja glede upravljanja in uporabe pokopališke javne infrastrukture se med občino in upravljavcem pokopališča lahko uredijo s posebno pogodbo.
37. člen 
(zagotavljanje urejenosti pokopališč) 
(1) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
(2) Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
(3) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
(4) Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom iz 54. člena tega odloka, razen če storitve iz tretje alineje prvega odstavka zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.
38. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva lahko omogočijo izvajalci pogrebnih dejavnosti in upravljavec pokopališča ali pa se zagotovijo na krajevno običajen način.
(2) Storitve obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice ali iz mesta, ki je določen za začetek pogrebne slovesnosti do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z razstrosom pepela.
(3) Člani pokopališko-pogrebnega moštva morajo biti oblečeni v enotna svečana oblačila.
III.2 Mrliške vežice
39. člen 
(obveznost uporabe mrliških vežic) 
(1) Občina zagotavlja mrliške vežice na vseh pokopališčih.
(2) Uporaba mrliške vežice je obvezna na celotnem območju občine.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko verske skupnosti položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
40. člen 
(obratovanje mrliških vežic) 
(1) Mrliška vežica je na dneve opravljanja pokopov odprta v času od dovoza pokojnika do konca pogrebne slovesnosti po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti, praviloma od 9.00 ure dalje.
(2) V času, ko je mrliška vežica zaprta, so vstopi dovoljeni samo na podlagi predhodnega dovoljenja upravljavca pokopališča.
(3) Za uporabo mrliških vežic zaračunava upravljavec pokopališča najemnino v skladu s cenikom iz 54. člena tega odloka.
III.3 Ureditev grobov
41. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča;
– žarni grobovi;
– prostor za anonimne pokope;
– prostor za raztros pepela.
42. člen 
(kataster in načrt razdelitve) 
(1) Upravljavec pokopališča mora izdelati pokopališki kataster.
(2) Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče izdelati načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostaviti evidenco grobov, vključno s površino, lokacijo in obliko.
(3) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
(4) Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
(5) Načrt pokopališča začne veljati na podlagi soglasja občinskega organa, pristojnega za okolje in prostor.
(6) Upravljavec pokopališča mora izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, vključno z datumom pokopa.
(7) Upravljavec pokopališča mora voditi evidence v skladu z zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
43. člen 
(dimenzije grobov) 
(1) Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m.
(2) Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2 m.
(3) Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2 m.
(4) Za otroške grobove mere določi upravljavec pokopališča.
(5) Poglobitev klasičnih grobov je dovoljena in znaša največ do 3 m oziroma tako, da je plast zemlje nad krsto najmanj 1,5 m.
(6) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar ne več kot 1 m.
(7) Spomeniki, nagrobne ograje, druga znamenja ter vegetacija ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.
(8) Na obstoječih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen načrt razdelitve, če oceni, da je to smiselno.
(9) Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti.
44. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu, in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu in postavitev začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Prvo ureditev groba izvede izvajalec pogrebne dejavnosti in jo zaračuna naročniku pogreba oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti v skladu s cenikom iz 54. člena tega odloka.
45. člen 
(mirovalna doba) 
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro drugi odstavek tega člena ne velja.
(4) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem pisnem soglasju najemnika groba, in sicer le z dovoljenjem pristojne občinske službe.
(5) Prekopi zaradi sodne preiskave (ekshumacije), ki so odrejeni na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Ostali prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperature ozračja ne presegajo +10 °C.
(6) Po prenehanju najemne pogodbe se grobni prostor obravnava kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato pa se prekoplje in odda drugemu najemniku.
(7) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, za minimalno vzdrževanje opuščenega groba skrbi upravljavec pokopališča.
(8) Za pokop z žaro določbe iz tega člena ne veljajo. V primeru opustitve žarnega groba, ne glede na razlog opustitve, se pepel takoj po opustitvi na stroške najemnika groba raztrese na prostor za raztros pepela ali skupni grob na pokopališču Kranjska Gora.
III.4 Najem grobov
46. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob odda v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, ki mora biti sklenjena v pisni obliki.
(2) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grob.
(3) Najemna pogodba mora določati vsaj:
– osebe najemnega razmerja,
– trajanje najemnega razmerja,
– polje, vrsto in zaporedno številko groba,
– višino in način plačevanja letne najemnine (grobnine),
– obveznost najemnika glede urejanja groba oziroma prostora za grob,
– pogoje prenosa najemnega razmerja na drugo osebo,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
(4) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo za grob oziroma napisno ploščo;
– skrbeti za urejen videz groba z rednim vzdrževanjem, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za spomenik in drugo nagrobno obeležje, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču;
– spoštovati določila najemne pogodbe;
– redno plačevati grobnino;
– v roku 30 dni javiti spremembe osebnih podatkov, ter
– spoštovati pokopališki red.
47. člen 
(trajanje najema) 
(1) Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
(2) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba, kar pomeni, da ga ne vzdržuje tako, da je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti);
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu z določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(3) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, in se oddajo v najem skupaj z grobom.
(4) V primeru prenehanja najemne pogodbe lahko upravljavec robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani na stroške najemnika ter jih lahko hrani na določenem prostoru šest mesecev.
48. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša:
Vrsta groba
Faktor
enojni grob 
(otroški, Dovje – stari del, Podkoren, Rateče)
0,58
enojni grob 
(Dovje – novi del, Kranjska Gora)
1
dvojni grob 
(Dovje – stari del, Podkoren, Rateče)
1,16
dvojni grob 
(Dovje – novi del, Kranjska Gora)
2
(4) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(5) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občina, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju tega pokopališča.
(6) Grobnina se lahko plača za obdobje največ enega leta.
(7) Grobnina za prostor za raztros pepela in anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob prijavi pokopa.
(8) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača ob sklenitvi najemne pogodbe za obdobje desetih let.
(9) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(10) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(11) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
(12) Razmerje oziroma faktorji grobnine iz tretjega odstavka tega člena se lahko spremenijo s sklepom občinskega sveta ob potrjevanju cen.
49. člen 
(zaračunavanje grobnine) 
(1) Upravljavec pokopališča zaračunava grobnino enkrat letno do junija za tekoče koledarsko leto, razen v primeru, ko gre za prvi najem groba, ko se račun izstavi v roku 30 dni po pogrebu.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena zaračunava upravljavec pokopališča grobnino za prostor za raztros pepela in anonimni pokop ob prijavi pokopa.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se račun za najemnino napisne plošče izstavi ob sklenitvi najemne pogodbe.
(4) Rok plačila je 15 dni po datumu izdaje računa.
(5) Če najemnik grobnine po računu ne plača v roku 15 dni po datumu zapadlosti, začne upravljavec pokopališča postopke izterjave skladno s predpisi.
(6) V primeru zamude s plačilom najemna pogodba za najem groba preneha v roku enega leta po datumu zamude, razen če se upravljavec pokopališča in najemnik v najemni pogodbi ne dogovorita drugače.
III.5 Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih
50. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih) 
(1) Območje pokopališča je javni prostor, kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru.
(2) Območje pokopališča se uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba ter za izvajanje javnih komemoracij.
(3) Na območju pokopališča morajo najemniki, obiskovalci in izvajalci del skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
51. člen 
(obveznosti upravljavca pokopališča) 
Ne glede na ostale določbe tega odloka mora upravljavec pokopališča izvajati storitve vzdrževanja v skladu s programom izvajanja pokopališke dejavnosti, ki ga pripravi in posreduje občini najkasneje do 30. 9. za vsako naslednje leto in ga potrdi občinska uprava. Program izvajanja določa pogostost in prioritete čiščenja ter pogostost in obseg del pri urejanju pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
52. člen 
(prepovedi) 
Na območju pokopališč v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje in razgrajanje;
2. hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
3. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
4. druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča;
5. poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
6. postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča;
7. izvajanje drugih del na območju pokopališča brez priglasitve termina izvedbe del;
8. na prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari ter odlagati cvetja in sveč, razen na za to urejenem skupnem prostoru za polaganje cvetja in prižiganje sveč;
9. sajenje grmičevja in dreves na grobovih, ki zrastejo več kot 1,2 metra;
10. uporabljati prevoznih sredstev in jih shranjevati na pokopališču, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, ter razen dostopa vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in medobčinskega inšpektorata in redarstva;
11. puščanja in vodenja živali, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;
12. odtujevanje predmetov s tujih grobov, objektov in naprav, prostorov in druge pokopališke infrastrukture na območju pokopališča;
13. odtujevanje zelenja in cvetja s tujih grobov;
14. opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, izven časa, ki ga je določil upravljavec pokopališča, v bližini ali med napovedno pogrebno slovesnostjo, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra;
15. na pokopališčih in v neposredni bližini območij pokopališč v času izvajanja pogrebnih slovesnosti izvajati dejavnosti, ki bi motile potek pogrebne slovesnosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno), na kar upravljavec pokopališča ali izvajalec pogrebne dejavnosti povzročitelja opozori pred začetkom pogrebne slovesnosti;
16. puščati kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil, razen sporočil upravljavca pokopališča.
III.6 Spomeniki, grobnice in drugi posegi v prostor na pokopališču
53. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje, popravilo, obnova ali odstranitev spomenikov, drugih nagrobnih obeležij in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen po predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
(3) Vlogo za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena so dolžni pridobiti najemniki grobov ali izvajalci del po pooblastilu najemnika groba. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi soglasja upravljavca pokopališča.
(4) Upravljavec pokopališča daje soglasja iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi, tem odlokom in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina spomenika ali drugega nagrobnega obeležja ne sme presegati 1,2 m.
(5) Cena za izdajo soglasja upravljavca pokopališča je določena s cenikom iz 54. člena tega odloka.
(6) Če najemnik postavlja, spreminja, popravlja, obnavlja ali odstranjuje spomenik, drugo nagrobno obeležje ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec pokopališča najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v petnajstih dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca pokopališča. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v petnajstih dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca pokopališča, lahko upravljavec pokopališča te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika groba.
(7) Če izvajalec drugih del na območju pokopališča dela izvaja brez priglasitve termina del ali izven priglašenega termina, mora upravljavec pokopališča izvajalca del pozvati, da takoj odpravi nepravilnosti.
(8) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotnem prostoru za raztros pepela lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(9) Žarne niše lahko vgrajuje, odpira in zapira upravljavec pokopališča ali izvajalec pogrebne dejavnosti.
(10) Izvajalec del iz tega člena je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Če tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
IV. ENOTNI CENIK 
54. člen 
(enotni cenik) 
(1) Upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev skladno z enotnim cenikom zaračunava:
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve grobarjev,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– grobnino,
– soglasja upravljavca pokopališča,
– pogrebno pristojbino.
(2) Storitve iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena se zaračunavajo naročniku pogreba ali izvajalcu pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna pristojbina iz šeste alineje prvega odstavka tega člena je pristojbina za izvedbo pogreba. Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča v občini in se lahko določi s sklepom občinskega sveta iz četrtega odstavka tega člena.
(4) Enotni cenik iz tega člena potrdi občinski svet s sklepom. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča, pristojni organ za pregled cen pa je občinska uprava.
(5) Obrazložen predlog cenika iz četrtega odstavka tega člena enkrat letno za prihodnje leto pripravi upravljavec pokopališča v skladu v skladu z državnimi predpisi s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti in tem odlokom, in ga v tekočem letu najpozneje do 31. 10. posreduje pristojnemu organu za pregled cen. Med upravičene stroške opravljanja storitev upravljanja pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitev grobarjev in storitev pokopališko pogrebnega moštva se lahko vštejejo le stroški, ki jih je z opravljanjem teh storitev mogoče povezati.
(6) Potrjen cenik mora biti javno objavljen ter naročnikom pogreba in izvajalcem pogrebne dejavnosti na voljo na vidnem mestu v prostorih upravljavca pokopališča ter na njegovih spletnih straneh.
V. NADZOR 
55. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
56. člen 
(globe za izvajalca javne službe, upravljavca pokopališč, izvajalca pogrebne dejavnosti in njihove odgovorne osebe) 
(1) Izvajalec javne službe, upravljavec pokopališč ali izvajalec pogrebne dejavnosti se kaznuje z globo 2.000 EUR, če:
1. se nedostojno vede, vpije, glasno smeji in razgraja (1. točka 52. člena);
2. hodi po grobovih oziroma prostorih za grobove (2. točka 52. člena);
3. odlaga odpadke izven za to določenega prostora (3. točka 52. člena);
4. drugače onesnažuje pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča (4. točka 52. člena);
5. poškoduje mrliško vežico, grobove, nasade in druge pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo (5. točka 52. člena);
6. postavlja, popravlja in odstranjuje spomenike in druga nagrobna obeležja brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča (6. točka 52. člena);
7. izvaja druga dela na območju pokopališča brez priglasitve termina izvedbe del (7. točka 52. člena);
8. na prostor za raztros pepela in prostor za anonimni pokop postavlja napisne plošče z imeni pokojnikov in prinaša druge stvari ter odlaga cvetje in sveče na prostore, ki niso posebej za to urejeni (8. točka 52. člena);
9. sadi grmičevje in drevesa na grobovih, ki zrastejo več kot 1,2 metra (9. točka 52. člena);
10. uporablja prevozna sredstva in jih shranjuje na pokopališču, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov, razen dostopa vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in medobčinskega inšpektorata in redarstva (10. točka 52. člena);
11. pušča in vodi živali, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote (11. točka 52. člena);
12. odtuji predmete s tujih grobov, objektov in naprav, prostorov in druge pokopališke infrastrukture na območju pokopališča (12. točka 52. člena);
13. odtuji zelenje in cvetje s tujih grobovih (13. točka 52. člena);
14. opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, izven časa, ki ga je določil upravljavec pokopališča, v bližini ali med napovedno pogrebno slovesnostjo, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra (14. točka 52. člena);
15. na pokopališčih in v neposredni bližini območij pokopališč v času izvajanja pogrebnih slovesnosti izvaja dejavnosti, ki motijo potek pogrebne slovesnosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno), na kar upravljavec pokopališča ali izvajalec pogrebne dejavnosti povzročitelja opozori pred začetkom pogrebne slovesnosti (15. točka 52. člena);
16. pušča kakršnakoli reklamna gradiva in sporočila, razen sporočil upravljavca pokopališča (16. točka 52. člena);
17. ne izda soglasja iz prvega odstavka 53. člena ali pri izdaji soglasja ne zagotavlja varovanja ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov ali dovoli spomenik ali nagrobno obeležje v višini, ki je višja od 1,2 m (četrti odstavek 53. člena);
18. postavlja napisne plošče v nasprotju z 8. točko 52. člena ali je ne odstrani v roku osmih dni (osmi odstavek 53. člena).
19. ravna v nasprotju z določili 51. člena tega odloka.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 EUR.
57. člen 
(globe za posameznike) 
Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek posameznik (fizična oseba), če:
1. stori prekršek iz 1. do 16. točke 56. člena tega zakona;
2. postavlja, spreminja, popravlja, obnavlja ali odstrani spomenik, drugo nagrobno obeležje in grobnice ali izvaja drug poseg v prostoru na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča (prvi odstavek 53. člena);
3. ne odpravi nepravilnosti iz šestega odstavka 53. člena v roku 15 dni od poziva upravljavca pokopališča (šesti odstavek 53. člena).
58. člen 
(globe za izvajalce del) 
(1) Izvajalec del se kaznuje z globo 2.000 EUR, če:
1. ne priglasi termina izvedbe del (drugi odstavek 53. člena);
2. izvaja dela izven priglašenega termina (sedmi odstavek 53. člena);
3. vgrajuje, odpira in zapira žarne niše (deveti odstavek 53. člena);
4. ne počisti okolice izvajanja del takoj po končanih delih (deseti odstavek 53. člena).
(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 EUR.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
59. člen 
(enotni cenik in priprava elaborata) 
(1) Upravljavec pokopališča pripravi in posreduje občini nov enotni cenik iz 54. člena tega odloka v roku treh mesecev po začetku veljavnosti odloka. Do uveljavitve novega enotnega cenika velja cenik, objavljen na spletni strani upravljavca pokopališča.
(2) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka 31. člena tega odloka se zagotovi znotraj pokopališča Kranjska Gora prostor za raztros pepela v roku petih let od začetka veljavnosti tega odloka.
(3) Ne glede na prvi odstavek 33. člena tega odloka se do zagotovitve prostora za raztros pepela iz drugega odstavka tega člena izvede pogreb v skladu z 29. členom tega odloka.
(4) Ne glede na peti odstavek 42. člena se šteje, da je na dan sprejema tega odloka podano soglasje k načrtom pokopališč iz prvega odstavka 8. člena tega odloka.
60. člen 
(javna služba) 
(1) Občina začne s postopkom podelitve koncesije javne službe iz drugega odstavka 10. člena tega odloka najkasneje v roku dveh let od začetka veljavnosti tega odloka.
(2) Elaborat iz 18. člena tega odloka se pripravi najkasneje do pridobitve koncesije iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na drugi odstavek 10. člena do podelitve koncesije javno službo izvaja Komunala Kranjska Gora d.o.o.
61. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 26/2001).
62. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-4
Kranjska Gora, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti