Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

2581. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, stran 7893.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Rogaška Slatina kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih v Občini Rogaška Slatina.
(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
(1) Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
(2) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen 
(1) S tem odlokom se za območje Občine Rogaška Slatina določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti – zobozdravstvo odraslih v predvidenem obsegu 1,00 programa.
(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstva odraslih se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, ki jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naročil.
6. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
(2) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije.
(3) Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
7. člen 
(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
9. člen 
Koncedent koncesionarju odvzame koncesijo z odločbo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0006/2022-6
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti